Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2021, 1

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud üleriigilise tähtsusega traditsiooniliste liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetus).”;

2) paragrahvi 7 lõikes 53 asendatakse tekstiosa „Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 ning mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021” tekstiosaga „ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021”;

3) paragrahvi 7 lõige 54 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõikes 55 asendatakse tekstiosa „11.03.2021” tekstiosaga „01.01.2021”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 56 järgmises sõnastuses:

„(56) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab üleriigilise tähtsusega traditsiooniliste liikumisharrastuse ürituste toimumist, kompenseerides spordiorganisatsioonide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu alates 01.01.2021 oluliselt vähenenud.”;

6) paragrahvi 71 lõige 71 sõnastatakse järgmiselt:

„(71) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning lõike 5 punkte 2 ja 4 ei kohaldata meistriliigade, spordialaliidu jätkusuutlikkuse ning liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusele.”;

7) paragrahvi 71 lõige 82 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 71 lõikes 83 asendatakse tekstiosa „11.03.2021 kuni 30.06.2021” tekstiosaga „01.01.2021 kuni 31.08.2021”;

9) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 84 järgmises sõnastuses:

„(84) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse abikõlbulikud kulud on 2021. aasta tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning mida varem ei ole Eesti riigi, rahvusvahelise organisatsiooni või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.”;

10) paragrahvi 10 lõike 13 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 ning mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021” tekstiosaga „ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021”;

11) paragrahvi 10 lõiget 14 täiendatakse pärast sõnu „Spordialaliidu jätkusuutlikkuse” sõnadega „ja liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse”;

12) paragrahvi 10 lõike 93 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Harjumaal või Ida-Virumaal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 25.04.2021 või mujal Eestis ajavahemikul 11.01.2021 kuni 25.04.2021” tekstiosaga „ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 95 järgmises sõnastuses:

„(95) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda spordiorganisatsioon, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
1) spordiorganisatsioon ei ole 2021. aastal saanud käesoleva määruse § 2 punktides 1–4 nimetatud toetust ega muud riigieelarvelist tegevustoetust;
2) spordiorganisatsioon on aastatel 2016–2021 korraldanud vähemalt kaks korda üleriigilise tähtsusega traditsioonilise liikumisharrastuse ürituse või sarja või teinud ettevalmistusi sellise ürituse või sarja korraldamiseks. Üritusel oli viimasel toimumiskorral vähemalt 2000 osalejat ja sarjas osaleti aasta jooksul vähemalt 2000 korral, kusjuures sarja etappidel oli keskmiselt vähemalt 150 osalejat;
3) spordiorganisatsioon on teinud ettevalmistusi käesoleva lõike punktis 2 nimetatud liikumisharrastuse ürituse või sarja korraldamiseks 2021. aastal;
4) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.”;

14) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Meistriliigade, spordialaliidu jätkusuutlikkuse ning liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate puhul kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud tingimustele vastavust taotluse esitamise seisuga.”;

15) paragrahvi 131 lõike 61 punktis 3 asendatakse tekstiosa „tööhõiveprogrammi § 191 alusel taotlejale makstud töötasu toetust ja” tekstiosaga „Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” (edaspidi tööhõiveprogramm)”;

16) paragrahvi 131 lõike 62 punktis 1 asendatakse tekstiosa „11.03.2021 kuni 30.06.2021” tekstiosaga „01.01.2021 kuni 31.08.2021”;

17) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 63 järgmises sõnastuses:

„(63) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
1) taotleja 2021. aastal vähenenud tulusid ja kulusid, mis on tingitud Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest;
2) taotleja 2021. aastal piirangute tõttu ära jäänud või vähendatud kujul toimunud ürituste arvu ja nende ürituste saamata jäänud tulu osakaalu organisatsiooni kogutuludest;
3) perioodil 01.01.2016 kuni 11.03.2020 viimase toimunud ürituse/ürituste või sarja osaluskordade üldarvu;
4) 2021. aasta piirangute tõttu taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt;
5) taotleja 2021. aasta eelarve realistlikkust ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
6) 2019.–2020. aastal taotlejalt riigile tasutud tööjõumakse;
7) avaliku sektori toetuste ja sponsortoetuste osakaalu taotleja 2021. aasta eelarves;
8) liikumisharrastuse ürituse või sarja üleriigilist tähtsust ja valdkondlikku mõju.”;

18) paragrahvi 131 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „1, 2, 61 ja 62” tekstiosaga „1, 2, 61–63”;

19) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotluste puhul võib komisjon teha toetuse andjale ettepaneku lahendada taotlus mitmes osas.”.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json