Teksti suurus:

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.08.2023, 3

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.08.2023 nr 44

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse toetuse andmist meetme 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng” sekkumiste 21.4.9.21 „Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine” ja 21.4.9.22 „Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine” elluviimiseks.

  (2) Kogukonna juhitud kohalik areng peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706) (edaspidi ühissätete määrus), artiklile 31.

  (3) Määrus on seotud meetmete nimekirjas nimetatud poliitikaeesmärgiga „Sotsiaalsem Eesti” ja Euroopa Sotsiaalfond+ (edaspidi ESF+) erieesmärgiga k – parandada võrdset ja õigeaegset juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele teenustele, sealhulgas teenustele, millega parandatakse eluaseme ja isikukeskse hoolduse, sealhulgas tervishoiu kättesaadavust; ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele, pöörates erilist tähelepanu lastele ja ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele; parandada tervishoiusüsteemide ja pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, tõhusust ja vastupanuvõimet.

§ 2.  Terminid

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) kohaliku tegevusrühma strateegia on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 5 tähenduses ühisstrateegia, mis hõlmab ESF+ meetmeid ja on heaks kiidetud sama seaduse § 31 lõike 7 alusel;
  2) kohalik tegevusrühm on kohaliku tegevusrühma strateegia rakendaja;
  3) minitaotlus on kohalikule tegevusrühmale kehtestatud toetuse andmise tingimuste alusel kohalikule tegevusrühmale esitatav taotlus projekti (edaspidi miniprojekt) rahastamiseks.

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on:
  1) parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendada hoolduskoormust;
  2) tagada inimväärikus, sealhulgas vähendada vaesust ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

  (2) Toetuse andmise tulemuseks on kohaliku tegevusrühma strateegia elluviimine. Toetatavate tegevuste väljundnäitaja on „Toetatud kohalike tegevusrühmade strateegiate arv”, mille sihttase on 22 ja mõõtühik arv. Toetatavate tegevuste tulemusnäitaja on „Maaelanikkonna osakaal, kes on hõlmatud kohalike tegevusrühmade strateegiatega”, mille sihttase on 54% ja mõõtühik protsent.

  (3) Toetatavate tegevuste puhul arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 9 nimetatud horisontaalseid põhimõtteid ning need panustavad riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035” aluspõhimõtete hoidmisse ja sihi „Hooliv ühiskond” saavutamisse. Nimetatud aluspõhimõtete hoidmist ja sihi saavutamist soolist võrdõiguslikkust, võrdseid võimalusi, ligipääsetavust ja regionaalset tasakaalustatust toetaval moel jälgitakse puutumuse korral projektides järgmiste „Eesti 2035” mõõdikutega:
  1) soolise võrdõiguslikkuse indeks;
  2) hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik;
  3) ligipääsetavus;
  4) püsiva suhtelise vaesuse määr.

  (4) Toetatavate tegevuste puhul võetakse arvesse Euroopa Komisjoni 14. juuli 2021. a teatises „ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel kliimaneutraalsuseni” nimetatud eesmärki 55.

§ 4.  Rakendusüksus ja rakendusasutus

  (1) Rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

  (2) Rakendusasutus on Sotsiaalministeerium.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus, toetuse määr ja riigiabi 

§ 5.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse kohaliku tegevusrühma strateegias nimetatud tegevustele (edaspidi projekt), mis panustavad § 3 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud eesmärki.

  (2) Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad ka ühissätete määruse artikli 34 lõike 1 punktis b nimetatud koostöö rakendamine ja ettevalmistamine.

  (3) Toetatava tegevuse asukoht on Eesti, kuid koostöötegevuse korral võib see jääda väljapoole Eestit, piirdudes Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonnaga, kui see panustab § 3 lõikes 1 nimetatud eesmärki.

  (4) Tegevusi, mida viiakse ellu sotsiaalhoolekande seaduse 2. ja 3. peatüki, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 ja alates 01.01.2024 tööturumeetmete seaduse § 13 või tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 alusel, ei toetata, välja arvatud juhul, kui tegevused loovad juba olemasolevatele teenustele lisandväärtust.

  (5) Toetatavad tegevused ei tekita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju.

§ 6.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) §-des 15, 16 ja 19 sätestatuga ning käesolevas määruses sätestatud tingimustega ja taotluse rahuldamise otsusega.

  (2) Abikõlblikud on § 5 kohase tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, välja arvatud maa, kinnisvara ja taristu ostmise kulud.

  (3) Kulud loetakse abikõlblikuks standardiseeritud ühikuhinna alusel, mis on 6029 eurot ühe miniprojekti kohta (lisa 1).

§ 7.  Projekti abikõlblikkuse periood

  Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma vahemikku taotluse esitamise kuupäevast kuni 2029. aasta 30. novembrini.

§ 8.  Toetuse piirsumma ja osakaal

  (1) Taotletava toetuse maksimaalne summa iga taotleja kohta on kehtestatud kohaliku tegevusrühma strateegia heakskiitmise otsuses.

  (2) Projekti abikõlblike kulude maksumus kujuneb kohaliku tegevusrühma strateegias planeeritavate miniprojektide arvu ja § 6 lõikes 3 nimetatud standardiseeritud ühikuhinna korrutise tulemusel.

  (3) Toetuse maksimaalne osakaal on 100% abikõlblikest kuludest, millest ESF+ osa on 70% ja 30% on riiklik kaasfinantseering.

§ 9.  Riigiabi

  Meetme raames antav toetus ei ole riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.

3. peatükk Nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 10.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja on kohalik tegevusrühm.

  (2) Taotleja peab vastama ühendmääruse § 3 lõikes 2 sätestatule.

  (3) Taotleja on avalikustanud oma tegevuspiirkonna elanikele teabe taotluse esitamise kavatsusest neile kättesaadavas kohaliku või üleriigilise levikuga väljaandes ja oma veebilehel.

  (4) Taotleja suhtes on tehtud § 8 lõikes 1 nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegia heakskiitmise otsus.

§ 11.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud täitma ühendmääruse § 2 lõike 3 punktides 1, 2, 4 ja 5 sätestatud nõudeid.

§ 12.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab lisaks ühendmääruse § 4 lõikes 1 sätestatule vastama nõudele, et toetust taotletakse määruse §-s 3 nimetatud eesmärgil ja §-s 5 nimetatud toetatavale tegevusele.

  (2) Kui taotleja on projektile või osale projekti tegevustest taotlenud toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, peab taotleja esitama rakendusüksusele sellekohase teabe.

  (3) Taotlus peab sisaldama ühendmääruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitusi ja järgmisi dokumente:
  1) meetme leht (lisa 2);
  2) minitaotlusvoorude ajakava;
  3) kohaliku tegevusrühma veebilehe aadress;
  4) digitaalselt allkirjastatud kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku või juhatuse otsus meetme lehe vastuvõtmise kohta.

  (4) Lõike 3 punktis 4 nimetatud otsuse vastuvõtmisel ei ole kohaliku tegevusrühma üldkoosolekul või juhatuses ühegi huvirühma liikme hääleõigus esindatud üle 49 protsendi. Kohaliku tegevusrühma liikmed, kes vastavad justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud samale viienda taseme koodile, loetakse ühte huvirühma kuuluvaks.

4. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 13.  Taotlusvooru avamine

  (1) Taotlusvooru eelarve ja ajakava kinnitab rakendusasutus, kes edastab vastava teabe rakendusüksusele.

  (2) Taotlusvooru tähtajast ja taotlusvooru eelarvest teavitab rakendusüksus vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, maakonnalehtedes ja veebilehel vähemalt 20 tööpäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

§ 14.  Toetuse taotlemise tähtaeg ja taotluse esitamise viis

  (1) Taotlus esitatakse § 13 lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul. Taotlemine toimub avatud taotlemisel vooruliselt.

  (2) Taotleja esitab toetuse saamiseks rakendusüksusele taotluse hiljemalt taotlemise väljakuulutamise teates nimetatud tähtpäeval e-toetuse keskkonna kaudu.

  (3) Kui e-toetuse keskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtpäevaks esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

5. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 15.  Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Taotleja võib esitada ühe taotluse kohaliku tegevusrühma strateegia kohta.

  (2) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmise korral esitamise tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse läbi vaatamata perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.

  (3) Rakendusüksus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisadokumente taotluses esitatud andmete kohta, samuti taotluse täiendamist või muutmist, kui taotluses esinevad puudused või kui taotlus ei ole määrusega kooskõlas, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad selgitamist, muutmist, täiendamist või lisainformatsiooni ja andes taotlejale selleks aega kuni kümme tööpäeva.

  (4) Taotlejal on õigus esitatud taotlust muuta vaid rakendusüksuse osutatud puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva taotluse rakendusüksusele esitamise tähtpäevast arvates. Taotluse menetlemise aega võib pikendada lõikes 3 nimetatud juhul kuni kümme tööpäeva.

  (6) Taotluse menetlemine koosneb taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, hinnangu andmisest ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (7) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-toetuse keskkonna kaudu, mille kohta saadetakse teavitus taotleja e-posti aadressil viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 16.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus tunnistab taotleja vastavaks juhul, kui ta vastab §-s 10 sätestatud nõuetele.

  (2) Rakendusüksus tunnistab taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik §-s 12 taotlusele sätestatud nõuded.

§ 17.  Hinnangu andmine

  (1) Nõuetele vastavas taotluses kajastatud meetme lehele antakse hinnang.

  (2) Hinnangu andmiseks moodustatakse rakendusasutuses ekspertgrupp, kes annab hinnangu meetme lehe sobilikkusele ja tõhususele sh meetme lehe kooskõlale § 2 punktis 1 nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegiaga. Hinnangu andmiseks on kuni 30 tööpäeva rakendusüksuselt info saamisest.

  (3) Ekspertgrupp annab positiivse või negatiivse hinnangu.

  (4) Negatiivse hinnangu korral on taotlejal õigus meetme lehte üks kord muuta vastavalt hinnangus nimetatud tähelepanekutele ning esitada see uuesti hinnangu saamiseks. Meetme lehe muutmise aeg on kuni 20 tööpäeva rakendusüksuselt info saamisest. Hinnangu andmine toimub 15 tööpäeva jooksul muudetud taotluse saamisest.

§ 18.  Taotluse rahuldamise tingimused ja kord

  (1) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mille meetme leht on saanud ekspertgrupilt positiivse hinnangu.

  (2) Rahuldatud taotluse toetuse summa ei või ületada kohaliku tegevusrühma strateegia heakskiitmise otsuses märgitud Euroopa Sotsiaalfond+ vahendite summat.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning tingimusi. Otsuses sätestatakse lisaks ühendmääruse § 8 lõikes 4 sätestatule:
  1) tegevuste elluviimise tingimused, sealhulgas tegevuste alustamise tähtaeg;
  2) toetuse maksmise tingimused.

§ 19.  Taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  Taotlus jäetakse rahuldamata ühendmääruse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel, sealhulgas juhul, kui taotleja või tema taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või meetme leht on saanud negatiivse hinnangu ka pärast § 17 lõikes 4 lubatud muutmist.

§ 20.  Taotluse osaline rahuldamine

  Taotluse võib osaliselt rahuldada vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 1.

6. peatükk Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 21.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel ühendmääruse §-s 12 sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni toetuse lõpliku väljamaksmiseni või lõpparuande kinnitamiseni, sõltuvalt sellest, kumb toimub viimasena.

  (3) Kui taotluse rahuldamise otsust muudetakse ühendmääruse § 12 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud asjaolude esinemisel, kontrollitakse enne otsuse tegemist muudatuste asjakohasust ja vajalikkust.

  (4) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või lõikes 2 nimetatud juhul muudatuste aktsepteerimisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise või projekti lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 30 tööpäeva jooksul vastavasisulise avalduse saamisest.

  (6) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (7) Kui toetuse saaja ei nõustu rakendusüksuse algatatud taotluse rahuldamise otsuse muutmisega, võib rakendusüksus maksed peatada ühendmääruse §-s 33 nimetatud asjaolude esinemisel.

§ 22.  Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse osaliselt või täielikult kehtetuks vastavalt ühendmääruse §-le 14.

  (2) Toetuse saajal tuleb saadud toetus tagastada lõikes 1 nimetatud otsuse kohaselt.

7. peatükk Toetuse saaja, rakendusüksuse ja rakendusasutuse õigused ja kohustused 

§ 23.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saaja võib olla ühtlasi miniprojekti eluviija, kui on tagatud kohaliku tegevusrühma strateegia rakendamisega seotud ülesannete lahusus vastavalt ühissätete määruse artikli 33 lõikele 5.

  (2) Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja selgitusi, mis on seotud määruses sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (3) Toetuse saaja kuulutab minitaotlusvooru välja 100 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemise kuupäevast, kuid mitte enne maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” alusel strateegia rakendamise lõppemisest.

  (4) Toetuse saaja saavutab meetme lehel märgitud näitajad.

  (5) Toetuse saaja täidab ühendmääruse §-des 10 ja 11 ning käesolevas määruses, välja arvatud § 10 punktis 5 sätestatud kohustused.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuse saamise järel toetuse saaja:
  1) koostab toetuse andmise tingimused, milles sätestatakse vähemalt ühendmääruse § 41 lõike 1 punktides 9, 10 ja 12–19 nimetatud asjaolud kooskõlas kohaliku tegevusrühma strateegia, meetme lehe, käesoleva määruse ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikliga 19b;
  2) töötab välja ja avalikustab tegevuspiirkonna elanikele kättesaadava kohaliku või üleriigilise levikuga väljaande kaudu vähemalt 20 tööpäeva enne minitaotluste vastuvõtu tähtaja algust teabe taotlusvooru kohta, mis sisaldab minitaotluste vastuvõtmise tähtaega, toetatavaid tegevusi, mille elluviimiseks on võimalik toetust taotleda, ja toetuse andmiseks ettenähtud vahendite jaotust, ning avalikustab oma veebilehel teabe selle kohta, kus on võimalik tutvuda teabega taotlusvooru kohta;
  3) töötab välja ja avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel vähemalt 20 tööpäeva enne minitaotluste vastuvõtu tähtaja algust minitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse strateegiale ja meetme lehele vastavuse kontrollimise korra, taotluse hindamise korra, sealhulgas taotluste paremusjärjestuse koostamise ja taotluse hindamiskriteeriumitele vastavuse korra, mille järgi hindab kohalik tegevusrühm taotlusi, ning otsuste vastuvõtmisel osalevate liikmete huvide konflikti ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise korra, mis muu hulgas sisaldab töörühma liikme ja temaga seotud isiku taotluse hindamisest taandamist haldusmenetluse seaduse § 10 lõike 1 kohaselt;
  4) korraldab oma tegevuspiirkonnas isikute vastuvõtmise, mille käigus nõustab toetatava tegevuse kohaliku tegevusrühma strateegiale ja meetme lehele vastavuse osas, selleks ette nähtud ja avalikult teatavaks tehtud vastuvõtuajal ja -kohas;
  5) võtab vastu minitoetuse taotlused olenemata nende puudustest ning kontrollib nõutavate andmete ja dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. Kui koos taotlusega ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente või kui esitatud dokumendis puuduvad hindamiseks vajalikud andmed, nõuab kohalik tegevusrühm minitoetuse taotlejalt vajalike andmete või dokumentide esitamist;
  6) kontrollib minitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust kohaliku tegevusrühma strateegiale ja meetme lehele;
  7) moodustab minitaotluste hindamiseks töörühma, kelle liikmeks ei ole kohaliku tegevusrühma juhatuse liige ega kohaliku tegevusrühma töötaja;
  8) tagab, et töörühma liige ja minitaotluse esitanud isik ei ole haldusmenetluse seaduse § 10 lõike 1 tähenduses seotud isikud ja et nimetatud seotuse olemasolu korral taandab töörühma liige end istungilt;
  9) tagab, et tema töörühm hindab nõuetekohaseid miniprojekti toetuse taotlusi kohaliku tegevusrühma strateegias ja meetme lehel esitatud hindamiskriteeriumite alusel ning teeb kohalikule tegevusrühmale põhjendatud ettepaneku taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta või taotluste hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavuse kohta, samuti iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt kohaliku tegevusrühma strateegiast ja meetme lehest;
  10) tagab miniprojekti elluviimiseks vajalike õigusaktides ette nähtud lubade ja kooskõlastuste olemasolu;
  11) esitab e-toetuse keskkonna kaudu rakendusüksusele 20 tööpäeva jooksul minitaotluste hindamise protokolli koos teabega, milles on muu hulgas esitatud minitoetuse taotluse vastuvõtu kuupäev, aeg, millal töörühm minitaotlust hindas, töörühma koosseis, milles on muu hulgas välja toodud kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindajad, iga minitaotluse koondhindepunktid hindamiskriteeriumite kaupa koos iga koondhindepunkti põhjendusega, hindamata jäetud minitaotlus koos hindamata jätmise põhjendusega, sealhulgas teave töörühma liikme taandamise kohta ning muu oluline teave minitaotluse hindamisega seotud asjaolude kohta;
  12) esitab e-toetuse keskkonna kaudu rakendusüksusele hindamise tulemuste alusel kohaliku tegevusrühma juhatuse või üldkoosoleku otsusega vastuvõetud ettepaneku minitaotluste paremusjärjestusse seadmise kohta või hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavuse kohta ning minitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja minitoetuse taotluses nimetatud tegevuse rahastamise suuruse määramise kohta koos punktis 11 nimetatud protokolliga 20 tööpäeva jooksul nimetatud ettepaneku kohta otsuse tegemisest;
  13) tagab, et otsuse vastuvõtmisel ei ole kohaliku tegevusrühma üldkoosolekul, juhatuses või töörühmas ühegi huvirühma liikmete hääleõigus esindatud üle 49 protsendi. Liikmed, kes vastavad justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud samale viienda taseme koodile, loetakse ühte huvirühma kuuluvaks;
  14) avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe miniprojektide ja nende tulemuste kohta pärast seda, kui miniprojekt on ellu viidud;
  15) avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma veebilehel teabe korraldatava ürituse kohta;
  16) kinnitab juhatuse otsusega, et miniprojekt on ellu viidud.

§ 24.  Rakendusüksuse õigused ja kohustused

  (1) Rakendusüksusel on õigus teha taotlejale ettepanek toetuse taotlust muuta. Kui taotleja sellega ei nõustu, teeb rakendusüksus otsuse taotlus rahuldamata jätta.

  (2) Rakendusüksus on kohustatud lisaks ühendmääruses loetletud ülesannete täitmisele:
  1) küsima rakendusasutuselt hinnangut taotluses kirjeldatud projekti kohta enne taotluse rahuldamise otsuse muutmist või selle osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamist;
  2) edastama rakendusasutusele viie tööpäeva jooksul info taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või selle osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamisest.

§ 25.  Rakendusasutuse õigused ja kohustused

  (1) Rakendusasutus annab 20 tööpäeva jooksul hinnangu taotluse rahuldamise otsuse muutmist või kehtetuks tunnistamist puudutavate rakendusüksuse otsuste eelnõude kohta.

  (2) Rakendusasutusel on õigus teha vajaduse korral rakendusüksusele ettepanek taotluse rahuldamise otsust muuta.

8. peatükk Aruannete esitamine 

§ 26.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta üks kord aastas aruande e-toetuse keskkonna kaudu.

  (2) Projekti vahe- ja lõpparuandes peab olema kajastatud vähemalt järgmine teave:
  1) andmed projekti edenemise kohta, sealhulgas meetme lehe kohaselt kavandatud ja tehtud tööde ja tegevuste, tulemuste, näitajate ja eesmärkide saavutamise kohta;
  2) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele.

  (3) Vahearuanne tuleb esitada iga aasta 20. jaanuariks ja see kajastab 31. detsembri seisu. Aruandes kajastatakse info vastavalt e-toetuse keskkonna aruande andmeväljades nõutule.

  (4) Lõpparuanne esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu 20 tööpäeva jooksul projekti abikõlblikkuse lõppkuupäevast. Kui vahearuande ja lõpparuande esitamise vahe on vähem kui kuus kuud, esitatakse vaid lõpparuanne.

  (5) Kui e-toetuse keskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab aruande tähtaegset esitamist, loetakse aruande esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev peale vea kõrvaldamist.

  (6) Rakendusüksus kontrollib 20 tööpäeva jooksul vahe- või lõpparuande laekumisest, kas aruanne on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud.

  (7) Kui vahearuandes puudusi ei esine, kinnitab rakendusüksus vahearuande. Vahearuandes puuduste esinemise korral annab rakendusüksus vähemalt kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning rakendusüksus kinnitab vahearuande viie tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamisest.

  (8) Kui lõpparuandes puudusi ei esine, teavitab rakendusüksus rakendusasutust viie tööpäeva jooksul nõuetekohase lõpparuande esitamisest. Rakendusasutusel on õigus esitada rakendusüksusele omapoolsed seisukohad viie tööpäeva jooksul. Kui rakendusasutuse hinnangul lõpparuandes puudusi ei esine, kinnitab rakendusüksus lõpparuande. Lõpparuandes puuduste esinemise korral annab rakendusüksus toetuse saajale vähemalt kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Toetuse saaja esitab lõpparuandes ülevaate elluviidud miniprojektide panusest § 3 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud „Eesti 2035” mõõdikutesse, millega jälgitakse horisontaalsete põhimõtete edenemist.

  (10) Toetuse saaja esitab lõpparuandes ülevaate projekti panusest Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamisse ning inimeste heaolu ja tervist toetavatesse meetmetesse.

9. peatükk Toetuse maksmise tingimused 

§ 27.  Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse § 6 lõikes 3 nimetatud standardiseeritud ühikuhinna alusel, kui maksmise aluseks nõutavad tingimused on täidetud.

  (2) Toetuse maksete tegemisel lähtutakse ühendmääruse §-des 24–26 ja § 28 lõikes 1 sätestatust ning käesolevas määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest ja korrast.

  (3) Makse saamise aluseks nõutud juhatuse kinnituse miniprojekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja e-toetuse keskkonna kaudu ühe kuu jooksul pärast seda, kui miniprojekti saab lugeda elluviiduks ja seega on tekkinud alus ühikuhinna väljamaksmiseks tegevusrühmale.

§ 28.  Makse menetlemise peatamine

  Rakendusüksus võib peatada toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide menetlemise osaliselt või täielikult ühendmääruse §-s 33 sätestatud juhul.

10. peatükk Finantskorrektsioonid ja vaided 

§ 29.  Finantskorrektsioonide tegemine ja toetuse tagastamine

  Finantskorrektsiooni otsus tehakse ja toetus tagastatakse vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-des 28–30 ja ühendmääruse §-des 34–38 sätestatule.

§ 30.  Vaide esitamine

  Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele vastavalt perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-s 31 sätestatule. Auditiaruande alusel tehtud otsuse peale võib esitada vaide halduskohtule vastavalt sama seaduse § 31 lõikes 1 sätestatule.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Nele Labi
Innovatsiooni asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Ühikuhinna metoodika

Lisa 2 Meetme leht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json