Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2022, 3

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 05.07.2022 nr 56

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane nõustamine (50 min)

3119

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine (15 min)

3120

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise kaugnõustamine (15 min)

3232

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise videonõustamine (15 min)

3233

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

2) paragrahvi 6 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „3%” tekstiosaga „10%”;

3) paragrahv 8 lõige 71 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

5) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

6) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

7) määruse lisa 49 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Teenuse „Patsiendi isolatsioon (1 ööpäev)” (kood 7009) rahastamise tingimused kontakti, piiskade ja õhu vahendusel levivate nakkuste isolatsiooni korral”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. juulist 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 4 Teenuse „Patsiendi isolatsioon (1 ööpäev)” (kood 7009) rahastamise tingimused kontakti, piiskade ja õhu vahendusel levivate nakkuste isolatsiooni korral

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json