Teksti suurus:

Ajateenijate esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2014, 16

Ajateenijate esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 03.01.2013 nr 1
RT I, 08.01.2013, 12
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.08.2014RT I, 08.08.2014, 711.08.2014

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 50 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Üldsäte

  Käesolev määrus kehtestab ajateenijate valitud ja teenistusküsimustes ajateenistuskoha ülema ees ajateenijate huvisid esindava esindusmehe (edaspidi esindusmees) valimise, nimetamise ja tagasikutsumise ning rühmakoosoleku pidamise, esindusmeeste kogu koosseisu ja kokkukutsumise korra, samuti esindusmehe õigused ja kohustused ning ettepanekute esitamise ja menetlemise korra.

2. peatükk Rühma esindusmehe valimine 

§ 2.   Rühma esindusmehe valimine

  (1) Rühmas valivad ajateenijad endi hulgast ühe esindusmehe.

  (2) Rühmast väiksemale allüksusele kohaldatakse rühma kohta sätestatut.

§ 3.   Rühmakoosolek

  (1) Rühmakoosolek:
  1) valib rühma esindusmehe;
  2) kutsub rühma esindusmehe tagasi;
  3) tõstatab ajateenistust puudutavaid küsimusi, mis vajavad lahendamist vähemalt rühma või väeosa ülema tasemel;
  4) arutab esindusmehe ettepanekul kompanii esindusmeeste kogus arutamisele tulevaid küsimusi;
  5) esitab ettepanekuid vaba aja kasutamise, olme või muudes ajateenistust puudutavates küsimustes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud juhul kutsub rühmakoosoleku kokku rühmaülem kolme nädala jooksul ajateenistuse algusest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud juhul kutsub rühmakoosoleku kokku rühmaülem vähemalt poolte rühma ajateenijate taotlusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 toodud juhtudel kutsub rühmakoosoleku kokku esindusmees.

  (5) Rühmakoosolek toimub teenistusest vabal ajal rühmaülema või esindusmehe nimetatud ajal ja kohas.

  (6) Rühmakoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pool rühma ajateenijatest.

§ 4.   Rühma esindusmehe valimine

  (1) Rühma esindusmehe kandidaat peab olema rühmast, mille esindusmeheks ta kandideerib.

  (2) Kandideerimiseks peab kandidaat andma oma nõusoleku.

  (3) Rühma esindusmees valitakse avalikul hääletusel.

  (4) Rühma esindusmeheks saab enim hääli saanud kandidaat. Kui enim hääli saanud kandidaadid kogusid võrdselt hääli, korraldatakse nende vahel teine hääletusvoor.

§ 5.   Rühma esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Rühma esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, samuti tema viibimisel ajateenistuskohast eemal üle kolme nädala, tema arvamisel teise allüksuse koosseisu või tema valimisel kompanii või pataljoni esindusmeheks.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on rühma esindusmeest õigus tagasi kutsuda rühma koosolekul, kui selleks avaldab soovi üle poole rühma ajateenijatest.

  (3) Rühma esindusmehe tagasikutsumisel valivad rühma ajateenijad endi hulgast uue esindusmehe.

§ 6.   Rühma esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Rühma esindusmehe õigused ja kohustused:
  1) nõustab rühma ajateenijaid teenistusega seotud küsimustes;
  2) esindab rühma ajateenijaid kompanii ja pataljoni esindusmehe juures ning kompanii ja pataljoni esindusmeeste kogus;
  3) võtab vastu ettepanekuid rühma ajateenijatelt;
  4) pöördub ajateenija esitatud ettepaneku või omal algatusel teenistusküsimustes rühmaülema, kompanii esindusmehe, kompanii esindusmeeste kogu, pataljoni esindusmehe või pataljoni esindusmeeste kogu poole;
  5) teavitab rühmakoosolekut rühmaülema, kompanii esindusmeeste kogu, kompanii esindusmehe, pataljoni esindusmehe või pataljoni esindusmeeste kogu poolt vastuvõetud otsustest;
  6) osaleb kompanii ja pataljoni esindusmehe valimisel.

  (2) Rühma esindusmees on aruandekohustuslik teda valinud ajateenijate ees.

3. peatükk Kompanii esindusmees 

§ 7.   Kompanii esindusmehe valimine

  (1) Kompanii esindusmehe valivad rühma esindusmehed endi hulgast hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast kompanii viimases rühmas toimunud esindusmehe valimist.

  (2) Kompanii esindusmeheks saab avalikul hääletusel enim hääli saanud kandidaat. Enim võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel korraldatakse teine hääletusvoor. Kui enim hääli saanud kandidaadid kogusid võrdselt hääli, korraldatakse nende vahel teine hääletusvoor.

§ 8.   Kompanii esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Kompanii esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, tema viibimisel ajateenistuskohast eemal üle kolme nädala, tema arvamisel teise allüksuse koosseisu või tema valimisel pataljoni esindusmeheks.

  (2) Kompanii esindusmeest on õigus tagasi kutsuda, kui selleks avaldab soovi üle poole selle kompanii rühma esindusmeestest.

  (3) Kompanii esindusmehe tagasikutsumisel valivad rühma esindusmehed endi hulgast uue kompanii esindusmehe.

§ 9.   Kompanii esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Kompanii esindusmehe õigused ja kohustused:
  1) vaatab läbi rühma esindusmeeste esitatud ettepanekud;
  2) pöördub ettepanekutega või omal algatusel teenistusküsimustes kompaniiülema, kompanii esindusmeeste kogu, pataljoni esindusmehe või pataljoni esindusmeeste kogu poole;
  3) algatab kompanii esindusmeeste kogu kokkukutsumise;
  4) koostab kompanii esindusmeeste kogu päevakorra ja teeb selle teatavaks rühma esindusmeestele;
  5) teavitab kompanii esindusmeeste kogu pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku päevakorrast, samuti seal toimuvatest aruteludest või vastuvõetud otsustest;
  6) osaleb pataljoni esindusmehe valimisel.

  (2) Kompanii esindusmees on aruandekohustuslik kompanii esindusmeeste kogu ees.

§ 10.   Kompanii esindusmeeste kogu

  (1) Kompanii esindusmeeste kogu on kollegiaalne organ, kuhu kuuluvad tegevväelaste ja ajateenijate esindajad. Kompanii esindusmeeste kogu ülesandeks on lahendada kompaniis tekkinud küsimusi ja probleeme.

  (2) Kompanii esindusmeeste kogusse kuuluvad:
  1) kompaniiülem;
  2) kompaniiülema määratud ohvitser või allohvitser;
  3) rühmade esindusmehed;
  4) kompanii esindusmees.

  (3) Kompanii esindusmeeste kogu koosolekule võib kompaniiülem või kompanii esindusmees kutsuda teisi asjaomaseid isikuid. Kutsutud isikutel puudub hääleõigus.

  (4) Kompanii esindusmeeste kogu koosoleku kutsub kokku kompaniiülem omal algatusel või kompanii esindusmehe taotlusel.

  (5) Kompanii esindusmees koostab kompanii koosoleku päevakorra ja kooskõlastab koosoleku toimumise aja ja koha kompaniiülemaga hiljemalt kolm päeva enne kompanii koosoleku toimumist.

  (6) Kompanii esindusmeeste kogu koosolekul arutatakse rühma või kompanii esindusmeeste taotlusel tehtud ettepanekuid, samuti ajateenijate poolt kompaniiülemale esitatud ettepanekuid ja avaldusi.

  (7) Kompanii esindusmeeste kogu koosoleku otsus protokollitakse.

4. peatükk Pataljoni esindusmees 

§ 11.   Pataljoni esindusmehe valimine

  (1) Pataljoni esindusmehe valivad rühma ja kompanii esindusmehed endi hulgast hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast pataljoni viimases kompaniis toimunud esindusmehe valimist.

  (2) Pataljoni esindusmeheks saab avalikul hääletusel enim hääli saanud kandidaat. Kui enim hääli saanud kandidaadid kogusid võrdselt hääli, korraldatakse nende vahel teine hääletusvoor.

§ 12.   Pataljoni esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Pataljoni esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, tema viibimisel väeosast eemal üle kolme nädala või tema arvamisel teise väeosa koosseisu.

  (2) Pataljoni esindusmeest on õigus tagasi kutsuda, kui selleks avaldab soovi üle poole pataljoni esindusmeeste kogu esindusmeestest.

  (3) Pataljoni esindusmehe tagasikutsumisel valivad pataljoni esindusmeeste kogu esindusmehed endi hulgast uue pataljoni esindusmehe.

§ 13.   Pataljoni esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Pataljoni esindusmehe õigused ja kohustused:
  1) vaatab läbi rühma ja kompaniide esindusmeeste esitatud ettepanekud;
  2) pöördub esitatud ettepanekutega või omal algatusel teenistusküsimustes pataljoniülema ja tema otsese ülema poole;
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]
  3) kutsub kokku pataljoni esindusmeeste kogu;
  4) koostab pataljoni esindusmeeste kogu päevakorra ning teavitab sellest rühma ja kompanii esindusmehi;
  5) teavitab rühma ja kompanii esindusmehi pataljoniülema ja tema otsese ülema vastuvõetud otsustest.
[RT I, 08.08.2014, 7 - jõust. 11.08.2014]

  (2) Pataljoni esindusmees on aruandekohustuslik pataljoni esindusmeeste kogu ees.

§ 14.   Pataljoni esindusmeeste kogu

  (1) Pataljoni esindusmeeste kogu on kollegiaalne organ, kuhu kuuluvad tegevväelaste ja ajateenijate esindajad. Pataljoni esindusmeeste kogu ülesandeks on lahendada pataljonis tekkinud küsimusi ja probleeme.

  (2) Pataljoni esindusmeeste kogusse kuuluvad:
  1) pataljoniülem;
  2) pataljoniülema määratud ohvitser või allohvitser;
  3) rühma esindusmehed;
  4) kompanii esindusmehed;
  5) pataljoni esindusmees.

  (3) Pataljoni esindusmeeste kogu koosolekule võib pataljoniülem või pataljoni esindusmees kutsuda teisi asjaomaseid isikuid. Kutsutud isikutel puudub hääleõigus.

  (4) Pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku kutsub kokku pataljoniülem omal algatusel või pataljoni esindusmehe taotlusel.

  (5) Pataljoni esindusmees koostab pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku päevakorra ja kooskõlastab koosoleku toimumise aja ja koha pataljoniülemaga hiljemalt kolm päeva enne pataljoni koosoleku toimumist.

  (6) Pataljoni esindusmeeste kogu koosolekul arutatakse pataljoni, kompanii ja rühma esindusmeeste taotlusel neile tehtud ettepanekuid, samuti ajateenijate poolt pataljoniülemale esitatud avaldusi ja ettepanekuid.

  (7) Pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku otsus protokollitakse.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json