Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2021 otsus nr 762

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2021

§ 1.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „andmekogusse” tekstiosaga „ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS)”;

2) paragrahvi 111 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Isikult võetud biomeetrilised andmed kannab Politsei- ja Piirivalveamet andmekogusse ABIS.”;

3) paragrahvi 116 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Dokumendi taotluse esitamisel on taotleja või tema seaduslik esindaja kohustatud võimaldama taotleja daktüloskopeerimist ja näokujutise võtmist ning nende andmete töötlemist.”;

4) paragrahvi 152 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel käesoleva seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

5) paragrahvi 152 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

6) paragrahvi 153 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel käesoleva seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud diplomaatilise passi andmekogusse.”;

7) paragrahvi 153 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

8) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 154 järgmises sõnastuses:

§ 154. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud dokumentide ning diplomaatilise passi väljaandmise menetlustes võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda kodakondsuse seaduse, konsulaarseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Välisministeerium. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

9) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 155 järgmises sõnastuses:

§ 155. Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemine

(1) Identiteediandmed käesoleva seaduse tähenduses on isiku biomeetrilised ja biograafilised andmed, mille järgi on võimalik isik tuvastada või isikusamasust kontrollida.

(2) Isiku tuvastamine on menetlus, mille käigus tehakse isik kindlaks.

(3) Isikusamasuse kontrollimine on menetlus, mille käigus veendutakse, et tegemist on selle isikuga, kes ta eeldatavalt on.

(4) Isiku tuvastamise käigus võrreldakse isiku identiteediandmeid mitme andmekogumiga andmekogus ABIS.

(5) Isikusamasuse kontrollimise käigus võrreldakse isiku identiteediandmeid andmekogusse ABIS varem tema kohta kantud identiteediandmetega.

(6) Andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda isiku tuvastamiseks, kui see on seaduses sätestatud, järgmistel juhtudel:
1) isik ei ole teada;
2) isiku samasuses on kahtlusi;
3) on alust kahtlustada, et isik kasutab mitme isiku identiteediandmeid;
4) isikusamasuse kontrollimine käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt ebaõnnestub;
5) muudel seaduses sätestatud juhtudel.

(7) Andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda isikusamasuse kontrollimiseks seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmisel ja muudel seaduses sätestatud juhtudel.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 409 järgmises sõnastuses:

§ 409. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

(1) Isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud fotod, näokujutised ja sõrmejäljekujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.

(2) Enne 2022. aasta 1. juulit isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2025. aasta 30. juunini.

(3) Pärast andmekogu ABIS loomist kuni andmekogu ABIS üleminekusätete rakendumise lõpptähtpäevani võib töödelda fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi isikut tõendavate dokumentide andmekogus.”.

§ 2.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda demineerimistööga seotud sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetatud tegevväelase daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid, et välistada ekspertiisiobjektil selle tegevväelase jäetud jäljed.

(2) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogus töödeldakse isikuandmeid pseudonüümitud kujul.

(3) Tegevväelase daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid võib töödelda üksnes käesoleva seaduse § 921 lõikes 1 nimetatud eesmärgil.

(4) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

(6) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.”;

2) paragrahvi 921 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tegevväelase daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse, andmed tegevväelase ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

3) paragrahvi 921 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi alusel tegevväelase daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 921 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teave on piiratud juurdepääsuga teave ning mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks alates andmekogusse kandmisest kuni riiklikest registritest kustutamiseni.”.

§ 3.  Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

2) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

3) paragrahvi 23 täiendatakse pärast sõna „terviseandmeid” sõnadega „ja biomeetrilisi andmeid”;

4) seadust täiendatakse §-ga 24 järgmises sõnastuses:

§ 24. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda kodakondsuse saamise või taastamise menetluste käigus võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(5) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Andmekogu ABIS vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(8) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 365 järgmises sõnastuses:

§ 365. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

(1) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotod ja näokujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.

(2) Enne 2022. aasta 1. juulit Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotosid ja näokujutisi võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2025. aasta 30. juunini.

(3) Pärast andmekogu ABIS loomist kuni andmekogu ABIS üleminekusätete rakendumise lõpptähtpäevani võib töödelda fotosid ja näokujutisi Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu infotehnoloogilises andmekogus.”.

§ 4.  Kohtuekspertiisiseaduse muutmine

Kohtuekspertiisiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 97 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud riiklikusse sõrmejälgede registrisse.”;

2) paragrahvi 97 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Riiklik sõrmejälgede register vahetab automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekoguga (edaspidi andmekogu ABIS) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmeid X-tee kaudu või muul turvalist elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.”;

3) paragrahvi 97 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 98 pealkirja täiendatakse pärast sõna „registrisse” tekstiosaga „, andmekogusse ABIS”;

5) paragrahvi 98 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „registrisse” sõnadega „ja andmekogusse ABIS”;

6) paragrahvi 98 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isik, kelle andmed on kantud riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja andmekogusse ABIS või riiklikusse DNA-registrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt, võib igal ajal taotleda enda andmete kustutamist nimetatud registritest ja andmekogust ABIS, esitades Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile kirjaliku ja allkirjastatud taotluse.”;

7) seaduse 2. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

4. jagu
Andmekogu ABIS

§ 911. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on:
1) riiklikus ekspertiisiasutuses töötava ja ekspertiisiobjektiga kokkupuutuva isiku daktüloskopeerimisel saadud biomeetriliste andmete töötlemine, et välistada ekspertiisiobjektile selle töötaja jäetud jäljed;
2) isiku taotluse alusel ja määratud eesmärgil andmekogusse kantud biomeetriliste andmete töötlemine.

(2) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.

(3) Riiklikus ekspertiisiasutuses töötava ja ekspertiisiobjektiga kokkupuutuva isiku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid ning isiku taotluse alusel ja määratud eesmärgil andmekogusse ABIS kantud biomeetrilisi andmeid võib töödelda üksnes käesoleva seaduse § 251 lõikes 1 ja § 98 lõikes 2 nimetatud eesmärgil.

(4) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

8) paragrahvi 251 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riikliku ekspertiisiasutuse töötaja daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS, andmed riikliku ekspertiisiasutuse töötaja ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 305 järgmises sõnastuses:

§ 305. Enne 2021. aasta 1. augustit riiklikusse sõrmejälgede registrisse kantud andmete töötlemine

(1) Riikliku sõrmejälgede registri elektroonilisse andmebaasi kantud sõrmejäljed ja naha papillaarkurrustiku jäljed, mis on kogutud sündmuskoha või muu objekti vaatlusel, kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2021. aasta 31. juulil.

(2) Enne 2021. aasta 1. augustit riikliku sõrmejälgede registri elektroonilisse andmebaasi kantud sõrmejälgi ja naha papillaarkurrustiku jälgi, mis on kogutud sündmuskoha või muu objekti vaatlusel, võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2022. aasta 31. juulini.

(3) Enne 2021. aasta 1. augustit riiklikusse sõrmejälgede registrisse kantud andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta jäävad riikliku sõrmejälgede registri elektroonilisse andmebaasi.

(4) Enne 2021. aasta 1. augustit riikliku sõrmejälgede registri osaks olnud sõrmejälgede kartoteek ja sündmuskohajälgede kartoteek jäävad ekspertiisiasutusse ning kantakse arhiivi säilitustähtaja lõppemisel.

(5) Kuni tehnilise lahenduse valmimiseni võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sõrmejälgede kartoteeki ja sündmuskohajälgede kartoteeki ekspertiisiasutuses pidada ka pärast 2021. aasta 31. juulit.”.

§ 5.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud konsulaarametniku ametitoimingute andmekogusse.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda konsulaarteenuse osutamisel võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda isikut tõendavate dokumentide seaduse, kodakondsuse seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(5) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Välisministeerium. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(8) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 751 järgmises sõnastuses:

§ 751. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogusse kantud sõrmejäljekujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.”.

§ 6.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 99 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Menetlustoimingu käigus kogutud naha papillaarkurrustiku jäljed kantakse vajaduse korral automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS), muud andmed papillaarkurrustiku jälgede kogumise kohta kantakse riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed kantakse vajaduse korral riiklikusse DNA-registrisse.”;

2) paragrahvi 99 lõike 3 teist lauset, § 153 lõike 1 punkti 13 ja § 154 lõike 2 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „registrisse” tekstiosaga „, andmekogusse ABIS”;

3) paragrahvi 991 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS, andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

4) paragrahvi 100 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel isiku daktüloskopeerimisel saadud andmeid ei kanta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ega andmekogusse ABIS või kustutatakse nimetatud registrist ja andmekogust kohe pärast võrdlusuuringu läbiviimist.”;

5) seaduse 3. peatüki 7. jagu täiendatakse §-ga 1092 järgmises sõnastuses:

§ 1092. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu ja kannatanu, tunnistaja või muu isiku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid ning sündmuskohalt kogutud või muult objektilt võetud naha papillaarkurrustiku jälgi:
1) välistamiseks;
2) süütegude menetlemiseks, avastamiseks ja ärahoidmiseks;
3) ekspertiiside ja uuringute tegemiseks.

(2) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(3) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(5) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

6) paragrahvi 206 lõike 1 punkti 31 ja § 206 lõiget 21 täiendatakse pärast sõna „registrist” tekstiosaga „, andmekogust ABIS”;

7) paragrahvi 314 punkti 51 täiendatakse pärast sõna „registris” tekstiosaga „, andmekogus ABIS”.

§ 7.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 3. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses:

6. jagu
Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

§ 257. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda sündmuskohti teenindava või ekspertiisi- ja uuringuobjektidega kokku puutuva politseiametniku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid ekspertiisi- ja uuringuobjektile politseiametniku jäetud jälgede välistamiseks.

(2) Sündmuskohti teenindava või ekspertiisi- ja uuringuobjektidega kokku puutuva politseiametniku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid võib töödelda üksnes käesoleva seaduse § 451 lõikes 1 nimetatud eesmärgil.

(3) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(5) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

2) paragrahvi 451 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Politseiametnikult daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS, andmed politseiametniku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

3) paragrahvi 451 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi alusel politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ning DNA-proovide edastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 8.  Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda demineerimistööga seotud päästeametniku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid ekspertiisiobjektile päästeametniku jäetud jälgede välistamiseks.

(2) Demineerimistööga seotud päästeametniku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid võib töödelda üksnes käesoleva seaduse § 73 lõikes 1 nimetatud eesmärgil.

(3) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(5) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

2) paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästeametnikult daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS, andmed päästeametniku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

3) paragrahvi 73 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi alusel päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ning DNA-proovide edastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 9.  Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduse § 91 lõiked 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 55 järgmises sõnastuses:

§ 55. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda vanglasse karistust kandma saabunud isiku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid isikusamasuse tuvastamiseks ning süütegude avastamiseks ja ärahoidmiseks.

(2) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(3) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(5) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

2) paragrahvi 18 lõike 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnipeetava daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS ning andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse.”;

4) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vanglas daktüloskopeerimise ja daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 11.  Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmine

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 137 järgmises sõnastuses:

§ 137. Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu

(1) Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu ABIS) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda rahvusvahelise kaitse menetluses võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda isikut tõendavate dokumentide seaduse, kodakondsuse seaduse, konsulaarseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(5) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Andmekogu ABIS vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(8) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

2) paragrahvi 15 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS, andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA proovide analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA registrisse.”;

3) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud registrisse.”;

4) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse registrist viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 872 järgmises sõnastuses:

§ 872. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

(1) Rahvusvahelise kaitse andmise registri infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotod ja sõrmejäljekujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.

(2) Rahvusvahelise kaitse andmise registri infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotosid ja sõrmejäljekujutisi võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2025. aasta 30. juunini.

(3) Pärast andmekogu ABIS loomist kuni andmekogu ABIS üleminekusätete rakendumise lõpptähtpäevani võib töödelda fotosid ja sõrmejäljekujutisi rahvusvahelise kaitse andmise registri infotehnoloogilises andmekogus.”.

§ 12.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

2) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

3) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

4) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

5) paragrahvi 228 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

6) paragrahvi 228 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

7) paragrahvi 276 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Viisamenetluses daktüloskopeerimisel kogutud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS).”;

8) paragrahvi 276 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Elamisloa ja tööloa menetluses daktüloskopeerimisel kogutud biomeetrilised andmed kantakse andmekogusse ABIS.”;

9) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 2794 järgmises sõnastuses:

§ 2794. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda viisamenetluses, lühiajalise töötamise registreerimisel ning elamisloa ja tööloa menetluses võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda isikut tõendavate dokumentide seaduse, kodakondsuse seaduse, konsulaarseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(5) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Andmekogu ABIS vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(8) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 30913 järgmises sõnastuses:

§ 30913. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

(1) Viisaregistri, lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu ning elamislubade ja töölubade registri infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotod, näokujutised ja sõrmejäljekujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.

(2) Viisaregistri, lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu ning elamislubade ja töölubade registri infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2025. aasta 30. juunini.

(3) Pärast andmekogu ABIS loomist kuni andmekogu ABIS üleminekusätete rakendumise lõpptähtpäevani võib töödelda fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi viisaregistri, lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu ning elamislubade ja töölubade registri infotehnoloogilises andmekogus.”.

§ 13.  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

2) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

3) paragrahvi 3311 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Daktüloskopeerimisel kogutud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS) ning andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse.”;

4) paragrahvi 3311 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sõrmejälgede kaardi vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvi 3314 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 155 tähenduses võib töödelda isiku identiteediandmeid, mis on kantud andmekogusse.”;

6) paragrahvi 3314 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise eesmärgil töödeldavad biomeetrilised andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast võrdlusuuringu tegemist.”;

7) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 3315 järgmises sõnastuses:

§ 3315. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda sissesõidukeelu kohaldamise menetluses ning Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kohustuse täitmisega seotud menetlustes võetud biomeetrilisi andmeid isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud menetlustes võib isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks töödelda isikut tõendavate dokumentide seaduse, kodakondsuse seaduse, konsulaarseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse, välismaalaste seaduse, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja väärteomenetluse seadustiku alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seaduste alusel andmekogusse ABIS kantud andmeid võib töödelda avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil isiku tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks üksnes juhul, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida käesoleva seaduse alusel andmekogusse ABIS kantud andmete alusel.

(4) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(5) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Andmekogu ABIS vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(7) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(8) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 343 järgmises sõnastuses:

§ 343. Enne 2022. aasta 1. juulit võetud biomeetriliste andmete töötlemine

(1) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu ning sissesõidukeeldude andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotod, näokujutised ja sõrmejäljekujutised kantakse andmekogusse ABIS hiljemalt 2022. aasta 30. juunil.

(2) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu ning sissesõidukeeldude andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse kantud fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi võib säilitada samal ajal andmekogus ABIS säilitatavate andmetega, kuid kõige kauem 2025. aasta 30. juunini.

(3) Pärast andmekogu ABIS loomist kuni andmekogu ABIS üleminekusätete rakendumise lõpptähtpäevani võib töödelda fotosid, näokujutisi ja sõrmejäljekujutisi Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu ning sissesõidukeeldude andmekogu infotehnoloogilises andmekogus.”.

§ 14.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 311 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS), andmed isiku ja daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse ning DNA-proovi analüüsil saadud andmed riiklikusse DNA-registrisse.”;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 316 järgmises sõnastuses:

§ 316. Andmekogu ABIS

(1) Andmekogu ABIS on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk käesoleva seaduse tähenduses on töödelda menetlusaluse isiku, keda kahtlustatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse §-s 151 või karistusseadustiku §-s 218 sätestatud süütegude toimepanemises, daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilisi andmeid süütegude menetlemiseks, avastamiseks ja ärahoidmiseks.

(2) Andmekogusse ABIS kantud andmete töötlemisele kohaldatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 155 sätestatut.

(3) Andmekogu ABIS asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(4) Andmekogu ABIS vastutavad töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Volitatud töötleja määratakse kindlaks andmekogu põhimääruses.

(5) Andmekogusse ABIS kantavate andmete koosseis ja nende säilitamise tähtaeg nähakse ette andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogus ABIS sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

3) paragrahvi 75 lõike 3 punkti 31 täiendatakse pärast sõna „registrist” tekstiosaga „, andmekogust ABIS”;

4) paragrahvi 75 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Kui väärteoasjas on kogutud andmeid, mis tuleb kustutada riiklikust sõrmejälgede registrist, andmekogust ABIS või riiklikust DNA-registrist, teavitab menetleja kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil väärteomenetluse lõpetamisest Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti.”.

§ 15.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 15. juulil.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json