Teksti suurus:

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 3

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 7
RT I, 10.01.2012, 7
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2013RT I, 31.05.2013, 203.06.2013
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kasulike mudelite registriga tutvumise üldpõhimõte

  Kasulike mudelite registriga (edaspidi register) tutvumine on päringupõhine.

§ 2.   Registri avalikkus ja registriandmete avalikustamise ulatus

  (1) Register on avalik selles sisalduvate avalike andmebaasi kirjete (edaspidi kirje) ja nende juurde kuuluvate registritoimikute ulatuses.

  (2) „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 1 ja „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 10 lõike 1 alusel on kirje ja selle juurde kuuluv registritoimik avalik kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päevast alates.

§ 3.   Registriandmete salastatuse ulatus

  (1) Kõik kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) kohta kirjes olevad andmed ja kogu registritoimik on kuni „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamiseni salastatud.

  (2) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” võivad kirjes ja registritoimikus salastatuks jääda üksnes autori andmed, kui autor on esitanud nende salastamise nõude, ja „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 8 lõikes 3 nimetatud ajutiselt registritoimikus hoitavad Patendiameti siseseks kasutamiseks ettenähtud dokumendid ning taotleja nõudel registreerimistaotlusest eraldatud ärisaladust sisaldavad dokumendid.

§ 4.   Salastatud registriandmete kasutamise keeld

  Mitte kellelgi, kaasa arvatud kohtul või uurimisasutusel, ei ole „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 10 lõikest 2 tulenevalt õigust nõuda avalikustamata registriandmete (st kirje andmete ja registritoimiku dokumentide) esitamist kasutamiseks tõendina tsiviilasjas või väärteo- või kriminaalmenetluses.

§ 5.   Salastatud registriandmete kopeerimise keeld

  Salastatud registriandmete kopeerimine kasutamiseks väljaspool registreerimistaotluse menetlust Patendiametis või Patendiameti vastu esitatud kaebuse lahendamist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või halduskohtus on taotleja loata, autori andmed aga autori loata, keelatud.

§ 6.   Registriandmete avaldamine Internetis

  (1) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes“ võib Patendiamet avaldada oma veebilehel (avalikus andmebaasis) kirje andmed ja kasuliku mudeli kirjelduse.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Patendiamet võib lõikes 1 kehtestatud tähtpäeva kohaldades saata kasuliku mudeli kirjelduse Euroopa Patendiametile patentide andmebaasis Espacenet avaldamiseks.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

2. peatükk Registriga tutvumine 

§ 7.   Registriga tutvumise õigus

  (1) „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 1 alusel on alates kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päevast ehk registreerimistaotluse avaldamise päevast igaühel õigus tutvuda kasuliku mudeli kohta registri andmebaasis olevate kirje andmetega ja registritoimiku dokumentidega.

  (2) Enne kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päeva ehk registreerimistaotluse avaldamise päeva saab kasuliku mudeli kohta registri andmebaasis olevate kirje andmetega ja registritoimiku dokumentidega tutvuda ainult taotleja ise ja teda esindav patendivolinik. Muud isikud saavad eelnimetatud andmete ja dokumentidega tutvuda üksnes taotleja loal.

  (3) Patendiameti töötajatel, kelle töökohustuste hulka kuulub registreerimistaotluste ja patenditaotluste menetlemine, on töökohustuste täitmisel piiranguteta juurdepääs registri andmebaasis olevate kõigi kirjete andmetele ja kõigi registritoimikute dokumentidele.

§ 8.   Registriga tutvumise taotlemine

  (1) Registriga tutvumine toimub Patendiametis.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Registriga tutvumiseks esitatakse Patendiametile päring. Päring võib olla liht- või liitpäring vastavalt §-le 9.

  (3) Andmebaasi andmetega tutvumiseks kohapeal ilma kirjalikku andmete väljastamist taotlemata võib esitada suulise päringu.

  (4) Registritoimikuga tutvumise või kirjaliku teabe väljastamise taotlemisel peab esitama § 10 lõike 2 kohase kirjaliku avalduse, mis sisaldab muu hulgas päringut, ja ettenähtud juhtudel tasuma riigilõivu.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 9.   Liht- ja liitpäring

  (1) Lihtpäringu objektiks võib olla:
  1) registreerimistaotlus;
  2) registreering (registreeritud kasulik mudel);
  3) isik (autor, taotleja, omanik või esindaja);
  4) kuupäev (registreerimistaotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev, registreeringu kuupäev jne);
  5) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (Int. Cl);
  6) muud registri andmebaasi andmed, mille kohta andmebaasi tarkvara võimaldab päringut esitada.

  (2) Liitpäringu objektiks võib olla lõikes 1 nimetatud lihtpäringu objektide kombinatsioon.

§ 10.   Registritoimikuga tutvumise taotlemine

  (1) Registritoimikuga saab tutvuda avalduse alusel, mille saab esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-postiga.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed, registreerimistaotluse või registreeringu (või kasuliku mudeli tunnistuse) number ning „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 2 alusel andmed „Riigilõivuseaduses” ettenähtud riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Enne registreerimistaotluse avaldamise päeva registritoimikuga tutvuda sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa.

§ 11.   Registritoimikuga tutvumine

  (1) Registritoimikuga saab tutvuda Patendiametis.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Tutvumiseks annab loa Patendiameti pädev ametnik pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut ja tema õigust tutvuda registriga.

  (3) Tutvumiseks võib ühele isikule korraga anda ainult ühe registritoimiku.

  (4) Tutvumise juures peab viibima Patendiameti ametnik.

  (5) Tutvumise aeg määratakse kindlaks tutvuda soovija ja Patendiameti kokkuleppel. Patendiamet peab võimaldama registritoimikuga tutvuda viie tööpäeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast arvates.

  (6) Registritoimikuga tutvumise üle peetakse arvestust. Tutvumise avaldus lisatakse registritoimikusse ja sellele tehakse märge tutvumise kuupäeva kohta. Tutvumise kohta kantakse märge andmebaasi.

§ 12.   Andmebaasi andmetega tutvumine

  (1) Andmebaasi andmetega saab tutvuda arvutiekraanil Patendiametis või esitades § 10 kohase kirjaliku avalduse ja päringu.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Patendiameti pädev ametnik tutvustab soovijat andmebaasi andmetega arvutiekraanil pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut ja tema õigust tutvuda registriga.

  (3) Andmebaasi andmetega saab arvutiekraanil tutvuda esitades päringu ühe kirje kindlate andmete kohta või formuleerides § 9 kohase liht- või liitpäringu.

3. peatükk Registrist teabe väljastamine 

§ 13.   Registrist teabe väljastamise mõiste

  (1) Registrist teabe väljastamise all käesoleva korra tähenduses mõistetakse Patendiameti poolt teabe väljastamist ametlikult kinnitatud kirjaliku teabena paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Ametlikult kinnitamata teavet avalikustatud registriandmete kohta saab § 6 alusel avaldatud Patendiameti veebiväljaannetest. Ametlikult kinnitamata teavet väljastab ka juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

§ 14.   Registrist teabe väljastamise taotlemine

  (1) Teavet väljastatakse registrist avalduse alusel, mille saab esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-postiga.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, päring ning tasutud peab olema riigilõiv „Kasuliku mudeli seaduse“ § 33 lõike 2 alusel.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Patendiametil on õigus keelduda avalduse rahuldamisest ja nõuda päringuobjekti täpsustamist, kui päringu tulemusel väljastamisele kuuluva teabe maht ületab tunduvalt eeldatava mahu ja teabe väljastamine tekitab Patendiametile tehnilisi raskusi.

§ 15.   Registrist teabe väljastamine

  (1) Teave väljastatakse registritoimiku ametlikult kinnitatud dokumendi ärakirjana, andmete väljatrükina või teatena, et päringuobjektile vastavad andmed puuduvad või dokument puudub.

  (2) Juhul kui teabe väljastamise eest tasumisele kuuluv riigilõivu summa sõltub päringu tulemusest, teatab Patendiamet teabe soovijale tasumisele kuuluva summa.

  (3) Patendiamet väljastab teabe ametlikult kinnitatud kirjaliku dokumendina viie tööpäeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast arvates või viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu tasumist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Teave väljastatakse soovija soovi kohaselt kas Patendiametis kohapeal või posti teel.

  (5) Väljastatud kirjaliku teabe üle peetakse arvestust. Arvestuse andmed on avalikud, välja arvatud ärakirjade saajate isikuandmed. Isikuandmeid võib kasutada üksnes riigilõivu laekumise summade õigsuse kontrollimiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json