Teksti suurus:

Justiitsministri intellektuaalse omandi alaste määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 1

Justiitsministri intellektuaalse omandi alaste määruste muutmine

Vastu võetud 05.09.2023 nr 22

Määrus kehtestatakse Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seaduse § 20 lõike 1 punkti 2; geograafilise tähise kaitse seaduse § 24 lõike 4, kasuliku mudeli seaduse § 17 lõike 4, § 18 lõike 3, § 31 lõike 3, § 32 lõike 12, § 33 lõike 4, kaubamärgiseaduse § 1 lõike 2, § 311 lõike 1, § 34 lõike 4, § 40 lõike 2, § 511 lõike 6, § 67 lõike 2, § 713 lõike 4, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 22 lõike 6, § 43 lõike 5, § 46 lõike 4, patendiseaduse § 19 lõike 4, § 20 lõike 4, § 32 lõike 10, § 331 lõike 5, § 34 lõike 3, § 36 lõike 9, § 392 lõike 3, § 397 lõike 2 alusel.


§ 1. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 5 „Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 5 „Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 5, § 2, § 3 lõike 4 kolmas lause ning § 5 lõiked 3, 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kontaktandmetena võib avalduses esitada kirjavahetuse aadressi, kui see erineb taotleja elu- või asukoha aadressist, telefoninumbri või e-posti aadressi.“;

3) paragrahvi 6 lõige 3, § 7 teine lause, § 8 lõiked 2 ja 4, § 10 lõige 2, § 16, § 17 lõike 2 neljas lause, § 17 lõiked 3 ja 4 ning § 18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 7 „Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 7 „Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes“ võib Patendiamet avaldada oma veebilehel (avalikus andmebaasis) kirje andmed ja kasuliku mudeli kirjelduse.

(2) Patendiamet võib lõikes 1 kehtestatud tähtpäeva kohaldades saata kasuliku mudeli kirjelduse Euroopa Patendiametile patentide andmebaasis Espacenet avaldamiseks.“;

2) paragrahvi 8 lõikes 1, § 11 lõikes 1 ja § 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „Patendiameti vastuvõtuosakonnas“ sõnaga „Patendiametis“;

3) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registritoimikuga tutvumise või kirjaliku teabe väljastamise taotlemisel peab esitama § 10 lõike 2 kohase kirjaliku avalduse, mis sisaldab muu hulgas päringut, ja ettenähtud juhtudel tasuma riigilõivu.“;

4) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registritoimikuga saab tutvuda avalduse alusel, mille saab esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-postiga.“;

5) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „paberkandjal“ sõnadega „või elektrooniliselt“;

6) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teavet väljastatakse registrist avalduse alusel, mille saab esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-postiga.

(2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, päring ning tasutud peab olema riigilõiv „Kasuliku mudeli seaduse“ § 33 lõike 2 alusel.“;

7) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad „tasumise andmete esitamist Patendiametile, kui riigilõiv tasuti pärast avalduse esitamist“ sõnaga „tasumist“.

§ 3. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 8 „Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;“;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduses võivad sisalduda andmed riigilõivu tasumise kohta.“;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui leiutisekirjeldus, nõudlus või mõni muu registreerimistaotluses sisalduv dokument on esitatud võõrkeeles, lisatakse sellele eestikeelne tõlge, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.“;

6) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 22 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotlejaid on mitu, lisatakse allkirja juurde ka ees- ja perekonnanimi.“;

8) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seadme kirjeldamisel viidatakse joonistele (või muudele illustratsioonidele). Üldjuhul nummerdatakse konstruktsioonielemendid kirjelduse koostamise käigus vastavalt nende esmakordse tekstis esinemise järjekorrale. Konstruktsioonielementide positsiooninumbrite lisamise korral on soovitatav, et numeratsioon algab ühest ja kasvab vastavalt elementide esitamise järjekorrale tekstis. Lubatud on kasutada ka muid nummerdamissüsteeme. Näiteks iseseisvad detailid nummerdatakse ühe- ja kahekohaliste arvudega, koostud ja nende detailid kolmekohaliste arvudega („korpus 1”, „elektrimootor 100”, „elektrimootori 100 rootor 110”, „elektrimootori 100 rootori 110 klemmplaat 111”, „elektrimootori 100 rootori 110 klemm 112”). Kuna konstruktsioonielemendi number kuulub teostusnäite korral konstruktsioonielemendi nimetuse juurde, siis numbrit reeglina sulgudesse ei panda.“;

9) paragrahvi 31 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Pärast seadme töötamise või kasutamise kirjeldamist on soovitatav lisada konstruktsioonielementide positsiooninumbrite loetelu.“;

10) paragrahvi 43 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Joonistused esitatakse juhul, kui leiutist ei ole võimalik illustreerida tehniliste jooniste või skeemidega. Fotod esitatakse graafiliste materjalide täiendusena. Fotod peavad olema esitatud selliselt, et nendel kujutatu on selgelt eristatav. Fotosid peab olema võimalik vahetult reprodutseerida selgelt eristatavate kujutistega koopiate jaoks. Üldjuhul ei ole fotod põhiline leiutist selgitav materjal. Erandjuhtudel, näiteks kirurgiliste operatsioonide etappide illustreerimisel, võivad fotod olla põhiline selgitav materjal.“;

11) paragrahvi 45 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigilõiv registreerimistaotluse esitamise eest ja kõik järgnevad registreerimistaotluse menetluse ning õiguskaitse kehtivuse pikendamisega seotud riigilõivud kuuluvad tasumisele riigilõivuseaduses sätestatud määras.“;

12) paragrahvi 45 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 46 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) volitatavale patendivolinikule teise sama äriühingu kaudu tegutseva patendivoliniku edasivolitamise õiguse andmise korral selle õiguse olemasolu ja vajaduse korral tingimused;“;

14) paragrahvi 46 lõike 6 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 47 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui esitatakse prioriteedinõue tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni, Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu või muu kokkuleppe alusel, lisatakse registreerimistaotluse dokumentidele esmase patenditaotluse või registreerimistaotluse vastu võtnud patendiameti poolt taotlejale välja antud prioriteeti tõendavad dokumendid või „Patendiseaduse“ § 201 lõikes 4 nimetatud andmekogule juurdepääsu tagamiseks antud kood.“;

16) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõna „originaaldokumendid“ sõnaga „dokumendid“;

17) paragrahvi 48 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 48 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui tõlke on teinud vandetõlk, võib ta tõlke kinnitada vandetõlgi tõlke kinnitamiseks kehtestatud korra kohaselt.“;

19) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse sõna „dokumendid“ sõnaga „paberdokumendid“;

20) paragrahvi 51 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 51 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Dokumendid peavad olema trükitud musta värviga.“;

22) paragrahvi 51 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 56 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ükskõik millist liiki illustratsioonid (joonised, skeemid, tabelid, diagrammid, graafikud, epüürid, joonistused, ostsillogrammid jms) tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega ja värvimata. Kõikidel juhtudel peab joonte paksus võtma arvesse joonise ja reproduktsioonide mõõtkava, laadi, teostust ja loetavust. Varjutuse kasutamine illustratsioonidel (mitte joonistel) on lubatud tingimusel, et see aitab illustratsioone paremini mõista ega ole nii ulatuslik, et takistaks loetavust. Paberil joonised või illustratsioonid esitatakse valgel tihedal matil vastupidaval ja painduval paberil formaadis A4 (210 x 297 mm). Joonised ega illustratsioonid ei tohi olla reljeefse pinnaga ega mis tahes tehnikas kolmemõõtmelised.“;

24) paragrahvi 57 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.“;

25) paragrahvi 57 lõike 1 teine lause, § 57 lõike 2 teine lause ja § 57 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 61 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Riigilõivu tasumine“;

27) paragrahvi 61 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 61 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigilõiv tuleb tasuda „Kasuliku mudeli seaduse“ § 18 lõikest 2 tulenevalt kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. Nimetatud tähtaega ei saa pikendada ega taastada.“;

29) paragrahvi 61 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 61 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui riigilõivu on eri aegadel tasunud mitu isikut, loetakse riigilõiv tasutuks isiku poolt, kes tasus riigilõivu esimesena.“;

31) paragrahvi 61 lõike 5 esimene ja teine lause tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 62 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „patendivolinik või“;

33) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui Patendiamet nõuab patendivolinikult volikirja esitamist, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates.“;

34) paragrahvi 63 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane registreerimistaotlus või patenditaotlus või kui kohalduvad „Patendiseaduse“ § 201 lõiked 4 ja 5.“.

§ 4. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 11 „Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 11 „Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „kaantest“ sõnaga „tunnistuse lehest“;

2) paragrahvi 3 pealkirjas asendatakse sõnad „Kaane esikülje“ sõnaga „Tunnistuse lehe“;

3) paragrahvi 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kaane esiküljele“ sõnaga „lehele“;

4) paragrahvi 3 punktis 7 asendatakse sõna „allkiri“ sõnadega „omakäelise allkirja kujutis“;

5) paragrahvi 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;“;

7) paragrahvi 3 punkt 12 ning §-d 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht või tema volitatud isik.“;

9) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine“;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna kasuliku mudeli omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

(12) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna kasuliku mudeli omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.“;

11) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 3−5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui kasuliku mudeli omanik ei ole kasuliku mudeli registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui kasuliku mudeli omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 12 sätestatud viisil.

(4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

(5) Kasuliku mudeli omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.“;

13) paragrahvi 8 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „avalduse“ sõnadega „ja tasub riigilõivu“;

14) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või pärast riigilõivu tasumist, kui viimane toimus hiljem.

(2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 7 tunnistuse kohta sätestatule.“.

§ 5. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 12 „Kaubamärgimäärus“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 12 „Kaubamärgimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja sõnad „§ 712 lõike 3,“;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 ja §-s 13 asendatakse sõnad „, posti või faksi teel“ sõnadega „või posti teel“;

3) paragrahvi 16 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõnu „täielik aadress“ sõnadega „ja soovitatavalt e-posti aadress“;

4) paragrahvi 16 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui graafiline reproduktsioon esitatakse paberil, on selle mõõtmed 80 × 80 mm.“;

6) paragrahvi 21 lõikes 21 asendatakse sõna „puhul“ sõnaga „tähistamiseks“;

7) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid“ sõnadega „või viide avalikule andmebaasile“;

8) paragrahvi 70 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaubamärgileht ilmub igal kuul vähemalt korra. Kaubamärgilehe ilmumise täpsema sageduse ja aja määrab Patendiameti peadirektor.“;

9) paragrahvi 70 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „PDF-vormingus“;

10) paragrahv 90 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 94 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „esindaja andmed“ sõnadega „, kui taotlejal on esindaja“;

12) paragrahvi 95 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 1.“;

13) paragrahvi 95 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„E-portaalis valitakse päritoluametiks Eesti või vormi MM2 andmeväljale 1 märgitakse „Estonia“;

14) paragrahvi 96 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 2.“;

15) paragrahvi 96 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) E-portaalis imporditakse taotluse esitaja andmed põhitaotluse või põhiregistreeringu juurest. Taotleja peab vajadusel lisama nõutavad andmed, sealhulgas e-posti aadressi, mis erineb esindaja e-posti aadressist.“;

17) paragrahvi 96 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „on füüsiline isik, tuleb“ sõnadega „vormi MM2 kasutamise puhul“;

18) paragrahvi 96 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 96 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vormi MM2 kasutamise puhul märgitakse andmeväljale 2(b) rahvusvahelise taotluse esitaja aadress ja andmeväljale 2(c) e-posti aadress, mis erineb esindaja e-posti aadressist.

(5) Kirjavahetuse aadressid märgitakse juhul, kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et talle saadetaks teateid muudel aadressidel, kui taotluse esitaja andemetes märgitud aadressid. Kirjavahetuse aadressina ei korrata esindaja aadressi.“;

20) paragrahvi 96 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 96 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on enam kui üks, märgitakse vormi MM2 kasutamise puhul andmeväljale 2 ühe rahvusvahelise taotluse esitaja andmed ning teiste rahvusvahelise taotluse esitajate andmed märgitakse lisalehele.“;

22) paragrahvi 96 lõikes 8 asendatakse sõnad „ja kirjavahetuse aadressi lahtrisse ei ole aadressi märgitud“ sõnadega „ja kirjavahetuse aadressi ei ole märgitud“;

23) paragrahvi 96 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida, kas ta soovib WIPO Rahvusvahelise Büroo teated saada inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui märge puudub, saadetakse teated keeles, milles rahvusvaheline taotlus on esitatud.

(10) Füüsilisest isikust rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida riigi, mille kodanik ta on. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, võib märkida juriidilise isiku õigusliku  olemuse koos riigi (ja vajadusel selle riigi territoriaalüksuse) nimetusega, kus juriidiline isik on registreeritud.“;

24) paragrahvi 97 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 3.“;

25) paragrahvi 97 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusel märgitakse andmed, mis näitavad seost päritoluametiga kodakondsuse, alalise elukoha või ettevõtte kaudu.

(2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja märgib, et tal on ettevõte või alaline elukoht Eesti Vabariigis, aga tema enda aadress ei ole Eesti territooriumil, peab ta märkima oma ettevõtte või alalise elukoha aadressi, mis asub Eesti territooriumil.“;

26) paragrahvi 98 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 4.“;

27) paragrahvi 98 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et tal oleks suhtlemisel WIPO Rahvusvahelise Bürooga esindaja, tuleb taotluses märkida esindaja nimi ja aadress. Teave peab olema piisav, et oleks võimalik saata esindajale teateid e-posti ja posti teel, see peab sisaldama e-posti aadressi ning võib sisaldada telefoninumbrit.“;

28) paragrahvi 98 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 99 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 5.“;

30) paragrahvi 100 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 6.“;

31) paragrahvi 101 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 101. Kaubamärgi reproduktsioon

(1) Kaubamärgi reproduktsioon esitatakse taotlusel vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli haldusjuhendi lõikele 11bis.“;

32) paragrahvi 101 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 101 lõiked 3−5 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui põhiregistreeringus või põhitaotluses on kaubamärk mustvalge, peab märgi reproduktsioon olema mustvalge; kui põhimärk on värviline, peab ka märk taotlusel olema värviline.

(4) Kui vormil MM2 rahvusvahelise taotluse esitaja soovib registreerida kaubamärgi standardtähtedes kujutatud märgina (sõnamärgina), tuleb märgistada andmeväljal 7(b) asuv ruut. E-portaalis taotluse esitamise korral imporditakse märgi liigi andmed põhitaotluse või põhiregistreeringu juurest.

(5) Kui kaubamärgiks on ainult värvikombinatsioon, tuleb vormi MM2 kasutamise puhul märgistada andmeväljal 7(c) asuv ruut.“;

34) paragrahvi 101 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 102 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 8.“;

36) paragrahvi 102 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui esitatakse värvinõue, näidatakse see ära vastavat ruutu märgistades, värvi või värvikombinatsiooni võib märkida sõnadega.“;

37) paragrahvi 103 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 9.“;

38) paragrahvi 103 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahvusvahelises taotluses võib esitada märgi mis tahes sõnalise kirjelduse või taotleja soovi korral põhitaotluses või põhiregistreeringus sisalduva märgi sõnalise kirjelduse.“;

39) paragrahvi 104 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 10.“;

40) paragrahvi 104 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „Andmeväljal 10“;

41) paragrahvi 105 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 11.“;

42) paragrahvi 105 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluses märgitakse riigid või organisatsioonid, kus rahvusvahelise taotluse esitaja soovib kaubamärki kaitsta.“;

43) paragrahvi 106 pealkirjast jäetakse välja sõnad „Andmeväli 12.“;

44) paragrahvi 106 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vormi MM2 kasutamise puhul paneb rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja taotlusele oma allkirja.“;

45) paragrahv 107 ning § 108 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 107. Kinnitamine ja allakirjutamine päritoluameti poolt

Vormi MM2 kasutamise puhul lisab Patendiamet taotlusele oma kinnituse ja allkirja. E-taotluse puhul on päritoluameti kinnitus elektrooniline.

§ 108. Lõivude arvestus

(1) Vormi MM2 kasutamise puhul peab lõivude arvestuse lehel olema märgitud luba kanda vajalik summa WIPO Rahvusvahelisele Büroole üle avatud kontolt ja vastava korralduse andnud osaline või makstavate lõivude summa, tasumisviis ja lõive tasuv osaline. E-portaalis saab valida makseviisi ja lõivud arvutatakse automaatselt.“;

46) paragrahvi 108 lõiget 2 täiendatakse enne sõnu „Lõivude arvestuse lehele“ sõnadega „Vormi MM2“;

47) paragrahvi 108 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tasumine ei toimu ülekandega WIPO Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, tuleb vormi MM2 kasutamise puhul märkida lõive tasuv osaline.“;

48) paragrahvi 109 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui vastavalt protokollile märgitud lepinguosaline on kooskõlas märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistiku reegli 7 lõikega 2 teatanud, et ta nõuab, et esitataks märgi kavatsetava kasutamise kohta eraldi vormil avaldus, millele on alla kirjutanud rahvusvahelise taotluse esitaja, tuleb see avaldus lisada rahvusvahelisele taotlusele.“;

49) paragrahvi 110 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui rahvusvahelises taotluses on märgitud esindajaks isik, kes ei ole patendivolinik, loeb Patendiamet esindaja määratuks ainult suhtlemiseks WIPO Rahvusvahelise Bürooga ja edastab oma teated rahvusvahelise taotluse esitajale rahvusvahelise registreerimise avalduses märgitud e-posti aadressil või Eestis asuval aadressil.“;

50) paragrahv 111 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 112 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) rahvusvahelises taotluses esitatud kaubamärgi reproduktsioon on identne põhiregistreeringus või põhitaotluses esineva kaubamärgi reproduktsiooniga;“;

52) paragrahvi 112 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „tõendamise“ sõnadega „kinnituse andmise“;

53) paragrahvi 112 lõikes 3 asendatakse sõnad „alla kirjutada“ sõnadega „kinnitus anda“;

54) paragrahvi 113 lõikes 1 asendatakse sõna „Patendiametile“ sõnadega „WIPO Rahvusvahelisele Büroole“;

55) paragrahvi 113 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hilisema märkimise taotlus on soovitatav esitada WIPO Rahvusvahelisele Büroole otse e-taotlusena. Seda saab teha ka Patendiameti või mõne teise riigi nõuetekohase ameti vahendusel, kui omanik seda soovib ja kui asjaomane amet sellega nõustub.“;

56) paragrahvi 113 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 116 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kirje avatakse pärast Euroopa Liidu kaubamärgi, kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi, kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi riigisiseseks taotluseks muutmise taotluse (edaspidi muutmistaotlus) Patendiametisse saabumist.“.

§ 6. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 13 „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 13 „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 ja § 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „lisatakse sellele“ sõnadega „Patendiameti nõudmisel“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) täiendava kaitse taotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood, samuti e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiameti teateid elektrooniliselt;“;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täiendava kaitse taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.“;

6) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Riigilõivu tasumine

Riigilõiv tuleb tasuda enne täiendava kaitse taotluse esitamist. Seda ei või tasuda hiljem.“.

§ 7. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 14 „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 14 „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord“ muutmine:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „kaantest“ sõnadega „tunnistuse lehest“;

2) paragrahvi 3 pealkirjas asendatakse sõna „Esikaane“ sõnadega „Tunnistuse lehe“;

3) paragrahvi 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kaane esiküljele“ sõnadega „lehele“;

4) paragrahvi 3 punktis 7 asendatakse sõna „allkiri“ sõnadega „omakäelise allkirja kujutis“;

5) paragrahvi 3 punktid 9 ja 12 ning §-d 5−7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine

(1) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna aluspatendi omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

(2) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna aluspatendi omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.

(3) Kui aluspatendi omanik ei ole märkinud e-posti aadressi või kui aluspatendi omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa  kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 2 sätestatud viisil.

(4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

(5) Aluspatendi omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.“;

7) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab täiendava kaitse saanud isik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse ja tasub riigilõivu.“;

8) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt määruse 2. peatükile ning kannab tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.“;

10) paragrahvi 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 8 tunnistuse kohta sätestatule.“.

§ 8. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 15 „Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 15 „Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1.1 alapunkt 3 ja punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 3.3.2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Füüsilise isiku andmed on ka e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt.“;

3) punktides 3.5.2 ja 3.5.3 asendatakse sõnad „telefoni ja telefaksi number“ sõnadega „telefoninumber ja e-posti aadress“;

4) punktist 3.10 jäetakse välja sõnad „ja maksemoodus, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi number ja kuupäev“;

5) punkti 3.12.2 esimene lause, punktid 5.2−5.4, 8.1−8.1.7 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkt 9.1 sõnastatakse järgmiselt:

9.1. Taotlus esitatakse Patendiametile elektrooniliselt, posti teel või kohapeal.“;

7) punktid 9.2 ja 9.3 tunnistatakse kehtetuks;

8) punkti 10 pealkiri ja punkt 10.1 sõnastatakse järgmiselt:

10. Riigilõivu tasumine
10.1. Riigilõiv tasutakse ühe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise päevast.“;

9) punkt 10.2 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkt 10.3 sõnastatakse järgmiselt:

10.3. Kui riigilõiv ei ole tasutud, keeldub Patendiamet registreerimistaotlust menetlusse võtmast.“.

§ 9. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 16 „Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 16 „Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) punktid 7.9, 7.12, 10−10.4 ja 11−11.6 tunnistatakse kehtetuks;

2) IV peatüki pealkiri ning punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

IV. Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine

12. Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna mikrolülituse topoloogia omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

13. Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA“ ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.“;

3) IV peatükki täiendatakse punktidega 131−133 järgmises sõnastuses:

131. Kui mikrolülituse topoloogia omanik ei ole mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui mikrolülituse topoloogia omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse punktis 12 sätestatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse punktis 13 sätestatud viisil.

132. Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

133. Mikrolülituse topoloogia omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.“;

4) punktist 14 jäetakse välja sõnad „kaantest ja“;

5) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) punktid 17.1 ja 17.2 sõnastatakse järgmiselt:

17.1. Tunnistuse lisale kantakse registreeringu ja tunnistuse lisa number.

17.2. Vormistatud tunnistuse lisa allkirjastab Patendiameti peadirektor või tema volitatud esindaja.“;

7) punkt 18.3.1 tunnistatakse kehtetuks;

8) punktist 19 jäetakse välja sõnad „templiga“ ja „esikaane“;

9) punkt 20.1 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkt 20.2 sõnastatakse järgmiselt:

20.2. Tunnistuse duplikaat antakse välja vastavalt IV peatükis tunnistuse kohta sätestatule.“.

§ 10. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 17 „Mikrolülituste topoloogiate registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 17 „Mikrolülituste topoloogiate registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registritoimikuga tutvumise või kirjaliku teabe väljastamise taotlemisel peab esitama § 9 lõike 2 kohase kirjaliku avalduse, mis sisaldab muu hulgas päringut, ja ettenähtud juhul tasuma riigilõivu.“;

2) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi, kontaktandmed ja päring ning avalduse eest tuleb tasuda riigilõivu „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 43 lõike 4 alusel.“.

§ 11. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 20 „Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 20 „Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tunnistus vormistatakse tunnistuse lehena, millele lisatakse patendikirjeldus.“;

2) paragrahvi 3 pealkirjas asendatakse sõnad „Kaane esikülje“ sõnadega „Tunnistuse lehe“;

3) paragrahvi 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kaane esiküljele“ sõnadega „lehele“;

4) paragrahvi 3 punktis 7 asendatakse sõna „allkiri“ sõnadega „omakäelise allkirja kujutis“;

5) paragrahvi 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;“;

7) paragrahvi 3 punkt 12 ning §-d 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Patendikirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.“;

9) paragrahvi 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Patendikirja ja patendikirja duplikaadi väljaandmine“;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna patendiomaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

(12) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna patendiomanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.“;

11) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 3−5 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui patendiomanik ei ole registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui patendiomanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 2 sätestatud viisil.

(4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

(5) Patendiomanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.“;

13) paragrahvi 8 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „avalduse“ sõnadega „ja tasub riigilõivu“;

14) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvist 9 jäetakse välja sõna „esikaane“;

16) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või pärast riigilõivu tasumist, kui viimane toimus hiljem.

(2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 7 tunnistuse kohta sätestatule.“.

§ 12. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 2 „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;“;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduses võivad sisalduda andmed riigilõivu tasumise kohta.“;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eestikeelse tõlke nõue ei kehti käesoleva määruse § 24 lõike 1 punktis 3 märgitud järjestuse loetelu suhtes.“;

6) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Füüsilise isiku andmed on ka e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt.“;

7) paragrahvi 12 lõike 7 neljas lause ning § 18 lõike 2 teine ja kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Prioriteediandmetele lisatakse „Patendiseaduse“ § 201 lõikes 4 nimetatud andmekogule juurdepääsu tagamiseks antud kood selle olemasolu korral.“;

9) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 22 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui patenditaotlejaid on mitu, lisatakse allkirja juurde ka ees- ja perekonnanimi.“;

11) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seadme kirjeldamisel viidatakse joonistele. Üldjuhul nummerdatakse konstruktsioonielemendid leiutiskirjelduse koostamise käigus positsiooninumbritega vastavalt nende esmakordse tekstis esinemise järjekorrale. Numeratsiooni on soovitatav alustada kasvavas järjekorras number ühest. Lubatud on kasutada ka muid nummerdamissüsteeme. Näiteks iseseisvad detailid nummerdatakse ühe- ja kahekohaliste arvudega, koostud ja nende detailid kolmekohaliste arvudega („korpus 1”, „elektrimootor 100”, „elektrimootori 100 rootor 110”, „elektrimootori 100 rootori 110 klemmplaat 111”, „elektrimootori 100 rootori 110 klemm 112”). Kuna konstruktsioonielemendi positsiooninumber kuulub teostusnäite korral konstruktsioonielemendi nimetuse juurde, siis positsiooninumbrit reeglina sulgudesse ei panda.“;

12) paragrahvi 31 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Pärast seadme töötamise või kasutamise kirjeldamist on soovitatav lisada konstruktsioonielementide positsiooninumbrite loetelu.“;

13) paragrahvi 34 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Järjestuse loetelu vormistatakse ja esitatakse eraldi dokumendina WIPO standardi ST. 26 kohaselt.“;

14) paragrahvi 34 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 34 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Järjestuse loetelu esitatakse elektrooniliselt taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu või elektroonsel infokandjal. Järjestuse loetelule kohaldatakse PCT haldusjuhiste lisas C sätestatut.“;

16) paragrahvi 44 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Muu illustreeriv materjal esitatakse juhul, kui leiutist ei ole võimalik illustreerida joonistega. Fotod esitatakse reeglina graafiliste materjalide täiendusena. Fotod peavad olema esitatud selliselt, et nendel kujutatu on selgelt eristatav. Fotosid peab olema võimalik vahetult reprodutseerida selgelt eristatavate kujutistega koopiate jaoks. Üldjuhul ei ole fotod põhiline leiutist selgitav materjal. Erandjuhtudel, näiteks kirurgiliste operatsioonide etappide illustreerimisel, võivad fotod olla põhiline selgitav materjal.“;

17) paragrahvi 46 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Riigilõivu tasumine

(1) Riigilõiv patenditaotluse esitamise eest ja kõik järgnevad patenditaotluse menetlusega ning patendi jõushoidmisega seotud riigilõivud tuleb tasuda riigilõivuseaduses sätestatud määras.“;

18) paragrahvi 46 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 47 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) volitatavale patendivolinikule teise sama äriühingu kaudu tegutseva patendivoliniku edasivolitamise õiguse andmise korral selle õiguse olemasolu ja vajaduse korral tingimused;“;

20) paragrahvi 48 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „originaaldokumendid“ sõnaga „dokumendid“;

21) paragrahvi 50 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 50 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui tõlke on teinud vandetõlk, võib ta tõlke kinnitada vandetõlgi tehtud tõlgete kinnitamiseks kehtestatud korra kohaselt.“;

23) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõna „dokumendid“ sõnaga „paberdokumendid“;

24) paragrahvi 52 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 52 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Dokumendid peavad olema trükitud musta värviga.“;

26) paragrahvi 52 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 57 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ükskõik millist liiki joonised või illustratsioonid (skeemid, tabelid, diagrammid, graafikud, epüürid, joonistused, ostsillogrammid jms) tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega ja värvimata paberil formaadis A4 (210 × 297 mm). Varjutuse kasutamine illustratsioonidel (mitte joonistel) on lubatud tingimusel, et see aitab illustratsioone paremini mõista ega ole nii ulatuslik, et takistaks loetavust. Paberil joonised või illustratsioonid esitatakse valgel tihedal matil vastupidaval ja painduval paberil formaadis A4 (210 × 297 mm). Joonised ega illustratsioonid ei tohi olla reljeefse pinnaga ega mis tahes tehnikas kolmemõõtmelised.“;

28) paragrahvi 58 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.“;

29) paragrahvi 58 lõike 1 teine lause, § 58 lõike 2 teine lause ja § 58 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 62 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Riigilõivu tasumine“;

31) paragrahvi 62 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 62 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigilõiv tuleb tasuda „Patendiseaduse“ § 20 lõikest 2 tulenevalt kahe kuu jooksul patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Nimetatud tähtaega ei saa pikendada ega taastada.“;

33) paragrahvi 62 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 62 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui riigilõivu on eri aegadel tasunud mitu isikut, loetakse riigilõiv tasutuks isiku poolt, kes tasus esimesena.“;

35) paragrahvi 62 lõike 5 esimene ja teine lause tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 63 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „patendivolinik või“;

37) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui Patendiamet nõuab patendivolinikult volikirja esitamist, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates.“.

§ 13. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 25 „Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 25 „Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad „riigilõivu tasumist tõendav dokument ning“;

3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 7 täiendatakse pärast sõnu „ühine esindaja“ sõnadega „, samuti e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt.“;

5) paragrahvi 10 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Riigilõivu tasumine“;

6) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui PCT taotluse esitab siseriiklikku menetlusse isik, kellele taotlus on üle läinud või üle antud (uus taotleja) pärast PCT taotluse rahvusvahelist avaldamist või kelle andmeid ei ole WIPO Rahvusvahelises Büroos ettenähtud korras muudetud, peab ta vastavalt „Patendiseaduse” § 44 lõikele 3 ja käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktile 4 esitama taotleja andmete muutmise avalduse ning tasuma riigilõivu ja esitama taotluse üleminekut tõendava dokumendi.“;

8) paragrahvi 15 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.“;

9) paragrahvi 15 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja taotleb „Patendiseaduse” § 33 lõike 3 alusel tõlgete esitamiseks lisaaega, peab ta esitama Patendiametile enne 31 kuu möödumist prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast, vähemalt käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse, tasuma riigilõivu ja esitama tõlgete esitamise lisaaja taotluse.“;

12) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 19 lõike 7 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui riigilõivu on eri aegadel tasunud mitu isikut, loetakse riigilõiv tasutuks isiku poolt, kes tasus riigilõivu esimesena.“.

§ 14. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 26 „Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 26 „Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) punktist 3 jäetakse välja sõnad „andmekogude seaduse § 2 lõike 3 ja § 7 lõigete 3 ja 4 mõistes“;

2) punkti 10 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riigilõiv tuleb tasuda.“.

§ 15. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 1 „Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 1 „Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus“ § 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 4 „Eesti Patendilehe põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 4 „Eesti Patendilehe põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus” asendatakse läbivalt sõnadega „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1257/2012 kohaldamise seadus“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõige 4, § 8 lõige 3 ja § 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json