Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2022, 11

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 06.07.2022 nr 58

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruses nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 62 järgmises sõnastuses:

„62) rahvusvahelise kaitse saanud isik – välismaalane, kes on Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022. a korraldusest nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine” tulenevalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt ajutise kaitse saaja, ja Ukrainas elanud Ukraina kodanik, kes ei ole sellise kaitse saaja, kuid kellele on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 37 alusel antud rahvusvaheline kaitse ja tähtajaline elamisluba;”;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) rahvusvahelise kaitse saanud isiku kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada isiku lõimumine Eesti ühiskonda.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud toetuse andmise eesmärgi väljundinäitajaks on projektipiirkonnas abistatud rahvusvahelise kaitse saanud isikud. Nimetatud näitaja panustab ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud väljundinäitajasse.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „hoolekandeteenuseid” sõnadega „või tehakse tegevusi”;

5) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) projekti piirkonda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine;
8) projekti piirkonnas elavatele rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine.”;

6) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevus peab algama kahe kuu jooksul alates rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäevast.”;

7) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Projekti abikõlblikkuse periood käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib kesta kuni 31. oktoobrini 2023. a.”;

8) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „ja lõikele 4” tekstiosaga „või §-le 7 koosmõjus käesoleva määruse §-s 81 sätestatud standardiseeritud ühikuhindadele”;

9) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Ühikuhinnad

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute toimetuleku toetamisega seotud ühikuhinnad on järgmised:
1) tegevuste koordineerimisel tunnitasu 16,5 eurot ja kuutasu täistööajaga töötamise korral 2638,4 eurot;
2) tugiisikuteenuse osutamisel tunnitasu 10,3 eurot ja kuutasu täistööajaga töötamise korral 1730,4 eurot.”;

10) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „300 000 eurot” tekstiosaga „, käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse puhul on suurim toetuse summa projekti kohta 200 000 eurot”;

11) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui toetust küsitakse teenuste osutamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses, kus toetuse taotlemise aja seisuga puude raskusastmega ning 65-aastaste ja vanemate elanike osakaal rahvastikus on:
1) väiksem kui 29% (k.a), on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest 75%;
2) suurem kui 30% (k.a), on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest 85%.”;

12) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest § 6 lõikes 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuste osas on 85%.”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse puhul võib taotlejaks ja partneriks olla kohaliku omavalitsuse üksus.”;

14) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast tekstiosa „on vähemalt 30%” tekstiosaga „käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud tegevuste puhul”;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata taotlustele, millega taotletakse toetust käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse elluviimiseks.”;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Taotlus, mis on esitatud käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse elluviimiseks, kuulub rahuldamisele, kui see on käesoleva määruse § 16 kohaselt tunnistatud nõuetele vastavaks ning mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarve jääki. Kui selliste taotluste rahaline maht on suurem kui projektide rahastamise eelarve vabade vahendite jääk, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.”;

17) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse arv „14” arvuga „15”;

18) paragrahvi 23 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „punktis 1 sätestatud tingimustel” tekstiosaga „ja käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud tegevuse puhul ühendmääruse § 15 lõikes 2 nimetatud tingimustel.”;

19) paragrahvi 23 lõike 12 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Tegelik kulu peab olema makstud hiljemalt 31. detsembril 2023. a. Viimane maksetaotlus peab olema rakendusüksusele esitatud hiljemalt 17. jaanuaril 2024. a.”.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json