HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Keskkonnaregistri seadus (lühend - KeRS)

Keskkonnaregistri seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2014, 18

Keskkonnaregistri seadus

Vastu võetud 19.06.2002
RT I 2002, 58, 361
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2004RT I 2004, 30, 20901.05.2004
23.11.2004RT I 2004, 84, 57201.04.2005
07.12.2006RT I 2006, 58, 43901.01.2007
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
20.06.2014RT I, 08.07.2014, 301.08.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolevas seaduses sätestatakse loodusressursse, looduspärandit, keskkonnaseisundit ja keskkonnategureid käsitlevate andmete keskkonnaregistrisse kandmise, andmete registris hoidmise ning andmete töötlemise ja väljastamise alused.

§ 2.  Keskkonnaregistri õiguslik seisund ja ülesanne

  (1) Keskkonnaregister on riigi põhiregister.

  (2) Keskkonnaregistri ülesanne on hoida ja töödelda loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite kohta käivaid andmeid ning anda teavet:
  1) loodusressursi kasutusõiguse, jäätmekäitluse ning saasteainete ja organismide keskkonda viimise lubade, ajutiste lubade või keskkonnakomplekslubade (edaspidi keskkonnaload) andmiseks;
  2) loodusressursi kvaliteedile vastava kasutusala määramiseks;
  3) riikidevahelise andmevahetuse korraldamiseks;
  4) arengukavade ja planeeringute koostamiseks;
  5) keskkonnakaitse eesmärgil kehtestatud omandiõiguse kitsenduste ning liikumisvabaduse ja majandustegevuse piirangute kohta;
  6) keskkonnaseisundi avalikustamiseks;
  7) riigi muude andmekogude pidamiseks;
  8) looduslike keskkonnategurite ja nende mõju prognoosimiseks.

§ 3.  Keskkonnaregistri ametlik nimetus

  Loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldava riigi põhiregistri ametlik nimetus on Keskkonnaregister (edaspidi keskkonnaregister).

§ 4.  Keskkonnaregistri vastutav töötleja ja keskkonnaregistri volitatud töötleja

  (1) Keskkonnaregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul määrab Vabariigi Valitsus oma korraldusega keskkonnaregistri volitatud töötlejaks (edaspidi volitatud töötleja) käesoleva paragrahvi nõuete kohase riigiasutuse.

  (3) Volitatud töötleja määramiseks kuulab Vabariigi Valitsus ära riigi infosüsteemitöid koordineeriva asutuse ja andmekaitse järelevalve asutuse arvamuse.

  (4) Volitatud töötleja peab:
  1) valdama keskkonnaregistri pidamiseks vajaliku infotehnoloogilise riistvara kasutamise oskust;
  2) omama andmekogude pidamise kogemust;
  3) omama võimalust läbi viia keskkonnaregistri pidamiseks vajalikku väljaõpet;
  4) omama keskkonnaandmete kaitse ja avalikustamise korraldamiseks vajalike teadmistega töötajaid;
  5) omama kogemust ja olema võimeline täitma riikidevahelise keskkonnateabevahetuse nõudeid.

§ 5.  Keskkonnaregistri kande alusdokument

  Keskkonnaregistri kande alusdokument seadusega sätestatud juhtudel on:
  1) õigusakt;
  2) keskkonnaluba;
  3) keskkonnakasutuse registreerimisotsus (edaspidi registreerimisotsus);
  4) uuringu või inventeerimise aruanne või programm;
  5) planeering;
  6) leping;
  7) keskkonnaloa taotlus;
  8) keskkonnaloa andmise, andmisest keeldumise, muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsus;
  9) ajaloolise kalapüügiõiguse jaotamise otsus;
  10) kalapüügipäeviku leht ja lossimisdeklaratsioon.

§ 6.  Andmete keskkonnaregistrisse kandmise õiguslik tagajärg

  (1) Keskkonnaregistrisse kandmata keskkonnaandmeid ei tohi kasutada keskkonnalubade ja keskkonnakasutuse registreerimise taotluste menetlemisel ning planeeringute ja arengukavade koostamisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Riikidevahelises keskkonnateabevahetuses tohib kasutada ainult keskkonnaregistrisse kantud andmeid.

§ 7.  Keskkonnaregistri ülesehitus

  (1) Keskkonnaregister koosneb:
  1) registrikaartidele kantud elektroonilisest andmebaasist;
  2) andmete väljastamise raamatust paber- ja elektroonilisel andmekandjal;
  3) registri arhiivist.

  (2) Keskkonnaregistri elektrooniline andmebaas sisaldab keskkonnaregistri objektide nimekirja (edaspidi nimistu), nimistusse kantud objektide kohta kogutud andmeid (edaspidi andmestik ) ja keskkonnaregistri objekti paiknemise kaarte.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud keskkonnaregistri objekte käsitletakse seadusega sätestatud tähenduses.

  (4) Andmete väljastamise raamatus registreeritakse taotlused ning väljastatud andmed või viide nende väljastamisest keeldumise alusele.

  (5) Keskkonnaregistri arhiivis hoitakse:
  1) elektroonilisest andmebaasist kustutatud andmeid;
  2) registrisse kantud andmete tootmiseks kasutatud üksikandmeid;
  3) ohuandmeid ja nende tootmiseks kasutatud andmeid;
  4) maavarade näidiseid.

  (6) Ohuandmed käesoleva seaduse tähenduses on looduslike ja tehislike keskkonnategurite kohta kogutud andmestik, mis oli vajalik elanikkonna kiireloomuliseks teavitamiseks keskkonnategurite mõjust ning selle kestusest ja ulatusest, mõju tagajärgede ennetamiseks ja elanikkonna nõustamiseks ebasoodsa keskkonnamõju tingimustes. Ohuandmete avalikustamise ulatuse ja viisi enne nende andmete keskkonnaregistrisse edastamist määrab valdkonna eest vastutav minister.

  (7) Keskkonnaandmete tootmine käesoleva seaduse tähenduses on seadusega nimetatud programmi, uuringu või inventeerimise täitmise käigus üksikandmete kogumine mahus, mis võimaldab kinnitatud metoodikate või ühtlustatud standardite alusel nende analüüsimise, üldistamise või teisendamise teel saada loodusressursside olemit ja keskkonnaseisundi hindamist ning võrdlust keskkonnanormatiividega lubavaid andmeid.

2. peatükk KESKKONNAREGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

1. jagu Loodusressursside arvestus 

§ 8.  Loodusressursside arvestus

  (1) Maavarade arvestust peetakse maardlate nimistuna.

  (2) Kasvava metsa arvestust peetakse metsamajandamisüksuste nimistuna.

  (3) Põhjavee arvestust peetakse põhjaveehaarete nimistuna.

  (4) Veekogude arvestust peetakse veekogude nimistuna.

  (5) Pinnaveekasutuse arvestust peetakse pinnaveehaarete nimistuna.

  (6) Kalavaru arvestust peetakse:
  1) merel ujuvpüünistega püügi puhul püügiandmestikuna püügipiirkondade lõikes;
  2) merel seisevpüünistega püügi puhul püügi- ja asustamisandmestikuna maakondade lõikes;
  3) siseveekogude ja piiriveekogude puhul püügi- ja asustamisandmestikuna veekogude lõikes.

  (7) Jahiulukivaru arvestust peetakse jahipiirkondade nimistuna.

§ 9.  Maardlate nimistu

  (1) Maardlate nimistu registrikaardile kantakse maardla või selle osa kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alus dokumentidele;
  8) viide maardlas kavandatava või maardla seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) maardla või selle osaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) maardla või selle osaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) varude kinnitamise otsuse number ja kuupäev;
  12) maavara nimetus;
  13) maardla liik;
  14) maavara kasutusalad;
  15) maardla piires asuvad loodus- ja kinnismälestised;
  16) uuritus (geoloogiliste tööde nimestik);
  17) maardla tüüpläbilõige;
  18) maavara keemiline koostis;
  19) maavara mikrokomponendid;
  20) maavara kivimiline ja mineraalne koostis;
  21) maavara lõimis;
  22) maavara füüsikalis-mehaanilised omadused;
  23) maavara tehnilised näitajad;
  24) maardla hüdrogeoloogiline iseloomustus;
  25) maardla mäetehnilised eritingimused;
  26) maardla maavaravaru;
  27) maardla hüdrogeoloogiline iseloomustus;
  28) maardla mäetehnilised tingimused.

  (2) Maardla või selle osa kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja asukohakaart ning kaevandamisluba, uuringuluba ja üldgeoloogilise uurimistöö luba.

  (3) Registrikaart koostatakse kogu maardla kohta. Suure maardla puhul võib keskkonnaregistri vastutava töötleja otsuse alusel koostada registrikaardi maardla osade kaupa.

§ 10.  Metsamajandamisüksuste nimistu

  (1) Metsamajandamisüksuste nimistu registrikaardile kantakse metsamajandamisüksuse kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide metsamajandamisega seotud või metsa seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) metsamajandamisüksusega seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) metsamajandamisüksusega seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) metsateatise registreerimise kuupäev, registreerija nimi ja ametinimetus;
  12) katastritunnus;
  13) omandivorm;
  14) erametsa omaniku nimi või riigimetsa valdaja nimetus;
  15) erametsa omaniku või riigimetsa valdaja isiku- või registrikood;
  16) metsaeraldiste takseerkirjeldused;
  17) metsamajandamisele kehtetustatud piirangud;
  18) metsamajandamistööde kavandatud maht ja tehtud tööde maht;
  19) metsamajandamiskava või -soovituste andmise kuupäev ja andja nimi või nimetus.

  (2) Metsaeraldise takseerkirjeldusse kantakse metsaeraldise kohta järgmised andmed:
  1) tunnus;
  2) pindala;
  3) kõlviku liik;
  4) metsakategooria ning hoiu- või kaitsemetsaks määramise alus;
  5) metsakasvukoha tüüp;
  6) kuivenduse tunnus;
  7) boniteet;
  8) baaskõrgus (H100 või H50);
  9) puistu hektaritagavara;
  10) puistu tagavara juurdekasv;
  11) puistu täius või liitus;
  12) puistuelemendi rinne;
  13) puistuelemendi puuliik;
  14) puuliigi koosseisukordaja rindes;
  15) puistuelemendi päritolu;
  16) puistuelemendi keskmine vanus;
  17) puistuelemendi tekkeaasta;
  18) puistuelemendi keskmine kõrgus;
  19) puistuelemendi keskmine rinnasdiameeter;
  20) rinde rinnaspindala;
  21) puistuelemendi puude arv hektaril;
  22) puistuelemendi hektaritagavara;
  23) kahjustatud puuliik;
  24) kahjustuse põhjus;
  25) kahjustatud puude osakaal;
  26) kahjustusaste;
  27) lamapuidu kogus;
  28) tuleohuklass.

  (3) Metsamajandamisüksus käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) erametsa puhul katastriüksus või selle osa;
  2) riigimetsa puhul metskond või metsandik.

  (4) Metsamajandamisüksuse kohta koostatud registrikaardi lisad on metsamajandamisüksuse ülevaatekaart ning katastrikaart või metsandiku asukohakaart.

§ 11.  Põhjaveehaarete nimistu

  (1) Põhjaveehaarete nimistu registrikaardile kantakse põhjaveehaarde kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide põhjaveehaarde seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) põhjaveehaardega seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) põhjaveehaardega seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) põhjaveekihi nimetus;
  12) põhjaveekihi varu uuritus;
  13) põhjaveevaru kinnitatud kogus;
  14) võetava põhjavee kogus;
  15) põhjaveevaru kasutamise aeg;
  16) põhjaveevaru kasutamise valdkonnad;
  17) põhjaveehaarde kasutaja nimi.

  (2) Põhjaveehaarde registrikaardi lisad on ülevaatekaart, asukohakaart ja põhjaveehaardest põhjaveekihile tekkiva mõju ulatuse prognoos ning vee-erikasutusluba, ajutine vee-erikasutusluba või kompleksluba.

§ 12.  Veekogude nimistu

  (1) Veekogude nimistu registrikaardile kantakse järve ja paisjärve kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide järve või paisjärve seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) veekoguga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) veekoguga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) paisjärve korral tema asukohajõe nimi;
  12) keskmine sügavus;
  13) suurim sügavus;
  14) veekogu valgala pindala;
  15) füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad;
  16) avaliku kasutamise lubatavus.

  (2) Registrisse kantakse selle paisjärve andmed, mille pindala täistäitel on vähemalt 1 ha.

  (3) Järve ja paisjärve kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja asukohakaart.

  (4) Veekogude nimistu registrikaardile kantakse vooluveekogu kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise alusdokumentidele;
  8) viide vooluveekogu seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) vooluveekoguga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) vooluveekoguga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) lähte asukoht;
  12) suudme asukoht;
  13) pikkus;
  14) valgala pindala;
  15) vooluhulgad;
  16) avaliku kasutamise lubatavus.

  (5) Vooluveekogu kohta koostatud registrikaardi lisad on vooluveekogu ülevaatekaart ja valgala kaart.

§ 13.  Pinnaveehaarete nimistu

  (1) Pinnaveehaarete nimistu registrikaardile kantakse pinnaveehaarde kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide pinnaveehaardega seotud veekogude seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) pinnaveehaardega seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) pinnaveehaardega seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) veehaardega seotud veekogude nimed;
  12) pinnaveehaarde kasutaja;
  13) võetava pinnavee kogus;
  14) pinnavee kasutamise valdkonnad.

  (2) Pinnaveehaarde kohta koostatud registrikaardi lisad on pinnaveehaarde asukohajärve või paisjärve ülevaatekaart või vooluveekogu valgala kaart ning pinnaveehaarde asukohakaart ja vee-erikasutusluba, ajutine vee-erikasutusluba või kompleksluba.

§ 14.  Kalavaru andmestik

  (1) Kalavaru arvestust peetakse kalapüügipiirkondade andmestikuna ning siseveekogude ja piiriveekogude püügi- ja asustamisandmestikuna.

  (2) Merest kalapüügi kohta peetakse arvestust kalapüügipiirkondade kaupa ning siseveekogust või piiriveekogust kalapüügi kohta nende veekogude kaupa.

  (3) Kalapüügipiirkonna registrikaardile kantakse püügipiirkonna kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide püügipiirkonna seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) püügipiirkonnaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) püügipiirkonnaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) lubatud püügivahendite nimetused ja arv;
  12) lubatud püügimahud ja püügi andmed;
  13) lubatud püügipäevade arv ja kasutatud püügipäevad;
  14) asustatud kalaliikide nimetused ja kogused, asustusmaterjali vanus ja päritolu ning asustamise aasta.

  (4) Kalapüügipiirkonna kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja kalapüügipiirkonna asukohakaart ning kalalaeva, kaluri või piiratud kalapüügiluba.

  (5) Siseveekogu või piiriveekogu registrikaardile kantakse siseveekogu või piiriveekogu kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide siseveekogu või piiriveekogu seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) siseveekogu või piiriveekoguga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) siseveekogu või piiriveekoguga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) lubatud püügivahendite nimetused ja vahendite arv;
  12) lubatud püügimahud ja püügi andmed;
  13) lubatud püügipäevade arv ja kasutatud püügipäevad.

  (6) Siseveekogu või piiriveekogu kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja siseveekogu või piiriveekogu asukohakaart ning kalalaeva, kaluri või piiratud kalapüügiluba.

§ 15.  Jahipiirkondade nimistu

  (1) Jahipiirkonna registrikaardile kantakse jahipiirkonna kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide jahipiirkonna seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) jahipiirkonnaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) jahipiirkonnaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) kasutusõiguse saanud isiku nimi ja tema isiku- või registrikood;
  12) jahimaade kvaliteet elupaiga kvaliteediklasside kaupa;
  13) jahiulukite arvukus liikide kaupa;
  14) jahiulukivaru kasutamine.

  (2) Jahipiirkonna kohta koostatud registrikaardi lisad on jahipiirkonna ülevaatekaart ja asukohakaart ning jahipiirkonna kasutusõiguse luba.

2. jagu Loodusobjektide arvestus 

§ 16.  Loodusobjektide arvestus

  Loodusobjektide arvestust peetakse:
  1) kaitstavate loodusobjektide nimistuna;
  2) ranna ja kalda nimistuna;
  3) vääriselupaikade nimistuna;
  4) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise alade nimistuna;
  5) puhkealade nimistuna.

§ 17.  Kaitstavate loodusobjektide nimistu

  (1) Kaitstava loodusobjekti registrikaardile kantakse kaitstava loodusobjekti kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide kaitstava loodusobjekti seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) kaitstava loodusobjektiga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) kaitstava loodusobjektiga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) tüüp;
  12) kaitstava loodusobjekti piiri või elupaiga kirjeldus;
  13) kehtestatud kitsendused ja soodustused ning nende kehtestamise otsuse number ja kuupäev;
  14) maaomanike loetelu;
  15) kaitse-eeskirja terviktekst;
  16) kaitsekohustuse teatise väljastamise kuupäev;
  17) kaitsekorralduskava terviktekst;
  18) valitseja nimi.

  (2) Looma-, taime- ja seeneliigi nimed kantakse registrikaardile eesti ja ladina keeles.

  (3) Kaitstava loodusobjekti kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart, kaitstava loodusobjekti asukohakaart ning leiukoha, elupaiga või kasvukoha asukohakaart.

§ 18.  Ranna ja kalda nimistu

  (1) Ranna ja kalda registrikaardile kantakse ranna ja kalda kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide ranna ja kalda seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) ranna ja kaldaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) ranna ja kaldaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) piirneva veekogu nimetus;
  12) ulatus tavalisest veepiirist;
  13) rannikuvööndi majandamispiirkonna nimetus;
  14) kitsendusi või soodustusi kehtestava otsuse number ja kuupäev ning otsuse jõustumise kuupäev;
  15) maaomanike loetelu.

  (2) Ranna ja kalda kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja katastrikaart.

§ 19.  Vääriselupaikade nimistu

  (1) Vääriselupaikade registrikaardile kantakse vääriselupaiga kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide vääriselupaiga seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) vääriselupaigaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) vääriselupaigaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) tüüp;
  12) vääriselupaiga piiri kirjeldus;
  13) kehtestatud kohustuste ja õiguste loetelu;
  14) maaomanike loetelu;
  15) vääriselupaiga majandaja nimi.

  (2) Vääriselupaiga kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ning vääriselupaiga asukohakaart.

§ 20.  Inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise alade nimistu

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses on inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala piiritletud territoorium, kus seadusega või selle alusel rakendatakse keskkonna ja inimese kaitseks omandiõiguse kitsendusi ja liikumisvabaduse piiranguid või ohutus- ja keskkonnanõudeid. Inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise alad on:
  1) veehaarde sanitaarkaitseala;
  2) teekaitsevöönd;
  3) elektri- ja gaasivõrgu kaitsevöönd;
  4) veekaitsevöönd.

  (2) Inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala või selle osa registrikaardile kantakse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala või selle osaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala või selle osaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) tüüp;
  12) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala piiri kirjeldus;
  13) kehtestatud piirangute loetelu;
  14) maaomanike loetelu.

  (3) Inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala või selle osa kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ja asukohakaart. Veekogu veekaitsevööndi või teekaitsevööndi osadeks jaotamise alused kehtestatakse keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korras.

§ 21.  Puhkealade nimistu

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses on puhkeala planeeringuga määratud tervistavate omadustega ala.

  (2) Puhkealade registrikaardile kantakse puhkeala kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide puhkeala seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) puhkealaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) puhkealaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) puhkeala piiri kirjeldus;
  12) kehtestatud kohustuste ja piirangute loetelu;
  13) maaomanike loetelu.

  (3) Puhkeala kohta koostatud registrikaardi lisad on ülevaatekaart ning puhkeala asukohakaart.

3. jagu Bioloogiliste keskkonnategurite arvestus 

§ 22.  Bioloogiliste keskkonnategurite arvestus

  (1) Bioloogiline keskkonnategur käesoleva seaduse tähenduses on loom, taim või seen, mida tohib riiki tuua, riigist välja või riigist läbi viia, keskkonda viia või kollektsioneerida üksnes loa alusel.

  (2) Bioloogiliste keskkonnategurite arvestust peetakse:
  1) geneetiliselt muundatud organismide nimistuna;
  2) sissetoodud võõrliigi isendite nimistuna;
  3) loomakogude nimistuna;
  4) nende liikide isendite nimistuna, millega tehtavad toimingud on rahvusvaheliselt reguleeritud.

§ 23.  Geneetiliselt muundatud organismide nimistu

  (1) Geneetiliselt muundatud organismide registrikaardile kantakse geneetiliselt muundatud organismi kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  6) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  7) viide geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks tehtavale riskianalüüsile;
  8) geneetiliselt muundatud organismiga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  9) geneetiliselt muundatud organismiga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  10) geneetiliselt muundatud organismi põhiomadused ja keskkonda viimise eesmärk;
  11) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise koht ja aeg;
  12) keskkonda viidud geneetiliselt muundatud organismi seire meetodid;
  13) keskkonda viidud geneetiliselt muundatud organismi eeldatav mõju;
  14) õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kava;
  15) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viiva isiku nimi ja tema isiku- või registrikood.

  (2) Geneetiliselt muundatud organismi kohta koostatud registrikaardi lisad on organismi keskkonda viimise koha asukoha kaart ja ülevaatekaart, geneetiliselt muundatud organismi keskkonnas levimise kaart ning geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise luba.
[RT I 2004, 30, 209 - jõust. 01.05.2004]

§ 24.  Sissetoodud võõrliikide isendite nimistu

  (1) Sissetoodud võõrliikide isendite registrikaardile kantakse sissetoodud võõrliigi isendi kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  6) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  7) viide sissetoodud võõrliikide isendite kasutamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruandele;
  8) sissetoodud võõrliigi isendiga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  9) sissetoodud võõrliigi isendiga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  10) päritolu;
  11) identifitseerimisnumber;
  12) arv;
  13) päritoluriik;
  14) päritoluriigi loa number ja loa andmise kuupäev;
  15) Eesti Vabariiki toomise kuupäev ja koht ning tooja nimi ja tema isiku- või registrikood;
  16) omaniku nimi ja tema isiku- või registrikood;
  17) Eesti Vabariiki toomise eesmärk.

  (2) Sissetoodud võõrliikide isendite registrikaardi lisa on päritoluriigi antud luba.

  (3) Võõrliigi isendi nimetus kantakse registrikaardile eesti ja ladina keeles.

§ 25.  Kaitstavate liikide isendeid, medaliväärseid jahitrofeesid ja Eestisse loa alusel toodud isendeid sisaldav loomakogude nimistu

  (1) Kaitstavate liikide isendeid, medaliväärseid jahitrofeesid või Eestisse loa alusel toodud isendeid sisaldava, käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud loomakogude nimistu registrikaardile kantakse loomakogu kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  6) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  7) viide loomakogu seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  8) loomakoguga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  9) loomakoguga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  10) omaniku nimi ja tema isiku- või registrikood;
  11) loomakogu asutamise kuupäev ja asutamise eesmärk;
  12) kirjeldus;
  13) loomakogusse loa alusel võetud isendite nimetused või nende osade või nendest valmistatud esemete loetelu;
  14) isendi või selle osa või sellest valmistatud eseme loomakogusse võtmise loa number ja loa andmise kuupäev ning loa andja.

  (2) Loomakogu kohta koostatud registrikaardi lisa on isendite või nende osade või nendest valmistatud esemete loomakogusse võtmise luba.

§ 26.  Nende liikide isendite nimistu, millega tehtavad toimingud on rahvusvaheliselt reguleeritud

  (1) Rahvusvaheliselt reguleeritud toimingutega liikide isendite registrikaardile kantakse nende liikide isendite kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  6) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  7) viide liikide isendite kasutamisega seotud keskkonnamõju hindamise aruandele;
  8) liikide isenditega seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  9) liikide isenditega seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  10) tüüp, nagu elusisend, topis ja isendi osa või nendest valmistatud toode või aine;
  11) päritolu;
  12) identifitseerimisnumber;
  13) kogus;
  14) päritoluriik;
  15) riik, kust viimati eksporditi;
  16) tähistuse tunnus;
  17) eritunnused ja kohaldatavad erinõuded;
  18) päritoluriigi loa number ja loa andmise kuupäev;
  19) viimati eksportimiseks loa andnud riigi nimi, loa number ja loa andmise kuupäev;
  20) riiki toomise kuupäev ja koht ning tooja nimi ja tema isiku- või registrikood;
  21) vanemate ID;
  22) looma vanemate päritolu;
  23) looma vanemate asukoht;
  24) riiki toomise, riigist välja- või läbiviimise loa number, loa andmise kuupäev ja andja;
  25) omaniku nimi ja tema isiku- või registrikood;
  26) riiki toomise eesmärk.

  (2) Rahvusvaheliselt reguleeritud toimingutega liikide isendite registrikaardi lisad on päritoluriigi antud luba, viimati ekspordiks loa andnud riigi luba ning Eesti Vabariiki toomise, siit väljaviimise või läbiviimise luba.

  (3) Rahvusvaheliselt reguleeritud toimingutega liikide isendite nimetused antakse eesti ja ladina keeles.

4. jagu Keskkonnaseisundi arvestus 

§ 27.  Keskkonnaseisundi arvestus

  (1) Keskkonnaseisundi arvestust peetakse keskkonnaregistris keskkonnaseisundi andmestikuna ning tehislikest keskkonnateguritest põhjustatud ohuga alade nimistuna.

  (2) Keskkonnaseisundi andmestik käesoleva seaduse tähenduses on keskkonnaloa või programmi ning uuringu- või inventeerimisaruande alusel esitatud andmed.

  (3) Keskkonnaseisundi andmestik peab võimaldama:
  1) keskkonnaseisundi tegeliku seisu võrdlust piirnormide, kavandatud keskkonnaseisundit iseloomustavate sihtarvude ja võetud rahvusvaheliste kohustustega;
  2) loodusressursi kriitilise ja kasutatava mahu määramist või prognoosimist.

  (4) Tehislikest keskkonnateguritest põhjustatud ohuga alad käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) saastatud keskkonnaga ala;
  2) kõrgendatud tootmisriskiga ala;
  3) rekultiveeritud ala.

  (5) Kui keskkonnaseisundi andmetest ilmnevad ohtlikud muutused keskkonnaseisundis, kasutatakse andmeid kaitsemeetmete rakendamiseks sellest sõltumata, kas ala või andmed on keskkonnaregistrisse kantud.

§ 28.  Keskkonnaloa alusel esitatud andmestik

  (1) Keskkonnaseisundi andmestiku registrikaardile kantakse keskkonnaseisundi kohta keskkonnaloa alusel järgmised andmed:
  1) saasteaine keskkonda viimise loa number, loa andmise kuupäev ja loa kehtivuse aeg ning loa andja;
  2) saasteaine keskkonda viimise kohas mõõdetud või arvutuslikul teel saadud või loodusressursi kasutuskohas mõõdetud või arvutatud andmed keskkonda viidud saasteaine või keskkonnas toimunud muutuste kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registrikaardi lisa on saasteainete keskkonda viimise või loodusressursi kasutamise koha ülevaatekaart ja asukohakaart ning keskkonnaluba.

§ 29.  Keskkonnaseire programmi alusel esitatud andmestik

  (1) Keskkonnaseisundi andmestiku registrikaardile kantakse keskkonnaseisundi kohta keskkonnaseire programmi aruande alusel:
  1) välisõhu kvaliteeti ja välisõhu seisundi muutust iseloomustavad andmed;
  2) jõe- ja järvevee hüdroloogilisi, keemilisi ja bioloogilisi näitajaid ning jõgede ja järvede seisundi muutust iseloomustavad andmed;
  3) põhjavee kvaliteedi näitajaid ja põhjaveekihi seisundi muutust iseloomustavad andmed;
  4) merevee, merepõhja ja mereelustiku füüsikalis-keemilisi ja bioloogilisi näitajaid ning nende seisundi muutust iseloomustavad andmed;
  5) mulla kvaliteedi näitajaid ja mullastiku seisundi muutust iseloomustavad andmed;
  6) maastike ning looduslike looma- ja taimeliikide ning koosluste seisundit iseloomustavad andmed;
  7) metsa bioloogilist seisundit ja saastamise kauglevi mõju metsale iseloomustavad andmed.

  (2) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loetelu vajaduse korral täiendada.

  (3) Keskkonnaseisundi andmestiku registrikaardi lisa on seirealade või seirejaamade ülevaatekaart ja asukohakaart.

  (4) Registrikaardile kantakse programmi aruande kinnitamise kuupäev ja kinnitaja nimi.

§ 30.  Tehislikest keskkonnateguritest põhjustatud ohuga alade nimistu

  (1) Tehislikest keskkonnateguritest põhjustatud ohuga alad on:
  1) paikse saasteallika sanitaarkaitseala;
  2) suurõnnetuse ohuga ettevõtte territoorium.

  (2) Tehislikest keskkonnateguritest põhjustatud ohuga alade registrikaardile kantakse sellise ala kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide looduslikest keskkonnateguritest ohustatud ala seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) alaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) alaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) ohtu põhjustava ala piiri kirjeldus;
  12) ala ohtu põhjustavaks tunnistamise põhjuste kirjeldus;
  13) majandustegevuse ja liikumisvabaduse piirangud;
  14) maaomanike loetelu.

  (3) Ohuga ala registrikaardi lisa on ülevaatekaart ning ala asukohakaart.

5. jagu Looduslike keskkonnategurite arvestus 

§ 31.  Looduslike keskkonnategurite arvestus

  (1) Looduslikke keskkonnategureid jälgitakse ja mõõdetakse hüdrometeoroloogiliste vaatlusprogrammide alusel. Looduslike keskkonnategurite ja nende mõju arvestust peetakse looduslike keskkonnategurite andmestikuna ja looduslikest keskkonnateguritest ohustatud alade nimistuna.

  (2) Looduslikest keskkonnateguritest ohustatud alad on:
  1) üleujutusalad;
  2) alad, kus looduskiiritus võib kahjustada inimese tervist.

§ 32.  Looduslike keskkonnategurite andmestik

  (1) Looduslike keskkonnategurite andmestiku registrikaardile kantakse hüdrometeoroloogiliste vaatlusprogrammide alusel järgmised andmed:
  1) välisõhu temperatuuri, rõhu ja niiskuse kohta;
  2) tuule suuna ja kiiruse kohta;
  3) päikesekiirguse kestuse ja intensiivsuse kohta;
  4) stratosfäärse osooni ja ultraviolettkiirguse intensiivsuse kohta;
  5) pilvisuse kohta;
  6) sademete hulga, kestuse ja intensiivsuse kohta;
  7) lumikatte katvuse, kestuse ja paksuse kohta;
  8) jääkatte iseloomu, kestuse, ulatuse ja paksuse kohta;
  9) vooluveekogude vooluhulkade kohta;
  10) veetasemete kõrguste kohta;
  11) vee temperatuuri, läbipaistvuse ja hapnikusisalduse kohta;
  12) pinnase temperatuuri kohta.

  (2) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loetelu vajaduse korral täiendada.

  (3) Loodulike keskkonnategurite andmestiku registrikaart koostatakse vaatlusala, -jaama või -posti kohta.

  (4) Looduslike keskkonnategurite andmestiku registrikaardi lisa on vaatlusala, -jaama või -posti ülevaatekaart ja asukohakaart.

§ 33.  Looduslikest keskkonnateguritest ohustatud alade nimistu

  (1) Looduslikest keskkonnateguritest ohustatud ala või selle osa registrikaardile kantakse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide looduslikest keskkonnateguritest ohustatud ala seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) ohustatud ala või selle osaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) ohustatud ala või selle osaga seotud keskkonnalubade koodid, kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) looduslikest keskkonnateguritest ohustatud ala piiri kirjeldus;
  12) ala ohustatuse põhjuste kirjeldus;
  13) maaomanike loetelu.

  (2) Ohustatud ala või selle osa registrikaardi lisa on ülevaatekaart ja ala asukohakaart.

6. jagu Jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete arvestus 

§ 34.  Jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete arvestus

  Jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete arvestust peetakse keskkonnaregistris jäätmete andmestikuna, jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmekäitluskohtade nimistuna ja radioaktiivsete jäätmete hoidlate nimistuna.

§ 35.  Jäätmeandmestik

  (1) Jäätmeandmestik sisaldab teavet tekkivate ja käideldavate jäätmete liigi, hulga ja päritolu, jäätmekäitlejate, jäätmetekitajate, jäätmevahendajate, jäätmelubade ja ohtlike jäätmete käitluslitsentside ning jäätmete riikidevaheliste vedude kohta.

  (2) Jäätmeandmestik koostatakse keskkonnaregistris jäätmekäitlejate, jäätmetekitajate või jäätmevahendajate kaupa.

  (3) Jäätmeandmestiku registrikaardile kantakse:
  1) jäätmekäitleja, jäätmetekitaja või jäätmevahendaja nimi ja tema isiku- või registrikood;
  2) jäätmeloa, keskkonnakompleksloa või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi number ning loa või loa ja litsentsi andmise kuupäev ja andja;
  3) jäätmekäitluse registreerimise otsuse kuupäev ja number ning registreerija;
  4) jäätmekäitlustoimingu nimetus ja kood;
  5) jäätmekogus aasta alguses, jäätmete nimetus ja kood ning ohtlikkus;
  6) tekkivate jäätmete nimetus, kood, ohtlikkus ja kogus;
  7) teiselt jäätmevaldajalt saadud, sealhulgas imporditud, jäätmete nimetus, kood, ohtlikkus ja kogus ning teise jäätmevaldaja nimi;
  8) teisele jäätmekäitlejale antud, sealhulgas ekspordiks, jäätmete nimetus, kood, ohtlikkus ja kogus, teise jäätmekäitleja nimi ning temale üleantud jäätmete vedamise sihtkoht ja jäätmekäitluskoht;
  9) jäätmekogus aasta lõpus, jäätmete nimetus ja kood ning ohtlikkus.

  (4) Jäätmeandmestiku registrikaardi lisa on jäätmekäitleja tegevuspiirkonna ülevaatekaart ning jäätmeluba või jäätmekäitluse registreerimise otsus.

  (5) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus vajaduse korral jäätmete keskkonnaregistrisse kandmise kohta kehtestada jäätmete omadustest tulenevaid erinõudeid.

§ 36.  Jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmekäitluskohtade nimistu

  (1) Jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmekäitluskohtade registrikaardile kantakse järgmised jäätmekäitluskoha andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide jäätmekäitluskohas kavandatud või selle seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) jäätmekäitluskohaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) jäätmekäitluskohaga seotud keskkonnalubade koodid ja kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) jäätmekäitluskoha omaniku ja käitaja nimi ning nende isiku- või registrikoodid;
  12) jäätmeloa või keskkonnakompleksloa või loa ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi number, nende andmise kuupäev ja andja;
  13) jäätmekogus jäätmekäitluskohas aasta alguses, jäätmete nimetus ja kood ning jäätmete ohtlikkus;
  14) jäätmekäitluskohta aasta jooksul toodud jäätmete kogus, nimetus, kood ja ohtlikkus;
  15) jäätmeid toonud jäätmeluba omava jäätmekäitleja nimi ja tema isiku- või registrikood;
  16) jäätmete töötlemise viis jäätmekäitluskohas, töödeldavate jäätmete nimetus, kood, ohtlikkus ja kogus ning jäätmekäitlustoimingu nimetus ja kood;
  17) jäätmekäitluskohast teisele jäätmekäitlejale antud, sealhulgas ekspordiks, jäätmete nimetus, kood, ohtlikkus ja kogus, teise käitleja nimi ning temale üleantud jäätmete vedamise sihtkoht ja jäätmekäitluskoht;
  18) aasta lõpus jäätmekäitluskohas olevate jäätmete kogus, nimetus, kood ja ohtlikkus.

  (2) Jäätmekäitluskoha registrikaardi lisa on jäätmekäitluskoha ülevaatekaart ja asukohakaart ning jäätmekäitlusluba.

§ 37.  Radioaktiivsete jäätmete hoidlate nimistu

  (1) Radioaktiivsete jäätmete hoidla registrikaardile kantakse radioaktiivsete jäätmete hoidla kohta järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registrikaardi number;
  3) registrikood;
  4) asukoht;
  5) pindala;
  6) registrisse esmase kandmise otsuse number ja kuupäev;
  7) viide registrisse esmase kandmise otsuse alusdokumentidele;
  8) viide radioaktiivsete jäätmete hoidlas kavandatud või selle seisundit mõjutada võiva tegevuse keskkonnamõju hindamise aruandele;
  9) radioaktiivsete jäätmete hoidlaga seotud keskkonnalubade taotlused ning lubade andmise või lubade andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
  10) radioaktiivsete jäätmete hoidlaga seotud keskkonnalubade koodid ja kehtivus ning lubade muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse number ja kuupäev;
  11) radioaktiivsete jäätmete hoidla valdaja nimi ja tema isiku- või registrikood, radioaktiivsete jäätmete käitlemise loa ja litsentsi number ning nende andmise kuupäevad ja andjad;
  12) radioaktiivsete jäätmete hoidlasse toodud radioaktiivsete jäätmete nimetus, kood ja kogus ning radioaktiivseid jäätmeid toonud isiku nimi ja tema isiku- või registrikood;
  13) radioaktiivsete jäätmete hoidlast teisele isikule antud, sealhulgas ekspordiks, radioaktiivsete jäätmete nimetus, kood ja kogus, teise isiku nimi ning temale üleantud radioaktiivsete jäätmete vedamise sihtkoht ja radioaktiivsete jäätmete käitluskoht või hoidla;
  14) aasta lõpus radioaktiivsete jäätmete hoidlas olevate radioaktiivsete jäätmete kogus, nimetus ja kood.

  (2) Radioaktiivsete jäätmete hoidla registrikaardi lisa on hoidla ülevaatekaart ja asukohakaart ning kiirgustegevuse luba.

3. peatükk KESKKONNAREGISTRI PIDAMINE 

§ 38.  Andmeandja

  (1) Õigusakti, keskkonnaloa, registreerimisotsuse, keskkonnaloa taotluse, ajaloolise kalapüügiõiguse jaotamise otsuse, kalapüügipäeviku lehe, lossimisdeklaratsiooni, keskkonnaloa andmisest keeldumise, muutmise, kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse, seaduses nimetatud või seadusega ettenähtud programmi, uuringu ja inventeerimise või planeeringu alusel keskkonnaregistrile andmete esitaja (edaspidi andmeandja) on:
  1) õigusakti ettevalmistanud valitsusasutus;
  2) keskkonnaloa andja;
  3) registreerimisotsuse tegija;
  4) programmi, uuringu või inventeerimise alusel tehtud töö vastuvõtja või kinnitaja;
  5) planeeringu kehtestaja.

  (2) Õigusakti ettevalmistanud valitsusasutus esitab keskkonnaregistrile andmed järgmiste objektide ja nimistute kohta:
  1) kaitstavad loodusobjektid;
  2) rand ja kallas;
  3) keskkonnaseirejaam või -ala;
  4) kõrgendatud tootmisriskiga ala;
  5) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõjutuse vähendamiseks määratud ala;
  6) veekogude nimistu.

  (3) Keskkonnaloa andja või registreerimisotsuse tegija esitab keskkonnaregistrile andmed järgmiste objektide ja tegevuste kohta:
  1) bioloogilised keskkonnategurid;
  2) radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja lõpphoidlad;
  3) keskkonda suunatavad saasteained;
  4) loodusressursside kasutamine;
  5) uuring;
  6) jäätmekäitlus ja jäätmekäitluskohad.

  (4) Seadusega nimetatud või riigieelarvest rahastatava programmi, uuringu või inventeerimise alusel tehtud töö vastuvõtja või kinnitaja esitab keskkonnaregistrile andmed järgmiste objektide ja andmestike kohta:
  1) vääriselupaik;
  2) loodusressursside seisund;
  3) tehislikest keskkonnateguritest rikutud alad;
  4) looduslikest keskkonnateguritest ohustatud alad;
  5) keskkonnaseisund;
  6) looduslikud keskkonnategurid.

  (5) Planeeringu kehtestaja esitab keskkonnaregistrile andmed puhkealade kohta.

  (6) Käesolevas seaduses nimetatud objektide paiknemiskaartidena tohib andmeandja kasutada riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavasse Eesti kaardisüsteemi kuuluvaid kaarte.
[RT I 2004, 84, 572 - jõust. 01.04.2005]

§ 39.  Keskkonnaregistrisse andmete esitamine

  (1) Andmeandja esitab keskkonnaregistrile andmed elektroonilisel andmekandjal avalikult kasutatava andmesidevõrgu või posti kaudu:
  1) õigusakti alusel selle vastuvõtmisest arvates viie tööpäeva jooksul;
  2) keskkonnaloa või registreerimise otsusega määratud kasutusmahtude ja piirmäärade kohta loa andmisest või registreerimisotsuse tegemisest arvates 30 päeva jooksul;
  3) keskkonnaloa või registreerimise otsuse alusel loodusressursside kasutamise ning saasteainete, jäätmete või geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja keskkonna seisundi kohta andmete saamisest arvates 30 päeva jooksul, kui seadus või rahvusvaheline leping ei määra teisiti;
  4) seaduses ettenähtud programmi, uuringu või inventeerimise teostamise loas või nende teostamiseks sõlmitud lepingus määratud tähtajaks;
  5) planeeringu alusel selle kehtestamisest arvates 30 päeva jooksul.

  (2) Kui andmete keskkonnaregistrile esitamise tähtaega ei ole programmi, uuringu või inventeerimise teostamise loas või nende teostamiseks sõlmitud lepingus määratud, esitab andmeandja andmed aruandeaastale järgneva aasta teise kuu esimeseks päevaks.

  (3) Keskkonnaregistri vastutaval töötlejal on õigus esitada keskkonnaregistrisse kandmiseks andmeid käesolevas seaduses nimetamata alustel pärast nende andmete kontrollimist tunnustatud või akrediteeritud asutuste poolt.

  (4) Kui käesoleva seaduse §-des 9–15, 17–21, 23–26, 29, 30, 32, 33, 36 ja 37 nimetatud registriobjektide pindala lähtuvalt nende olemusest ei määrata, seostatakse need territooriumiga vaid asukoha kaudu.

§ 40.  Keskkonnaregistrisse andmete kandmine

  (1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja registreerib andmete esitamise keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korra kohaselt ja kannab need registrisse andmete saamisest arvates viie tööpäeva jooksul. Nimetatud tähtaega ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.

  (2) Registrikaardile kantud andmetele lisatakse andmeandja nimetus ja registrikood.

  (3) Ilmselt ebaõigete andmete esitamise teeb volitatud töötleja, arvates andmete saamisest, viie tööpäeva jooksul teatavaks keskkonnaregistri vastutavale töötlejale ja andmeandjale ning kannab andmed registrisse vastutava töötleja otsuse alusel.

§ 41.  Keskkonnaregistri andmete täiendav töötlemine

  (1) Keskkonnaregistri volitatud töötlejal on lisaks andmekogude pidamisega seotud andmetöötlusele õigus töödelda keskkonnaregistri andmeid ulatuses, mida nõuab:
  1) keskkonnaandmete perioodiline avaldamine;
  2) rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetus;
  3) andmekogudevaheline andmete töötlemine seadusega sätestatud ulatuses;
  4) loodusressursside bilansside koostamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud andmevahetuse täpsustatud korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 42.  Juurdepääs keskkonnaregistri andmetele

  (1) Keskkonnaregistri andmed on avalikud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (2) Avalikkuse juurdepääs keskkonnaandmetele on suletud, kui:
  1) avalikustamisega võib kaasneda oht ühiskonna turvalisusele, keskkonnakahjustus või kaitsealuste liikide isendite lubamatu häirimine nende püsielupaikades;
  2) need on tootmisjärgus ega võimalda olukorda tõeselt hinnata;
  3) [kehtetu - RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
  4) neid avalikustada on teiste seadustega keelatud;
  5) andmeandja on tunnistanud esitatud andmed ebaõigeks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed on kättesaadavad üksnes isikule, kes täidab seadusekohaseid üleandeid.

  (4) Eraõigusliku isiku esitatud ja keskkonnaregistrisse kantud andmed on avalikud keskkonnaloa või registreerimisotsusega määratud ulatuses.

  (5) Keskkonnaregistri vastutav töötleja sulgeb avalikkuse juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele volitatud töötleja ettepanekul. Kuni vastutava töötleja otsuseni juurdepääsu sulgemise kohta ei tohi volitatud töötleja ettepanekus nimetatud andmeid avalikustada.

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]

  (7) Keskkonnaregistrile andmetele juurdepääsu sulgemise otsust saab vaidlustada avaliku teabe seaduses (RT I 2000, 92, 597) kehtestatud korras.

§ 43.  Andmete väljastamine

  (1) Igaühel on õigus keskkonnaregistri avalike andmetega tasuta tutvuda ja teha neist väljavõtteid.

  (2) Keskkonnaregistrist väljastatakse volitatud töötleja allkirjaga tõendatud andmed kirjaliku taotluse alusel, mille vormi kinnitab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Riigilõiv tasutakse keskkonnaregistri volitatud töötleja ametlikult kinnitatud andmete väljastamise eest riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.
[RT I 2006, 58, 439 - jõust. 01.01.2007]

  (4) Keskkonnaregistri volitatud töötleja jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotlus on üldsõnaline ega võimalda määratleda taotletavate andmete ulatust;
  2) registris ei ole taotletavaid andmeid;
  3) taotletakse avalikustamata andmeid, mille saamise õigust taotlejal ei ole;
  4) [kehtetu - RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
  5) taotluse rahuldamiseks tuleb andmestikku uuesti süstematiseerida, analüüsida ja dokumenteerida või taotluse rahuldamine nõuab suure töömahu tõttu keskkonnaregistri töökorralduse muutmist, mis takistab keskkonnaregistril täita avalikke ülesandeid;
  6) taotleja ei ole tasunud riigilõivu.

  (5) Keskkonnaregistri volitatud töötleja registreerib andmete keskkonnaregistrist väljastamise andmete väljastamisraamatus, kuhu kantakse:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) taotletavate andmete kirjeldus;
  3) andmete väljastamise kuupäev;
  4) taotluse rahuldamata jätmise korral selle põhjus.

  (6) Keskkonnaregistri volitatud töötleja tõendab paber- või elektroonilisel andmekandjal väljastatavad andmed oma allkirjaga. Andmed väljastatakse taotluse saamisest arvates ühe kuu jooksul. Kui taotlust ei rahuldata, tehakse rahuldamata jätmine ja selle põhjus taotlejale teatavaks taotluse saamisest arvates ühe kuu jooksul. Taotluse rahuldamata jätmist tuleb põhjendada.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud põhjustel ei ole keskkonnaregistri volitatud töötlejal võimalik taotlust täielikult rahuldada, väljastatakse andmed osaliselt, kui seda võimaldab taotletud andmete olemus.

§ 44.  Keskkonnaregistri andmete avalikustamine

  (1) Keskkonnaregistri avalikult kasutatavad andmed avalikustab volitatud töötleja andmesidevõrgus registrikaardi täitmisest arvates 10 päeva jooksul.

  (2) Keskkonnaregistri volitatud töötleja avalikustab registri avalikult kasutatavad andmed paberkandjal vähemalt kord aastas valdkonna eest vastutava ministri määratud mahus ja kujul.

§ 45.  Andmete keskkonnaregistris hoidmise aeg

  (1) Andmed hoitakse registrikaartidel kuni kandmiseni keskkonnaregistri arhiivi käesolevas seaduses sätestatud alustel.

  (2) Kui rahvusvaheline leping sätestab andmete säilitamise teistsuguse aja, hoitakse neid registrikaartidel lepingus sätestatud tähtajani.

§ 46.  Keskkonnaregistri arhiiv

  (1) Registrikaardilt kustutatud andmete, nende tootmiseks kasutatud andmete, registrikannete alusdokumentide, maavaranäidiste ning registriobjektide ülevaate- ja asukohakaartide säilitamiseks ja kasutamiseks peab keskkonnaregistri volitatud töötleja keskkonnaregistri arhiivi.

  (2) Keskkonnaregistri arhiivist andmete väljastamisele kohaldatakse keskkonnaregistrist andmete väljastamise kohta sätestatut.

  (3) Keskkonnaregistri arhiivis hoitakse andmeid tähtajatult.

§ 47.  Loodusressursside andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  (1) Maavaraandmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui on lõppenud maavara kaevandamisõigusega seotud õigused ja kohustused ning maardla või selle osa on likvideeritud.

  (2) Kasvava metsa andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui:
  1) metsamaa on maakatastris üle viidud teiseks kõlvikuks;
  2) metsa inventeerimisandmete alusel ei vasta puittaimestiku kasvuala metsa tunnustele.

  (3) Veevõtmise, heitvee veekogusse juhtimise ja veekogude andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui:
  1) on lõppenud veevõtmisõigusega seotud õigused ja kohustused või kui veehaare on likvideeritud;
  2) veekogu on kustutatud veekogude nimistust;
  3) on aegunud vee saastamisega põhjustatud kahjude sissenõudmise tähtaeg.

  (4) Kalapüügiandmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi kolme aasta möödudes püügiõiguse tekkimisest. Asustamise andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi 20 aasta möödudes asustamisest.

  (5) Jahiulukivaru andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui on lõppenud jahipiirkonna kasutamisõigusega seotud õigused ja kohustused ning jahipiirkonna moodustamise otsus on tunnistatud kehtetuks.

§ 48.  Loodusobjektide andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  Loodusobjektide andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui loodusobjekti kaitse alla võtmise otsus või leping on tunnistatud kehtetuks.

§ 49.  Bioloogiliste keskkonnategurite andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  Bioloogiliste keskkonnategurite andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui keskkonnaloa alusel tekkinud õigused ja kohustused on lõppenud.

§ 50.  Looduslike keskkonnategurite andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  (1) Looduslike keskkonnategurite andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui:
  1) vaatlusala, -jaam või -post on suletud;
  2) ohustatud ala põhjustanud looduslikud keskkonnategurid on kadunud.

  (2) Keskkonnaregistri arhiivi kantakse avalikult kasutatavasse teabevõrku panemata:
  1) ohuandmed ja nende prognoosimise aluseks olnud andmed;
  2) vaatlusala, -jaama või -posti registrikaardile kantud andmete tootmise aluseks olnud andmed.

§ 51.  Keskkonna seisundi andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  (1) Keskkonna seisundi andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui:
  1) keskkonda saasteainete ja jäätmete viimise eest kahjutasu nõue on aegunud;
  2) rikutud ja ohuga alade keskkonna seisund on normatiivide kohane või kui ohu põhjused on kadunud.

  (2) Keskkonna kvaliteeti kirjeldavad andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi pärast keskkonnaseirejaama või -ala sulgemist.

§ 52.  Jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete andmete keskkonnaregistri arhiivi kandmine

  (1) Jäätmete andmed kantakse keskkonnaregistri arhiivi, kui jäätmekäitlusõigus või jäätmete rahvusvahelise veo õigus ning nende õigustega seotud õigused ja kohustused on lõppenud.

  (2) Jäätmekäitluskohtade ja radioaktiivsete jäätmete hoidlate andmeid hoitakse keskkonnaregistris tähtajatult ja neid arhiivi ei kanta.

§ 53.  Ebaõigete andmete parandamine ja sellest teatamine

  (1) Kui andmeandja avastab keskkonnaregistris ebaõigeid andmeid, teeb ta keskkonnaregistri vastutavale ja volitatud töötlejale nende avastamisest arvates kolme tööpäeva jooksul ettepaneku ebaõiged andmed parandada.

  (2) Keskkonnaregistri volitatud töötleja sulgeb andmeandja ettepanekus nimetatud ebaõigetele andmetele juurdepääsu viivitamata kuni andmete parandamiseni.

  (3) Keskkonnaregistri vastutava töötleja otsuse alusel parandab keskkonnaregistri volitatud töötleja ebaõiged andmed, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.

  (4) Kui ebaõiged andmed on põhjustatud keskkonnaregistri volitatud töötleja tehnilisest veast ja nende kohta ei ole tehtud päringuid ning andmed on avalikustamata, on volitatud töötlejal õigus viga parandada keskkonnaregistri vastutava töötleja otsuseta.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete parandamise avalikustab keskkonnaregistri vastutav töötleja riigi ametlike teadaannete avaldamise korra kohaselt.

§ 54.  Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord

  (1) Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

  (2) Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korraga määratakse:
  1) registrikaardi vormid;
  2) keskkonnaregistrisse esitatavate andmete menetlemise nõuded;
  3) volitatud töötleja ülesanded andmete registrisse kandmisel, hoidmisel, töötlemisel, avalikustamisel, väljastamisel ja andmevahetusel;
  4) volitatud töötleja kohustused andmekogudevahelisel andmete töötlemisel;
  5) keskkonnaregistrisse kantavate andmete täpsustamine, lähtudes loodusressursi kvaliteedist, keskkonna seisundist või keskkonnakasutuse olemusest;
  6) loodusressursi bilansi koostamise nõuded;
  7) paiknemiskaartidele kantava informatsiooni maht;
  8) keskkonnaregistri arhiivi pidamise korraldus.

§ 55.  Andmete ristkasutus

  (1) Keskkonnaregistri andmeid tohib neid muutmata teistesse andmekogudesse üle kanda, arvestades käesolevas seaduses sätestatud andmete avalikustamise piiranguid.

  (2) Keskkonnaregistri volitatud töötleja on kohustatud omandiõiguse kitsendamise andmed esitama maakatastri volitatud töötlejale.

  (3) Keskkonnaregistri volitatud töötlejal on õigus teha keskkonnaregistri kandeid ning kasutada riigi teiste andmekogude andmeid, mis käsitlevad:
  1) loodusressursi kasutamise õiguse saanud isiku nime ja tema isiku- või registrikoodi;
  2) keskkonda saasteainete või jäätmete viimise loa või registreerimise otsuse saanud isiku nime ja tema isiku- või registrikoodi;
  3) kinnisasja omaniku või valdaja nime ja tema isiku- või registrikoodi;
  4) kohanimesid ning haldusüksuste nimetusi ja nende registrikoode;
  5) majandustegevusalade nimetusi ja nende registrikoode;
  6) kaubagruppide ja kemikaalide nimetusi ning nende registrikoode.

  (4) Isikuandmete ristkasutus ei tohi rikkuda isiku perekonna- ja eraelu puutumatust. Isikuandmete ristkasutuseks annab loa keskkonnaregistri vastutava töötleja ettepanekul andmekaitse järelevalveasutus.

§ 56.  Keskkonnaregistri finantseerimine

  Keskkonnaregistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest.

§ 57.  Keskkonnaregistri laiendamine, teise registriga ühendamine ja registri likvideerimine

  Keskkonnaregistrit laiendatakse, ühendatakse teise registriga või likvideeritakse seadusega sätestatud alusel ja korras.

4. peatükk HALDUSJÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 58.  Haldusjärelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Keskkonnaregistri pidamise üle teostavad haldusjärelevalvet andmekaitse järelevalveasutus ja keskkonnaregistri vastutav töötleja oma pädevuse kohaselt.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 59.  Seaduse rakendamine

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist keskkonnakaitse valdkonnas asutatud riiklikud registrid ja riigiasutuse muud andmekogud säilitavad õigusliku seisundi ajani, mil neisse kantud andmed sisestatakse keskkonnaregistrisse.

  (2) Keskkonnaregistrisse kandmata andmete kasutamise keeldu ei kohaldata andmetele, mida nende keskkonnaregistrisse kandmiseni hoitakse riiklikes registrites või riigiasutuse muudes andmekogudes.

§ 60.  Riigilõivuseaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 61.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril. Keskkonnaandmed kantakse keskkonnaregistrisse käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 nimetatud tähtaegadeks.

  (2) 2003. aasta 1. juuliks lülitatakse keskkonnaregistri koosseisu käesoleva seaduse §-des 11, 13 ja 26 nimetatud andmed.

  (3) 2004. aasta 1. juuliks lülitatakse keskkonnaregistri koosseisu käesoleva seaduse §-des 15, 17, 25, 32 ja 36–38 nimetatud andmed.

  (4) 2005. aasta 1. juuliks lülitatakse keskkonnaregistri koosseisu käesoleva seaduse §-des 9, 12, 24, 28 ja 29 nimetatud andmed.

  (5) 2006. aasta 1. juuliks lülitatakse keskkonnaregistri koosseisu käesoleva seaduse §-des 14, 19, 22 ja 35 nimetatud andmed.

  (6) 2007. aasta 1. juuliks lülitatakse keskkonnaregistri koosseisu käesoleva seaduse §-des 10, 18, 21 ja 31 nimetatud andmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json