Teksti suurus:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus ja andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2015, 3

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus ja andmise kord

Vastu võetud 03.09.2015 nr 90

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 37 lõike 2 alusel ning kooskõlas okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 7 lõikega 2.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse õigusvastaselt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku (edaspidi represseeritu) sõidusoodustuse ulatus ning sõidusoodustuse andmise kord.

 (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust.

§ 2. Sõidusoodustus

  Sõidusoodustus käesoleva määruse tähenduses on represseeritu õigus saada rahalist hüvitist, millega hüvitatakse talle ühistransporditeenuse kasutamise sõidukulu riigisisesel liiniveol.

§ 3. Hüvitise ulatus

  Represseeritule hüvitatakse 50 protsenti tema poolt tasutud sõidupileti hinnast, kuid kokku mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas.

§ 4. Hüvitise taotlemise tähtaeg

 (1) Hüvitise taotlemiseks vajalikke dokumente võib Sotsiaalkindlustusametile esitada jooksva kalendriaasta kestel, kuid mitte hiljem kui järgmise kalendriaasta 10. aprillil.

 (2) Kui hüvitise taotlus on saadetud posti teel, loetakse hüvitise taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.

§ 5. Hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid

  Hüvitise taotlemiseks esitatakse:
 1) taotlus;
 2) hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid;
 3) elektroonilise pileti ostmise korral ostu tõendav dokument.

§ 6. Taotlus

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, arvelduskonto number;
 2) selgitus esitatavate sõidupiletite ja sõidukulu tõendavate dokumentide kohta (marsruut või sõidupiirkond, sõidu kuupäev, sõidupileti kehtivusaeg), juhul kui sõidupiletilt või sõidukulu tõendavalt dokumendilt ei selgu vajalik teave;
 3) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 7. Hüvitise maksmine

 (1) Sotsiaalkindlustusamet kannab hüvitamisele kuuluva summa okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse §-s 71 sätestatud korras represseeritule üle hiljemalt dokumentide esitamise kuupäevale järgneva kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.

 (2) Hüvitist makstakse sendi täpsusega.

§ 8. Hüvitise kalendriaasta määramine

  Kui sõidupileti kehtivuse periood hõlmab kahte kalendriaastat, arvestatakse hüvitise kalendriaasta määramisel sõidupileti kehtivuse lõpu kuupäeva.

§ 9. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär