Teksti suurus:

Tegevteenistusse võtmise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 33

Tegevteenistusse võtmise kord

Vastu võetud 22.03.2013 nr 21
RT I, 25.03.2013, 8
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014
02.05.2020RT I, 08.05.2020, 511.05.2020
26.06.2022RT I, 01.07.2022, 801.10.2022
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lõike 4 alusel.

§ 1.   Tegevteenistusse võtmise taotlemine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviv isik esitab Kaitseväe juhatajale või tema volitatud ülemale tegevteenistusse võtmise kirjaliku taotluse sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale asumiseks, koos kinnitusega, et ta vastab seaduses sätestatud nõuetele (edaspidi taotlus), Kaitseressursside Ameti kaudu.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Tegevväelane, kes soovib katkematult jätkata tegevteenistuses (edaspidi tegevväelane), võib Kaitseväe juhatajale või tema volitatud ülemale esitada taotluse Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti kaudu.
[Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 2.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Taotlusele tuleb lisada:
  1) elulookirjeldus;
  2) tunnistus või diplom sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutava kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  3) isikuttõendav dokument.
  4) [kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviv isik, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles vähemalt ühel keeleseaduse § 26 lõikes 3 sätestatud tasemel, peab esitama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentidele ka ametikohal nõutava eesti keele tasemele vastava eesti keele tasemetunnistuse.

  (3) Tegevväelane ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 sätestatud dokumente, kui selles olevad andmed ei ole tegevteenistuse ajal muutunud.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (5) Tegevteenistusse asuda sooviv isik, kellel puudub kaitseväekohustus, peab koos tegevteenistusse asuda soovimise taotlusega esitama kirjaliku taotluse kaitseväekohustuse võtmiseks.

  (6) Taotluse ja muud nõutavad dokumendid võib esitada kirjalikus või elektroonilises vormis.

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 3.   Taotluse kontroll

  (1) Taotluse vastuvõtmise järel peab käesoleva määruse § 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ametiasutus kontrollima 15 kalendripäeva jooksul taotluse ning esitatud dokumentide nõuetele vastavust.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Puuduste ilmnemisel võib taotluse vastuvõtnud ametiasutus anda kuni 15 kalendripäeva aega puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 4.   Tegevteenistusse võtmise nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Taotlust läbivaatav ametiasutus peab kontrollime kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lõike 1 punktides 1–4 ning 7–8 sätestatud tegevteenistusse võtmise nõuetele vastavust ning kaitseväeteenistuse seaduse § 86 punktides 1–7 sätestatud tegevteenistusse võtmise keelu mitteesinemist.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviv isik peab esitama isikuankeedi ning kirjaliku nõusoleku taustakontrolli teostamiseks kaitseväekorralduse seaduse §-de 414 ja 416 alusel.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 5.   Tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilise ettevalmistuse hindamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilist ettevalmistust hindab Kaitsevägi.

  (2) Füüsilist ettevalmistust ei pea hindama, kui isik on läbinud füüsilise ettevalmistuse hindamise jooksval kalendriaastal või hindamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 kalendripäeva ja ta vastab füüsilise ettevalmistuse nõuetele.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut teavitab füüsilise ettevalmistuse hindamise ajast ja kohast Kaitseressursside Amet ning tegevväelase taotlust läbivaatav ametiasutus.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (5) Kaitsevägi peab iga kalendrikuu 20-ks päevaks teavitama Kaitseressursside Ametit järgmise kalendrikuul tegevteenistusse asuda soovivate isikute füüsilise ettevalmistuse hindamise läbiviimise ajast ja kohast.

  (6) Kaitseressursside Amet peab hiljemalt eelneval tööpäeval enne Kaitseväe teatatud füüsilise ettevalmistuse hindamise aega teavitama Kaitseväge tegevteenistusse asuda soovivatest isikutest, kes on suunatud füüsilise ettevalmistuse hindamisele.

  (7) Kaitsevägi peab Kaitseressursside Ametit tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilise ettevalmistuse hindamise tulemustest kirjalikult teavitama hiljemalt hindamise päevale järgneval tööpäeval või käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaoludest teadasaamisest arvates.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 6.   Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuetele vastavuse hindamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku, kes on andnud nõusoleku tema kohta tervise infosüsteemis olevate isikuandmete kasutamiseks, terviseseisundi vastavust tegevväelase tervisenõuetele hinnatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 261 lõike 11 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku ja tegevväelase terviseseisundi vastavust tegevväelase tervisenõuetele ei pea hindama, kui eelneva terviseseisundi hindamisega on tuvastatud isiku terviseseisundi vastavus tegevväelase tervisenõuetele ning sellest ei ole möödas rohkem kui kolm aastat.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut teavitab tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise ajast ja kohast Kaitseressursside Amet, tegevväelast taotlust läbivaatav ametiasutus.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (5) Kaitseressursside Amet teavitab Kaitseväes terviseseisundi hindamist korraldavat struktuuriüksust või selle allüksust tegevteenistusse asuda soovivast isikust kuni viis kalendripäeva enne terviseseisundi hindamiseks määratud aega.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (6) Terviseseisundi hindamist korraldav üksus peab tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi tegevväelase tervisenõuetele vastavusest teavitama taotlust läbivaatavat ametiasutust kirjalikult viie tööpäeva jooksul tervisenõuetele vastavuse tuvastamisest arvates.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 7.   Taotluse edastamine Kaitseväele
[Kehtetu - RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 8.   Täiendava nõusoleku või kinnituste võtmine

  (1) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut, kes tegevteenistusse võtmise järel vahetult saadetakse ressursimahukale koolitusele, teavitab Kaitseressursside Amet enne tegevteenistusse võtmise otsustamist ressursimahuka koolituse kulude hüvitamise kohustusest ning teenistuses olemise kohustusest vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 87 lõikes 3 ja §-s 156 sätestatule ning võtab isikult kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku ressursimahukale koolitusele saatmiseks.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Kadeti ametikohale asuda soovivat isikut teavitab Kaitseressursside Amet enne teenistusse võtmise otsustamist tegevteenistuses olemise kohustusest ning kohustusest hüvitada pool õppekava maksumusest vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 140 lõikele 4, kui ta lahkub teenistusest enne õppekava kahekordset nominaalkestus aega.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Kaitseväeteenistuse seaduse § 92 lõike 6 kohaldamisel võtab Kaitseressursside Amet tegevteenistusse asuda soovivalt isikult enne tegevteenistusse võtmise otsustamist kirjaliku kinnituse, et isik on teadlik kohustusest omandada sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutav sõjaväeline väljaõpe või haridus kahe aasta jooksul sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamisest arvates.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 9.   Tegevteenistusse võtmise otsustamine

  (1) Tegevteenistusse võtmine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul käesoleva määruse §-s 2 sätestatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Tegevteenistusse asuva isiku kohta, keda soovitakse tegevteenistusse võtmisel nimetada sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale, millel on nõutav riigisaladusele juurdepääsu luba, võib tegevteenistusse võtmise otsuse teha pärast ettenähtud tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa väljastamist.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku, kes soovib asuda Kaitseliidus asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale, tegevteenistusse võtmise otsustab Kaitseväe juhataja, misjärel edastatakse dokumendid Kaitseliidule sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha nõuetele vastavuse hindamiseks ja isiku sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud Kaitseväe juhataja tegevteenistusse võtmise otsuses tuleb ette näha vähemalt järgmine:
  1) teenistusse võetava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) otsuse jõustumise tähtaeg, mis ei või erineda sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamise tähtajast;
  3) teenistusse asumise kuupäev;
  4) teenistuse tähtaeg;
  5) vaidlustamisviide.

  (4) Tegevteenistusse võtmisest teavitab Kaitseressursside Amet taotluse esitanud isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (5) Tegevteenistusse võtmisest keeldumisel teavitab Kaitseressursside Amet isikut keeldumisest kirjalikult taasesitatavas vormis mitte hiljem kui 35 kalendripäeva käesoleva määruse §-s 2 sätestatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 10.   Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha nõuetele vastavuse hindamine ja sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku vastavust kaitseväeteenistuse seaduse § 92 lõikes 3 sätestatud nõuetele hindab:
  1) Kaitseressursside Amet, kui isik soovib asuda Kaitseväes asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale;
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]
  2) Kaitseliit, kui isik soovib asuda Kaitseliidus asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale.

  (2) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamise otsustab:
  1) Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem, kui sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht asub Kaitseväe koosseisus;
  2) Kaitseliidu ülem, kui sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht asub Kaitseliidu koosseisus.

§ 11.   Kaitseväelase tõotuse andmine

  (1) Tegevteenistusse esmakordselt võetud isik peab andma kaitseväelase tõotuse. Kaitseväelase tõotuse andja allkirjastab tõotuse teksti.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Kaitseväelase tõotus antakse tegevteenistusse võtmisel ja sõjaväelise asuastmega rahuaja ametikohale nimetamisel, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva ametikohale nimetamisest arvates.

§ 111.   Rakendussätted

  (1) Isiku tegevteenistusse võtmisel kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 3910 lõike 1 alusel ei kohaldata käesoleva määruse § 1 lõikeid 1–4, § 2 lõiget 5 ja § 8 lõiget 3.

  (2) Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 3910 lõike 1 kohaldamisel võtab Kaitsevägi tegevteenistusse asuda soovivalt isikult enne tegevteenistusse võtmise otsustamist kirjaliku kinnituse, et isik on teadlik kohustusest omandada sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutav sõjaväeline väljaõpe või haridus viie aasta jooksul sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamisest arvates.

  (3) Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 3910 lõike 1 kohaldamisel edastab Kaitseressursside Amet tegevteenistusse asuda sooviva isiku, kes vastab tegevteenistusse võtmise nõuetele, dokumendid Kaitseväele seitsme kalendripäeva jooksul tervisenõuete vastavuse hindamise tulemuste teatavaks saamisest arvates.

  (4) Tegevteenistusse võtmine otsustatakse viie kalendripäeva jooksul Kaitseressursside Ametilt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 01.07.2022, 8 - jõust. 01.10.2022]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json