Teksti suurus:

Ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2014, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2014 otsus nr 483

Ruumiandmete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

Ruumiandmete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Teabevaldaja võib piirata juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenustele käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktis 1 nimetatud teenuste kaudu vaid juhul, kui selline juurdepääs kahjustab rahvusvahelisi suhteid, avalikku korda või riigikaitset.”;

2) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tasu maksmise kohustuse puudumine andmete kättesaadavaks tegemise eest ei välista õigusaktidest, litsentsi- või muudest lepingutest tulenevate nõuete rakendamist teabevaldajate suhtes ruumiandmekogumite ja -teenuste kasutamise korral, tingimusel et sellised nõuded aitavad kaasa ruumiandmekogumite ja -teenuste jagamisele teabevaldajate vahel.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json