Teksti suurus:

Pakendiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2021, 10

Pakendiregistri põhimäärus1

Vastu võetud 09.08.2018 nr 72
RT I, 10.08.2018, 1
jõustumine 02.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2021RT I, 08.06.2021, 611.06.2021, osaliselt 01.01.2022 ja 01.01.2023

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 25 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Pakendiregister

  (1) Pakendiregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Registri ametlik lühend on PAKIS.

§ 2.  Registri eesmärk

  Registri eesmärk on turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise, taaskasutamise sihtarvude täitmise ning tarbitud õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta arvestuse pidamine pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, järelevalve teostamiseks ning Euroopa Komisjonile pakendijäätmete ning õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta teabe esitamiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab registri arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib registri arendustööd;
  4) määrab registri käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  5) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti registri pidamisel kavandatavatest muudatustest;
  6) teeb oma pädevuse piires järelevalvet registri pidamise üle.

§ 4.  Registri volitatud töötlejad

  (1) Registri volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaagentuur:
  1) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  2) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  3) tagab registri andmetega seotud kasutajatoe;
  4) töötleb registrisse esitatud andmeid;
  5) informeerib vastutavat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel;
  6) haldab registris juurdepääsuõigusi ja klassifikaatoreid.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule koostab ja esitab Keskkonnaagentuur vastutavale töötlejale:
  1) [kehtetu - RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]
  2) paragrahvi 8 punktis 4 nimetatud andmed summeerituna eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 1. juunil;
  3) andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 86, 5.04.2005, lk 6–12), hiljemalt 1. juunil.

  (4) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab registri haldamist ja majutamist;
  2) kasutab registri arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  4) korraldab registri arendustöid ning registri infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab registri varukoopiate tegemise;
  6) tagab registri infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Registri pidamise viis ja nõuded 

§ 5.  Registri pidamise viis

  (1) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (2) Registrisisesed komponendid on kasutajaliides ja andmebaas.

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registrisse kantud andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registrisse kantud andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Registrisse kantavad andmed, andmete töötlemine ja andmete esitamise tähtajad 

§ 7.  Registrisse kantavad andmed pakendi ja pakendijäätmete kohta

  (1) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]
  1) nimi;
  2) äriregistri kood;
  3) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
  31) pakendiseaduse § 121 lõikes 7 nimetatud pakendiettevõtja kohta kantakse registrisse punktides 1–3 nimetatud andmed ka volitatud esindaja kohta ning volituse kehtivuse aeg;
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]
  4) Eesti turule lastud ühekorrapakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  5) käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
  51) teave pakendimaterjali ja selle valmistamisel kasutatavate komponentide toksilisuse või ohtlikkuse kohta, kui see ületab pakendiseaduse §-s 14 sätestatud piirmäärasid;
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]
  6) taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi mass, samuti taaskasutuse viis pakendiseaduse §-de 6–9 kohaselt;
  7) [kehtetu - RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]
  8) registrisse kantavad andmed kinnitanud audiitori ja audiitorteenust pakkuva juriidilise isiku nimi, audiitori telefoninumber ning e-posti aadress;
  9) vandeaudiitori audiitorkontrolli kokkuvõte.

  (2) Taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse registrisse lisaks lõikes 1 loetletud andmetele taaskasutusorganisatsiooni osanike, aktsionäride ja liikmete nimi ja äriregistri kood ning taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimi ja äriregistri kood, sõlmitud lepingu number ja kehtivuse aeg.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 71.  Taaskasutamise tõend

  (1) Taaskasutamise tõend koostatakse digitaalselt veebipõhises registris.

  (2) Taaskasutamise tõendile märgitakse selle juriidilise isiku nimi ja äriregistri kood, kellele tõend väljastatakse, taaskasutatud pakendijäätmete liik, kood ja kogus ning taaskasutamistoimingu kood ja periood, millal pakendijäätmete taaskasutamine toimus.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

§ 8.  Registrisse kantavad andmed õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta

  Pakendiettevõtja kohta, kes annab tasuta või müüb tarbijale õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte, kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri kood;
  3) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
  4) õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kogus tükkides.

§ 9.  Registrisse andmete esitaja

  Registrisse andmete esitajad (edaspidi andmeandja) on:
  1) pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, kuid ei ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile;
  2) taaskasutusorganisatsioon;
  3) pakendiettevõtja, kes annab tasuta või müüb tarbijale õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte;
  4) pakendijäätmeid taaskasutav ettevõtja, kellele on tegevuseks väljastatud keskkonnakaitseluba;
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]
  5) pakendijäätmete taaskasutamist vahendav ettevõtja, kellele on tegevuseks väljastatud keskkonnakaitseluba.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

§ 10.  Registri kasutaja isikusamasuse tuvastamine ning autoriseerimine

  (1) Registrisse võib andmeid ja dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on asjakohased õigused ja kelle isikusamasus on turvaliselt tuvastatud.

  (2) Isikusamasus tuvastatakse kõrge usaldusväärsuse tasemega e-identimise vahendiga.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

§ 11.  Andmete registrisse esitamine ja andmete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 9 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeandja esitab digitaalselt veebipõhisesse registrisse eelmise kalendriaasta kohta:
  1) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmed hiljemalt 31. märtsil;
  2) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud andmed hiljemalt 1. septembril.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Paragrahvi 9 punktides 4 ja 5 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta § 7 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 31. märtsil.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Paragrahvi 9 punktis 3 nimetatud andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta §-s 8 nimetatud andmed digitaalselt veebipõhisesse registrisse hiljemalt 1. märtsil.

  (4) Paragrahvi 9 punktis 2 nimetatud andmeandja hoiab § 7 lõikes 2 nimetatud andmeid digitaalselt veebipõhises registris ajakohastena.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

§ 12.  Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.

  (2) Registrisse võetakse juriidilise isiku ja tema esindajate andmed äriregistrist.

  (3) Registrisse võetakse audiitori andmed audiitortegevuse registrist.

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui registrisse esitatud andmed osutuvad ebaõigeks, peab andmeandja registriandmed viivitamata parandama.

  (3) Kui registri vastutav töötleja või Keskkonnaagentuur avastab ebaõiged andmed, esitab ta andmeandjale nende kohta järelepärimise.

  (4) Andmeandja on kohustatud esitama õiged andmed 20 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teate saamist.

  (5) [Kehtetu - RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

§ 14.  Registriandmete säilitamine

  Registriandmeid säilitatakse aruande esitamise tähtajast alates seitse aastat. Pärast seda andmed kustutatakse.

4. peatükk Juurdepääs registrile ja registrisse kantud andmetele 

§ 15.  Juurdepääs registrile ja registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga.

  (2) Registrisse kantud andmetele on juurdepääs valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel neile seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.

  (3) Andmeandjal on juurdepääsuõigus endaga seotud andmetele.

  (4) Registris avalikustatakse masinloetaval kujul:
  1) pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni nimi ja äriregistri kood ning § 7 lõike 1 punktides 4–6 ja § 8 punktis 4 nimetatud andmed summeerituna;
  2) taaskasutusorganisatsiooni osanike, aktsionäride, liikmete ja taaskasutusorganisatsiooniga lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimi ja äriregistri kood;
  3) pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni poolt jäätmekäitluse sihtarvude saavutamise andmed.
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse kasutajaõiguste andmisega või andmete väljastamisega.

§ 16.  Registriandmete väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.  Andmete logimine

  (1) Registris logitakse andmete lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.

  (2) Logisid säilitatakse registris seitse aastat.

5. peatükk Registri pidamise rahastamine ja registri lõpetamine 

§ 18.  Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejatele selleks eraldatud vahenditest.

§ 19.  Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2. septembril 2018. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23), muudetud direktiividega 2004/12/EÜ (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–32), 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18), 2013/2/EL (ELT L 037, 08.02.2013, lk 10–12), (EL) 2015/720 (ELT L 115, 06.05.2015, lk 11–15) ja (EL) 2018/852 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 141–154);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109–140).
[RT I, 08.06.2021, 6 - jõust. 11.06.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json