Teksti suurus:

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2015, 9

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 02.07.2015 nr 73

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 17 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Riikliku kohanimeregistri ametlik nimetus

  Registri ametlik nimetus on riiklik kohanimeregister (edaspidi register), inglise keeles National Place Names Register. Registri ametlik lühend on KNR.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on teabe registreerimine ja kogumine Eesti kohanimede kohta, selle eritlemine, töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine kohanimekasutuse korrastamiseks.

§ 3.  Registri andmete turvameetmed

  (1) Registri andmete turvaklass on K1T1S0. Registri turbeaste on madal (L).

  (2) Registri andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse neile, kellele see on vajalik teenistus- ja töökohustuste täitmiseks.

  (4) Registri kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga registrisse tehtud kande kohta, sealhulgas andmete sisestamine, parandamine ja muutmine, säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kande teinud isiku nimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 4.  Registri andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud ametlikul kohanimel on õiguslik tähendus kohanimeseaduse §-des 14 ja 15 sätestatud ulatuses. Registrisse kantud mitteametlikul kohanimel ning meta- ja lisaandmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Registri volitatud töötleja on Maa-amet (edaspidi volitatud töötleja).

§ 6.  Registri vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Registri vastutav töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) vastutab registri haldamise, järjepideva toimimise ja arendamise eest;
  2) määrab registri turvanõuded ning annab volitatud töötlejale selleks vajalikke suuniseid;
  3) korraldab registri ja kultuurilis-ajaloolise andmekogu koostööd;
  4) korraldab järelevalvet registri pidamise üle;
  5) korraldab registri pidamist;
  6) sõlmib volitatud töötlejaga registri pidamise lepingu.

  (2) Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) tagab registri majutamise ja hooldamise;
  2) arendab registrit koostöös vastutava töötlejaga, korraldab registri pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid ning tagab registri andmete käideldavuse ja tervikluse;
  3) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) korraldab registrisse kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt ja varukoopiate tegemise;
  5) avaldab registri andmed avalikul veebilehel;
  6) määrab isikud, kellel on õigus registrisse andmeid sisestada, täiendada, muuta ja kustutada (edaspidi andmeid töötlema);
  7) teeb registrile esitatud taotluse alusel registrikande ja säilitab varasemad andmed;
  8) seostab registri andmed teise andmekogu andmetega;
  9) nõustab kohanimemäärajaid ning kohanimeandmete kasutajaid registri kasutamisel;
  10) teeb vastutavale töötlejale ettepaneku kohanimekasutamise ühtlustamiseks;
  11) tagab registri kasutajatele tehnilise toe.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 7.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse nimeobjektipõhise ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (3) Registri andmed on visualiseeritud objektipõhiselt.

§ 8.  Registri koosseis

  Registri koosseisu kuuluvad järgmised andmed:
  1) andmed kohanime kohta;
  2) kohanime alusdokumendi andmed;
  3) arhiveeritud registriandmed;
  4) nimeobjekti andmed;
  5) andmed registris kohanime menetlemise kohta.

§ 9.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Kohanime kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ametliku kohanime puhul põhinimi ja kui on olemas, ka rööpnimi;
  2) mitteametliku kohanime puhul esikohanimi ehk kaardile kantav nimi ning kui on olemas, ka mitteametlik soovitusliku hargtäiendiga nimi, muu mitteametlik nimi ja mitteametlik ekslik nimekuju;
  3) märkused.

  (2) Kohanime alusdokumentide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kohanimemääraja kehtestatud õigusakti liik, selle väljaandmise aeg ja jõustumisaeg või
  2) kohanimenõukogu ametlikku kohanime kinnitava otsuse pealkiri, vastuvõtmise aeg ja otsuse jõustumise aeg või
  3) muu alusdokumendi nimetus ning kui on olemas, selle koostaja, väljaandja ja väljaandmisaeg.

  (3) Nimeobjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimeobjekti liik vastavalt kohanimeseaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud kohanime vormistamise ja kasutamise korrale;
  2) nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus, juhul kui nimeobjekti andmed võetakse teisest andmekogust;
  3) nimeobjekti tunnuspunkti koordinaadid;
  4) kohanimeobjekti ruumikuju koordinaadid selle nimeobjekti kohta, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus ning mille asukoha tuvastamiseks ei piisa punktis 3 nimetatud andmetest;
  5) märkused.

  (4) Kohanime menetlemise kohta registris kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) andmete esitamise aeg, menetleja nimi ja teave menetlusseisundi kohta;
  2) kohanime staatus vastavalt lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatule.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registri andmetele 

§ 10.  Andmete esitajad

  (1) Ametliku kohanime kohta esitavad registri volitatud töötlejale andmeid kohanimemääraja ja kohanimenõukogu. Kui ametliku kohanime andmed võetakse üle teisest andmekogust, loetakse andmete esitajaks selle teise infosüsteemi haldaja.

  (2) Mitteametliku kohanime kandmist registrisse võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes esitab registri volitatud töötlejale andmed kohanime ja nimeobjekti liigi kohta ning nimeobjekti asukoha kirjelduse, kaardi või Eesti geoportaali viite objektile või nimeobjekti ruumikuju koordinaadid. Mitteametliku kohanime võib registrisse kanda ka volitatud töötleja omal algatusel.

  (3) Juhul kui nimeobjekti andmeid peetakse teises riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus põhiandmetena, võtab register andmete töötlemisel aluseks selle andmekogu andmed.

  (4) Register vahetab nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidava riigi andmekoguga andmeid infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 11.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid, mida võib esitada nii paberkandjal kui ka digitaalselt, on:
  1) kohanimemääraja kehtestatud õigusakt või kohanimenõukogu otsus, mis sisaldab § 9 lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmeid;
  2) nimeobjekti asukoht Eesti topograafia andmekogu andmete alusel koostatud kaardil või võrreldava kvaliteediga kaardil, mis tagab objekti ruumikuju üheselt arusaadavuse.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kaarti ei pea esitama juhul, kui esitatakse § 9 lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed.

  (3) Kui andmed võetakse üle teisest andmekogust, peab registrisse lisama märke selle registri kohta, kust andmed pärit on, ja alusdokumenti ei esitata.

§ 12.  Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmete esitaja vastutab registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

  (2) Registri volitatud töötleja esitab mitteametliku kohanime registrisse kandmise taotluse vajaduse korral kohanimenõukogule arvamuse andmiseks. Registri volitatud töötleja esitab nimetatud taotluse kohanimenõukogule 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (3) Kui esitatud andmed on kohanime registrisse kandmiseks ebapiisavad, on registri volitatud töötleja kohustatud küsima andmete esitajalt vajalikke lisaandmeid ja -dokumente. Lisaandmete ja -dokumentide esitamata jätmise korral kohanime registrisse ei lisata, vaid andmete esitajale antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ning lisaandmete ja -dokumentide esitamiseks.

  (4) Registri volitatud töötleja registreerib kohanime viie päeva jooksul kõigi vajalike andmete ja dokumentide saamisest arvates ning arhiveerib aktuaalsuse kaotanud andmed.

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registri volitatud töötleja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastaksid nende dokumentide andmetele, mis esitati kohanime kandmiseks registrisse.

  (2) Registri volitatud töötleja säilitab arhiveerimisnõuete kohaselt kõik kohanime registrisse kandmise ja registrisse kantud andmete muutmise aluseks olevad dokumendid kas paberkandjal või digitaalselt.

§ 14.  Andmete registrisse kandmise alusdokumentide esitamine

  (1) Alusdokumente võib registri volitatud töötlejale esitada paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Kui alusdokumendid on kättesaadavad Interneti kaudu, võib andmete esitaja sellest teatada registri volitatud töötlejale, kes otsustab alusdokumentide paberkandjal või digitaalselt esitamise vajaduse.

§ 15.  Andmete parandamine

  (1) Kui andmete esitaja avastab, et ta on esitanud registrile ebaõiged andmed, on ta kohustatud viivitamata esitama registri volitatud töötlejale õiged andmed, lisades neid tõendava dokumendi koopia või viite dokumendi avaldamisele Riigi Teatajas. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate, teeb viivitamata registris paranduse ja viitab dokumendile, mille alusel parandus tehti.

  (2) Kui registri volitatud töötlejale saab teatavaks, et registris on ebaõigeid, kohanimeseaduse nõuetele mittevastavaid või vastuolulisi andmeid, teavitab ta kümne päeva jooksul sellest teada saamisest arvates kohanimemäärajat ja kohanimenõukogu ning lisab võimaluse korral parandusettepaneku. Kohanimemääraja on kohustatud esitama õiged andmed kümne päeva jooksul registri volitatud töötleja teate saamisest arvates või algatama vajaduse korral kohanime muutmise menetluse kohanimeseaduse § 7 lõike 4 alusel, teatades sellest registri volitatud töötlejale. Registris ebaõigete andmete avastamise korral lisatakse kohanimele vastav märkus kuni andmete parandamiseni.

§ 16.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  Registri andmed on avalikud. Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehe kaudu, samuti tagatakse võimalus teha andmetest väljavõte ning kuvada kohanimesid ja nimeobjekte või kohanime ruumikuju kaardil.

4. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise rahastamine ja registri likvideerimine 

§ 17.  Andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Kohanimeregistrisse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult.

§ 18.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon oma pädevuse järgi.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega;
  2) siseneda ruumi, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed.

  (3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puuduse ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 19.  Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 20.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse, riiklikusse registrisse või riiklikusse arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 „Riigi kohanimeregistri asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määruses nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses ettenähtud andmekoosseisus.

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2004. a määrus nr 289 „Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json