Teksti suurus:

Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2022 otsus nr 114

Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)

Vastu võetud 18.05.2022

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 145 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kuueteistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui täisealise isiku ja neljateist- kuni kuueteistaastase isiku vanusevahe ei ole suurem kui viis aastat, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”;

2) paragrahvi 145 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud noorema kui neljateistaastase isiku suhtes, –
karistatakse kuni kaheksa-aastase vangistusega.”;

3) paragrahvi 145 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 11 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1, 11 või 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

4) paragrahvi 1451 lõikes 1 asendatakse sõna „kolmeaastase” sõnaga „viieaastase”;

5) paragrahvi 1451 lõikes 2 asendatakse sõna „viieaastase” sõnaga „kaheksa-aastase”;

6) paragrahvi 1751 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „erootilise etteaste teadliku jälgimise eest” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui see toimub lapspornos kujutatud või pornograafilises või erootilises etteastes osaleva noorema kui kaheksateistaastase isiku ja teo toimepanija vastastikusel nõusolekul põhinevas suhtes vabatahtlikult, selle eest ei anta rahalist tasu või mis tahes muud hüve ning nende omavaheline suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu ei ole kuriteona karistatav,”;

7) paragrahvi 178 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „muul viisil kättesaadavaks tegemise eest” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui see toimub teoses või selle reproduktsioonis kujutatud noorema kui kaheksateistaastase isiku ja teo toimepanija vastastikusel nõusolekul põhinevas suhtes vabatahtlikult üksnes nende isiklikuks tarbeks, selle eest ei anta rahalist tasu või mis tahes muud hüve ning nende omavaheline suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu ei ole kuriteona karistatav,”;

8) paragrahvi 1781 lõikes 1 asendatakse sõna „neljateistaastasele” sõnaga „kuueteistaastasele”;

9) paragrahvi 179 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nooremale kui kuueteistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamise või sellise isiku nähes suguühtesse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest, välja arvatud juhul, kui noorema kui kuueteistaastase isiku ja teo toimepanija omavaheline suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu ei ole kuriteona karistatav, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”.

§ 2.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 2173 järgmises sõnastuses:

§ 2173. Alaealise abiellumisea muudatuste kohaldamine

Kui kohus on saanud avalduse 15-aastaseks saanud isiku teovõime laiendamiseks käesoleva seaduse § 1 lõike 3 alusel enne 2022. aasta 1. novembrit, lahendab kohus avalduse selle esitamise hetkel kehtinud sätete alusel.”.

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 574 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. novembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json