Teksti suurus:

Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtused, saasteallikatest eralduvate saasteainete heitkoguste seirenõuded ja heitkoguste piirväärtuste järgimise hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 66

Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtused, saasteallikatest eralduvate saasteainete heitkoguste seirenõuded ja heitkoguste piirväärtuste järgimise hindamise kriteeriumid1

Vastu võetud 07.09.2004 nr 114
RTL 2004, 122, 1893
jõustumine 30.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.07.2011RT I, 08.07.2011, 4211.07.2011, määruse tekstis asendatud sõna „valmistis“ sõnaga „segu“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 47 lõike 2 ja § 48 punktide 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse lahustite kasutamisel ühel tootmisterritooriumil käitisest või mingist tegevusest välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtused, saasteallikatest eralduvate saasteainete heitkoguste seirenõuded ja heitkoguste piirväärtuste järgimise hindamise kriteeriumid.

  (2) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad järgmised tegevusalad ehk protsessid, kus lahustite, sh segu koostises oleva lahusti tarbimine aastas ühel tootmisterritooriumil on:
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  1) liimiga katmine – 5 tonni või enam;
  2) sõidukite kattekihiga katmine ja sõidukite uuesti viimistlemine – 0,5 tonni või enam;
  3) rullis oleva materjali katmine – 25 tonni või enam;
  4) metalli, plastmassi, tekstiili, kile ja paberi kattekihiga katmine – 5 tonni või enam;
  5) puitpindade kattekihiga katmine – 15 tonni või enam;
  6) nahkpindade kattekihiga katmine – 10 tonni või enam;
  7) mähisejuhtme kattekihiga katmine – 5 tonni või enam;
  8) kattekihiks kasutatava segu, laki, trükivärvi ja liimi tootmine – 100 tonni või enam;
  9) jalanõude tootmine – 5 tonni või enam;
  10) farmaatsiatoodete tootmine – 50 tonni või enam;
  11) trükkimine – 15 tonni või enam;
  12) kummi töötlemine – 15 tonni või enam;
  13) taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ja taimse õli rafineerimine – 10 tonni või enam;
  14) puitmaterjali immutamine – 25 tonni või enam;
  15) puit- ja plastikmaterjalide lamineerimine – 5 tonni aastas või enam.

  (3) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad ka järgmised tegevusalad ehk protsessid:
  1) sõidukite kattekihiga tööstuskatmine;
  2) toodete pindade puhastamine;
  3) keemiline puhastus.

  (4) Tegevusalaks loetakse ka käitise, seadmete ja tööriistade puhastamist.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) halogeenorgaaniline lahusti – orgaaniline lahusti, mis sisaldab molekuli kohta vähemalt ühte broomi-, kloori-, fluori- või joodiaatomit;
  2) kattekiht – segu, sealhulgas kõik kattekihi õigeks pealekandmiseks vajalikud orgaanilised lahustid või orgaanilisi lahusteid sisaldavad segud, mida kasutatakse mingi pinna dekoratiivsuse, kaitse tagamise või mingi muu funktsionaalse eesmärgi saavutamiseks;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  3) kontrollitavad tingimused – käitise selline käitamine, mille juures protsessi käigus tekkivad lenduvad orgaanilised ühendid, mida ei loeta täielikult lenduvateks, püütakse kinni ja viiakse käitisest välja kontrollitaval viisil, see tähendab käitise korstna, samuti lenduvate orgaaniliste ühendite põletus- või püüdeseadme kaudu;
  4) käitis – paikne tehniline üksus, milles teostatakse ühte või mitut määruse §-s 1 nimetatud reguleerimisalasse kuuluvat protsessi, ning sellega otseselt seotud tegevus, millel on tehniline seos samal tootmisterritooriumil korraldatud tegevusaladega ning mis võib mõjutada lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid;
  5) käitise nominaalvõimsus – käitise projekteeritud võimsusel ja normaalkäitamisel kasutatavate orgaaniliste lahustite ühe tööpäeva maksimaalne kogus;
  6) käitise oluline muudatus – käitise nominaalvõimsuse muutmise tulemus, mis põhjustab lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse suurenemist üle 25% väikekäitise korral ja üle 10% kõigi teiste käitiste korral. Muudatust, mis loa andja arvates võib avaldada märkimisväärset negatiivset mõju inimese tervisele või keskkonnale, loetakse samuti oluliseks muudatuseks;
  7) käivitamine ja seiskamine – toiming mingi tegevuse alustamiseks või lõpetamiseks, käitise või mahuti käivitamiseks või töö katkestamiseks, seisakurežiimi viimiseks või seisakurežiimi lõpetamiseks. Regulaarseid perioodiliste protsesside faase ei loeta käivitamiseks ega seiskamiseks;
  8) lahusti sisend – orgaaniliste lahustite kogus ja nende kogus kasutatavates segudes, kaasa arvatud taaskasutatavad lahustid;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  9) lahusti tarbimine – käitises sisendina kasutatavate orgaaniliste lahustite summaarne kogus ühe kalendriaasta või muu 12-kuulise perioodi jooksul, millest on välja arvatud korduvkasutuseks regenereeritud lenduvad orgaanilised ühendid;
  10) lakk – läbipaistev kattekiht;
  11) lenduv orgaaniline ühend (edaspidi LOÜ) – orgaaniline ühend, mille aururõhk on 293,15 K juures 0,01 kPa või suurem või mille lenduvus on selline teatavatel kasutustingimustel. LOÜ-ks loetakse kreosoodi fraktsiooni, mille aururõhu väärtus on 293,15 K juures 0,01 kPa või suurem;
  12) LOÜ-de heitkoguse piirväärtus – standardtingimuste (N) juures arvutatud lenduvate orgaaniliste ühendite mass ehk kogus, mida ei tohi ühe või mitme ajavahemiku jooksul ületada, väljendatuna konkreetse parameetri, kontsentratsiooni, protsendi või heitkoguse tasemena;
  13) liim – segu, mida kasutatakse toote eraldi osade kokkuliimimiseks, sealhulgas kõik selle õigeks pealekandmiseks vajalikud orgaanilised lahustid või orgaanilisi lahusteid sisaldavad segud;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  14) LOÜ-de massivoog – väljuvate LOÜ-de kogus ajaühikus (massiühikut tunni kohta);
  15) mõõtmistulemuste keskmine ööpäevane väärtus – 24 tunni jooksul normaalkäitamisel saadud kõigi mõõtmistulemuste aritmeetiline keskmine väärtus;
  16) normaalkäitamisaeg – kõikide protsesside korraldamise või seadmekäitamise aeg, välja arvatud käitise käivitamine, seiskamine ja hooldamine;
  17) olemasolev käitis – käitis, mille ehitusluba või keskkonnakompleksluba või välisõhu saasteluba on antud enne selle määruse jõustumist, või käitis, mille kohta on loa andjale esitatud loa taotlus tingimusel, et see käitis antakse käiku hiljemalt ühe aasta möödumisel määruse jõustumise kuupäevast;
  18) orgaaniline lahusti – LOÜ, mida kasutatakse eraldi või teiste toimeainetega kombineerituna tooraine, saaduste või materjalijäätmete lahustamiseks või mida kasutatakse saasteainete lahustamiseks puhastava toimeainena, lahustajana, dispergeeriva ainena, viskoossuse muutjana, pindpinevuse muutjana, plastifitseerijana või säilitusainena, eeldusel, et kasutatav ühend keemiliselt ei muutu;
  19) orgaanilise lahusti taaskasutamine – pärast käitises kasutamist regenereeritud orgaanilise lahusti kasutamine tehnilisel või kommertseesmärgil, sealhulgas kütusena. Mõiste ei hõlma regenereeritud orgaanilise lahusti lõplikku kõrvaldamist jäätmena;
  20) orgaaniline ühend – ühend, mis sisaldab vähemalt ühte süsinikuaatomit ja ühte või mitut vesiniku-, halogeeni-, hapniku-, väävli-, fosfori-, räni- või lämmastikuaatomit, välja arvatud süsinikoksiidid ja anorgaanilised karbonaadid ning vesinikkarbonaadid;
  21) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkogus – välisõhku, pinnasesse või vette sattuvate LOÜ-de heitkogus, kaasa arvatud heitkoguste väljumine väliskeskkonda akende, uste, väljatõmbeavade ja teiste samalaadsete avade kaudu. Arvesse ei võeta väljuvas gaasis sisalduvate LOÜ-de heitkogust ja juhul, kui tegevusala eraldi käsitlevas paragrahvis ei märgita teisiti, saadustes sisalduvat lahustit;
  22) standardtingimused – temperatuur 273,15 K ja rõhk 101,3 kPa;
  23) summaarne heitkogus – orgaaniliste ühendite lenduva osa heitkoguse ja väljuvas gaasis sisalduva orgaanilise lahusti koguse summa;
  24) trükivärv – segu, mida kasutatakse trükkimisel teksti või kujundi pinnale kandmiseks, sealhulgas trükivärvi õigeks pealekandmiseks vajalikud orgaanilised lahustid või orgaanilisi lahusteid sisaldavad segud;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  25) väikekäitis – käitis, mis kuulub liimiga katmisel, metalli, plastmassi, tekstiili, kile ja paberi kattekihiga katmisel, puitpindade kattekihiga katmisel, nahkpindade kattekihiga katmisel, toote pindade puhastamisel § 14 lõigetes 2 ja 3 nimetatud ühendite kasutamisel, kattekihiks kasutatava segu, laki, trükivärvi ja liimi tootmisel, soojusega kinnituva trükivärviga rullilt etteantavale materjalile tehtava ofsettrüki korral, fleksograafial, rotatsioonsiidtrükil, lamineerimisel, lakkimisel või rotatsioonsiidtrükil tekstiilile, kartongile või papile lahusti madalama tarbimisega märgitud gruppi, või käitis teiste §-des 5–23 loetletud selliste protsesside korraldamiseks, mille lahusti tarbimine on alla 10 tonni aastas;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  26) väljuv gaas – lenduvaid orgaanilisi ühendeid või teisi saasteaineid sisaldav gaas, mis eraldub välisõhku käitise korstna või püüdeseadme kaudu. Väljuva gaasi mahtkiirust väljendatakse standardtingimuste juures kuupmeetrites tunni kohta (Nm3/h).

§ 3.   Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse vähendamise skeem

  (1) «Välisõhu kaitse seaduse» § 49 lõikes 1 sätestatud juhul rakendab olemasoleva käitise käitaja käitise jaoks koostatud LOÜ-de heitkoguste vähendamise tegevuskava, et 2007. aasta 31. oktoobriks oleks saavutatud selline heitkoguse vähenemine, mis annaks samasuguse tulemuse kui heitkoguste piirväärtuste kohaldamine.

  (2) Kattekihi, laki, liimi või trükivärvi pinnale kandmisel kasutatakse määruse lisas 15 käsitletud LOÜ-de heitkoguse vähendamisskeemi või, kui see meetod käitisele ei sobi, loa andja loal alternatiivset skeemi, mis vastab määruse lisas 15 esitatud nõuetele.

§ 4.   Heitkoguste piirväärtused

  (1) Käitaja rakendab meetmeid väljuvas gaasis §-des 5–23 nimetatud orgaanilise lahusti heitkoguse piirväärtuse ja orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtuse või summaarse heitkoguse piirväärtuse või määruse lisas 15 esitatud LOÜ-de heitkoguse vähendamise skeemi nõuete täitmise tagamiseks.

  (2) Käitise olulisel muutmisel otsustab saasteloa või keskkonnakompleksloa andja selle käitamise uue käitisena või olemasoleva käitisena, lähtudes käitise tehnilistest ja majanduslikest näitajatest. Seejuures oluliselt muudetud käitises tekkiv summaarne heitkogus ei tohi ületada heitkogust, mis oleks tekkinud juhul, kui oluliselt muudetud osa oleks käsitletud kui uut käitist.

  (3) Käitis, kus toimub rohkem kui üks protsess ja lahustite tarbimine ületab igas protsessis määruse §-des 5–23 esitatud piirsuurust, peab:
  1) lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud ainete sisaldus vastama nendes lõigetes ning lõike 1 kohaselt igale tegevusele sätestatud nõuetele;
  2) muude ainete sisaldus vastama iga tegevuse kohta lõike 1 kohaselt sätestatud nõuetele või nendes protsessides tekkiv summaarne heitkogus ei tohi ületada lõike 1 kohaldamise korral tekkivat heitkogust.

  (4) Ained või segud, mis on nende LOÜ-de sisalduse tõttu klassifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008.a määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, 1-1355) kohaselt kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks ning mis kannavad või peavad kandma ohulauseid H340, H350, H350i, H360D või H360F või sotsiaalministri 03.12.2004 määrus nr 122 „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“ (RTL 2004, 154, 2326) kohaselt riskilauseid R45, R46, R49, R60 või R61, asendatakse võimalikult kiiresti ja võimalikult suures mahus vähem kahjulike ainete või segudega tehniliselt ja praktiliselt võimaliku määrani, mis on määratletud toote kemikaaliohutuse aruandes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (Euroopa Liidu Teataja L 136, 29.05.2007, 3-280) sätestatud korrale
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (5) Lõikes 4 nimetatud LOÜ-de keskkonda sattumisel, kui selles lõikes nimetatud märgistamist põhjustavate ühendite massivoogude summa on 10 g/h või suurem, on heitkoguse piirväärtuseks 2 mg/Nm3, mis arvestatakse erinevate LOÜ-de massi summana.

  (6) Riskilausega R40 või R68 määratud halogeenorgaaniliste lenduvate ühendite sattumisel välisõhku, kui sellist märgistamist põhjustavate ühendite massivoogude summa on 100 g/h või suurem, on heitkoguse piirväärtuseks 20 mg/Nm3, mis arvestatakse erinevate LOÜ-de massi summana.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (7) Inimese tervise kaitseks rakendatakse lõigetes 4 ja 6 nimetatud LOÜ-de keskkonda sattumise vältimiseks samasuguseid meetmeid nagu kontrollitavatel tingimustel töötavates käitistes, niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt ja majanduslikult võimalik.

  (8) Pärast määruse jõustumist tuleb lõigetes 4 ja 6 nimetatud ohtlikkuse kategooriatesse klassifitseeritud või seal nimetatud riskilausega märgitud LOÜ heitkogus viia 31. oktoobriks 2007 vastavusse lõigetes 5 ja 6 esitatud heitkoguse piirväärtustega.

  (9) LOÜ-de heitkoguse vähendamise skeemi kasutamine ja lõikes 8 esitatud nõuete kohaldamine ei vabasta lõigetes 4, 5 ja 6 käsitletud ainete välisõhku eraldumist põhjustava käitise käitajat sätestatud nõuete täitmisest.

2. peatükk TEGEVUSALADE JA PROTSESSIDE HEITKOGUSTE PIIRVÄÄRTUSED 

§ 5.   Liimiga katmine

  (1) Liimiga katmine on eseme või toote pinnale liimi kandmine, välja arvatud trükkimisega seotud lamineerimine ja liimiga katmine.

  (2) Heitkoguste piirväärtused liimiga katmisel on esitatud määruse lisas 1.

  (3) Lõikele 2 vastava regenereeritud lahusti korduvkasutamist võimaldavaid meetodeid kasutava käitise orgaanilise lahusti heitkoguse piirväärtus on 150 mg C/Nm3.

§ 6.   Kattekihiga katmine

  (1) Kattekihiga katmise käigus kantakse ühe- või mitmekordne pidev kattekiht M1-kategooria uutele autodele, samuti N1-kategooria sõidukitele, kui kattekiht kantakse peale sama seadmega, mis M1-kategooria sõidukitele; N2- ja N3-kategooria sõidukite hulka kuuluvate veoautode kabiinidele, mis on juhi töökoht, kus asuvad ka juhtimisseadmed; N1-, N2- ja N3-kategooria furgoonidele ja veoautodele, välja arvatud veoautode kabiinide katmine; M2- ja M3-kategooria bussidele, O1-, O2-, O3- ja O4-kategooria treileritele; metall- ja plastmasspinnale, kaasa arvatud lennukite, laevade, rongide ja muud sellised pinnad; puitpinnale; tekstiil-, kile-, paber- ja nahkpinnale.

  (2) Kattekihiga katmise hulka ei arvata aluspinna metalliga katmist elektroforees- ja keemilise pihustusmeetodiga. Juhul kui sama tooteartikli juures on kattekihiga katmise üheks etapiks mingi trükimeetodi kasutamine, loetakse trükkimisprotsessi kattekihiga katmise üheks osaks. Kattekihiga katmise hulka ei kuulu trükkimine kui eraldi tegevus, mis kuulub selle määruse reguleerimisalasse.

§ 7.   Sõidukite kattekihiga katmine ja sõidukite uuesti viimistlemine

  (1) Sõiduki või O-kategooria treileri, pooltreileri või selle osa uuesti viimistlemine hõlmab kattekihiga katmist ning sellega seotud rasvaärastust väljaspool vastavat tootmisseadet või tootmisliini.

  (2) Heitkoguste piirväärtused sõidukite kattekihiga katmisel ja sõidukite uuesti viimistlemisel on järgmised:
  1) orgaanilise lahusti koguse piirväärtus 50 mg C/Nm3;
  2) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus 25%.

  (3) Lõikes 2 sätestatud väljuvates gaasides sisalduva orgaanilise lahusti koguse vastavust määruse § 25 lõikes 1 esitatud piirväärtustele kontrollitakse 15 minuti keskmiste mõõtmistulemuste alusel «Välisõhu kaitse seaduse» ja «Keskkonnajärelevalve seadusega» (RT I 2001, 56, 337; 2002, 61, 375; 99, 579; 110, 653; 2003, 88, 591; 2004, 30, 209; 38, 258) sätestatud korras.

§ 8.   Rullis oleva materjali kattekihiga katmine

  (1) Rullis oleva materjali katmisel kaetakse rullis teras, roostevaba teras, kaetud teras, vasesulamid või alumiiniumtraat pideva protsessi käigus kiletaolise või laminaatkattega.

  (2) Heitkoguste piirväärtused rullis oleva materjali kattekihiga katmisel on järgmised:
  1) orgaanilise lahusti koguse piirväärtus 50 mg C/Nm3;
  2) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus uue käitise suhtes 5% lahustite sisendist ja olemasoleva käitise suhtes 10% lahustite sisendist.

  (3) Regenereeritud lahusti korduvkasutamisel rullis oleva materjali kattekihiga katmisel on orgaanilise lahusti heitkoguse piirväärtus 150 mg C/Nm3.

§ 9.   Metalli, plastmassi, tekstiili, kile ja paberi katmine kattekihiga

  (1) Heitkoguste piirväärtused metalli, plastmassi, tekstiili, kile ja paberi kattekihiga katmisel on esitatud määruse lisas 2.

  (2) Regenereeritud lahusti korduvkasutamisel tekstiilile kattekihi pealekandmisel ja kuivatamisel, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, summaarse heitkoguse piirväärtus on 150 mg C/Nm3.

  (3) Kui kattekihi pealekandmisel ei ole võimalik rakendada kontrollitavaid tingimusi lõike 1 kohaselt, näiteks laevaehituses või lennukite värvimisel, võib jätta heitkoguste piirväärtused kohaldamata vastavalt «Välisõhu kaitse seaduse» § 49 lõikes 5 sätestatud tingimustele.

§ 10.   Puitpindade katmine kattekihiga

  Heitkoguste piirväärtused puitpindade kattekihiga katmisel on esitatud määruse lisas 3.

§ 11.   Nahkpindade katmine kattekihiga

  Heitkoguste piirväärtused nahkpindade kattekihiga katmisel on esitatud määruse lisas 4.

§ 12.   Mähisejuhtme kattekihiga katmine

  Mähisejuhtme ehk transformaatorite, mootorite ja teiste induktorite mähkimisel kasutatavate metalljuhtide katmisel kattekihiga summaarse heitkoguse piirväärtused on järgmised:
  1) 10 g/kg – käitises tekkiva lenduva orgaanilise ühendi heitkoguse korral, kui töödeldava juhtme keskmine diameeter on 0,1 mm või väiksem;
  2) 5 g/kg – kõigis teistes käitistes tekkivate LOÜ-de heitkoguste korral.

§ 13.   Sõidukite kattekihiga tööstuskatmine

  (1) Sõidukite kattekihiga tööstuskatmisel loetakse toote pindala hulka käitises kattekihiga kaetava toote üldpind või kogu elektroforeesiga kaetud pind ja selliste detailide pind, mida võib kogupinnale lisada järgnevatel kattekihiga katmise etappidel, kui neid detaile kaetakse samade kattekihtidega, millega kaetakse põhitooted.

  (2) Sõidukite elektroforeesmenetlusel kaetud pind arvutatakse järgmist valemit kasutades:

  2 × toote kesta summaarne mass
_____________________________________
metall-lehe keskmine paksus × metall-lehe tihedus

  Valemit kasutatakse ka teiste lehtmaterjalist valmistatud ja kattekihiga kaetud osade pindala arvutamisel. Arvuti abil koostatud mudeleid kasutades saab välja arvutada teiste, põhipinnale lisatud osade pindala ning käitises kattekihiga kaetud toote kogupindala.

  (3) Sõiduki kattekihiga tööstuskatmisel välisõhku eralduva heitkoguse summaarne piirväärtus kehtib ühe käitise tööprotsessi kõikide järkude kohta elektroforeesi- või muul menetlusel kattekihiga katmisest kuni pealiskattekihi vahatamise ja poleerimiseni, samuti seadmete, sealhulgas pihustamiskambrite ja teiste kinnitatud käitiste puhastamiseks kasutatavate lahustite kohta, seda nii tootmise ajal kui ka väljaspool seda. Summaarset heitkogust väljendatakse orgaaniliste ühendite summaarse massina grammides kattekihiga kaetud toote pinna ruutmeetri kohta ja kilogrammides kogu autokere kohta.

  (4) Heitkoguste piirväärtused uute autode kattekihiga katmisel, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 5.

  (5) Heitkoguste piirväärtused uute veoautokabiinide kattekihiga katmisel, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 6.

  (6) Heitkoguste piirväärtused uute furgoonide ja veoautode katmisel kattekihiga, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 7.

  (7) Heitkoguste piirväärtused uute busside katmisel kattekihiga, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 8.

  (8) Lõigetes 4–7 nimetatud tööde juures, kui lahustite tarbimine on alla 15 tonni aastas, kehtivad käitises tekkivatele LOÜ-de heitkogustele § 7 lõikes 2 sõidukite uuesti viimistlemisele kehtestatud piirnormid.

§ 14.   Toote pindade puhastamine

  (1) Toote pindade puhastamisel eemaldatakse mustus orgaanilise lahusti abil. Pindade puhastamise hulka arvatakse rasvaärastus, kuid mitte keemiline puhastus. Puhastamiseks loetakse ka mitmeastmelist puhastust enne või pärast muud töötlemist.

  (2) Heitkoguste piirväärtused toodete pindade puhastamiseks § 4 lõigetes 4 ja 6 nimetatud ühendite kasutamisel, kui lahustite tarbimine on 1 tonn aastas või enam, on esitatud määruse lisas 9.

  (3) Heitkoguste piirväärtused § 4 lõigetes 4 ja 6 nimetamata ühendite kasutamisel toodete pindade puhastamiseks, kui lahustite tarbimine on 2 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 10.

  (4) Lõikes 3 esitatud heitkoguste piirväärtusi ei kohaldata sellises käitises tekkivatele LOÜ-de heitkogustele, mille kohta on käitaja loa andjale tõestanud, et orgaaniliste lahustite keskmine sisaldus käitise kõigis protsessides kasutatud puhastusmaterjalis ei ületa 30 massiprotsenti.

§ 15.   Keemiline puhastus

  (1) Keemilises puhastuses kasutatakse LOÜ-d riietusesemete, sisustus- ja muude samalaadsete tarbematerjalide puhastamiseks, välja arvatud plekkide käsitsi eemaldamisel tekstiili- ja rõivatööstuses.

  (2) Keemilise puhastuse summaarse heitkoguse piirväärtus on 20 g/kg (väljendatud välisõhku eralduva lahustikoguse grammidena ühe kilogrammi puhastatud ja kuivatatud toote kohta).

  (3) Lõikes 2 esitatud piirväärtusele ei kohaldata määruse § 4 lõikes 6 sätestatud nõudeid.

§ 16.   Kattekihina kasutatava segu, laki, trükivärvi ja liimi tootmine
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (1) Kattekihina kasutatava segu – laki, trükivärvi ja liimi – tootmise hulka kuulub samal tootmisterritooriumil vahesaaduste tootmine: värvipigmendi, vaigu ja liimi segamine orgaanilise lahusti või muu ainega, dispersiooni ja eeldispersiooni, viskoossuse ja toonide reguleerimine ja lõppsaaduste pakkimine.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (2) Heitkoguste piirväärtused kattekihiks kasutatava segu, laki, trükivärvi ja liimi tootmisel on esitatud määruse lisas 11.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Lõikes 2 esitatud orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtuse alla ei kuulu kinnises mahutis müüdav lahusti, mis moodustab osa kattekihi segust.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

§ 17.   Jalanõude tootmine

  (1) Jalanõude tootmine on valmis jalanõude valmistamine.

  (2) Jalanõude tootmisel on lahusti summaarse heitkoguse piirväärtus 25 g valmis paari kohta.

§ 18.   Farmaatsiatoodete tootmine

  (1) Farmaatsiatoodete tootmise hulka kuulub farmaatsiatoodete keemiline süntees, fermentatsioon, ekstraheerimine, segamine ja lõpptöötlus ning samal tootmisterritooriumil vahesaaduste tootmine.

  (2) Heitkoguste piirväärtused farmaatsiatoodete tootmisel on esitatud määruse lisas 12.

  (3) Lõikele 2 vastava regenereeritud lahuste korduvkasutamist võimaldavaid meetodeid kasutava käitise orgaanilise lahusti heitkoguse piirväärtus on 150 mg C/Nm3.

  (4) Lõikes 2 esitatud orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtuse juures ei arvestata lahustit, mida müüakse kinnises mahutis ja mida kasutatakse saaduse või segu osana.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

§ 19.   Trükkimine

  (1) Trükkimine on teksti või kujutise reprodutseerimine, mille käigus kujutisekandjaga kantakse trükivärve erinevatele pindadele. Trükkimise alla kuuluvad fleksograafia ehk kõrgtrükk ja ofsettrükk ehk lametrükk. Trükkimisega seotud lamineerimine on kahe või mitme elastse kihi kokkuliimimine laminaadi valmistamiseks. Lakkimine on elastse materjali katmine laki või liimkattekihiga selleks, et hiljem kinnitada sellele kattematerjal.

  (2) Heitkoguste piirväärtused soojusega kinnituva trükivärviga rullilt etteantavale materjalile tehtava ofsettrüki korral, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 13.

  (3) Lõikes 2 sätestatud lõppsaaduses sisalduvaid lahustijääke orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse hulka ei arvestata.

  (4) Heitkoguste piirväärtused rotatsioonsügavtrüki korral, kui lahustite tarbimine on 25 tonni aastas või enam, on järgmised:
  1) orgaanilise lahusti koguse piirväärtus 75 mg C/Nm3;
  2) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus uues käitises 10% lahustite sisendist ja olemasolevas käitises 15% lahustite sisendist.

  (5) Heitkoguste piirväärtused lõikes 4 nimetamata rotatsioonsügavtrüki liikidel, fleksograafial, rotatsioonsiidtrükil, lamineerimisel või lakkimisel, kui lahustite tarbimine on 15 tonni aastas või enam, ning rotatsioonsiidtrükil tekstiilile, kartongile või papile, kui lahustite tarbimine on 30 tonni aastas või enam, on esitatud määruse lisas 14.

§ 20.   Kummi töötlemine

  (1) Kummi töötlemine on naturaalse või sünteetilise kummi segamine, jahvatamine, kummisegude valmistamine, kalandrites töötlemine, pressimine ja vulkaniseerimine ning naturaal- või sünteeskummist valmistoodete valmistamisel kasutatav abitoiming.

  (2) Heitkoguste piirväärtused kummi töötlemisel on järgmised:
  1) orgaanilise lahusti koguse piirväärtus 20 mg C/Nm3;
  2) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus 25% lahustite sisendist;
  3) summaarse heitkoguse piirväärtus 25% lahustite sisendist.

  (3) Lõikes 2 sätestatud regenereeritud lahusti korduvkasutamist võimaldavaid meetodeid kasutava käitise orgaanilise lahusti heitkoguse piirväärtus on 150 mg C/Nm3.

  (4) Lõikes 2 esitatud orgaanilise ühendi lenduva osa piirväärtust ei kohaldata lahustile, mida müüakse kinnistes mahutites ja kasutatakse saaduse või segu osana.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

§ 21.   Taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ja taimse õli rafineerimine

  (1) Taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimise ja taimse õli rafineerimise hulka kuulub seemnetest ja teistest taimsetest saadustest õli ekstraheerimine, kuiva jäägi töötlemine loomasöödaks ning saadud rasva ja taimeõli puhastamine.

  (2) Taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimisel ning taimse õli rafineerimisel on summaarsete heitkoguste piirväärtused järgmised:
  1) loomsetel rasvadel 1,5 kg/t;
  2) kastoorõlil 3 kg/t;
  3) rapsiseemnetel 1 kg/t;
  4) päevalilleseemnetel 1 kg/t;
  5) sojaubadel (normaalse töötlusastme korral) 0,8 kg/t;
  6) sojaubadel (valged helbed) 0,2 kg/t;
  7) muudel seemnetel ja taimsetel saadustel 3 kg/t, sealhulgas fraktsioneerimisprotsessidel, välja arvatud vaikude eemaldamisel õlist, 1,5 kg/t ja vaikude eemaldamisel 4 kg/t.

§ 22.   Puitmaterjali immutamine

  (1) Puitmaterjali immutamise käigus immutatakse puitmaterjali mingi kaitseainega.

  (2) Heitkoguste piirväärtused puitmaterjali immutamisel on järgmised:
  1) orgaanilise lahusti koguse piirväärtus 100 mg C/Nm3;
  2) orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus 45% lahustite sisendist;
  3) summaarse heitkoguse piirväärtus 11 kg/m3.

  (3) Lõike 2 punktis 1 esitatud piirväärtust ei kohaldata kreosoodiga immutamisele.

§ 23.   Puit- ja plastmaterjalide lamineerimine

  (1) Puit- ja plastmaterjalide lamineerimisel liimitakse need materjalid kokku lamineeritud toodete valmistamiseks.

  (2) Puit- ja plastmaterjalide lamineerimisel on summaarse heitkoguse piirväärtus 30 g/m2
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

3. peatükk  

§ 24.   Heitkoguste seirenõuded

  (1) Uuest käitisest välisõhku eralduvate heitkoguste seirenõuded on järgmised:
  1) kanalitel, millega on ühendatud LOÜ-de põletus- või püüdeseadmed ja mille heitmete välisõhku väljumise lõpp-punktist eraldub süsinikku keskmiselt üle 10 kg/h, tuleb heitkoguseid mõõta pidevalt;
  2) teistel väljalasetel tehakse pidevaid või perioodilisi mõõtmisi. Perioodilise seire korral tuleb ühe mõõtmiste seeria jooksul teha vähemalt kolm eri mõõtmist;
  3) mõõtmised ei ole kohustuslikud, kui heitkoguse välisõhku eraldumise lõpp-punktis ei ole põletus- või püüdeseadme paigaldamine määruse nõuete täitmiseks vajalik.

  (2) Keskkonnakompleksloa või välisõhu saasteloa taotlemisel käitaja tõestab loa andjale, et saasteainete sisaldus vastab:
  1) väljuva gaasi heitkoguse piirväärtusele ja orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtusele või summaarse heitkoguse piirväärtusele, väljuvas gaasis sisalduva orgaanilise lahusti koguse piirväärtusele ja orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtusele või summaarse heitkoguse piirväärtusele;
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]
  2) LOÜ-de heitkoguste vähendamise skeemi nõuetele vastavalt määruse lisale 15;
  3) paragrahvi 26 lõikes 4 ja «Välisõhu kaitse seaduse» § 49 lõikes 5 sätestatud nõuetele.
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

  (3) Lõikes 2 nimetatud parameetrite järgimiseks rakendatakse lahustite kasutuskava, mis on esitatud määruse lisas 16.

  (4) Lahustite kasutuskava rakendamise eesmärk on:
  1) paragrahvi 4 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise kontrollimine;
  2) LOÜ-de heitkoguste edasiste vähendamisvõimaluste määramine.

  (5) Pärast käitise olulist muutmist tuleb käitise vastavust lõikes 2 sätestatud nõuetele loa andjale uuesti tõestada.

§ 25.   Heitkoguste piirväärtuste täitmise hindamise kriteeriumid

  (1) Pideva seire korral loetakse heitkoguste piirväärtused täidetuks, kui:
  1) käitise normaalkäitamisel ükski mõõdetud 24 tunni keskmine heitkogus ei ületa heitkoguse piirväärtust;
  2) ükski mõõdetud keskmine ühe tunni heitkogus ei ületa heitkoguse piirväärtust rohkem kui 1,5 korda.

  (2) Perioodilise seire korral loetakse heitkoguste piirväärtused täidetuks, kui ühe seireperioodi jooksul:
  1) kõigi mõõtmistulemuste keskmine heitkogus ei ületa heitkoguse piirväärtust;
  2) ükski ühe tunni keskmine heitkogus ei ületa heitkoguse piirväärtust rohkem kui 1,5 korda.

  (3) Tegelike heitkoguste vastavust määruse § 4 lõigetes 5 ja 6 esitatud piirväärtustele tõestab eri lenduvate orgaaniliste ühendite massikontsentratsiooni summa. Kõigil teistel juhtudel tõestab seda vastavust orgaanilise süsiniku summaarne heitkogus, kui tegevusala käsitlevas paragrahvis ei märgita teisiti.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse rakendamine

  (1) Olemasoleva käitise suhtes, mis on varustatud põletus- või püüdeseadmega ja mille väljuvates gaasides orgaanilise lahusti kogused ei ületa 50 mg C/Nm3 põletusseadme kohta ja 150 mg C/Nm3 püüdeseadme kohta, kohaldatakse kuni 1. aprillini 2013 vabastust §-des 5–23 esitatud väljuvas gaasis sisalduva orgaanilise lahusti koguse piirväärtuste suhtes tingimusel, et summaarne heitkogus kõigist ühel tootmisterritooriumil paiknevatest käitistest ei ületa heitkogust, mis tekiks juhul, kui oleks järgitud §-des 5–23 sätestatud nõudeid.

  (2) Käitises, kus ei kasutata LOÜ-de heitkoguse vähendamise skeemi, peavad kõik pärast selle määruse jõustumist paigaldatavad LOÜ-de põletus- või püüdeseadmed vastama §-des 5–23 sätestatud nõuetele.

  (3) Käitise protsessid, mida ei saa korraldada kontrollitavates tingimustes, võib loa andja vabastada §-des 5–23 esitatud heitkoguse piirväärtuste täitmisest juhul, kui nimetatud paragrahvides on selline võimalus sõnaselgelt märgitud. Sel juhul tuleb kasutada lisale 15 vastavat LOÜ-de heitkoguse vähendamise skeemi, välja arvatud juhul, kui käitaja tõestab loa andjale, et see ei ole tehniliselt või majanduslikult otstarbekas ja et kasutatakse parimat võimalikku tehnikat.

  (4) Määruses sätestatud nõuete rikkumisel:
  1) informeerib käitaja sellest loa andjat ning Keskkonnainspektsiooni ja rakendab meetmeid, et taastada tootmise nõuetekohasus lühima aja jooksul;
  2) kui nõuete eiramine põhjustab otsest ohtu inimese tervisele ja seni, kuni nõuetele vastavust ei ole selle lõike punktis 1 sätestatud tingimustel taastatud, tegevus peatatakse «Keskkonnajärelevalve seadusega» sätestatud korras.

§ 27.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 30. septembril 2004.

  (2) Olemasoleva käitise suhtes kohaldatakse määruses sätestatud uue käitise nõudeid 31. oktoobrist 2007.


1EL Nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ teatud tegevusaladel ja seadmetes orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite piiramise kohta (ELT L 085, 29.03.1999, lk 1–22; L 188, 21.07.1999, lk 54; L 240, 10.09.1999; L 230, 12.09.2000, lk 16–19; L 172, 02.07.2002, lk 57–60). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/112/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (EÜT L 345, 68-74, 23.12.2008).
[RT I, 08.07.2011, 42 - jõust. 11.07.2011]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

/otsingu_soovitused.json