Teksti suurus:

Nahkhiirte ja lindude märgistamise loa taotlemise ja taotleja atesteerimise kord, loa andmise ja pikendamise kord ning loa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2011, 1

Nahkhiirte ja lindude märgistamise loa taotlemise ja taotleja atesteerimise kord, loa andmise ja pikendamise kord ning loa vorm

Vastu võetud 03.06.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 581 lõike 10 alusel.

§ 1.  Nahkhiirte ja lindude märgistamise loa taotlemine

  (1) Nahkhiirte ja lindude märgistamise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab loa taotleja Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) avalduse.

  (2) Avaldus peab sisaldama järgmiseid andmeid luba taotleva isiku kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht;
  4) varasem märgistamise staaž (kui see tal on);
  5) milliseid liike või liigirühmi taotleja on märgistanud;
  6) liigid või liigirühmad, mille märgistamiseks luba taotletakse.

  (3) Loa andjal on õigus nõuda vajaduse korral loa taotleja esitatud avalduse juurde täiendavaid dokumente ja küsida dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks lisateavet.

  (4) Loa andja säilitab taotlusi ja muid lubade menetlemisega seotud dokumente 30 aastat.

  (5) Märgistajal on õigus taotleda üht või mitut luba järgmiste hulgast:
  1) luba lindude märgistamiseks, välja arvatud I kaitsekategooria linnuliigid pesitsusterritooriumil;
  2) luba I kaitsekategooria linnuliikide märgistamiseks pesitsusterritooriumil;
  3) luba nahkhiirte märgistamiseks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1 ja 2 nimetatud lubade taotlemisel tuleb vajaduse korral nimetada liigid, mille isendeid kavatsetakse märgistada.

  (7) Loa taotluses on eraldi vaja taotleda õigust:
  1) kasutada lindude märgistamisel püüniseid;
  2) püüda vanalindu pesalt;
  3) märgistada linde kolooniates;
  4) kasutada nahkhiirte püügiks püüniseid või
  5) püüda nahkhiiri kolooniast käsitsi.

§ 2.  Märgistamine värviliste märgistega, raadiosaatja või kiibiga

  Värviliste märgistega, raadiosaatja või kiibiga märgistamise loa taotlemisel peab taotleja esitama taotluses järgmised andmed ja dokumendid:
  1) märgistamise eesmärk;
  2) uuritava liigi nimetus (liikide nimetused) ja märgistatavate isendite ligikaudne arv;
  3) piirkonna ja perioodikirjeldus, kus ja millal märgistamine toimub;
  4) värviliste märgiste kasutamise ja/või raadiosaatja või kiibi kinnitamise metoodika;
  5) värviliste märgiste kasutamise korral kooskõlastus liigi või liigirühma värviliste märgiste kasutamise rahvusvahelise projekti juhiga;
  6) kasutatava raadiosaatja ja kiibi tehnilised andmed;
  7) projekti kaasatud märgistajate nimed.

§ 3.  Loa taotleja atesteerimise kord

  (1) Loa taotleja peab enne atesteerimist läbi tegema märgistamise koolituse. Märgistamise koolitusi korraldab loa andja ning avalikustab vajaliku info oma kodulehel.

  (2) Atesteerimine koosneb:
  1) praktiliste ülesannete sooritamisest;
  2) andmete märkimisest ja aruannete vormistamisest;
  3) ohutustehnika ja looduskaitsenõuete tundmise kirjalikust testist.

  (3) Atesteerimise ülesanded ja kirjaliku testi küsimused koostab ja kinnitab loa andja.

  (4) Atesteerimine loetakse sooritatuks kui:
  1) loa taotleja tunneb liikide määramise ja märgistamise põhimõtteid ja
  2) ohutustehnika ja õigusaktide tundmise testis tehtud vigade arv ei ületa 10%.

  (5) Loa taotlejat ei atesteerita, kui ta põhjustab märgistatava isendi vigastusi või surma.

  (6) Kui loa taotlejal on varasem töökogemus liikidega, mille isendite märgistamiseks ta luba taotleb, võib loa taotlejat atesteerida lihtsustatud korras.

  (7) Lihtsustatud kord käesoleva määruse tähenduses on loa andja otsus anda luba esitatud dokumentide alusel.

  (8) Loa andja hindab atesteeritava teadmisi ja oskusi järgmiselt:
  1) atesteeritud;
  2) ei ole atesteeritud.

  (9) Loa andja annab isikule atesteerimise kohta kirjaliku õiendi. Õiendile märgitakse:
  1) atesteeritud märgistaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) atesteerimise kuupäev;
  4) atesteerimise tulemus (atesteeritud või ei ole atesteeritud);
  5) liigid, mille märgistamiseks loa taotleja on atesteeritud.

§ 4.  Atesteerimise tulemuste vaidlustamine ja kordusatesteerimine

  (1) Isik, kes ei ole nõus atesteerimise tulemusega, võib pöörduda loa andja poole selgituse saamiseks või taotleda kordusatesteerimist.

  (2) Kordusatesteerimise aja määrab loa andja.

  (3) Kordusatesteerimise mittesooritanu peab enne järgmist atesteerimist uuesti läbi tegema koolituse.

§ 5.  Loa andmine

  (1) Loa andja saadab taotlejale loa 30 päeva jooksul atesteerimise sooritamisest arvates väljastusteatega tähtkirjaga. Loa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (2) Loa kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral väljastab loa andja märgistaja kirjaliku taotluse alusel uue loa.

§ 6.  Loa pikendamine

  (1) Loa andja võib loa kehtivust pikendada järgmiseks kümneks aastaks „Looduskaitseseaduse” § 581 lõikes 5 kehtestatud tingimustel.

  (2) Loa pikendamise taotlus tuleb esitada loa andjale hiljemalt 2 kuud enne loa kehtivusaja lõppu.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Loomaliigi isendi märgistamise loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json