Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2011 otsus nr 915

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I, 04.03.2011, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on:

1) 21%;

2) alates 2015. aastast 20%.

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt:

1) arvuga 0,79;

2) alates 2015. aastast arvuga 0,80.”;

2) paragrahvi 282 lõikes 1 asendatakse number ”3196” numbriga ”1920”;

3) paragrahvi 37 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(8) Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ning maksumaksjal on õigus samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil arvata need maha kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses;

2) metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatud tegevuse.”;

4) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

”(9) Metsa majandamisega seotud kuludeks lõike 8 tähenduses ei loeta tulumaksuga mittemaksustatava toetuse arvel tehtud kulusid.

(10) Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. Maksumaksjal on õigus vähendada edasikantud kasu sellel maksustamisperioodil tehtud lõikes 8 nimetatud kulu võrra.”;

5) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Kui maksumaksja kasutab § 37 lõikes 10 sätestatud õigust, arvutatakse juurdemakse kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasult hiljemalt kasu saamise kalendriaastale järgneva kolmanda kalendriaasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel.”;

6) paragrahvi 46 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

”Mitteresident, kes kasutab § 37 lõikes 10 sätestatud õigust, tasub juurdemakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole kolme kuu jooksul pärast selle tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva, mille alusel juurdemakse arvutatakse.”;

7) paragrahvi 48 lõike 4 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”10) täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine, välja arvatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmine;”.

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json