Teksti suurus:

Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2011 otsus nr 917

Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

§ 1. Kutseõppeasutuse seadust (RT I 1998, 64, 1007; 2010, 41, 240) täiendatakse §-ga 372 järgmises sõnastuses:

§ 372. Ühekordne valikuline akrediteerimine

(1) Kutseõppeasutustes, milles toimub kutseõpe majutamise ja toitlustamise või ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmades, viiakse 2011. aasta jooksul läbi nimetatud õppekavarühmade ühekordne valikuline akrediteerimine, mille käigus annavad sõltumatud eksperdid hinnangu õppekavarühmas toimuvale õppe- ja kasvatustegevusele, selle juhtimisele, koostööle huvigruppidega ning õppe jätkusuutlikkusele, tuginedes muu hulgas koolis läbiviidavale sisehindamisele.

(2) Ühekordses valikulises akrediteerimises osalemine on koolile vabatahtlik ning see toimub kooli avalduse alusel. Ühekordse valikulise akrediteerimise korraldab ja viib läbi kõrghariduse kvaliteediagentuur.

(3) Ühekordses valikulises akrediteerimises osalevate koolide loetelu, ühekordse valikulise akrediteerimise tingimused ja korra ning ühekordse valikulise akrediteerimise tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

(4) Ühekordse valikulise akrediteerimise tulemusena kinnitatud positiivset hinnangut kooli õppekavarühmale arvestatakse majutamise ja toitlustamise või ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühma kuuluvale õppekavale ekspertiisi määramisel ja koolitusloa andmisel kuue aasta jooksul.”

§ 2. Erakooliseadust (RT I, 23.12.2010, 37) täiendatakse §-ga 40 järgmises sõnastuses:

§ 40. Kutseõppe ühekordne valikuline akrediteerimine

Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides, milles toimub kutseõpe majutamise ja toitlustamise või ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmades, viiakse 2011. aasta jooksul läbi nimetatud õppekavarühmade ühekordne valikuline akrediteerimine. Ühekordse valikulise akrediteerimise läbiviimine ja selles osalemine toimub kutseõppeasutuse seaduse §-s 372 ja selle alusel kehtestatud korras.”

§ 3. Rakenduskõrgkooli seaduses (RT I, 08.11.2010, 16) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 151 lõike 1 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 151 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kutseõppe avamise kooskõlastab rakenduskõrgkool ministeeriumiga, mille valitsemisalasse rakenduskõrgkool kuulub.";

3) paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json