Teksti suurus:

Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 15

Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele

Vastu võetud 08.06.2005 nr 66
RTL 2005, 67, 955
jõustumine 24.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2011RT I, 08.07.2011, 211.07.2011

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 351 lõike 2 ja § 36 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab maapealse lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise korra ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele.

§ 2.   Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimist reguleerivad rahvusvahelised nõuded


  Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimisel juhindutakse 1944. aasta Chicago «Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni» (RT II 2000, 2, 12) lisast 3 „Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine“, lisa 14 osadest I «Lennuväljad» ja  II «Kopteriväljakud», lisast 15 „Aeronavigatsioonilise info teenistused“, lisast 17 „Lennundusjulgestus“, nõukogu määruse (EMÜ) 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses III lisast (EL-OPS) (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4-8), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (ELT L 97, 9.04.2008, lk 72–84), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3–20), Euroopa Ühinenud Lennuametite dokumendist „Ühtsed lennundusnõuded“ (JAR-FCL) ning Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) dokumendist 9774 „Lennuväljade sertifitseerimise käsiraamat“ ja dokumendist 9859 „Ohutusjuhtimise käsiraamat."
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 3.   Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaat

  (1) Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaat (edaspidi  sertifikaat) on Lennuameti poolt väljaantud dokument, mis kinnitab lennuvälja või kopteriväljaku vastavust õhusõidukite ohutu käitamise nõuetele ja mis annab õiguse lennuvälja või kopteriväljaku käitamiseks.

  (2) Sertifitseerimisele kuulub lennuväli ja kopteriväljak:
  1) mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks;
  2) mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks (lennuoskuste tasemekontrollideks või lennuoskustestideks).

  (3) Maa-ala kasutamine reisijate veoks, juhul kui lennu lähte- ja sihtkoht on samad, peab olema Lennuametiga kooskõlastatud.

2. peatükk SERTIFIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 4.   Sertifikaadi taotlemine

  (1) Sertifikaadi taotleja esitab Lennuametile lisas 3 toodud vormikohase taotluse koos lõikes 2 nimetatud dokumentidega vähemalt 80 kalendripäeva enne lennuvälja või kopteriväljaku kasutuselevõtmist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) maa omandi- või kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
  2) juriidilisest isikust taotleja põhikiri või eraisikust taotleja CV;
  3) kokkuvõte toimunud lennuintsidentidest (korduvtaotluse korral);
  4) lennuvälja või kopteriväljaku käsiraamatu ja ohutusjuhtimise süsteemi käsiraamatu ajakohane versioon;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  5) lennuvälja või kopteriväljaku lähiümbruse piirangupindade kaart;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  6) lennutegevuse meteoroloogiaalase teenindamise juhend;
  7) asjaomase lennuliiklusteenistusega sõlmitud koostöökokkulepe õhuruumi kasutamise kohta;
  8) Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõuete täitmiseks kohaldatavaid meetmeid ja menetlusi kirjeldav julgestuskäsiraamat;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  9) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus vaadatakse Lennuametis läbi 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse registreerimist Lennuametis.

  (2) Kui esitatud taotluses või dokumentides esineb puudusi või kui ei ole esitatud kõiki § 4 lõikes 2 nimetatud dokumente, teatab Lennuamet puudustest taotlejale hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest ja annab taotlejale kuni 15 kalendripäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud juhul loetakse taotlus esitatuks pärast parandatud taotluse või dokumentide registreerimist Lennuametis.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Taotlus võidakse jätta läbi vaatamata, kui taotleja ei ole kõrvaldanud puudusi § 5 lõikes 2 nimetatud tähtajaks. Taotlejat teavitatakse taotluse läbi vaatamata jätmisest kirjalikult.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 6.   Sertifikaadi väljaandmine ja kehtivus

  (1) Lennuamet annab sertifikaadi välja ja teavitab taotlejat kirjalikult sertifikaadi väljaandmise otsusest 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja või kopteriväljaku inspekteerimist, kui taotleja on tähtaegselt esitanud vormikohase taotluse ja vajalikud dokumendid vastavalt § 4 lõigetele 1 ja 2 ning on täidetud järgmised tingimused:
  1) taotleja ning lennuvälja või kopteriväljaku personal omab pädevust lennuvälja või kopteriväljaku nõuetekohaseks käitamiseks ja hooldamiseks;
  2) lennuväli või kopteriväljak, selle rajatised, teenistused ja seadmed vastavad käesoleva määruse lisades 5 ja 6 esitatud nõuetele.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  3) taotlejal on nõuetele vastav lennuvälja või kopteriväljaku lennundusjulgestuse korraldus, sealhulgas julgestuskäsiraamat ning nõuetekohaselt tööle võetud ja koolitatud julgestuspersonal.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  4)
[Kehtetu – RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmist kontrollib Lennuamet taotluse ja esitatud dokumentide põhjal ning lennuvälja või kopteriväljaku inspekteerimise käigus.

  (3) Sertifikaat antakse välja tähtajaliselt kehtivusajaga kuni kolm aastat.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 7.   Sertifikaadi väljaandmisest keeldumine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui § 6 lõikes 1 esitatud nõuded ja tingimused ei ole täidetud.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise ning sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusest teatab Lennuamet taotlejale kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja või kopteriväljaku inspekteerimist.

3. peatükk SERTIFIKAADI VÕI KÄITAMISTINGIMUSTE MUUTMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA KEHTIVUSE PEATAMINE 
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 8.   Sertifikaadi ja käitamistingimuste muutmine

  (1) Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmiseks esitatakse Lennuametile kirjalik taotlus, mis sisaldab § 4 lõikes 2 loetletud dokumente. Taotlus esitatakse vähemalt 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuste rakendamist.

  (2) Taotluses puuduste esinemisel tuleb puudused kõrvaldada 30 kalendripäeva jooksul arvates puudustest teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel võidakse taotlus jätta läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab Lennuamet taotlejat kirjalikult.

  (3) Enne otsuse tegemist sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta viib Lennuamet vajadusel läbi sertifikaati omava lennuvälja või kopteriväljaku käitaja (edaspidi käitaja) inspekteerimise.

  (4) Otsuse sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta teeb  Lennuamet 80 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud sertifikaadi ja selle lisa uuega, tehes muudetava dokumendi paremas ülaservas numbrilisele järjestusele osutava märke «Muudatus nr …». Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber ja kehtivusaeg.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 9.   Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

  (1) Lennuamet võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada või kehtivuse peatada, kui:
  1) lennuväli või kopteriväljak ei vasta lennuohutusnõuetele;
  2) käitajal on ebapiisav ohutusjuhtimise süsteem;
  3) ohtliku olukorra õigeaegseks likvideerimiseks või õhusõidukite ohutuse tagamiseks kasutusele võetud meetmed ei ole tulemusi andnud;
  4) käitajal on ebapiisavad tehnilised oskused või kvalifikatsioon ohutusalaselt kriitiliste tegevuste teostamiseks;
  5) käitaja ei likvideeri või tal ei ole võimalik likvideerida lennuohutust negatiivselt mõjutavat olukorda;
  6) käitaja on vastutustundetu, tahtlikult sooritanud nõuetele mittevastavaid tegevusi või seadnud valeandmete esitamisega ohtu lennuohutuse;
  7) käitaja on rikkunud lennundusalaste õigusaktide sätteid;
  8) käitaja on selgelt näidanud, et tema käideldav lennuväli või kopteriväljak on üldsusele kahjulik;
  9) käitaja ei ole täitnud riiklikku järelevalvet teostava ametniku ettekirjutuses esitatut;
  10) käitaja loobub sertifikaadist;
  11) käitaja lennundusjulgestuse korraldus ei vasta nõuetele.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Sertifikaadist loobumise korral peab käitaja sellest Lennuametit kirjalikult teavitama. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks käitaja poolt teatatud kuupäeva seisuga.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise asjaoludest teavitab Lennuamet käitajat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja või kopteriväljaku inspekteerimist. Sertifikaadist loobumise korral inspekteerimist läbi ei viida.

  (4) Sertifikaadi kehtivus taastatakse selle peatamise korral pärast lõikes 1 nimetatud tingimuste äralangemist ja pärast lennuvälja või kopteriväljaku inspekteerimist.

4. peatükk KÄITAJA VASTUTUS JA KOHUSTUSED 

§ 10.   Sertifikaadist tulenev vastutus

  Sertifitseeritud lennuvälja või kopteriväljaku sertifitseerimisnõuete ja käitaja kohustuste täitmise eest vastutab sertifikaadi omanik.

§ 11.   Sertifikaadist tulenevad kohustused

  Käitaja on kohustatud:
  1) agama lennuvälja või kopteriväljaku ohutu käitamise vastavalt §-s 2 loetletud nõuetele ja juhendmaterjalidele ning käsiraamatus kirjeldatud protseduuridele;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  2) tagama vajalikul hulgal pädeva personali olemasolu;
  3) tagama koostöös lennuliiklusteenistusega lennuliikluse juhtimise lennuvälja või kopteriväljakuga seotud õhuruumis;
  4) tagama aeronavigatsioonialase teabe edastamise, meteoroloogiaalase teeninduse ning lennundusjulgestuse;
  5) tagama lennuvälja või kopteriväljaku käitamisel julgestuskäsiraamatus toodud meetodite ja menetluste kohaldamise;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  6) viivitamata teatama kirjalikult Lennuametile kõigist kiireloomulistest muudatustest lennuvälja parameetrites, dokumentides või seadmetes, mis võivad mõjutada lennuohutust;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  7) sertifikaadiga lubatavale lennutegevusele mittevastavate tingimuste avastamise korral rakendama lennuohutust tagavaid käitamise piiranguid ning teavitama sellest Lennuametit ja aeronavigatsioonilise teabe teenistuse (Aeronautical Information Service-AIS) osakonda;
  8) teatama lennuohutust mõjutavatest juhtumitest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonnale ning Lennuametile.

5. peatükk LENNUVÄLJA VÕI KOPTERIVÄLJAKU KÄSIRAAMAT 

§ 12.   Lennuvälja või kopteriväljaku käsiraamat

  (1) Käsiraamatu sisu ja ülesehitus peab olema vastavuses lisas 4 esitatud käsiraamatu sisu ja struktuuriga.

  (2) Käitaja peab käsiraamatu kooskõlastama Lennuametiga. Käsiraamat esitatakse kooskõlastamiseks sertifikaadi taotlemisel ja käsiraamatu muutmisel.

  (3) Kooskõlastatud käsiraamatu kontrolleksemplar asub Lennuametis.

  (4) Käitajal peab lennuväljal või kopteriväljakul olema vähemalt üks kooskõlastatud käsiraamatu eksemplar ning üks eksemplar käitaja põhitegevuskohas, kui see ei ole lennuväli või kopteriväljak.

  (5) Käsiraamat tehakse kättesaadavaks lennuvälja või kopteriväljaku töötajatele ja koostööpartneritele.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (6) Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivusaja lõppemisel ajakohastatakse lennuvälja või kopteriväljaku käsiraamatut, mis esitatakse Lennuametile kooskõlastamiseks koos lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotlusega.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 13.   Käsiraamatu muutmine

  (1) Käsiraamatu muutmiseks peab käitaja esitama vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuse planeeritavat rakendamist Lennuametile taotluse, milles on kavandatavad muudatused ning Lennuameti nõudmisel lisatud asjakohane riskianalüüs.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Käsiraamatu muutmisest tuleb teatada, kui muutub:
  1) lennuvälja või kopteriväljaku omanik või juhtimisstruktuur;
  2) lennuvälja või kopteriväljaku kasutusala või käitamistingimused;
  3) lennuvälja või kopteriväljaku tehnilised parameetrid;
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]
  4) eelnevalt Lennuametis kooskõlastatud eeskiri või protseduur.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Kui käsiraamatus sisalduv informatsioon ei vasta tegelikkusele, tuleb vormistada sellekohane käsiraamatu muudatus.

  (4) Lõikes 2 ja 3 nimetatud muudatustega seoses viib Lennuamet läbi inspekteerimise.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (5) Lennuameti poolt kooskõlastatud käsiraamatu muudatus on aluseks lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmiseks.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

6. peatükk ERANDITE TEGEMINE 

§ 14.   Käesoleva määruse sätetest erandite tegemine

  (1) Kui lennuväli või kopteriväljak ei vasta mõnele 1944. aasta Chicago «Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni» lisa 14 osas I «Lennuväljad» või osas II «Kopteriväljakud» toodud standardile või soovitatavale praktikale, teostab käitaja riskianalüüsi, mille tulemusena Lennuamet määrab tingimused ja protseduurid, mis on vajalikud standardites ja soovitatavas praktikas sätestatuga samaväärse ohutustaseme tagamiseks.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud tingimusi ja protseduure on käitaja poolt arvestatud, võib Lennuamet teha erandi lõikes 1 nimetatud standardite ja soovitatava praktika kohta. Lennuamet teeb sertifikaadi lisale märke erandi kohta. Teave erandite kohta avaldatakse lennundusteabe kogumikus (Aeronautical Information Publication-AIP).
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Käitaja võib erandi tegemist taotleda nii sertifitseerimise käigus kui ka sertifikaadi kehtivusaja jooksul.

  (4) Aeronavigatsioonilise teabe edastamise ja meteoroloogiaalase teenindus tagatakse  lennuväljal ja kopteriväljakul, mille käitajale on väljastatud aeronavigatsiooniteenuse osutamise sertifikaat.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

  (5) Lennundusjulgestus tagatakse lennuväljadel ja kopteriväljakutel, kus toimub äriline lennutransport.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

§ 15.   Käsiraamatu sisu osas tehtavad erandid

  Lennuamet võib käitajale teha käsiraamatu  5. peatüki sätete täitmise osas erandeid, välja arvatud käesoleva määruse § 3 lõikes 2  loetletud sertifitseeritavate lennuväljade ja kopteriväljakute suhtes.
[RT I, 08.07.2011, 2 - jõust. 11.07.2011]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Erisäte

  Peatükk 5 jõustub 2005. aasta 24. novembril.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 Nõuded lennuväljale

Lisa 6 Nõuded kopteriväljakule

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json