Teksti suurus:

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2015, 19

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine ja põhimääruse kinnitamine
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

Vastu võetud 05.02.2010 nr 9
RTL 2010, 7, 125
jõustumine 15.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.2011RT I, 15.02.2011, 1018.02.2011
19.06.2012RT I, 26.06.2012, 229.06.2012
02.07.2015RT I, 08.07.2015, 801.01.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna "õnnemäng" sõnaga "hasartmäng" ning sõna "õnnemängukorraldaja" sõnaga "hasartmängukorraldaja" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Hasartmänguseaduse» § 39 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimega «Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri» (edaspidi nimekiri).

§ 2.   Nimekirja pidamise eesmärk ja ülesanne

  Nimekirja pidamise eesmärk ja ülesanne on pakkuda isikutele võimalust piirata enda poolt hasartmängude mängimist, vähendamaks isikule ja ühiskonnale kaasneda võivaid negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.   Nimekirja vastutav töötleja

  Nimekirja vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi vastutav töötleja).

§ 4.   Andmeandja

  Andmeandja on isik, kes on esitanud kirjaliku avalduse vastutavale töötlejale või hasartmängu korraldajale enda nimekirja kandmise kohta.

2. peatükk NIMEKIRJA PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.   Nimekirja pidamise viis ja selle koosseis

  (1) Nimekirja peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Nimekirja koosseisu kuuluvad digitaalsed nimekirja kantud andmed.

§ 6.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  Nimekirja vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 7.   Nimekirja kantud andmete kaitse

  (1) Nimekirja kantud andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikest 3 tulenevatest nõuetest;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid järelevalveametnikele, hasartmängukorraldaja töötajatele, kellele see on tööülesannete täitmiseks vajalik ning andmeandjale enda kohta käivate andmete osas.

  (2) Nimekirja kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Nimekirja kantud andmete turbeaste on keskmine (M) ja nimekirja turvaklass on K2T2S2.
[RT I, 15.02.2011, 10 - jõust. 18.02.2011]

3. peatükk NIMEKIRJA KANTAVAD ANDMED 

§ 8.   Nimekirja kantavad andmed

  (1) Nimekirja kantakse andmeandja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi ja perekonnanimi;
  2) isikukood (olemasolul);
  3) sünniaeg (Eesti Vabariigi isikukoodi puudumisel);
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  4) avalduse esitamise kuupäev;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  41) tähtaeg (kuude arv), mille möödumisel saab andmeandja taotleda enese nimekirjast kustutamist;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  42) kas andmeandja soovib piirata õnnemängu mängimist enda poolt;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  43) kas andmeandja soovib piirata toto mängimist enda poolt;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  44) kas andmeandja soovib piirata klassikalise loterii mängimist enda poolt;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  5) andmeandja näokujutisega foto.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 käsitletakse nimekirja kantud andmeandja näokujutisega fotona andmeandja fotoga dokumendi elektroonilist või paberkandjal koopiat, mis on seotud ja kuulub säilitamisele koos esitatud avaldusega.

§ 9.   Nimekirja kantud andmete õiguslik tähendus

  Nimekirja kantud andmetel on õiguslik tähendus «Hasartmänguseaduses» sätestatud juhul.

4. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE 

§ 10.   Alusdokumendid

  Andmed kantakse nimekirja andmeandja kirjaliku avalduse alusel.

§ 11.   Andmete esitamine ja nimekirja kandmine

  (1) Nimekirja kandmiseks esitab andmeandja avalduse nimekirja kantavate andmetega:
  1) vastutava töötleja teeninduskohas;
  2) õnnemängu või toto mängukohas.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Avaldusele lisab andmeandja isikut tõendava dokumendi pildiga lehe koopia. Kui andmeandjal on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele kantud isikunime kirjapilt erineb, täidab andmeandja eraldi avalduse iga erineva isikunime kirjapildi kohta.

  (3) Hasartmängu mängimise piirangut on võimalik seada e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” vastava teenuse kaudu või digitaalselt allkirjastatuna meili teel Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Kui andmevahetust «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuetele vastavalt teostada ei ole võimalik, esitab hasartmängukorraldaja viivitamatult nimekirja kandmise avalduse koopia vastutava töötleja e-posti aadressile hasart@emta.ee. Avalduse originaal koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lisaga esitatakse vastutavale töötlejale esimesel võimalusel posti teel.

  (5) Andmeandja kantakse nimekirja kahe tööpäeva jooksul avalduse esitamisest vastutavale töötlejale või avalduse koopia laekumisest käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud e-posti aadressile.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

§ 12.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse eest avalduse esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt nimekirja kantud andmete vastavuse eest andmeandja poolt esitatud andmetele.

  (2) Kirjaliku avalduse paberkandjal vastu võtnud isik kontrollib esitatud andmeid isikut tõendava dokumendi alusel ja tuvastab andmeandja isikusamasuse.

§ 13.   Nimekirja kantud andmete muutmine

  (1) Nimekirja kantud ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmeandja kohustatud teavitama vastutavat töötlejat ebaõigetest või puudulikest andmetest ja esitama õiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul andmete ebaõigsusest või puudulikkusest teadasaamisest.

  (2) Hasartmängu korraldaja võib teavitada vastutavat töötlejat, kui on tekkinud kahtlus nimekirja kantud andmete õigsuses. Vastutav töötleja võib teha andmeandjalt järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus nimekirja kantud või esitatud andmete õigsuses.

  (3) Vastutav töötleja teeb vajalikud muudatused nimekirjas käesoleva määruse § 11 lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul.

  (4) Avalduse oma andmete nimekirjast kustutamiseks saab esitada vastutava töötleja teeninduskohas või e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” vastava teenuse kaudu või digitaalselt allkirjastatuna meili teel aadressile hasart@emta.ee, kuid mitte enne käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktis 41 märgitud tähtaja möödumist.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Andmeandja kustutakse nimekirjast kahe tööpäeva jooksul sellekohase avalduse esitamisest vastutavale töötlejale.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

§ 14.   Arvestuse pidamine andmete nimekirja vastuvõtmise üle

  Vastutav töötleja peab arvestust andmete nimekirja kandmise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning avaldusi edastanud hasartmängukorraldajate üle digitaalselt.

§ 15.   Andmete ja alusdokumentide hävitamine

  (1) Avaldustega seotud andmed ja alusdokumendid hävitatakse, võttes arvesse hasartmänguseaduse § 39 lõikes 9 sätestatut.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Andmete ja alusdokumentide hävitamise viisi otsustab nimekirja vastutav töötleja. Andmed ja alusdokumendid hävitatakse, arvestades teabekandja tüüpi ja käesoleva määruse §-st 7 tulenevat:
  1) andmete või alusdokumentide füüsilise hävitamise teel (purustamine, põletamine jm) või
  2) teabe kustutamisega selle kandjalt.

  (3) Andmete ja alusdokumentide hävitamiseks ettevalmistamisel koostab nimekirja vastutav töötleja alusdokumentide ja andmete hävitamiseks eraldamise akti (edaspidi hävitamisakt)

  (4) Hävitamisaktis esitatakse hävitamiseks eraldatavate andmete ja alusdokumentide kohta vähemalt järgmised andmed:
  1) tähis dokumentide loetelu järgi;
  2) sarja või toimikute nimetus või pealkiri;
  3) avalduses määratletud tähtaeg;
  4) toimikute või muude üksuste hulk;
  5) viide õigusaktile ja vastutava töötleja töökorraldust reguleerivale aktile, mille alusel andmete ja alusdokumentide hävitamine toimub;
  6) märge andmete ja alusdokumentide hävitamise viisi kohta;
  7) märge andmete ja alusdokumentide hävitamise aja, koha ning hävitaja kohta.

  (5) Hävitamisaktis esitatakse andmed hävitamiseks eraldatavate andmete ja alusdokumentide kohta nii, et üheselt oleks kindlaks tehtav hävitatavate andmete koosseis ja hulk.

5. peatükk JUURDEPÄÄS NIMEKIRJA KANTUD ANDMETELE 

§ 16.   Juurdepääs nimekirjale

  (1) Nimekirjas olevad andmed on juurdepääsupiiranguga vastavalt «Hasartmänguseaduse» § 39 lõikele 4 ja «Isikuandmete kaitse seadusele» ning juurdepääs nimekirja kantud andmetele on:
  1) järelevalveametnikul;
  2) korraldusluba omava hasartmängu korraldaja või tema lepingupartneri töötajal, kellele see on tööülesannete täitmiseks vajalik;
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]
  3) isikul tema kohta nimekirja kantud andmete osas.

  (2) Nimekirjale juurdepääsu õigus on vastutava töötleja määratud ulatuses ja tingimustel ka isikul, kes arendab või hooldab nimekirja. Nimekirja arendavat või hooldavat isikut käsitletakse volitatud töötlejana isikuandmete kaitse seaduse tähenduses.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

§ 17.   Hasartmängu korraldaja juurdepääs nimekirjale

  (1) Hasartmängu korraldaja võib nimekirja kantud andmeid kasutada vaid hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimiseks:
  1) isiku poolt hasartmängu mängukohta sisenemisel esitatud isikut tõendava dokumendi alusel;
  2) muul vastutava töötlejaga eelnevalt kooskõlastatud meetmete süsteemi alusel.

  (2) Hasartmängu korraldaja vastutab hasartmängu mängimise piirangu kontrollimisel, et teostatud päring on eesmärgipärane ja vastab talle esitatud isikut tõendava dokumendi andmetele.

  (3) Hasartmängu korraldaja määrab kindlaks enese või oma lepingupartneri töötajad, kellele on tööülesannete täitmiseks vajalik juurdepääs nimekirja kantud andmetele ja teatab vastutavale töötlejale nende töötajate ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning ametinimetuse.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 rakendamisel esitab hasartmängukorraldaja vastutavale töötlejale eelnevaks kooskõlastamiseks nimekirja kohaldamise meetmete süsteemi kirjelduse, milles on näidatud nimekirja töötlemisele rakendatavad turvameetmed ja võimalus nimekirja rakendamist kontrollida.

  (5) Hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimisel andmevahetuskihi X-tee kaudu sisestatakse vastavasse teenuse vormi isikut tõendava dokumendi alusel isikukood või selle puudumisel perekonnanimi, eesnimi ja sünniaeg.
[RT I, 08.07.2015, 8 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Kui hasartmängu korraldaja ei saa vääramatu jõu tõttu hasartmängu mängimise piirangut kontrollida, tuleb kontroll teostada tagantjärele esimesel võimalusel. Nimekirja kantud isiku poolt hasartmängu mängimise võimaldamine tuleb lõpetada viivitamatult piirangu olemasolust teadasaamisest. Piirangu kontrollimise võimatuse põhjustanud asjaolu ning kuupäev ja kellaaeg tuleb fikseerida ja vastav teave säilitada vähemalt 6 kuud piirangu kontrollimise võimatuse põhjustanud asjaolu mõju lõppemisest.

6. peatükk JÄRELEVALVE NIMEKIRJA PIDAMISE ÜLE, NIMEKIRJA PIDAMISE RAHASTAMINE JA NIMEKIRJA LIKVIDEERIMINE 

§ 18.   Järelevalve nimekirja pidamise üle

  (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Nimekirja haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel.

§ 19.   Nimekirja pidamise rahastamine

  Nimekirja hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest. Käesoleva määruse § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud meetmete süsteemi rahastab hasartmängukorraldaja.

§ 20.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json