Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2011, 1

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.09.2011 nr 44

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RTL 2008, 84, 1168; RT I 2010, 32, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Ameti osakonnad

Ameti osakonnad on:
1) arendusosakond;
2) haldusosakond;
3) infosüsteemi arendusosakond;
4) juriidiline osakond;
5) kontrolliosakond;
6) maksude osakond;
7) personaliosakond;
8) siseauditi osakond;
9) sisekontrolli osakond;
10) süsteemihooldusosakond;
11) teabeosakond;
12) teeninduskorralduse osakond;
13) tollikorralduse osakond;
14) tulude osakond;
15) uurimisosakond.”;

2) määrust täiendatakse §-dega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

§ 101. Arendusosakond

Arendusosakonna põhiülesanded on:
1) ameti juhtimissüsteemi arendamine;
2) eelarve, strateegia ja juhtimisplaani koostamine ning aruandluse korraldamine;
3) arendustegevuste koordineerimine ja arendusprojektide juhtimine.

§ 102. Haldusosakond

Haldusosakonna põhiülesanded on:
1) ameti valduses oleva riigivara haldamise korraldamine;
2) hangete läbiviimine;
3) teenistuslähetustega seotud reisi- ja majutusteenuse korraldamine;
4) ametisisese logistikateenuse korraldamine;
5) asjaajamise ja arhiivi pidamise koordineerimine;
6) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Personaliosakond

Personaliosakonna põhiülesanded on:
1) ameti personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
2) personaliandmete haldamine, Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine (sh personali- ja palgaarvestamisega seotud isikuandmete edastamine), infovahetuse korraldamine;
3) teenistujate koolituse, täiendus- ja ümberõppe korraldamine.”;

4) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 26 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Peadirektori büroo põhiülesanded on peadirektori ja peadirektori asetäitjate nõustamine ning teenindamine, ameti avaliku suhtluse ja infomaterjalide avaldamise korraldamine, ameti rahvusvahelise koostöö ja välissuhete koordineerimine, sisekommunikatsiooni arendamine ja korraldamine, veebilehe ja intraneti haldamine.”;

6) paragrahvi 32 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Peadirektori asetäitja tugiprotsesside alal juhib teabeosakonna, infosüsteemi arendusosakonna, süsteemihooldusosakonna, juriidilise osakonna, arendusosakonna, personaliosakonna ja haldusosakonna tööd.”;

7) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) talitust juhib talitusejuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale, välja arvatud ameti uurimisosakonnas, kus talitusejuhataja allub osakonna põhimääruses sätestatud juhul vahetult osakonnajuhataja asetäitjale;”;

8) lisa 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10. Aumärgiga autasustatute kohta peetakse arvestust. Märge aumärgiga autasustamisest kantakse ametniku teenistuslehele.”.

§ 2. Määrust rakendatakse alates 2011. aasta 1. septembrist.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json