Teksti suurus:

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2015, vastavalt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 6. jaanuari 2015 kohtuotsuse nr 3-4-1-34-14 (RT I, 06.01.2015, 21) punktile 53: "Riigikohus peatas praeguses põhiseaduslikkuse järelevalve asjas PSJKS § 12 alusel jäätmeseaduse muutmise seaduse (RT I, 08.07.2014, 2) jõustumise kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 25. septembri 2014. a määrus asjas nr 3-4-1-34-14). Käesolev Riigikohtu otsus jõustub PSJKS § 58 lg 2 alusel kuulutamisest 6. jaanuaril 2015. Jäätmeseaduse muutmise seadus (RT I, 08.07.2014, 2) jõustub seega 7. jaanuaril 2015."
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 469

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 67 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Viimasel juhul võivad koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste haldusterritooriumid moodustada ühe veopiirkonna, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud piirkonna elanike arvu.”;

3) paragrahvi 71 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) jäätmetest inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise, või kui see ei ole võimalik, siis vähendamise meetmed, sealhulgas olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.”;

4) paragrahvi 71 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) biojäätmete kompostimise nõuded kompostimise tagamiseks käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 kohaselt;”;

5) seadust täiendatakse §-ga 1366 järgmises sõnastuses:

§ 1366. Korraldatud jäätmeveo lepingute kehtivus

Käesoleva seaduse kuni 2014. aasta 1. oktoobrini kehtinud § 66 lõike 11 rakendamiseks sõlmitud lepingud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 1367 järgmises sõnastuses:

§ 1367. Jäätmete äraveosagedus

Enne 2014. aasta 1. oktoobrit sõlmitud korraldatud jäätmeveo kontsessioonilepingud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni lepingutes ettenähtud jäätmete äraveosagedusega.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 1368 järgmises sõnastuses:

§ 1368. Jäätmeseaduse § 66 lõike 11 rakendamine

Pooleliolevad riigihankemenetlused ning lepingute menetlused käesoleva seaduse kuni 2014. aasta 1. oktoobrini kehtinud § 66 lõike 11 rakendamiseks viiakse lõpuni ja nendes menetlustes sõlmitud lepingud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json