Teksti suurus:

Sõjahaudade nimekirja pidamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2011, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sõjahaudade nimekirja pidamise kord

Vastu võetud 02.08.2007 nr 23
RTL 2007, 65, 1165
jõustumine 13.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2011RT I, 08.06.2011, 311.06.2011

Määrus kehtestatakse «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sõjahaudade nimekirja asutamine

  Määrusega asutatakse riigiasutuse andmekogu ametliku nimetusega «Sõjahaudade nimekiri» (edaspidi nimekiri).

§ 2.   Nimekirja pidamise eesmärk

  Nimekirjas peetakse Eestis asuvate sõjahaudade arvestust. Nimekirja pidamise eesmärk on sõjahaudade kohta andmete kogumine ja säilitamine sõjahaudade kaitse seadusest, teistest õigusaktidest ja rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 3.    

[Kehtetu - RT I, 08.06.2011, 3 - jõust. 11.06.2011]

§ 4.   Nimekirja pidamine ja finantseerimine

  (1) [Kehtetu - RT I, 08.06.2011, 3 - jõust. 11.06.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.06.2011, 3 - jõust. 11.06.2011]

  (3) Nimekirja pidamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu.

§ 5.   Nimekirja pidamise viis

  Nimekirja peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 6.   Nimekirja kandmise otsustamine

  (1) Otsuse sõjahaua kandmise kohta nimekirja teeb kaitseminister oma käskkirjaga.

  (2) Nimekirja kantakse «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 2 punktis 2 märgitud matmispaik.

§ 7.   Nimekirja kantavad andmed

  Nimekirja kantakse sõjahaua kohta järgmised andmed:
  1) registreerimise number;
  2) registreerimise kuupäev;
  3) nimekirja kandmise alus (kaitseministri käskkirja kuupäev ja number);
  4) sõjahaua nimetus;
  5) sõjahaua asukoht (linn, vald, küla, aadress selle olemasolul või muu asukohta määrav kanne, asukoha kinnistu registriosa number);
  6) sõjahaua kirjeldus (teadaolevad andmed säilmete arvu, maetud isikute ja nende surma aja kohta ning märge isikute surmaga seotud sõjalise sündmuse kohta, samuti andmed olemasolevate hauarajatiste kohta; säilmete ümbermatmisel märge ümbermatmise aja ja säilmete senise asupaiga kohta);
  7) märge «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 5 lõikes 1 märgitud kaitsekohustuse teatise väljastamise kohta (kuupäev ja adressaat);
  8) andmed sõjahauaks olemise lõpetamise kohta (kaitseministri käskkirja kuupäev ja number);
  9) kanded registrist väljastatud andmete kohta.

§ 8.   Sõjahaua kustutamine nimekirjast

  (1) Sõjahaud kustutatakse nimekirjast kaitseministri käskkirja alusel ning tehakse nimekirjas vastav kanne, märkides kaitseministri käskkirja kuupäeva ja numbri.

  (2) Sõjahaud kustutatakse nimekirjast, kui selles asuvad säilmed on ümber maetud või kui ilmneb, et hauas ei ole ühegi «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 2 punktis 1 märgitud isiku säilmeid.

§ 9.   Sõjahaudade kohta andmete väljastamine

  (1) Nimekirjast väljastatakse andmeid tasuta kirjaliku avalduse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, andmete väljastamise taotluse põhjendus ja isik, kellele andmed väljastada.

  (2) Nimekirja volitatud töötleja peab nimekirjast andmete väljastamise kohta arvestust.

§ 10.   Rakendussäte

  (1) Kui kaitseminister on otsustanud sõjahaua kandmise nimekirja «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 5 lõike 1 alusel enne käesoleva määruse jõustumist, peetakse nende sõjahaudade arvestust käesoleva määrusega sätestatud korras.

  (2) Kui vastava sõjahaua kohta puuduvad käesoleva määruse §-s 7 märgitud andmed, siis korraldab kaitseminister puuduolevate andmete lisamise ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

/otsingu_soovitused.json