Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2021, 6

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 56

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruses nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:”;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) pakendiseaduse § 121 lõikes 7 nimetatud pakendiettevõtja kohta kantakse registrisse punktides 1–3 nimetatud andmed ka volitatud esindaja kohta ning volituse kehtivuse aeg;”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „ühekorrapakendi” sõnadega „ja korduskasutuspakendi”;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) teave pakendimaterjali ja selle valmistamisel kasutatavate komponentide toksilisuse või ohtlikkuse kohta, kui see ületab pakendiseaduse §-s 14 sätestatud piirmäärasid;”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 1 loetletud andmetele taaskasutusorganisatsiooni osanike, aktsionäride ja liikmete nimi ja äriregistri kood ning taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimi ja äriregistri kood, sõlmitud lepingu number ja kehtivuse aeg.”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Eesti turule lastud korduskasutuspakendi kohta kantakse registrisse andmed pakendi keskmise aastase ringluskordade arvu kohta.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Taaskasutamise tõend

(1) Taaskasutamise tõend koostatakse digitaalselt veebipõhises registris.

(2) Taaskasutamise tõendile märgitakse selle juriidilise isiku nimi ja äriregistri kood, kellele tõend väljastatakse, taaskasutatud pakendijäätmete liik, kood ja kogus ning taaskasutamistoimingu kood ja periood, millal pakendijäätmete taaskasutamine toimus.”;

10) paragrahvi 9 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) pakendijäätmeid taaskasutav ettevõtja, kellele on tegevuseks väljastatud keskkonnakaitseluba;
5) pakendijäätmete taaskasutamist vahendav ettevõtja, kellele on tegevuseks väljastatud keskkonnakaitseluba.”;

11) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isikusamasus tuvastatakse kõrge usaldusväärsuse tasemega e-identimise vahendiga.”;

12) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 9 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeandja esitab digitaalselt veebipõhisesse registrisse eelmise kalendriaasta kohta:
1) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmed hiljemalt 31. märtsil;
2) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud andmed hiljemalt 1. septembril.

(2) Paragrahvi 9 punktides 4 ja 5 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 31. märtsil.”;

13) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 9 punktis 2 nimetatud andmeandja hoiab § 7 lõikes 2 nimetatud andmeid digitaalselt veebipõhises registris ajakohastena.”;

14) paragrahvi 13 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt;

„(4) Registris avalikustatakse masinloetaval kujul:
1) pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni nimi ja äriregistri kood ning § 7 lõike 1 punktides 4–6 ja § 8 punktis 4 nimetatud andmed summeerituna;
2) taaskasutusorganisatsiooni osanike, aktsionäride, liikmete ja taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimi ja äriregistri kood;
3) pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni poolt jäätmekäitluse sihtarvude saavutamise andmed.”;

16) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23), muudetud direktiividega 2004/12/EÜ (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–32), 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18), 2013/2/EL (ELT L 037, 08.02.2013, lk 10–12), (EL) 2015/720 (ELT L 115, 06.05.2015, lk 11–15) ja (EL) 2018/852 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 141–154);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109–140).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktid 3, 5, 7, 12, 13 ja 15 jõustuvad 1. jaanuaril 2022. a.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 4 ja 8 jõustuvad 1. jaanuaril 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Mölder
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json