Teksti suurus:

Teede- ja sideministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 1

Teede- ja sideministri määruste muutmine

Vastu võetud 01.07.2011 nr 65

Määrus kehtestatakse „Raudteeseaduse“ § 34 lõike 2 ja „Teeseaduse“ § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” (RTL 1999, 127, 1773; 2009, 89, 1303) tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja“ I peatüki üldsätete all toodud mõiste „Ülekäik“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ülekäigukoht on jalgtee või jalgrattatee ja raudtee samatasandiline ristumiskoht.“;

2) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja“ I peatüki üldsätete all toodud mõiste „Ülesõidukoht“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ülesõidukoht on sõidutee ja raudtee samatasandiline ristumiskoht.“;

3) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja“ punkt 36 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Uute ülesõidu- ja ülekäigukohtade avamise kord sätestatakse „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhendis“ (edaspidi raudteeületuskoha hoiu juhend).“;

4) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja“ punkti 361 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Raudtee ülesõidu- ja ülekäigukoha kasutamine sätestatakse raudteeületuskoha hoiu juhendis (lisa 4).“;

5) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja“ punkt 37 kolmandas lauses ja punkt 38 teises lauses asendatakse sõnad „raudteeülesõidukohtade hoiu juhendis“ sõnadega „raudteeületuskoha hoiu juhendis“;

6) määruse lisa 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2. Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määruse nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 1088) lisas „Maanteede projekteerimisnormid“ tehakse järgmised muudatused: 

1) punkti 5.4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tee ja raudtee lõikumise projekteerimisel tuleb juhinduda „Teeseaduse“, „Raudteeseaduse“ ja raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 4 nõuetest.“;

2) punkti 5.4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põhimaantee ja raudtee lõikumine tuleb projekteerida eritasandilisena, samuti tuleb projekteerida eritasandilisena III ja kõrgema klassi maantee ja raudtee peatee lõikumised.“;

3) punkti 5.4 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tee ja raudtee lõikumisnurk raudteeülesõidukohal peab olema võimalikult täisnurga lähedane ja ei tohi väljuda vahemikust 70°–110°.“;

4) punkti 5.4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Erandkorras võib projekteerida III kategooriasse kuuluva raudteeülesõidu vastavalt raudtee tehnokasutuseeskirja lisas 4 sätestatule.“;

5) punkti 5.4 lõiked 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 5.4 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Raudteeülesõidukohal tuleb tagada nähtavus nii autojuhile kui ka veeremijuhile (tabel 5.17). Vedurijuht peab nägema reguleerimata ülesõidukohta vähemalt 1000 meetri kauguselt.

7) tabeli 5.17 esimene tabel muudetakse järgmiselt:

Nõutavad nähtavuskaugused reguleerimata raudteeülesõidukohal

Tee

Raudtee

Projektkiirus, km/h

Auto peatumisteekond LA, m

LR

LV

Rongi kiirus, km/h

60

120

60

85

102

294

80

140

138

394

100

200

200

410

7) punkti 5.4 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Raudteeülesõidukohal peab teel vähemalt 2 meetrit mõlemale poole äärmisest rööpast olema pikiprofiilis rõhtne pind, suure raadiusega kõveral või kui ristumine on raudteekõveral, siis rööbaste eri kõrgusest tingitud kalle (joonis 5.29). Tee põikkalle peab vähemalt 2 meetrit mõlemale poole äärmisest rööpast võrduma raudtee pikikaldega, kusjuures sõidutee kahepoolne põikkalle (2,5%) taastatakse 25 meetri ulatuses (joonis 5.29). Ülesõidukatte keskmine osa peab olema rööpapeast 10 kuni 25 millimeetrit kõrgem, välimised osad peavad olema rööpapeaga samal tasapinnal.“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 4 

/otsingu_soovitused.json