Teksti suurus:

Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2020 otsus nr 613

Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Riigihangete seaduse muutmine

Riigihangete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) eraõiguslik juriidiline isik, mis on asutatud eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu ja mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi hankijad või teised käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavad eraõiguslikud juriidilised isikud.”;

2) paragrahvi 30 lõike 9 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) pakkumused esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;”;

3) paragrahvi 30 lõiget 9 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) pakkumused avatakse pärast pakkumuste esitamise tähtaega, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta;”;

4) seaduse 1. peatüki 6. jao 4. jaotist täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

§ 411. Jaotise kohaldamisala

(1) Käesolevat jaotist kohaldatakse riigihangetes, mille eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.

(2) Raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu sõlmimisel kohaldatakse käesolevat jaotist, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.”;

5) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti, toimub kogu riigihankega seotud teabevahetus hankija ja ettevõtja vahel, sealhulgas riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemine ning pakkumuse, taotluse ja selgituste esitamine, elektrooniliselt, kui riigihanke eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.”;

6) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu sõlmimisel kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1 juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.”;

7) paragrahvi 45 lõike 7 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Hankija tutvub pakkumuste või taotluste sisuga alles pärast nende esitamise tähtpäeva saabumist, kui riigihanke eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.

(72) Raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu sõlmimisel kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 71 juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne:
1) käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud lihthanke piirmääraga või
2) käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud vastava riigihanke piirmääraga, kui käesolev seadus selle riigihanke kohta lihthanke piirmäära ei kehtesta.”;

9) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui hankelepingu esemeks olevale mööblile, puhastustootele ja -teenusele, kontori IT-seadmele või koopia- ja joonestuspaberile on kehtestatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid, peavad riigihanke alusdokumendid sisaldama tingimusi, mis arvestavad kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja keskkonnamõjudega.”;

10) paragrahvi 77 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 77 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 61 nimetatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(72) Käesoleva paragrahvi lõikes 71 nimetatud määrusega kehtestatakse kriteeriumid ja tingimused, kui neid ei ole kehtestatud energiamajanduse korralduse seaduse alusel.”;

12) paragrahvi 104 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „finantsseisundile” sõnadega „või tehnilisele ja kutsealasele pädevusele”;

13) seadust täiendatakse §-ga 2201 järgmises sõnastuses:

§ 2201. Elektroonilise teabevahetuse kohustuse nõuded enne 2020. aasta 15. juulit alustatud riigihangetele

Käesoleva seaduse § 30 lõike 9, § 411, § 45 lõigete 1 ja 11 ning § 45 lõike 71 2020. aasta 15. juulil jõustunud redaktsiooni kohaldatakse ka enne nimetatud kuupäeva alustatud riigihangetele, sõlmitud raamlepingute alusel hankelepingu sõlmimisele ja raamlepingute alusel sõlmitud hankelepingutele.”.

§ 2.  Kunstiteoste tellimise seaduse muutmine

Kunstiteoste tellimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ehitustööde hankelepingu või kontsessioonilepingu hind on vähemalt võrdne riigihangete seaduse § 14 lõike 2 punktis 2 nimetatud ehitustööde riigihanke viiekordse piirmääraga.”;

2) paragrahvi 2 lõike 21 punktist 3 jäetakse välja sõnad „koos käibemaksuga”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „65 000” arvuga „110 000”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 15. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punkt 3 jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json