Teksti suurus:

Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 9

Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele

Vastu võetud 14.01.2009 nr 3
RTL 2009, 8, 84
jõustumine 23.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Alalises valmiduses olev väeüksus on väeüksus, mis koosneb tegevteenistuses olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on alaliselt võimeline täitma lahinguülesandeid.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Kiirreageerimisväeüksus on väeüksus, mis koosneb aja- või tegevteenistuses või reservis olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on pärast kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (3) Põhivalmiduses olev üksus on väeüksus, mis koosneb tegevteenistuses või reservis olevatest isikutest, üksus on komplekteeritud relvastuse ja varustusega ning on pärast kogunemist võimeline täitma lahinguülesandeid.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (4) Varustusklass on Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetava vara jaotus.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 2.   Väeüksuse reageerimiskiirus

  (1) Väeüksuse reageerimiskiirused on toodud lisas 1 (salastatud).
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Kaitseväe juhataja võib väeüksusele lisas 1 ettenähtud reageerimiskiirust pikendada.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 3.   Nõuded väeüksuse väljaõppe tasemele

  (1) Väljaõppetase väljendab väeüksuse võimet täita kindlaks määratud sõjalisi ülesandeid.

  (2) Väljaõppetaseme hindamiseks peab väeüksusele läbiviidav väljaõpe lõppema vastava taseme õppusega. Väljaõppe läbimist väeüksuse poolt tähistatakse lühendiga «CP».

  (3) Väeüksuse väljaõppetase peab olema kooskõlas Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepetega (lühend NATO STANAG).

  (4) Väljaõppe läbimisel omistatakse väeüksusele väljaõppe tasemele vastav tähis vastavalt lisas 2 toodule.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (5) Alalises valmiduses oleva väeüksuse väljaõppetase kehtib üks aasta.

  (6) Kiirreageerimisüksuse ning esimese kiirusklassi reservüksuse väljaõppetase kehtib kuus aastat.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 4.   Nõuded väeüksuse varustatusele

  (1) Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetav vara (edaspidi vara) jaotatakse viide varustusklassi vastavalt lisale 3.

  (2) Sõltuvalt väeüksusest, selle ülesannetest ja vara liigist arvestatakse üksusele kavandatud vara kogust lahingupäevades või varustamise ulatuses protsentides. Ühele lahingupäevale vastava vara kogus tähistatakse sümboliga «DOS» (inglise keeles day of supply).

  (3) Varustuse ladustamine ja väljastamise kiirus peab tagama väeüksuse formeerimise läbiviimise vastavalt ettenähtud reageerimiskiirusele.

  (4) Väeüksust varustatakse kiirusklassi kuuluvuse järgi vastavalt alljärgnevatele astmetele:
  1) „A varustusaste” – alalises valmiduses olev üksus;
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]
  2) „B varustusaste” – kiirreageerimisväeüksus;
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]
  3) „C varustusaste” – põhivalmiduses olev väeüksus.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]
  4) [Kehtetu - RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (5) Väeüksuse varustamine lähtuvalt varustusastmest ja varustusklassist, arvestades Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetavaid varaliike, on toodud lisas 4 (salastatud).
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

Lisa 1 Väeüksuse reageerimiskiirused („salajasel” tasemel riigisaladus)
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

Lisa 2 Väljaõppuse läbimisel väeüksusele omistatav väljaõppetasemele vastav tähis
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

Lisa 3 Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetava vara varustusklassid

Lisa 4 Väeüksuse varustamine lähtuvalt varustusastmest ja varustusklassist, arvestades Kaitseväe valmisoleku tõstmisel ning mobilisatsiooni läbiviimisel kasutusele võetavaid varaliike („salajasel” tasemel riigisaladus)
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json