Teksti suurus:

Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2015, 15

Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord

Vastu võetud 01.07.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 25 lõike 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise ja kooskõlastamise korra.

§ 2.   Muinsuskaitse eritingimuste koostamine

  (1) Üldplaneeringu eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala või selle kaitsevöönd. Eritingimusi ei pea Muinsuskaitseameti nõusolekul koostama juhul, kui kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda või muinsuskaitseala säilimist ja vaadeldavust.

  (2) Detailplaneeringu eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd.

  (3) Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustega tagatakse, et planeeritaval maa-alal kavandatavad muudatused ei mõjutaks oluliselt muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimist ega vaadeldavust, sealhulgas kaugvaadete säilimist ja silueti nähtavust ning kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimist ruumilises kontekstis.

  (4) Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused koostatakse planeeritaval maa-alal tehtud või muinsuskaitse eritingimuste koostamise käigus tehtavate uuringute põhjal.

  (5) Muinsuskaitse eritingimusi võib koostada isik, kes on pädev eritingimuste koostamiseks muinsuskaitseseaduse alusel.

§ 3.   Nõuded üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimustele

  (1) Üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes esitatakse:
  1) planeeritaval maa-alal asuvate muinsuskaitsealade ja kinnismälestiste loetelu;
  2) analüüs planeeritaval maa-alal asuva muinsuskaitseala ajaloolise asustuse ja hoonestuse, teede- ja tänavatevõrgu, krundistruktuuri ja maastikuelementide kohta ning hinnang seal paiknevatele kinnismälestistele ja teistele kultuuriväärtuslikele objektidele;
  3) nõuded planeeringu koostamisel muinsuskaitseala ning seal paiknevate kinnismälestiste ja teiste kultuuriväärtuslike objektide säilitamise ja vaadeldavuse tagamiseks ning kaitsevööndi eesmärgi täitmiseks, sealhulgas vaatesektorid ja vaatekoridorid, ehituskeelualad ning tingimused ehitiste kõrgustele ja mahtudele;
  4) ettepanekud planeeritaval maa-alal asuvate muinsuskaitsealade ning seal paiknevate kinnismälestiste ja teiste kultuuriväärtuslike objektide paremaks säilitamiseks ja kasutamiseks, samuti hoonestusalade taastamiseks ning vajadusel teede, trasside ja tehnorajatiste asukohtadeks;
  5) illustreeriv joonis, kuhu märgitakse planeeritaval maa-alal asuvad muinsuskaitsealad, kinnismälestised, nende kaitsevööndid, muinsuskaitsealal paiknevad kultuuriväärtuslikud objektid ning käesoleva lõike punktides 3 ja 4 esitatud nõuded ja ettepanekud.

  (2) Üldplaneeringu eritingimustes võib esitada ettepanekuid planeeritaval maa-alal väljaspool muinsuskaitseala paiknevate kinnismälestiste ja teiste kultuuriväärtuslike objektide paremaks säilitamiseks ja kasutamiseks ning märkida need käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud joonisel.

  (3) Üldplaneeringu eritingimuste lisana võib esitada tehtud uuringute kokkuvõtteid.

§ 4.   Nõuded detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustele

  (1) Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes esitatakse:
  1) planeeritaval maa-alal asuva muinsuskaitseala ja kinnismälestiste loetelu;
  2) analüüs planeeritava maa-ala ajaloolise asustuse ja hoonestuse, teede- ja tänavatevõrgu, krundistruktuuri ja maastikuelementide kohta ning hinnang maa-alal säilinud kultuuriväärtuslikele objektidele;
  3) hinnang planeeringuga kavandatavatele muudatustele lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatust;
  4) nõuded planeeringu koostamisel muinsuskaitseala ja seal paiknevate kultuuriväärtuslike objektide, samuti kinnismälestiste säilitamise ja vaadeldavuse tagamiseks ning nende kaitsevööndi eesmärkide täitmiseks, sealhulgas vajalikud vaatesektorid ja vaatekoridorid, ehituskeelualad, ehitusjooned, kõrguspiirangud, krundi täisehitusprotsent, lubatud suurimad ehitusmahud ja võimalikud ehitusalad, tingimused uute hoonemahtude välisviimistlusmaterjalile, katusekujule ja piiretele ning vajadusel tingimused arheoloogilise kultuurkihi uurimiseks ja säilitamiseks;
  5) illustreeriv joonis, kuhu märgitakse planeeritaval maa-alal paiknev muinsuskaitseala, kinnismälestised, nende kaitsevööndid ja teised kultuuriväärtuslikud objektid ning käesoleva lõike punktis 4 esitatud nõuded.

  (2) Detailplaneeringu eritingimuste lisana võib esitada tehtud uuringute kokkuvõtteid.

§ 5.   Muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamine

  (1) Muinsuskaitse eritingimused esitatakse koos lisadega Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks A4 formaadis paberil köidetuna, millele on lisatud digitaalne koopia.

  (2) Muinsuskaitseamet kooskõlastab muinsuskaitse eritingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Vajadusel võib Muinsuskaitseamet eritingimuste läbivaatamise tähtaega pikendada ning määrata uue tähtaja.

  (3) Muinsuskaitseamet jätab eritingimused kooskõlastamata, kui:
  1) eritingimusi ei ole koostanud pädev isik;
  2) eritingimused ei taga muinsuskaitseala ja seal paiknevate kultuuriväärtuslike objektide, samuti kinnismälestise säilitamist ja vaadeldavust või nende kaitsevööndi eesmärki ning ei ole kooskõlas muinsuskaitseseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetega;
  3) eritingimused ei vasta käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatud nõuetele;
  4) eritingimustes on esitatud faktivigu või sisulisi ebatäpsusi, mis mõjutavad kooskõlastuse andmise otsustamist.

§ 6.   Muinsuskaitse eritingimuste kehtivus

  (1) Muinsuskaitseameti kooskõlastatud eritingimused kehtivad viis aastat.

  (2) Muinsuskaitseamet võib planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse üksuse või huvitatud isiku taotlusel pikendada muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastuse kehtivust ühe korra kuni viie aasta võrra.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Enne 2015. aasta 1. juulit Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks esitatud muinsuskaitse eritingimused menetletakse lõpuni taotluse esitamise ajal kehtinud õigusaktide kohaselt.

Indrek Saar
Minister

Tõnu Seil
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json