Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 33

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” muutmine

Vastu võetud 07.05.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 3 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 204 „Tagatisfondi põhikiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Elektrooniliselt toimuva koosoleku puhul märgitakse koosoleku toimumise kohaks „Toimub elektrooniliselt”.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Otsustamine ja hääletamine elektrooniliselt toimuval koosolekul

(1) Nõukogu elektrooniliselt toimuval koosolekul osaleja peab tagama koosolekul konfidentsiaalsuse seaduses ettenähtud tasemel.

(2) Tehniliselt peab olema tagatud, et isikutele, kellel puudub õigus koosolekul osaleda, sealhulgas seda jälgida, kuulata ja esitada seisukohti, on takistatud juurdepääs koosolekule.

(3) Otsuse tegemisel või hääletamisel tuleb hääle andja tuvastamiseks öelda hääle andjal selgelt ja arusaadavalt oma nimi.”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:

„(6) Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisele ei kohaldata lõikeid 3–5. Eriarvamused lahendatakse ja otsused vormistatakse erakorralise koosoleku toimumise ajal.

(7) Erakorralise koosoleku protokollile ja selle väljavõtetele kirjutavad alla esimees ja protokollija. Allkirjastatud protokoll edastatakse e-posti teel nõukogu liikmetele ja juhatajale koos selgitustega nõukogu liikmete ettepanekute arvestamise kohta põhjendamatu viivituseta pärast koosoleku toimumist.

(8) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokollile ei kohaldata lõikeid 4 ja 5. Protokoll koos lisaga või lisadega edastatakse pärast koosoleku toimumist põhjendamatu viivituseta kõigile nõukogu liikmetele ja juhatajale.

(9) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokolli lisana kajastatakse hääletustulemused. Hääletustulemustes nimetatakse vastuvõetud otsused koos tulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed nimeliselt), vastu võtmata otsused ning muud hääletamise suhtes olulist tähtsust omavad asjaolud.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json