Teksti suurus:

Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toimiku pidamise, säilitamise ja hävitamise kord

Vastu võetud 05.12.2008 nr 20
RTL 2008, 98, 1385
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4, lõikes 2 ning § 415 lõigetes 1 ja 3 sätestatud viisil kogutud teabe dokumenteerimiseks avatud teabetoimiku (edaspidi toimik) pidamise, säilitamise ja hävitamise kord.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 2.   Toimiku pidamine

  (1) Toimikut peetakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktis 4 sätestatud viisil riigi sõjaliseks kaitsmiseks kogutud ja töödeldud teabe, § 37 lõikes 2 sätestatud viisil rahvusvahelise sõjalise operatsiooni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kogutud ja töödeldud teabe ning § 415 lõigetes 1 ja 3 sätestatud viisil taustakontrolli teostamiseks kogutud ja töödeldud teabe dokumenteerimiseks ja säilitamiseks.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Toimik avatakse Kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud ametniku kirjaliku otsuse alusel.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (3) Otsus toimiku avamiseks tehakse vajadusel iga juhtumi või nõude kohta eraldi.

  (4) Toimiku avamise otsus peab sisaldama:
  1) otsuse tegija ametinimetust ja nime, otsuse tegemise kuupäeva;
  2) toimiku avamise ajendit ja teabe kogumise viise;
  3) otsuse toimiku vastava Kaitseväe struktuuriüksuse menetlusse andmise kohta;
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]
  4) otsuse tegija allkirja.

  (5) Toimiku avamise otsusele antakse selle otsusega alustatud toimiku number.

§ 3.   Toimiku lõpetamine

  Toimik lõpetatakse Kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud ametniku otsusega, kui on ära langenud vajadus koguda teavet juhtumi kohta.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

§ 4.   Lõpetatud toimikute säilitamine

  (1) Lõpetatud toimikuid säilitatakse kaitseväeluurega tegelevas Kaitseväe struktuuriüksuses, kes tagab nende säilimise ja nendele juurdepääsu seadustes sätestatud korras.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldavad toimikud säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduse» ja «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 5.   Toimiku hävitamine

  (1) Toimikud hävitatakse pärast säilitustähtaja möödumist vastavalt «Arhiiviseadusele» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

  (2) Toimikud, mis on lõpetatud põhjusel, et teabe kogumise alustamise ajendiks olnud esialgne teave ei ole leidnud kinnitust, hävitatakse pärast nende lõpetamist üldise korra kohaselt.

  (3) Toimikute hävitamise kohta koostab Kaitseväe juhataja käskkirja alusel moodustatud komisjon vastavalt arhiivieeskirja punktile 97 hävitamisakti. Akti kinnitab Kaitseväe juhataja.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (4) Hävitamisele kuuluvad toimikud hävitab komisjon täiendades hävitamisakti andmetega hävitamisaja kohta.

  (5) Riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldavate toimikute hävitamisel arvestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate erisustega.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json