Teksti suurus:

Meetme “Keskkonnajärelevalve arendamine“ tingimused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2015, 4

Meetme “Keskkonnajärelevalve arendamine“ tingimused

Vastu võetud 30.06.2008 nr 25
RTL 2008, 57, 788
jõustumine 13.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
17.03.2015RT I, 20.03.2015, 523.03.2015
04.08.2015RT I, 08.08.2015, 211.08.2015

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel ja kooskõlas § 19 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 5 punktiga 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi STS) § 3 lõikele 3 kinnitatud «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna «Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine» meetme «Keskkonnajärelevalve arendamine» (edaspidi meede) rakendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid STSi ja STSi rakendusaktide tähenduses.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses:
  1) taotlus on rakendusüksuse poolt kehtestatud vormi kohane dokument koos käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nõutavate lisadega;
  2) erivarustus on eriotstarbeline spetsiaalvarustus, mis on vajalik keskkonnakaitseinspektori järelevalvetööks;
  3) kinnituskiri on toetuse saaja kirjalik, rakendusüksuse nõutavas sõnastuses kinnitus, et saaja on nõus toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuetega ning valmis projekti eesmärgipäraselt ellu viima;
  4) liiklusvahend – Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruses nr 26 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» (edaspidi abikõlblikkuse määrus) § 7 lõike 1 mõistes;
  5) juhtkomisjon on Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» § 3 lõike 5 alusel keskkonnaministri 16. jaanuari 2008. a käskkirjaga nr 54 moodustatud komisjon.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on keskkonnajärelevalve võimekuse suurendamine.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 4.   Toetatav tegevus

  Meetme raames on toetatav:
  1) keskkonnajärelevalve operatiivjuhtimiseks ja sellealasteks koolitusteks vajaliku infrastruktuuri renoveerimine, rekonstrueerimine, uue ehitamine ja sisustamine;
  2) eriotstarbeliste spetsiaalvarustusega liiklusvahendite hankimine keskkonnajärelevalveks;
  3) arvutite, positsioneerimis- ja sidevahendite hankimine andmebaasidele operatiivse juurdepääsu tagamiseks;
  4) infotehnoloogilised arendustööd ning infotehnoloogiliste lahenduste tugisüsteemi väljatöötamine ja soetamine (sh serverid, programmid ja litsentsid);
  5) video- ja fotovarustuste soetamine tõendusmaterjalide salvestamiseks õigusrikkumiste menetlemisel;
  6) erivarustuse soetamine;
  7) seadmete ja infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuga seotud väljaõpe.

§ 5.   Toetuse saaja ja meetme rakendusasutus ning rakendusüksus

  (1) Toetuse saajad on Keskkonnainspektsioon ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (edaspidi toetuse saaja(d)).
[RT I, 08.08.2015, 2 - jõust. 11.08.2015]

  (2) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 5 punktile 2 Keskkonnaministeerium (edaspidi rakendusasutus).

  (3) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 6 punktile 1 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

§ 6.   Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Meetme raames antav toetus ei ole riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses.

§ 7.   Projekti kulude abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti kulude ja tegevuste abikõlblikkuse periood algab ja lõpeb taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel.

  (2) Projekti kulude ja tegevuste abikõlblikkuse algus ei või olla varasem kui 1. jaanuar 2008 ja lõpp hilisem kui 31. detsember 2015.
[RT I, 20.03.2015, 5 - jõust. 23.03.2015]

§ 8.   Abikõlblikud kulud

  (1) Meetme raames on abikõlblikud kõik toetuse saaja kulud, mis on otseselt vajalikud §-s 4 nimetatud tegevuste elluviimiseks ja projekti eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Abikõlblikud kulud on:
  1) eriotstarbeliste spetsiaalvarustusega liiklusvahendite ost;
  2) seadmete, erivarustuse ja tehnika ostmine ning paigaldamine, sh positsioneerimis- ja sidevahendite ostmine;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud asjade kasutuselevõtuga seotud väljaõppekulud, kui need ei moodusta rohkem kui 10% projekti abikõlblikest kuludest;
  4) infotehnoloogiliste arendustööde kulud, sh arvutite ostmine;
  5) operatiivjuhtimis- ja koolituskeskuste projekteerimise, ehitamise ja ehitiste sisustamisega seotud kulud;
  6) projekti raames teavitamisega seotud kulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusele nr 211 «Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord»;
  7) projektiga seotud personalikulud ja üldkulud vastavalt abikõlblikkuse määruse §-le 3;
  8) päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud vastavalt abikõlblikkuse määruse § 5 lõike 2 järgi vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses;
  9) juriidilise nõustamise tasud, notaritasud, tehnilise või finantsekspertiisi kulud ning raamatupidamis- või auditeerimiskulud, kui need on otseselt seotud käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tegevusega ning on vajalikud selle ettevalmistamiseks või rakendamiseks.

  (3) Abikõlblikud ei ole nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, nõukogu määruses (EÜ) nr 1080/2006, millega nähakse ette sätted Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 1783/1999 ja abikõlblikkuse määruses mitteabikõlblikuks loetud kulud.

§ 9.   Toetuse määr ja meetme eelarve

  (1) Toetuse maksimaalne määr on 100% abikõlblikest kuludest.

  (2) Toetuse saajale makstava toetuse maksimaalne määr ja toetuse summa sätestatakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses.

  (3) Meetme eelarve kinnitab rakendusasutuse juht.

3. peatükk INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE, KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 10.   Keskkonnajärelevalve arendamise investeeringute kava

  (1) Meetmest toetuse andmise aluseks on keskkonnajärelevalve arendamise investeeringute kava (edaspidi kava).

  (2) Kava koostamist korraldab rakendusasutus.

  (3) Kava kehtestatakse aastateks 2008–2013.

  (4) Kava koostatakse projektide eelistusnimekirjana, mille osas §-s 5 nimetatud toetuse saaja võib kavas nimetatud projektile toetust taotleda.

  (5) Kavasse lülitatavad projektid peavad vastama järgmistele valikukriteeriumidele:
  1) projekti tegevustel peab olema mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele;
  2) projekt peab olema teostatav;
  3) toetus peab olema vajalik projekti edukaks elluviimiseks;
  4) projektil peab olema positiivne keskkonnamõju;
  5) projekt peab olema kooskõlas Keskkonnaministeeriumi arengukavaga ja Keskkonnainspektsiooni arengukavaga.

  (6) Iga projekti kohta sätestatakse kavas projekti nimetus, hinnanguline maksumus, toetuse määr ning toetuse saaja.

§ 11.   Kava koostamine

  (1) Toetuse saaja esitab pärast määruse jõustumist rakendusasutusele ettepaneku projektide kavasse nimetamiseks määruse lisas toodud vormi kohaselt ja täpsustab projektide prioriteetsuse eelistusnimekirjana.

  (2) Rakendusasutus kontrollib ettepanekus sisalduvate projektide vastavust käesoleva määruse § 10 lõikes 5 toodud nõuetele 30 kalendripäeva jooksul.

  (3) Rakendusasutus koostab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekuga esitatud ja vastavaks tunnistatud projektide alusel kava eelnõu.

  (4) Rakendusasutus esitab kava eelnõu prioriteetse suuna juhtkomisjonile kooskõlastamiseks ja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

  (5) Kava koostatakse meetme eelarve piires.

§ 12.   Kava muutmine

  (1) Kava muutmine on vajalik, kui toetuse saaja soovib projekte kavast välja arvata, asendada kavas kinnitatud projekte teiste projektidega või meetme eelarve vabade vahendite arvelt projekte juurde lisada.

  (2) Rakendusasutus hindab toetuse saaja ettepanekut kava muutmiseks. Kui muutmine on põhjendatud, koostab rakendusasutus Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu kava muutmiseks ja esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks. Rakendusasutus teavitab rakendusüksust kava muutmise algatamisest.

4. peatükk TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 13.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse saaja peab toetuse taotluse esitama korrektselt täidetud taotlusvormil, millele on lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid. Taotlusvormi kehtestab ja avalikustab rakendusüksus hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast kava kinnitamist. Taotlusvorm koos selle täitmise juhendiga on kättesaadav elektroonilisel kujul rakendusüksuse veebilehel www.kik.ee.

  (2) Toetuse saaja peab taotlusele lisama järgmised dokumendid:
  1) projekti dokumentatsiooni, mis võimaldaks hinnata objekti või teenuse vastavust investeeringute kavas kinnitatud projektile;
  2) dokumendid, mis põhjendavad projekti eelarve kujunemist;
  3) riigihanke menetlusega seotud dokumendid, juhul kui taotluse esitamise ajaks on läbi viidud; projektiga seotud hankeid.

  (3) Taotlus peab vastama käesolevast määrusest ja teistest õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

  (4) Rakendusüksusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks.

5. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE RAKENDUSÜKSUSES 

§ 14.   Taotluse menetlemine rakendusüksuses

  (1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb:
  1) taotluse registreerimisest ja läbivaatamisest;
  2) taotluse nõuetele vastavuse hindamisest;
  3) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Taotlused saadetakse rakendusüksusesse posti teel või tuuakse rakendusüksusesse käsipostiga väljakuulutamise teates nimetatud tähtpäevaks. Paberil taotlus esitatakse allkirjastatuna ühes eksemplaris. Paberil taotlusele lisatakse taotlus ka elektrooniliselt MS Wordi, MS Exceli või pdf-formaadis. Taotluse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna.

  (3) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist toetuse saaja poolt esitatud taotluse vastavust STSi § 15 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele. Kui rakendusüksus avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest toetuse saajale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja arvestusega, et taotluse menetlemise aeg ei ole pikem kui 180 kalendripäeva taotluse esitamisest alates.

  (4) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui taotlus vastab STSi § 15 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele.

  (5) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks STSi § 15 lõikes 3 nimetatud asjaoludest.

  (6) Vastavaks tunnistatud taotluste kohta teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse.

  (7) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  4) toetuse saaja andmed;
  5) projekti nimetus ja kogumaksumus;
  6) erisused võrreldes projekti taotluses esitatud tegevustega või eelarvega;
  7) projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõppkuupäev;
  8) maksimaalne toetussumma eurodes ning selle osakaal (%) projekti abikõlblikes kuludes;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  9) aruandluse tingimused ja kord;
  10) otsuse vaidlustamise kord jne.

  (8) Kui taotlust ei tunnistata vastavaks, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (9) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1–3 ja 10 sätestatu ning taotluse rahuldamata jätmise põhjused ja vajadusel rakendusüksuse soovitused taotluse täiendamiseks.

  (10) Rakendusüksus väljastab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse viivitamatult toetuse saajale kättesaamise tõendamist võimaldaval viisil.

  (11) Koos taotluse rahuldamise otsusega edastab rakendusüksus toetuse saajale kinnituskirja vormi. Kui toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (12) Kui toetuse saaja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 10 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada.

6. peatükk TOETUSE KASUTAMINE 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud täitma kõiki tema kui struktuuritoetuse saaja suhtes kehtivaid õigusakte ning toetuse saaja ja rakendusüksuse vahel kokkulepitut, sealhulgas:
  1) esitama rakendusüksuse poolt nõutud teabe etteantud vormis ja tähtaegadel;
  2) toetuse kasutamiseks läbi viima hanke, järgides «Riigihangete seaduse» §-s 3 sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid;
  3) esitama «Riigihangete seaduse» tähenduses rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korral enne hanke väljakuulutamist rakendusüksusele hankedokumentide eelnõud, välja arvatud hangete korral, mille hankemenetlust on alustatud enne taotluse esitamist;
  4) esitama koos toetuse väljamaksetaotlusega hankemenetlust tõendavad dokumendid. Rakendusüksus kontrollib hankedokumentide vastavust taotluse rahuldamise otsusele, STSle ja selle rakendusaktidele;
  5) toetuse saaja on kohustatud rakendusüksust teavitama viivitamatult kirjalikult projekti teostamise käigus ilmnenud projekti elluviimist takistavatest asjaoludest, samuti projektiga seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja toetuse saaja poolt läbiviidud riigihangetele esitatud vaidlustustest;
  6) toetuse saaja peab taotluses prognoosimata tuludest nii projekti elluviimise ajal kui ka viie aasta jooksul pärast projekti lõppemist teavitama viivitamatult kirjalikult rakendusüksust. Nimetatud tulu peab toetuse saaja rakendusüksusele tagasi maksma ühe kalendrikuu jooksul tulu saamisest arvates, või rakendusüksuse nõusolekul tasaarveldatakse saadud tulu projektile tehtava järgmise toetuse0,2 väljamaksega;
  7) toetuse saaja on kohustatud rakendusüksust teavitama viivitamatult kirjalikult projekti odavnemisest või kallinemisest;
  8) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kavas nimetatud projektile toetuse saamiseks esitab toetuse saaja pärast kava kinnitamist 30 kalendripäeva jooksul rakendusüksusele kavas kinnitatud projektide elluviimise ajakava.

  (2) Toetuse saaja esitab informatsiooni rakendusüksusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 16.   Toetuse väljamaksed ja kasutamise aruanded

  (1) Toetuse väljamakse toetuse saajale tehakse vastavalt STS §-le 23, rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrusele nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» ning taotluse rahuldamise otsuses kehtestatud tingimustele.

  (2) Toetuse saaja võib taotleda väljamakse tegemist ettemaksena, maksena liisinguandjale, väljamaksena tasumata kuludokumentide või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel kui taotluse rahuldamise otsuses on vastav võimalus sätestatud.

  (3) Toetuse saaja esitab väljamakse taotluse rakendusüksuse poolt kehtestatud vormil koos nõutavate lisadokumentidega.

  (4) Väljamakse aluseks on toetuse saaja poolt rakendusüksusele esitatav väljamakse taotlus koos käesoleva paragrahvi lõikes 5 ettenähtud lisadega.

  (5) Väljamakse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) hanke läbiviimist tõendavad dokumendid ning asjasse puutuvad lepingud;
  2) kuludokumentide nimekiri juhul kui taotluse rahuldamise otsuses on nimekiri ettenähtud;
  3) kuludokumendid lõikes 1 viidatud määruse mõistes, millele lisatakse osutatud teenuse või tehtud töö või tarnitud kauba üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  4) kulu tasumist tõendav dokument;
  5) projekti kulude raamatupidamises kajastamist tõendav dokumentatsioon.

  (6) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul esitatud väljamakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust taotluse rahuldamise otsusele. Puuduste korral määrab rakendusüksus toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb toetuse saaja poolt dokumentide parandamiseks kuluva aja võrra.

  (7) Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Viimane väljamakse teostatakse peale projekti lõpparuande heakskiitmist rakendusüksuse poolt.

  (8) Rakendusüksus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
  1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta nõuetele;
  2) toetust taotletakse mitteabikõlblike kulude katteks;
  3) projekt on seotud tagasimakse menetlusega;
  4) toetuse saaja on talle puuduste kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutuse jätnud tähtajaks täitmata.

  (9) Rakendusüksus saadab käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud otsuse toetuse saajale kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul.

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) STS § 18 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud juhtudel esitab toetuse saaja põhjendatud avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks (edaspidi avaldus).

  (2) Taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud projekti eelarvet võib toetuse saaja ilma taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata muuta juhul, kui projekti eelarvet muudetakse kululiikide lõikes vähem kui 10% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Seejuures peab toetuse saaja eelnevalt rakendusüksust tehtavast muudatusest teavitama.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse teeb rakendusüksus 30 kalendripäeva jooksul lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest arvates ning saadab otsuse toetuse saajale. Juhul kui rahuldamise otsuse muutmine eeldab toetuse saajalt täiendavate andmete nõudmist või rakendusüksuselt täiendavat ekspertiisi, pikeneb avalduse menetlemise aeg täiendavate dokumentide esitamiseks või ekspertiisiks vajaliku aja võrra.

  (4) Kui rakendusüksus ei rahulda avaldust, on toetuse saaja kohustatud ellu viima projekti vastavalt taotluse rahuldamise otsusele.

  (5) Kui toetuse saaja ei ole nõus avalduse rahuldamata jätmise korral projekti ellu viima, on toetuse saaja kohustatud sellest viivitamatult rakendusüksust teavitama ja rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada vastavalt STS § 18 lõike 6 punktile 5.

  (6) Projekti maksumuse suurenemisel hindab rakendusüksus selle põhjendatust ja vastavust STSi § 18 lõikes 4 sätestatud tingimustele ning vajadusel teeb rakendusasutusele ettepaneku taotlusvooru rahamahtu suurendada.

  (7) Kui toetuse saajal ei ole mõjuval põhjusel võimalik alustada projekti elluviimist vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitule, on toetuse saajal võimalik taotleda rakendusüksuselt projekti pikendamist maksimaalselt 6 kuu võrra.

  (8) Juhul kui toetuse saaja ei alusta projekti elluviimist 6 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi algusest, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada.

Lisa Ettepaneku vorm keskkonnajärelevalve arendamise investeeringute kava koostamiseks projektide eelistusjärjekorras
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json