Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseväe korralduse seaduse muutmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 7

Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseväe korralduse seaduse muutmisega

Vastu võetud 05.08.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 28 lõike 3, § 31 lõike 7, § 37 lõike 3, § 50 lõike 2, § 82 lõike 4, § 83 lõike 4, § 194 lõike 5 ja § 195 lõike 4, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 6, Kaitseväe korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 13 lõike 5 ja § 43 lõike 1, rahuaja riigikaitse seaduse § 253 lõike 2, rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 3 ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 52 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Ajateenijate esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord” muutmine

Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Ajateenijate esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord” § 13 lõike 1 punktides 2 ja 5 asendatakse lauseosa „pataljoniülema ja väeliigi ülema” lauseosaga „pataljoniülema ja tema otsese ülema”.

§ 2.  Kaitseministri 26. veebruari 2013. a määruse nr 9 „Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine” muutmine

Kaitseministri 26. veebruari 2013. a määruse nr 9 „Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine” § 7 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „kaitseringkonnale” sõnadega „Kaitseväe struktuuriüksusele”.

§ 3.  Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruses nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad „maaväe ülem” sõnadega „Kaitseväe juhataja”.

§ 4.  Kaitseministri 10. veebruari 2014. a määruse nr 11 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 10. veebruari 2014. a määruses nr 11 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õppeasutuse ülema nimetab ametikohale Kaitseväe juhataja valdkonna eest vastutavate ministrite nõusolekul. Enne ametikohale nimetamist teavitab Kaitseväe juhataja kirjalikult õppeasutuse ülema kandidaadist Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumi.”;

2) paragrahvi 9 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid õppeasutuse põhimääruse muutmiseks;
2) võtab vastu õppeasutuse arengukava ja esitab selle Kaitseväe juhataja kaudu kooskõlastamiseks ministrile, kelle valitsemisalasse õppeasutus kuulub, ja haridus- ja teadusministrile;”;

3) paragrahvi 9 punktis 2 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministrile” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeeriumile”;

4) paragrahvi 9 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) kiidab heaks ühisõppekava enne selle kinnitamist ministri poolt, kelle valitsemisalasse õppeasutus kuulub ja kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise;”;

5) paragrahvi 13 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rakendusuuringute keskus korraldab ja koordineerib sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks.

(5) Täiendusõppe keskus korraldab täiendus- ja keeleõpet, lühiajalisel täiendusõppel viibivate kursuslaste teenistust õppeasutuses ja võõrkeelte oskuse testimist ning haldab e-õppe keskkonda Kaitseväes.”;

6) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Õppeosakond korraldab õppurite õppetööd ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega sõjanduse ja riigikaitsega seotud valdkondades.”;

7) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) saada üliõpilaspilet rakenduskõrgkooli seaduses või selle alusel antud õigusaktis sätestatud korras;”;

8) paragrahvides 24 ja 26 asendatakse sõna „kaitseminister” sõnaga „Kaitseministeerium” vastavas käändes;

9) paragrahvis 25 asendatakse läbivalt sõnad „riiklik järelevalve” sõnaga „haldusjärelevalve” vastavas käändes.

§ 5.  Kaitseministri 1. veebruari 2006. a määruse nr 2 „Mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise kord” muutmine

Kaitseministri 1. veebruari 2006. a määruses nr 2 „Mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „kaitseväe struktuuriüksus” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kaitseväe Logistikakeskus” sõnaga „Kaitsevägi”.

§ 6.  Kaitseministri 14. jaanuari 2009. a määruse nr 3 „Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele” muutmine

Kaitseministri 14. jaanuari 2009. a määruses nr 3 „Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alalises valmiduses olev väeüksus on väeüksus, mis koosneb tegevteenistuses olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on alaliselt võimeline täitma lahinguülesandeid.

(2) Kiirreageerimisväeüksus on väeüksus, mis koosneb aja- või tegevteenistuses või reservis olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on pärast kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.

(3) Põhivalmiduses olev üksus on väeüksus, mis koosneb tegevteenistuses või reservis olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on pärast kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.”;

3) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja teine lause ning tekst loetakse lõikeks 1;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kaitseväe juhataja võib väeüksusele lisas 1 ettenähtud reageerimiskiirust pikendada.”;

5) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „väljaõppuse” sõnaga „väljaõppe”;

6) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõna „kolm” sõnaga „kuus”;

7) paragrahvi 4 lõike 4 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) „A varustusaste” – alalises valmiduses olev üksus;
2) „B varustusaste” – kiirreageerimisväeüksus;
3) „C varustusaste” – põhivalmiduses olev väeüksus.”;

8) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

10) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

11) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 7.  Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” muutmine

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” § 22 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Kaitseväes.”.

§ 8.  Kaitseministri 22. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Tegevteenistusse võtmise kord” muutmine

Kaitseministri 22. märtsi 2013. a määruses nr 21 „Tegevteenistusse võtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §-le 14” tekstiosaga „ja Kaitseväe korralduse seaduse §-le 415”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) isikuankeet Kaitseväe korralduse seaduse § 414 kohaselt.”;

3) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „1–6” tekstiosaga „1–7”.

§ 9.  Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 20 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule sotsiaalteenuse ja püsiva töövõimetuse või puudega seotud lisakulu katmise tingimused, kord ja ulatus” muutmine

Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 20 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule sotsiaalteenuse ja püsiva töövõimetuse või puudega seotud lisakulu katmise tingimused, kord ja ulatus” § 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse alusel isikule sotsiaalteenuste tagamist ja lisakulude katmist korraldab asjaomane Kaitseväe struktuuriüksus või selle allüksus (edaspidi tugikeskus).”.

§ 10.  Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 18 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 18 „Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud ja teenistusest vabastatud isiku tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” § 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Raviplaan koos vajalike dokumentidega antakse isikule paberkandjal allkirja vastu, raviplaani koopia edastatakse teenistusest vabastatud isikute raviplaani täitmist korraldavale Kaitseväe struktuuriüksusele või selle allüksusele (edaspidi tugikeskus).”.

§ 11.  Kaitseministri 5. detsembri 2008. a määruse nr 20 „Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord” muutmine

Kaitseministri 5. detsembri 2008. a määruses nr 20 „Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses sätestatakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4, lõikes 2 ning § 415 lõigetes 1 ja 3 sätestatud viisil kogutud teabe dokumenteerimiseks avatud teabetoimiku (edaspidi toimik) pidamise, säilitamise ja hävitamise kord.”;

4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toimikut peetakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4 sätestatud viisil riigi sõjaliseks kaitsmiseks kogutud ja töödeldud teabe, § 37 lõikes 2 sätestatud viisil rahvusvahelise sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kogutud ja töödeldud teabe ning § 415 lõigetes 1 ja 3 sätestatud viisil taustakontrolli teostamiseks kogutud ja töödeldud teabe dokumenteerimiseks ja säilitamiseks.”.

§ 12.  Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 13 „2013. ja 2014. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel” muutmine

Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 13 „2013. ja 2014. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel” lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 13.  Kaitseministri 14. oktoobri 2013. a määruse nr 49 „2015. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2016. ja 2017. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine

Kaitseministri 14. oktoobri 2013. a määruses nr 49 „2015. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2016. ja 2017. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 14.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 4 punkt 3 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Sven Mikser
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Väeüksuse reageerimiskiirused („salajasel” tasemel riigisaladus)

Lisa 2 Väljaõppe läbimisel väeüksusele omistatav väljaõppetasemele vastav tähis

Lisa 3 Väeüksuse varustamine lähtuvalt varustusastmest ja varustusklassist, arvestades Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ning mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetavaid varaliike („salajasel” tasemel riigisaladus)

Lisa 4 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine struktuuriüksuste vahel 2014. aastal

Lisa 5 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine struktuuriüksuste vahel 2015. aastal

Lisa 6 Kutsealuste osaline jagunemine struktuuriüksuste vahel 2016. ja 2017. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json