Teksti suurus:

Tegevteenistusse võtmise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 17

Tegevteenistusse võtmise kord

Vastu võetud 22.03.2013 nr 21
RT I, 25.03.2013, 8
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014
02.05.2020RT I, 08.05.2020, 511.05.2020

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lõike 4 alusel.

§ 1.   Tegevteenistusse võtmise taotlemine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviv isik esitab Kaitseväe juhatajale tegevteenistusse võtmise kirjaliku taotluse sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale asumiseks (edaspidi taotlus) Kaitseressursside Ameti kaudu.

  (2) Tegevväelane, kes soovib katkematult jätkata tegevteenistuses (edaspidi tegevväelane), võib Kaitseväe juhatajale esitada taotluse Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti kaudu.

  (3) Tegevteenistusest vabastatud isik, kes soovib uuesti tegevteenistusse asuda ning kelle tegevteenistusest vabastamise ja tegevteenistusse asuda soovimise aja vahe ei ole pikem kui 60 kalendripäeva (edaspidi teenistusse naasev isik), võib Kaitseväe juhatajale esitada taotluse Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti kaudu.

  (4) Kaitseväe Akadeemias rakenduskõrghariduseõppesse või kutseõppesse õppima asuda sooviv isik võib esitada Kaitseväe juhatajale taotluse Kaitseväe Akadeemia kaudu.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

  (5) Koos taotlusega peab käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud isik esitama kirjaliku kinnituse, et ta vastab tegevteenistusse võtmisel seaduses sätestatud nõuetele ning ta on nõus esitatud andmete õigsuse kontrolliga taotlust läbivaatava ametiasutuse poolt vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §-le 14 ja Kaitseväe korralduse seaduse §-le 415.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 2.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Taotlusele tuleb lisada:
  1) elulookirjeldus;
  2) tunnistus või diplom sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutava kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  3) isikuttõendav dokument;
  4) isikuankeet Kaitseväe korralduse seaduse § 414 kohaselt.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviv isik, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles vähemalt ühel keeleseaduse § 26 lõikes 3 sätestatud tasemel, peab esitama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentidele ka ametikohal nõutava eesti keele tasemele vastava eesti keele tasemetunnistuse.

  (3) Tegevväelane ja teenistusse naasev isik ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ja lõikes 2 sätestatud dokumente, kui selles olevad andmed ei ole muutunud tegevteenistuse ajal või tegevteenistusest vabastamise järel. Dokumentide esitamata jätmisel peab tegevteenistusse asuda sooviv isik taotluses esitama kinnituse, et andmed ei ole muutunud.

  (4) Kaitseväe Akadeemiasse rakenduskõrghariduseõppesse või kutseõppesse õppima asuda sooviv isik peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud dokumentidele esitama Kaitseväe Akadeemia nõukogu poolt kehtestatud vastuvõtutingimustes ja -korras ettenähtud dokumendid.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

  (5) Tegevteenistusse asuda sooviv isik, kellel puudub kaitseväekohustus, peab koos tegevteenistusse asuda soovimise taotlusega esitama kirjaliku taotluse kaitseväekohustuse võtmiseks.

  (6) Taotluse ja muud nõutavad dokumendid võib esitada kirjalikus või elektroonilises vormis.

  (7) Kaitseväe Akadeemias vastuvõetud dokumendid edastatakse Kaitseressursside Ametile viie kalendripäeva jooksul kõigi vastuvõtmisetingimustes ja -korras nõutud dokumentide esitamisest arvates. Edastamisele ei kuulu tegevväelase ja tegevteenistusse naasta sooviva isiku dokumendid.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

§ 3.   Taotluse kontroll

  (1) Taotluse vastuvõtmise järel peab käesoleva määruse § 1 lõigetes 1–4 nimetatud ametiasutus kontrollima 30 kalendripäeva jooksul taotluse ning esitatud dokumentide nõuetele vastavust.

  (2) Puuduste ilmnemisel võib taotluse vastuvõtnud ametiasutus anda kuni 30 kalendripäeva aega puuduste kõrvaldamiseks.

§ 4.   Tegevteenistusse võtmise nõuetele vastavuse kontrollimine

  Taotlust läbivaatav ametiasutus peab kontrollime kaitseväeteenistuse seaduse § 83 lõike 1 punktides 1–4 ning 7–8 sätestatud tegevteenistusse võtmise nõuetele vastavust ning kaitseväeteenistuse seaduse § 86 punktides 1–7 sätestatud tegevteenistusse võtmise keelu mitteesinemist.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 5.   Tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilise ettevalmistuse hindamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilist ettevalmistust hindab Kaitsevägi.

  (2) Füüsilist ettevalmistust ei pea hindama, kui:
  1) isik on ajateenistuses läbinud füüsilise ettevalmistuse hindamise ning hindamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 kalendripäeva ja ta vastab füüsilise ettevalmistuse nõuetele;
  2) tegevväelase või teenistusse naasva isiku füüsilise ettevalmistuse hindamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 kalendripäeva ja ta vastab füüsilise ettevalmistuse nõuetele.

  (3) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut teavitab füüsilise ettevalmistuse hindamise ajast ja kohast Kaitseressursside Amet, tegevväelast ja tegevteenistusse naasvat isikut taotlust läbivaatav ametiasutus.

  (4) Kaitseväe Akadeemiasse rakenduskõrghariduseõppesse või kutseõppesse õppima asuda soovivat isikut teavitab füüsilise ettevalmistuse kontrollimise hindamise ajast ja kohast taotlust läbivaatav ametiasutus.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

  (5) Kaitsevägi peab iga kalendrikuu 20-ks päevaks teavitama Kaitseressursside Ametit järgmise kalendrikuul tegevteenistusse asuda soovivate isikute füüsilise ettevalmistuse hindamise läbiviimise ajast ja kohast.

  (6) Kaitseressursside Amet peab hiljemalt eelneval tööpäeval enne Kaitseväe teatatud füüsilise ettevalmistuse hindamise aega teavitama Kaitseväge tegevteenistusse asuda soovivatest isikutest, kes on suunatud füüsilise ettevalmistuse hindamisele.

  (7) Kaitsevägi peab Kaitseressursside Ametit tegevteenistusse asuda sooviva isiku füüsilise ettevalmistuse hindamise tulemustest kirjalikult teavitama kümne kalendripäeva jooksul hindamise läbiviimise päevast või käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaoludest teadasaamisest arvates.

§ 6.   Tegevteenistusse asuda sooviva isiku tervisenõuetele vastavuse hindamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi vastavust tegevväelase tervisenõuetele hindab Kaitseväe arstlik komisjon.

  (2) Kaitseväe arstlik komisjon ei pea hindama tegevteenistusse asuda sooviva isiku, teenistusse naasva isiku ja tegevväelase tervisenõuetele vastavust, kui kehtiva Kaitseväe arstliku komisjoni otsusega vastab isik tegevväelase tervisenõuetele ning vastavast Kaitseväe arstliku komisjoni otsusest ei ole möödas rohkem kui:
  1) 180 kalendripäeva tegevteenistusse asuda sooviva isiku korral;
  2) kaks aastat teenistusse naasva isiku korral;
  3) kolm aastat tegevväelase korral.

  (3) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut teavitab tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise ajast ja kohast Kaitseressursside Amet, tegevväelast ja tegevteenistusse naasvat isikut taotlust läbivaatav ametiasutus.

  (4) Kaitseväe Akadeemiasse rakenduskõrghariduseõppesse või kutseõppesse õppima asuda soovivat isikut teavitab tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise ajast ja kohast isiku taotlust läbivaatav ametiasutus.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

  (5) Kaitseressursside Amet teavitab Kaitseväe arstlikku komisjoni tegevteenistusse asuda soovivast isikust kuni viis kalendripäeva enne Kaitseväe arstlikku komisjoni määratud aega.

  (6) Kaitseväe arstlik komisjon peab tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi hindamise otsusest teavitama kirjalikult taotlust läbivaatavat ametiasutust viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Kaitseväe Akadeemia poolt komisjoni saadetud isiku, väljaarvatud tegevväelane ja tegevteenistusse naasev isik, kohta tehtud otsusest teavitatakse kirjalikult Kaitseressursside Ametit.
[RT I, 08.05.2020, 5 - jõust. 11.05.2020]

§ 7.   Taotluse edastamine Kaitseväele

  Kaitseressursside Amet edastab tegevteenistusse asuda sooviva isiku, kes vastab tegevteenistuse võtmise nõuetele, dokumendid Kaitseväele 30 kalendripäeva jooksul füüsilise ettevalmistuse hindamise ja tervisenõuete vastavuse hindamise tulemuste teatavaks saamisest arvates.

§ 8.   Täiendava nõusoleku või kinnituste võtmine

  (1) Tegevteenistusse asuda soovivat isikut, kes tegevteenistusse võtmise järel vahetult lähetatakse ressursimahukale koolitusele, teavitab Kaitsevägi enne tegevteenistusse võtmise otsustamist ressursimahuka koolituse kulude hüvitamise kohustusest ning teenistuses olemise kohustusest vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 87 lõikes 3 ja §-s 156 sätestatule ning võtab isikult kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku ressursimahukale koolitusele lähetamiseks.

  (2) Kadeti ametikohale asuda soovivat isikut teavitab Kaitsevägi enne teenistusse võtmise otsustamist tegevteenistuses olemise kohustusest ning kohustusest hüvitada pool õppekava maksumusest vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 140 lõikele 4, kui ta lahkub teenistusest enne õppekava kahekordset nominaalkestus aega.

  (3) Kaitseväeteenistuse seaduse § 92 lõike 6 kohaldamisel võtab Kaitsevägi tegevteenistusse asuda soovivalt isikult enne tegevteenistusse võtmise otsustamist kirjaliku kinnituse, et isik on teadlik kohustusest omandada sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutav sõjaväeline väljaõpe või haridus ühe aasta jooksul sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamisest arvates.

§ 9.   Tegevteenistusse võtmise otsustamine

  (1) Tegevteenistusse võtmine otsustatakse 15 kalendripäeva jooksul Kaitseressursside Ametilt käesoleva määruse §-s 7 sätestatud dokumentide saamisest arvates. Tegevteenistusse asuva isiku kohta, keda soovitakse tegevteenistusse võtmisel nimetada sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale, millel on nõutav riigisaladusele juurdepääsu luba, võib tegevteenistusse võtmise otsuse teha pärast ettenähtud tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa väljastamist.

  (2) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku, kes soovib asuda Kaitseliidus asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale, tegevteenistusse võtmise otsustab Kaitseväe juhataja, misjärel edastatakse dokumendid Kaitseliidule sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha nõuetele vastavuse hindamiseks ja isiku sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud Kaitseväe juhataja tegevteenistusse võtmise otsuses tuleb ette näha vähemalt järgmine:
  1) teenistusse võetava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) otsuse jõustumise tähtaeg, mis ei või erineda sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamise tähtajast;
  3) teenistusse asumise kuupäev;
  4) teenistuse tähtaeg;
  5) vaidlustamisviide.

  (4) Tegevteenistusse võtmisest teavitatakse taotluse esitanud isikut ja Kaitseressursside Ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Tegevteenistusse võtmisest keeldumisel teavitab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem isikut keeldumisest kirjalikult taasesitatavas vormis, kuid mitte hiljem, kui 30 kalendripäeva Kaitseressursside Ametilt käesoleva määruse §-s 7 sätestatud dokumentide saamisest arvates.

§ 10.   Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha nõuetele vastavuse hindamine ja sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamine

  (1) Tegevteenistusse asuda sooviva isiku vastavust kaitseväeteenistuse seaduse § 92 lõikes 3 sätestatud nõuetele hindab:
  1) Kaitsevägi, kui isik soovib asuda Kaitseväes asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale;
  2) Kaitseliit, kui isik soovib asuda Kaitseliidus asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale.

  (2) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale nimetamise otsustab:
  1) Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem, kui sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht asub Kaitseväe koosseisus;
  2) Kaitseliidu ülem, kui sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoht asub Kaitseliidu koosseisus.

§ 11.   Kaitseväelase tõotuse andmine

  (1) Tegevteenistusse esmakordselt võetud isik peab andma kaitseväelase tõotuse. Kaitseväelase tõotuse andja allkirjastab tõotuse teksti, märkides ka tõotuse andmise kuupäeva.

  (2) Kaitseväelase tõotus antakse tegevteenistusse võtmisel ja sõjaväelise asuastmega rahuaja ametikohale nimetamisel, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva ametikohale nimetamisest arvates.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json