Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2011 otsus nr 918

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

§ 1. Veeseaduses (RT I, 10.03.2011, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Veeuuring on vee, vee-elustiku, veekogu põhjasette, pinnase ja reoveesette ning naftasaaduste ja muude saastavate ainete proovi võtmine ja analüüsimine veeseisundi hindamise, reostuse kindlakstegemise ning keskkonnaloa taotlusmaterjalide kontrollimise eesmärgil. Veeuuring on ka proovi võtmine ja analüüsimine, kui seda teeb vee erikasutusloa andja vee erikasutaja üle kontrollseire teostamise eesmärgil või vee-ettevõtja.”;

2) paragrahvi 121 täiendatakse lõigetega 22–24 järgmises sõnastuses:

”(22) Veeuuringuteks proovide võtmisel kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud proovivõtumeetodeid.

(23) Veeuuringuks võetud proove analüüsivad katselaborid.

(24) Katselabor, kes võtab veeuuringute raames proove ja teeb vee füüsikalis-keemilisi ja keemilisi analüüse, peab olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veeuuringu vastavas valdkonnas akrediteeritud nii proovivõtmise kui ka määratavate näitajate osas, vastama käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud katselabori nõuetele ning sooritama vähemalt üks kord aastas veeuuringu vastavas valdkonnas katselaborite võrdluskatsed.”;

3) paragrahvi 121 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile ja tema tegevuse kvaliteedi tagamisele esitatavad nõuded, nende uuringute raames tehtavate analüüside kvaliteedile esitatavad nõuded ning veeuuringuteks kasutatavad põhja-, pinna-, mere-, heit- ja reovee ning reoveesette proovivõtumeetodid ja analüüsi referentmeetodid kehtestab keskkonnaminister määrusega.”;

4) paragrahvi 121 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Katselaborite võrdluskatse on mitme katselabori osalemisel põhja-, pinna-, mere-, heit- ja reovee ning reoveesette proovide võrdlevate analüüside korraldamine ning analüüsitulemuste hindamine katselabori pädevuse ja tulemuste õigsuse tõendamise eesmärgil.”;

5) paragrahvi 121 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 121 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(7) Katselaborite võrdluskatseid korraldavad referentlaborid. Referentlaborina tegutsemise õigus antakse igas veeuuringu valdkonnas ühele katselaborile.”;

7) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

”(71) Referentlaborina tegutsemise õigust taotlev katselabor peab vastama standardi EVS-EN ISO/IEC 17043 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõuetele ning olema veeuuringu valdkonnas, milles referentlabori staatust taotletakse, akrediteeritud.”;

8) paragrahvi 121 lõike 9 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(9) Referentlabor peab veeuuringu valdkonnas, milles ta on saanud referentlaborina tegutsemise õiguse:

1) sooritama edukalt rahvusvahelised laborite võrdluskatsed, mis on korraldatud vastavalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17043 nõuetele;”;

9) paragrahvi 121 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(11) Nõuded katselaborite võrdluskatsetele, sealhulgas võrdluskatsete tulemuste hindamisele, ning katselaborite võrdluskatsete korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.”;

10) paragrahvi 122 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad ”veeuuringut teostav proovivõtja” sõnaga ”proovivõtja” vastavas käändes;

11) paragrahvi 122 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Kui proovivõtja ei ole käesoleva seaduse § 121 lõikes 24 nimetatud akrediteeritud katselabor, siis peab proovivõtja olema atesteeritud proovivõtu vastavas valdkonnas, kui see valdkond kuulub käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel atesteerimisele, ning kasutama veeuuringu eesmärgiga sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid, mille taatluskohustus on täidetud või mis on jälgitavalt kalibreeritud, või sertifitseeritud etalonaineid ja järgima asjakohast mõõtemetoodikat. Valdkonnas, milles proovivõtjaid ei atesteerita, peab proovivõtja järgima proovivõtmisel asjaomast proovivõtuvaldkonda käsitlevat standardit ja tagama, et saadud tulemuste jälgitavus on tõendatud.”;

12) paragrahvi 122 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad määrab ning proovivõtjale esitatavad nõuded, atesteerimise korra, atesteerimistunnistuse vormi ja atesteerimiskomisjoni töökorra kehtestab keskkonnaminister määrusega.”;

13) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

”komisjoni direktiiv 2009/90/EÜ, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad (ELT L 201, 1.8.2009, lk 36–38)”.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 21. augustil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json