Teksti suurus:

Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 2

Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded

Vastu võetud 03.01.2012 nr 5
RT I, 10.01.2012, 5
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 24 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldnõuded 

§ 1.   Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumendid

  Geograafilise tähise registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) dokumendid on:
  1) geograafilise tähise registreerimise avaldus (edaspidi avaldus);
  2) kirjeldus, mis näitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ja määratleb geograafilise ala (edaspidi kirjeldus);
  3) tõend päritoluriigi pädevalt ametiasutuselt, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse (edaspidi iseloomulik tunnus) seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga;
  4) tõend geograafilise tähise registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  5) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
  6) volikiri, kui taotlejal on esindaja.

§ 2.   Registreerimistaotluse dokumentide eksemplaride arv
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 3.   Registreerimistaotluse dokumentide keel

  (1) Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse eesti keeles. Kui mõni dokument on esitatud võõrkeeles, lisatakse sellele eestikeelne tõlge. Keelekasutus eestikeelsetes dokumentides ja tõlgetes peab vastama eesti kirjakeele normile.

  (2) Ladinakirjalised nimed esitatakse lähtekeelsel kujul, muukirjalised nimed ladinakirjaliseks transkribeerituna. Asutuse nimi tõlgitakse, kusjuures selle esmakordsel kasutamisel dokumendis lisatakse selle lähtekeelne ladinakirjaline või ladinakirjaliseks transkribeeritud vorm.

  (3) Patendiamet käsitab registreerimistaotluse esitamisel ja menetluse käigus tõlkeid autentsete registreerimistaotluse dokumentidena.

  (4) Tõlke õigsuse eest vastutab tõlk või patendivolinik. Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga „Tõlke õigsust kinnitan” ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

2. peatükk Avaldus 

§ 4.   Avalduse vorm

  (1) Avalduses peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse §-s 25 loetletud andmed ja rekvisiidid. Avalduses on soovitav esitada registreerimistaotluse dokumentide loetelu.

  (2) Avalduse võib esitada määruse lisas toodud plangil, mille juures võib kasutada lisalehti. Lisalehed nummerdatakse ja neile kirjutab alla avaldusele allakirjutanud isik.

§ 5.   Taotleja andmed

  (1) Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

  (2) Avaldusest peab ilmnema taotleja juriidiline staatus (füüsiline või juriidiline isik, isikute ühendus, ametiasutus).

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Välisriigis elu- või asukohta omava taotleja puhul võib aadressile lisaks märkida riigi kahekohalise koodi vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta.

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (7) Kontaktandmetena võib avalduses esitada kirjavahetuse aadressi, kui see erineb taotleja elu- või asukoha aadressist, telefoninumbri või e-posti aadressi.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 6.   Taotleja esindaja andmed

  (1) Patendivoliniku andmed on tema ees- ja perekonnanimi. Soovitav on lisada patendibüroo nimi, aadress, kontaktandmed ja patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus Eesti patendivolinike registris.

  (2) Ühise esindaja korral märgitakse ära ainult tema nimi, mis peab olema identne tema nimega taotlejana.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Kui taotleja esindajat ei ole avalduses näidatud või on näidatud ilmselt valesti, edastab Patendiamet teated taotlejale, mitme taotleja korral esimesena märgitud taotlejale. Kui taotlejate hulgas on nii Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavaid isikuid kui ka välismaiseid isikuid, edastatakse teated esimesena märgitud Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavale taotlejale.

§ 7.   Allkiri

  Allkirjale lisatakse allakirjutamise koht ja aeg. Kui taotleja ei ole füüsiline isik, kirjutab alla taotlejat esindav füüsiline isik, lisades oma ametinimetuse.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 8.   Geograafilise tähise reproduktsioon

  (1) Geograafilise tähise reproduktsioon peab andma täieliku ülevaate geograafilisest tähisest.

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Geograafilise tähise graafiline või fotograafiline reproduktsioon kantakse avaldusele mõõtmetega 80 × 80 mm.

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Geograafilise tähise reproduktsiooni juurde võib lisada tähise kohta selgituse, millel ei ole õiguslikku tähendust.

§ 9.   Teave geograafilise tähise registreerimise taotlemise õiguse kohta

  (1) Avalduses viidatakse geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 vastavale punktile, mille alusel taotleja geograafilise tähise registreerimist taotleb.

  (2) Kui taotleja on Eesti ametiasutus, viidatakse avalduses lisaks lõikes 1 nimetatule geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse sättele, millega antakse sellele asutusele õigus geograafilise tähise registreerimist taotleda. Välisriigi asutuse korral võib avalduses näidata, millise õigusaktiga on asutusele vastav õigus antud.

§ 10.   Kirjelduse lühikokkuvõte

  (1) Kirjelduse lühikokkuvõte esitatakse iga geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse kohta eraldi.

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

3. peatükk Muud taotluse dokumendid 

§ 11.   Kirjeldus

  (1) Kirjeldus esitatakse iga geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse kohta eraldi.

  (2) Kirjelduses peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse § 26 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 12.   Tõendid

  (1) Paragrahvi 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tõendid esitatakse originaali või selle notariaalselt või Patendiameti poolt tõendatud koopiana.

  (2) Põhjendatud kahtluse korral nõutakse tõendi väljastaja pädevuse, tõendina esitatud dokumentide ja allkirjade ehtsuse või muude asjaolude tõendamist, määrates vastuse esitamiseks mõistliku tähtaja.

§ 13.   Tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis

  Tõendiks geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis on:
  1) väljavõte päritoluriigis geograafiliste tähiste kohta peetavast registrist;
  2) päritoluriigi kohtu jõustunud otsus, milles tunnistatakse geograafiline tähis kaitstavaks;
  3) muu dokument, mille alusel võib kindlalt väita, et geograafiline tähis on päritoluriigis kaitstud.

§ 14.   Tõend kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga

  (1) Tõendiks kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga on päritoluriigi pädeva ametiasutuse antud dokument, milles näidatakse geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba tootmise, töötlemise või müügiks ettevalmistamise või teenuse osutamise kohaga.

  (2) Tõendile lisatakse väljavõte õigusaktist, millest tulenevalt päritoluriigi ametiasutus on pädev vastavat tõendit väljastama.

§ 15.   Tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist

  (1) Tõendiks taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist on:
  1) päritoluriigi pädeva ametiasutuse poolt välja antav dokument, milles tõendatakse, et taotleja tegutseb tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana tähises näidatud geograafilisel alal, kui taotleja on geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik;
  2) päritoluriigi pädeva ametiasutuse poolt kinnitatud väljavõte selle isikute ühenduse põhikirjast või ühise tegutsemise lepingust, kui taotleja on geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikute ühendus;
  3) väljavõte õigusaktist, millest tulenevalt päritoluriigi ametiasutus on pädev taotlema geograafilise tähise registreerimist. Kui Eesti pädevast ametiasutusest taotleja on § 9 lõikes 2 nimetatud korras märkinud avaldusele sätte, mille alusel tal on õigus taotlust esitada, ei pea eraldi tõendit esitama.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud põhikirjast või ühise tegutsemise lepingust peab nähtuma, kas tegemist on tarbijate või geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikute ühendusega. Geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikute ühenduse korral peab olema lisatud päritoluriigi pädeva ametiasutuse antud dokument, milles tõendatakse, et ühenduse liikmed tegutsevad tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana tähises näidatud geograafilisel alal.

§ 16.   Riigilõivu tasumist tõendav dokument
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 17.   Volikiri

  (1) Volikirjas peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse § 28 lõikes 4 loetletud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Volikirjale kirjutab alla taotleja. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad. Kui taotlejaks on isikute ühendus, kes ei ole juriidiline isik, kirjutavad alla kõik selle ühenduse liikmed. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise koht ning kuupäev.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Kui sama toimingu tegemiseks kehtib mitu volikirja eri isikutele, edastab Patendiamet teated hilisemas volikirjas märgitud isikule.

§ 18.   Taotluse tekstidokumentide vormistamine
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa Geograafilise tähise registreerimise avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json