Teksti suurus:

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2020, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2020 otsus nr 614

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium koostab koostöös korraldusasutuse ja rakendusasutustega rakenduskava ning peab Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi.

(2) Vabariigi Valitsus kinnitab rakenduskava Rahandusministeeriumi ettepanekul. Rahandusministeerium esitab Vabariigi Valitsuse kinnitatud rakenduskava Euroopa Komisjonile.”;

2) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „liikmesriigi ja”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel on korraldusasutuseks määratud Rahandusministeeriumi valitsusasutus, siis täidab see valitsusasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud korraldusasutuse ülesandeid, mida ei ole käesoleva seadusega pandud Rahandusministeeriumile, rakendusasutusele või rakendusüksusele, ning käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides nimetatud ülesandeid.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud liikmesriigi ülesandeid täidab Rahandusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri määratud ulatuses Rahandusministeeriumi valitsusasutus.”;

4) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rakendusasutus esitab Rahandusministeeriumile, korraldusasutusele ja sertifitseerimisasutusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku teabe nende nõutud ajaks ja viisil. Põhjendatud juhul ja kui see on teabe saamise eesmärgist tulenevalt võimalik, võib teabe esitamise tähtaega pikendada teavet nõudnud asutuse nõusolekul.”;

5) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Rakendusüksus esitab Rahandusministeeriumile, korraldusasutusele, rakendusasutusele ja sertifitseerimisasutusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku teabe nende nõutud ajaks ja viisil. Põhjendatud juhul ja kui see on teabe saamise eesmärgist tulenevalt võimalik, võib teabe esitamise tähtaega pikendada teavet nõudnud asutuse nõusolekul.”;

6) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse arv „2” arvuga „3”;

7) paragrahvi 26 lõikes 6 ja § 28 lõikes 3 asendatakse arv „5000” arvuga „20 000”;

8) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium täidab koostöös korraldusasutusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktides a ja b nimetatud rakenduskava elluviimise seirega seotud ülesandeid. Rahandusministeerium võib anda rakendusasutusele ja rakendusüksusele rakenduskava tõhusamaks elluviimiseks omal algatusel ja nimetatud määruse artikli 50 lõike 7 kohaste Euroopa Komisjoni tähelepanekute alusel soovitusi ning jälgib nende rakendamist.

(2) Rahandusministeerium koostab koostöös korraldusasutuse ja rakendusasutustega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklite 46 ja 50 tähenduses rakenduskava aruande (edaspidi seirearuanne) ja sama määruse artikli 141 lõike 1 tähenduses rakenduskava lõpparuande ning esitab need rakenduskava seirekomisjonile. Korraldusasutus esitab need Euroopa Komisjonile.

(3) Korraldusasutus, rakendusasutused, rakendusüksused ja rahastamisvahendi rakendajad annavad Rahandusministeeriumile seirearuande koostamiseks, rakenduskava elluviimisest muude ülevaadete tegemiseks ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soovituste rakendamise jälgimiseks vajalikku teavet Rahandusministeeriumi nõudmisel.”;

9) paragrahvi 32 lõikes 1 ja § 33 lõikes 2 asendatakse sõna „korraldusasutus” läbivalt sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

10) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium koostöös korraldusasutusega korraldab või teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 lõikes 3 nimetatud rakenduskava hõlmavaid hindamisi ning koostab sama määruse artikli 114 lõikes 2 nimetatud hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande, mille esitab Euroopa Komisjonile korraldusasutus.

(2) Rakendusasutus korraldab või vajaduse korral teeb oma vastutusala meetme tegevuse hindamisi, arvestades rakenduskava seirekomisjoni soovitusi ja käesoleva seaduse § 33 lõike 4 punkti 6 kohaseid ettepanekuid. Rakendusasutus esitab teabe hindamise järelduste ja soovituste ning nende teostamise kohta valdkondlikule komisjonile ja Rahandusministeeriumile.

(3) Rahandusministeerium koostab koostöös korraldusasutuse ja rakendusasutustega käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud hindamiste kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 lõikes 1 nimetatud hindamiste kava ning esitab selle rakenduskava seirekomisjonile heakskiitmiseks. Rahandusministeerium esitab hindamiste kavas olevate hindamiste lõpparuanded Euroopa Komisjonile.

(4) Rahandusministeerium esitab rakenduskava seirekomisjonile teabe hindamise järelduste, soovituste ja nende elluviimise kohta.

(5) Rakendusasutus ja rakendusüksus peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 57 nimetatud järelhindamise käigus vajaduse korral esitama Rahandusministeeriumile teavet Euroopa Komisjonile edastamiseks.”;

11) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse jõustumist või investeeringute kava kinnitamist võib taotlejate ja taotluste kohta avaldada ainult statistilisi ülevaateid, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.”;

12) paragrahvi 39 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 1 võib avalikustada järgmised andmed, kui need ei ole muu seaduse alusel määratud piiratud juurdepääsuga teabeks:”;

13) seadust täiendatakse §-ga 642 järgmises sõnastuses:

§ 642. Käesoleva seaduse § 26 lõike 6 ja § 28 lõike 3 rakendamine

Käesoleva seaduse § 26 lõikes 6 ja § 28 lõikes 3 nimetatud 20 000-eurost piirmäära rakendatakse nimetatud lõigete 2020. aasta 17. juunil vastuvõetud redaktsiooni jõustumise järel algatatud hangetele, seda ka juhul, kui toetuse andmise tingimusi sisaldav määrus, käskkiri või taotluse rahuldamise otsus näeb ette madalama piirmäära.”.

§ 2.  Välissuhtlemisseaduse muutmine

Välissuhtlemisseaduse § 8 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruse alusel antud toetuse suhtes lõike 5 alusel antud määruse kohaselt tehtud tagasinõude otsus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust ei maksta tagasi tähtaja jooksul ja seda ei ole võimalik selle aja jooksul tasaarvestada samale isikule väljamaksmisele kuuluva toetusega, võib tagasinõude otsuse teinud asutus anda otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json