Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2011, 2

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 04.08.2011 nr 109

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” (RT I 1996, 80, 1443; 2007, 64, 404) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 7 alapunktis 7 asendatakse sõnad „ringhäälingulubasid vastavalt ringhäälinguseadusele” sõnadega „tegevuslubasid vastavalt meediateenuste seadusele”;

3) punkti 7 alapunkti 9 täiendatakse pärast sõna „taotlusi” sõnadega „ja lõimumist”;

4) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu avalike suhete osakonna, meediaosakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna, arendus- ja personaliosakonna, õigusosakonna ja üldosakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna, välissuhete osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;”;

5) punkti 193 alapunkti 9 täiendatakse pärast sõna „arenguks” sõnadega „ja lõimumiseks”;

6) punkti 26 alapunktis 2 asendatakse sõnad „meedia ja autoriõiguse osakond” sõnaga „meediaosakond”;

7) punkti 26 alapunkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

„41) arendus- ja personaliosakond;”;

8) punkti 27 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) meediaosakonnal – meediavaldkonna probleemide analüüsimine, valdkonna arengu tagamiseks ettepanekute tegemine, seaduses sätestatud pädevuse piires levitalitusele ettenähtud riikliku järelevalve teostamine ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;”;

9) punkti 27 alapunktid 41 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„41) arendus- ja personaliosakonnal – ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste arendustegevuse ja strateegilise planeerimise koordineerimine, kultuuripoliitika analüüsimine, loomemajanduse arendamine ning personalitöö ja koolitustegevuse korraldamine;
5) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise ja haldustöö, ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine;”.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Rein Lang
Kultuuriminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json