Teksti suurus:

Kaubamärgimäärus

Kaubamärgimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 6

Kaubamärgimäärus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 12
RT I, 10.01.2012, 12
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2014RT I, 19.08.2014, 201.12.2014
07.01.2015RT I, 13.01.2015, 116.01.2015
05.04.2019RT I, 12.04.2019, 115.04.2019
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 201.07.2019
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Kaubamärgiseaduse” § 1 lõike 2, § 31 lõike 11, § 311 lõike 2, § 34 lõike 4, § 40 lõike 2, § 491 lõike 5, § 511 lõike 6, § 62 lõike 14, § 67 lõike 2, § 713 lõike 4 ja § 717 lõike 2 alusel.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

1. peatükk Kaubamärgi registreerimise taotluse ja teiste Patendiametile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 

1. jagu Üldnõuded 

§ 1.   Mõistete määratlemine

  Määruses kasutatavaid kaubamärgialaseid mõisteid, mis ei ole määratletud „Kaubamärgiseaduses” mõistetakse ja tõlgendatakse „Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis”, „Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis”, „Kaubamärgiõiguse lepingus” ja teistes Riigikogu poolt ratifitseeritud kaubamärgialastes välislepingutes ning nende kohaldamiseks antud õigusaktides toodud määratluste kohaselt.

§ 2.   Dokumentide esitamise üldnõuded

  (1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse Patendiametile dokument või teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Avaldus esitatakse kirjalikus vormis.

  (3) Dokumendid esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Elektrooniline esitamine hõlmab esitamist Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu ja e-posti teel.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Põhjendatud kahtluse korral on Patendiametil õigus nõuda originaaldokumendi või selle notariaalselt või Patendiameti poolt kinnitatud ärakirja esitamist.

  (5) Kui dokument esitatakse seaduses või määruses ettenähtud vorminõuet järgimata, loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline vorminõuet järgiv dokument saabub Patendiametisse kolme tööpäeva jooksul esialgsest esitamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 3.   Dokumentide eksemplaride arv
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 4.   Dokumentide keele- ja tõlkenõuded

  (1) Dokumendid esitatakse Patendiametile üldjuhul eesti keeles.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kui dokument on esitatud võõrkeeles, esitatakse selle tõlge eesti keelde Patendiameti nõudel kahe kuu jooksul nõude esitamise kuupäevast arvates.

§ 5.   Tõlgetele esitatavad üldnõuded

  (1) Patendiametile esitatavate dokumentide tõlked peavad vastama originaaldokumentidele.

  (2) Tõlke õigsuse eest vastutab tõlk või patendivolinik. Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga „Tõlke õigsust kinnitan” ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kui tõlke on teinud vannutatud tõlk, võib ta tõlke kinnitada vannutatud tõlgi poolt tehtud tõlgete kinnitamiseks kehtestatud korra kohaselt.

§ 6.   Tõlke õigsus ja tõlke parandamine

  (1) Tõlke õigsust eeldatakse, kuni ei tõestata vastupidist.

  (2) Kaubamärgi registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja), kaubamärgi omanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik võib taotleda paranduste tegemist tõlkesse ilmsete redaktsiooniliste ja kirjavigade parandamiseks, kui parandused vastavad võõrkeelsele tekstile.

§ 7.   Tekstidokumentide vormistamise üldnõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

2. jagu Volikirja sisu- ja vorminõuded ja esitamise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 8.   Volikiri

  (1) Volikiri antakse ühe või mitme taotluse esitamiseks või muu kaubamärgialase toimingu tegemiseks ühe või mitme patendivoliniku nimele, kellele on antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas (edaspidi patendivolinik).

  (2) „Kaubamärgiseaduse” § 13 lõikes 3 nimetatud ühisele esindajale antakse volikiri, kui:
  1) tema volituste ulatust soovitakse piirata;
  2) ühine esindaja on kaubamärgi registreerimise avaldusele esindajana alla kirjutanud;
  3) mõni taotlejatest ei ole kaubamärgi registreerimise avaldusele alla kirjutanud;
  4) ühine esindaja määratakse pärast taotluse esitamist.

  (3) Volikirjas peab sisalduma:
  1) esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi ja asukoha aadress;
  2) volitatava patendivoliniku ees- ja perekonnanimi;
  21) volitatavale patendivolinikule teise sama äriühingu kaudu tegutseva patendivoliniku edasivolitamise õiguse andmise korral selle õiguse olemasolu ja vajaduse korral tingimused;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral tema nimi;
  4) volituse ulatus, välja arvatud ühise esindaja korral, kui tema volituse ulatust ei soovita piirata;
  5) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;
  6) esindatava allkiri, juriidilise isiku korral tema seadusliku esindaja allkiri;
  7) volikirja väljaandmise kuupäev.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kui esindatav on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks asjaajamisel Patendiametiga loetakse ka kaubamärgi registreerimise avaldust, kui avaldusele on kantud § 18 lõikes 2 või 3 nõutud andmed ja avaldusele on alla kirjutanud taotlejad. Sel juhul loetakse patendivoliniku volituse ulatuseks kõigi kaubamärgialaste toimingute tegemine ja ühise esindaja volituse ulatuseks kõigi taotluse menetlemisega seotud toimingute tegemine, välja arvatud taotluse võõrandamine, kui taotlejad ei ole Patendiametile kirjalikult teatanud teisiti.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 9.   Kaubamärgialaste toimingute tegemiseks antud volikirja erisused
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 10.   Volikirja ja volitatud isiku andmete esitamine
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) Kui taotlus esitatakse ühise esindaja kaudu ja kaubamärgi registreerimise avaldusele on alla kirjutanud ühine esindaja, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui avaldus muu kaubamärgialase toimingu tegemiseks esitatakse ühise esindaja kaudu ja avaldusele on alla kirjutanud ühine esindaja, lisatakse volikiri toimingu tegemise avaldusele.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (11) Kui Patendiamet nõuab taotluse või avalduse esitanud patendivolinikult volikirja esitamist, tuleb volikiri esitada kahe kuu jooksul nõude esitamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui isik, kellel ei ole elukohta, asukohta ega tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, esitab taotluse ise, peab ta edasiseks kaubamärgialaste toimingute tegemiseks volitama patendivoliniku. Volitatud patendivoliniku andmed tuleb esitada kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Kui kaubamärgialase toimingu tegemiseks Patendiametile varem esitatud volikiri kehtib, asendab volikirja esitamist see, kui Patendiametile teatatakse selle taotluse või kaubamärgi registreeringu number, mille juurde varasem volikiri esitati.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 11.   Andmed riigilõivu tasumise kohta
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 12.   Riigilõivu tasumise kohta andmete esitamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

3. jagu Kaubamärgi registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord 

§ 13.   Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine

  Taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 14.   Kaubamärgi registreerimise taotluse dokumendid

  (1) Taotluses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi registreerimise avaldus;
  2) volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) konventsiooniprioriteeti tõendavad dokumendid, kui „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõigete 1 ja 2 kohaselt taotletakse konventsiooniprioriteeti;
  4) näituseprioriteeti tõendavad dokumendid, kui „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõigete 3 ja 4 kohaselt taotletakse näituseprioriteeti;
  5) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  6) kollektiivkaubamärgi põhikiri, kui taotlus esitatakse kollektiivkaubamärgi kohta;
  7) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  8) sertifitseerimismärgi põhikiri, kui taotlus esitatakse sertifitseerimismärgi kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Taotleja võib lisada taotlusele muid dokumente, mida ta vajalikuks peab.

§ 15.   Kaubamärgi registreerimise avalduses esitatavad andmed

  (1) Kaubamärgi registreerimise avalduses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi registreerimise sooviavaldus;
  2) taotleja nimi, elukoha või asukoha aadress, samuti e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) taotlejat esindava patendivoliniku nimi, kui taotlus esitatakse esindaja kaudu;
  4) ühise esindaja nimi, kui taotlejatel on ühine esindaja;
  5) välisriigis elukohta või asukohta omava isiku Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui seda isikut ei esinda patendivolinik;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  6) kaubamärgi reproduktsioon;
  7) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
  8) konventsiooniprioriteedi nõue, kui taotletakse konventsiooniprioriteeti;
  9) näituseprioriteedi nõue, kui taotletakse näituseprioriteeti;
  10) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  11) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  111) märge kaubamärgi liigi kohta vastavalt §-s 191 sätestatule;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  112) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  12) sellekohane märge, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga;
  13) sellekohane märge, kui on tegemist sertifitseerimismärgiga;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  14) taotluse dokumentide loetelu, välja arvatud juhul, kui taotlus esitatakse Patendiameti veebilehe kaudu;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  15) taotleja või tema esindaja allkiri.

  (2) Kaubamärgi registreerimise avalduses võivad sisalduda andmed riigilõivu tasumise kohta ning käesolevas määruses sätestatud juhul kaubamärgi kirjeldus ja värvide loetelu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Patendiameti peadirektor võib kehtestada plangi, millel on soovitatav esitada kaubamärgi registreerimise avaldus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 16.   Taotleja andmed

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusel peab olema märgitud, kas taotleja on füüsiline või juriidiline isik.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha täielik aadress ja soovitatavalt e-posti aadress või kui tal on ettevõte, siis elukoha või ettevõtte asukoha täielik aadress ja soovitatavalt e-posti aadress.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress ja soovitatavalt e-posti aadress.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Taotleja puhul, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, märgitakse aadressile lisaks riigi kahetäheline kood vastavalt Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (6) Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

  (7) Taotleja on kohustatud Patendiametile teatama oma andmete muutumisest. Sellise teate puudumise korral lähtutakse menetluses viimastest Patendiametile teatatud andmetest.

§ 17.   Taotleja muud kontaktandmed

  (1) Taotleja andmetele on soovitatav lisada telefoninumber, füüsilisest isikust taotleja korral isikukood ja juriidilisest isikust taotleja korral registrikood.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui taotleja soovib, et Patendiamet saadaks talle posti teel edastatavaid teateid muul aadressil, kui tema elukoha või asukoha aadress, võib ta avaldusele lisada aadressi kirjavahetuse pidamiseks.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 18.   Taotleja esindaja andmed

  (1) Taotleja esindajaks võib olla kas patendivolinik või mitme taotleja korral nende hulgast määratud ühine esindaja.

  (2) Patendivoliniku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus Eesti patendivolinike registris.

  (3) Ühise esindaja andmeteks on tema nimi. Ühise esindaja nimi peab olema identne tema nimega taotlejana.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 19.   Kaubamärgi kujutamise üldnõuded
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) Kaubamärki kujutatakse üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades kujul, mis võimaldab esitada kaubamärgi registris viisil, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.

  (2) Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, peavad kaubamärgi liik ja reproduktsioon olema omavahel vastavuses vastavalt §-s 191 sätestatule.

  (3) Paragrahvis 191 ettenähtud juhul esitatud kaubamärgi kirjeldus peab vastama reproduktsioonile ega tohi olla sellest laiem.

  (4) Kui kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kindlas värvikombinatsioonis, peab kaubamärgi reproduktsioon olema värviline.

  (5) Kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline, siis võib esitada värvide loetelu. Värvide loetelu peab olema vastavuses reproduktsioonil kasutatud värvidega.

  (6) Elektrooniliselt esitatavate reproduktsioonide aktsepteeritavad failivormingud, nõutava suuruse ja muud asjakohased tehnilised andmed määrab kindlaks Patendiameti peadirektor.

  (7) Kui graafiline reproduktsioon esitatakse paberil, on selle mõõtmed 80 × 80 mm.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 191.   Nõuded eri liiki kaubamärkide kujutamisele

  (1) Kui kaubamärk koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist (sõnamärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kaubamärgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus ilma graafiliste elementide või värvideta.

  (2) Kui kaubamärgi juures on kasutatud ebastandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi (kujutismärk), sealhulgas kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kaubamärgi reproduktsioon koos kõigi selle elementide ja vajaduse korral värvidega.

  (3) Kui kaubamärk koosneb kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus, või laieneb sellele (ruumiline märk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kas kolmemõõtmelise kujundi graafiline reproduktsioon, sealhulgas arvuti abil loodud reproduktsioon, või fotoreproduktsioon. Graafiline või fotoreproduktsioon võib hõlmata eri vaateid. Kui reproduktsiooni ei esitata elektrooniliselt, võib see hõlmata kuni kuut eri vaadet.

  (4) Kui kaubamärk moodustub erilisest viisist, kuidas tähis on kaubale asetatud või kinnitatud (asendimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, mis võimaldab nõuetekohaselt kindlaks määrata tähise asendi ja suuruse või proportsiooni asjaomase kauba suhtes. Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt katkend- või punktiirjoonega. Reproduktsioonile võib lisada kirjelduse, mis täpsustab, kuidas tähis on kaubale kinnitatud.

  (5) Kui kaubamärk koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest (mustrimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, millel on näha tähise kordumismuster. Reproduktsioonile võib lisada kirjelduse, mis täpsustab, kuidas selle elemendid reeglipäraselt korduvad.

  (6) Kui tegemist on värvimärgiga, mille puhul kaubamärk koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks värvi reproduktsioon ja märgitakse värv, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Kui kaubamärk koosneb vaid piirjoonteta värvide kombinatsioonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega ühtsel ja ette kindlaks määratud viisil ning märgitakse värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Värvide kombinatsioonist koosneva värvimärgi reproduktsioonile võib lisada kirjelduse, mis täpsustab värvide süstemaatilist paigutust.

  (7) Kui kaubamärk koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist (helimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks vastavat heli taasesitav helifail või heli täpne esitus noodikirjas. Noodikirja esitamisel võib Patendiamet nõuda helimärgi helilise näidise esitamist.

  (8) Kui kaubamärk koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele (liikumismärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada. Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta.

  (9) Kui kaubamärk koosneb pildi ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele (multimeediamärk), siis esitatakse märgi kujutamiseks audiovisuaalfail, mis sisaldab vastavat pildi ja heli kombinatsiooni.

  (10) Kui kaubamärk koosneb holograafilistest elementidest (hologramm-märk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks videofail või graafiline või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

  (11) Kui kaubamärk ei kuulu ühegi käesoleva paragrahvi lõigetes 1–10 loetletud liigi alla (muu märk), siis peab selle reproduktsioon vastama § 19 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Sellise kaubamärgi reproduktsioonile võib lisada kirjelduse.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 20.   Kaubamärgi kirjeldus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 21.   Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusele märgitakse need kaubad ja/või teenused, mille tähistamiseks tahetakse kaubamärki kasutada, koos vastavate Nizza klassifikatsiooni kauba- ja teenusklasside numbritega.

  (11) Kui kaubamärki tahetakse registreerida mitme kauba- ja teenuseklassi puhul, tuleb kaubad ja teenused rühmitada klassidesse, märkides iga rühma ette selle klassi numbri, kuhu kaubad või teenused kuuluvad, ja esitada need klasside järjekorras.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kauba- ja teenusklassid määratakse taotluse esitamise ajal kehtiva Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni järgi.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (21) Kui kaubamärki tahetakse registreerida jae- ja hulgimüügiteenuste tähistamiseks, liigitatakse need Nizza klassifikatsiooni klassi 35 ning esitatakse müüdavad kaubad piisavalt selgelt ja täpselt, et pädevad asutused ja üldsus saaksid loetelu alusel määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kaupade ja teenuste loetelu esitamine on kohustuslik. Loetelu esitamisel võib kasutada Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetusi ja muid üldmõisteid, kui need vastavad selguse ja täpsuse nõuetele.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (31) Üldmõiste, sealhulgas Nizza klassifikatsiooni klassipäises esitatud üldnimetuse kasutamist tõlgendatakse nii, et see hõlmab kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupu või teenuseid. Sellise mõiste või nimetuse kasutamist ei tõlgendata nii, et see hõlmab nõuet seoses kaupade või teenustega, mida ei saa nii mõista.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Taotluse esitamise kuupäeval esitatud kaupade ja teenuste loetelu ei ole lubatud hiljem laiendada. Hilisem kaupade ja teenuste loetelu piiramine on lubatud.

§ 22.   Prioriteedinõue

  (1) Kui taotleja soovib kasutada „Kaubamärgiseaduse” §-s 29 sätestatud võimalusi prioriteedi määramiseks, tuleb esitada prioriteedinõue taotluse esitamise päeval või kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

  (2) Prioriteedinõude võib esitada kõigi või osade kaupade ja teenuste loetelus märgitud kaupade või teenuste kohta.

  (3) Kui prioriteedinõue ei ole esitatud kõigi kaupade ja teenuste loetelus märgitud kaupade või teenuste kohta, esitatakse loetelu nendest kaupadest või teenustest, mille kohta esitatakse prioriteedinõue.

  (4) Konventsiooniprioriteedi taotlemisel esitatakse esmase taotluse number, prioriteedikuupäev ja riigi nimi või riigi kahetäheline kood.

  (5) Näituseprioriteedi taotlemisel esitatakse prioriteedikuupäev (kaubamärgiga tähistatud eksponaadi näitusel avaliku väljapaneku kuupäev), näituse nimi ja toimumisriigi nimi või kahetäheline kood.

§ 23.   Allkiri

  (1) Kaubamärgi registreerimise avaldusele kirjutab alla taotleja või volituse olemasolu korral patendivolinik. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad või patendivolinik või volikirja olemasolu korral taotlejate ühine esindaja.

  (2) Kui taotleja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 24.   Kollektiivkaubamärgi põhikiri
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  Kollektiivkaubamärgi põhikiri peab sisaldama:
  1) taotleja nime;
  2) ühenduse või avalik-õigusliku juriidilise isiku loomise eesmärki;
  3) ühendust või avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindama volitatud organeid;
  4) ühenduse liikmesuse tingimusi;
  5) kollektiivkaubamärgi reproduktsiooni;
  6) kollektiivkaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu;
  7) isikute loetelu, kellel on lubatud kollektiivkaubamärki kasutada;
  8) kollektiivkaubamärgi kasutamise tingimusi ja korda, sealhulgas sanktsioone.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 25.   Sertifitseerimismärgi põhikiri
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  Sertifitseerimismärgi põhikiri peab sisaldama:
  1) taotleja nime;
  2) kinnitust selle kohta, et taotleja vastab „Kaubamärgiseaduse” § 611 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  3) sertifitseerimismärgi reproduktsiooni;
  4) sertifitseerimismärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu;
  5) nende isikute määratlust, kellel on lubatud sertifitseerimismärki kasutada;
  6) sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate kaupade või teenuste omadusi, näiteks kaupade materjal või valmistamise viis või teenuse osutamise viis, kvaliteet või täpsus;
  7) sertifitseerimismärgi kasutamise tingimusi, sealhulgas sanktsioone;
  8) viisi, kuidas sertifitseerimisasutus punktis 6 nimetatud omadusi hindab ja sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollib.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 26.   Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid ja nende esitamine

  (1) Kui taotluses on esitatud prioriteedinõue, tuleb nõutavad prioriteedinõuet tõendavad dokumendid või viide avalikule andmebaasile esitada kolme kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Konventsiooniprioriteedi nõuet tõendav dokument on esmase taotluse vastu võtnud asutuse poolt taotlejale välja antud tõend esmase taotluse andmetega.

  (3) Konventsiooniprioriteedi nõuet tõendaval dokumendil peavad sisalduma või olema sellele lisatud esmase taotluse number, esmase taotluse esitamise kuupäev, selle riigi nimi või kahetäheline kood, kus esmane taotlus esitati, kaubamärgi reproduktsioon, esmase taotluse esitanud isiku nimi ja elu- või asukoha aadress, esmases taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Näituseprioriteedi nõuet tõendav dokument on näituse administratsiooni poolt välja antud dokument, mis tõendab näituse vastavust „Kaubamärgiseaduse” § 29 lõikega 4 sätestatud nõuetele ja kaubamärgi kasutamist näitusel ning sisaldab kaubamärgiga tähistatult kaupu või teenuseid eksponeerinud isiku nime, nende kaupade ja teenuste loetelu ning näitusel avaliku väljapaneku kuupäeva.

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (7) Kui prioriteedinõue on esitatud mitme esmase taotluse alusel, esitatakse kõigi nende taotluste kohta prioriteeti tõendavad dokumendid.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

4. jagu Teiste Patendiametile esitatavate dokumentidesisu- ja vorminõuded ja esitamise kord 

§ 27.   Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise taotlemine

  (1) Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kehtivusaja pikendamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kehtivusaja pikendamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) kaubamärgiomaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  4) kaubamärgiomaniku volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui kaubamärgiomanikul on esindaja;
  5) kaubamärgiomaniku või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 28.   Kaubamärgi litsentsi registrisse kandmise taotlemine

  (1) Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid, ning tasub riigilõivu. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta registrisse kande tegemise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) litsentsiandja ja litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) litsentsi iseloom (liht-, ainu- või all-litsents vms), territoriaalne ulatus ja ulatus kaupade ja teenuste loetelu suhtes;
  5) litsentsi tähtaeg;
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Avalduses võib esitada muid asjakohaseid andmeid, mille registrisse kandmist litsentsiandja ja litsentsisaaja vajalikuks peavad.

§ 29.   Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamise avaldus

  (1) Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduse esitanud isik avalduse.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kaubamärgi litsentsimise kohta registrisse tehtud kande kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 30.   Kaubamärgi pantimise registrisse kandmise taotlemine

  (1) Pandi kohta registrisse kande tegemiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandi seadmise kokkulepe, ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Pandi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) kaubamärgiomaniku ja pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) pandi rahalise väärtuse suurus (pandisumma);
  5) pandiga tagatud nõude suurus;
  6) täitmise tähtaeg;
  7) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Avalduses võib esitada muid asjakohaseid andmeid, mille registrisse kandmist kaubamärgiomanik ja pandipidaja vajalikuks peavad.

§ 31.   Pandilepingu tingimuste muutmise avaldus

  (1) Pandilepingu tingimuste muutmiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kande muutmise avalduse, millele lisatakse notariaalselt tõestatud pandilepingu lisa, jõustunud kohtuotsus või muu muutmist tõendav dokument, ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) muudetud lepingutingimused;
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 32.   Pandipidaja isiku muutmise avaldus

  (1) Pandipidaja isiku muutmiseks esitab kaubamärgiomanik, pandipidaja või isik, kellele pant üle anti või üle läks (edaspidi uus pandipidaja) kande muutmise avalduse, millele lisatakse pandi üleandmist või üleminekut tõendav notariaalselt tõestatud dokument, ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) uue pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 33.   Registerpandi järjekoha muutmise avaldus

  (1) Registerpandi järjekoha muutmiseks esitab kaubamärgiomanik kande muutmise avalduse, millele lisatakse nende isikute notariaalselt tõestatud kokkulepe, kelle õiguste järjekoht muutub, ja tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande muutmise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) andmed järjekohtade muutmise kohta;
  4) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  5) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 34.   Registerpandi kohta tehtud kande kustutamise avaldus

  (1) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks pandiga tagatud nõude lõppemisel esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja kirjaliku avalduse. Kui avalduse esitab kaubamärgiomanik, lisatakse avaldusele pandipidaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (2) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamiseks pandist loobumise korral esitab pandipidaja avalduse koos notariaalselt kinnitatud pandist loobumise avaldusega.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) pandi kohta registrisse tehtud kande kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 35.   Kaubamärgi võõrandamise registrisse kandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemiseks esitab taotleja, kaubamärgiomanik, uus taotleja või uus kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui avalduse esitab uus taotleja või uus kaubamärgiomanik, lisatakse avaldusele kaubamärgi võõrandamist tõendav dokument, millele on alla kirjutanud taotleja või kaubamärgiomanik.

  (3) Kui võõrandatav kaubamärk on koormatud registerpandiga, lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi võõrandamise kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  7) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (6) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 36.   Kaubamärgi ülemineku registrisse kandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemiseks esitab isik, kellele kaubamärgiõigused üle lähevad (edaspidi uus taotleja või uus kaubamärgiomanik) kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avaldusele lisatakse kaubamärgiõiguste üleminekut tõendav dokument.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi ülemineku kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) uue taotleja või uue kaubamärgiomaniku õigusjärglase andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 37.   Taotluse või registreeringu jagamise taotlemine

  (1) Taotluse või registreeringu jagamiseks esitab taotleja või kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Taotluse või registreeringu jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse või registreeringu jagamise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) loetelu esialgsesse taotlusesse või registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest;
  4) loetelu eraldatud taotluse või registreeringu kaupadest või teenustest;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 38.   Taotluse või registreeringu andmete muutmise registrisse kandmise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Taotleja või kaubamärgi omanik esitab taotluse või registreeringu andmete muutmiseks kirjaliku avalduse oma nime, elu- või asukoha aadressi, muude kontaktandmete või esindaja muutumise korral või kaupade ja teenuste loetelu piiramiseks.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Taotluse või registreeringu andmete muutmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse või registreeringu andmete muutmise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) andmed, mida soovitakse muuta;
  4) andmed muudetud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (41) Patendiamet võib nõuda avalduse esitajalt tõendit andmete muutumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Esindaja muutmiseks ei ole vaja esitada eraldi taotluse või registreeringu andmete muutmise avaldust, kui uue volitatud esindaja kaudu esitatakse muu kaubamärgialase toimingu tegemise avaldus.

§ 39.   Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise taotlemine

  (1) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse. Avaldusele lisatakse vea olemasolu tõendav dokument või viide varem Patendiametile esitatud dokumendile. Tõendavaid dokumente ei ole vaja lisada, kui soovitakse ilmse kirjavea parandamist.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) registreeringu andmetes sisalduva vea parandamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) parandatavad andmed;
  4) andmed parandatud kujul;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 40.   Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamiseks esitab kaubamärgiomanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 41.   Taotluse tagasivõtmine ja kaubamärgist loobumine

  (1) Taotluse tagasivõtmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse.

  (2) Registreeritud kaubamärgist loobumiseks esitab kaubamärgi omanik kirjaliku avalduse.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Taotluse tagasivõtmise või registreeritud kaubamärgist loobumise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse tagasivõtmise või registreeritud kaubamärgist loobumise ja registreeringu kustutamise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui taotlus võetakse tagasi või registreeritud kaubamärgist loobutakse osa kaupade või teenuste suhtes;
  4) loetelu taotlusesse või registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui taotlus võetakse tagasi või registreeritud kaubamärgist loobutakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  6) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 42.   Kaubamärgi registrist kustutamise taotlemine muudel juhtudel

  (1) Kaubamärgi registrist kustutamiseks esitab kaubamärgiomanik või muu isik kirjaliku avalduse.

  (2) Kohtuotsuse või tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse alusel kaubamärgi registrist kustutamise taotlemisel lisatakse avaldusele sellekohane jõustunud kohtuotsus või viide jõustunud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kaubamärgi registrist kustutamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kaubamärgi registrist kustutamise sooviavaldus;
  2) registreeringu number;
  3) viide avalduse aluseks olevale seadusesättele, juriidilisele faktile või kohtuotsusele;
  4) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui taotletakse kaubamärgi registrist kustutamist ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui taotletakse kaubamärgi registrist kustutamist ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  7) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  8) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  9) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (5) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 43.   Registrisse keelumärke tegemise taotlemine

  (1) Registrisse keelumärke tegemiseks esitab pankrotihaldur, kohtutäitur või muu isik kirjaliku avalduse ja sellekohase hagi tagamise määruse, kohtutäituri esildise või muu seaduses keelumärke tegemiseks sätestatud aluse olemasolu tõendava dokumendi.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Keelumärke tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) keelumärke tegemise sooviavaldus;
  2) taotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja nimi ja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 44.   Muude teadete ja dokumentide Patendiametile esitamine

  (1) Registrisse muu märke või kande tegemiseks või registritoimikusse muude teadete või dokumentide lisamiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele vajaduse korral lisatakse tõendavad dokumendid.

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) selgitus teate või dokumendi esitamise eesmärgi kohta;
  2) asjakohase taotluse või registreeringu number;
  3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  4) avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

  (4) Kui avalduse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida ka alla kirjutanud seadusliku esindaja ametinimetus.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

2. peatükk Patendiameti ametliku väljaande „Eesti Kaubamärgileht” struktuur ja väljaandmise kord 

§ 45.   Eesti Kaubamärgilehe otstarve

  „Eesti Kaubamärgileht” (edaspidi Kaubamärgileht) on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, mida antakse välja:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) „Kaubamärgiseaduse” § 40 lõikes 1, §-s 49, § 507 lõikes 3 ja § 70 lõikes 6 sätestatu kohaselt avalikkuse teavitamiseks kaubamärgi registreerimise otsustest, registreeringu andmetest, registreeringu andmete muudatustest või parandustest, registrikannetest ja kaubamärgi rahvusvahelistest registreeringutest;
  2) „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 22 lõikes 3 ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 151 „Riiklik geograafiliste tähiste register” § 18 lõikes 6, § 19 lõikes 7 ning § 20 lõikes 4 sätestatu kohaselt avalikkuse teavitamiseks registreeringu andmetest, registreeringu andmete muudatustest ja registreeringu kustutamisest.

§ 46.   Rahvusvahelised standardid

  Kaubamärgilehes kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 60 „Soovitused kaubamärke puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” ehk INID-koode.

§ 47.   Kaubamärgilehe väljaandmine
[Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 48.   Kaubamärgilehe osad

  Kaubamärgilehe osad on:
  1) tiitelleht ja järgnev leht;
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  2) sisukord (eesti ja inglise keeles);
  3) INID-koodide loend eesti ja inglise keeles;
  4) riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodide loend;
  5) I osa „Kaubamärgi registreerimise otsuse teated”;
  6) II osa „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated”;
  7) III osa „Registreeritud kaubamärgid”;
  8) IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused”;
  9) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  10) V osa „Kaubamärgialased õigusaktid ja muu info”;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  11) VI osa „Registreeritud geograafilised tähised”;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  12) VII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris”;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  13) VIII osa „Geograafilise tähise alased õigusaktid ja muu info”;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  14) IX osa „Loendid”.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 49.   Kaubamärgilehe tiitelleht ja järgnev leht
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Tiitellehel on järgmised andmed:
  1) väljaande nimetus: „Eesti Kaubamärgileht”;
  2) märge: Patendiameti ametlik väljaanne;
  3) number, ilmumisaasta, ilmumiskuu(d), ilmumiskoht;
  4) aastakäigu number;
  5) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles numbris esitatud andmed avaldatuks;
  6) ISSN-kood (rahvusvaheline perioodiliste väljaannete standardnumber);
  7) Eesti Vabariigi väike riigivapp koos riigi nimega EESTI VABARIIK.

  (2) Järgneval lehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) viide „Kaubamärgiseaduse” ja „Geograafilise tähise kaitse seaduse” sättele, mille alusel Kaubamärgilehte välja antakse (eesti ja inglise keeles);
  2) väljaande nimi ja väljaandja nimi (inglise keeles);
  3) märge selle kohta, millisest kuupäevast alates loetakse selles Kaubamärgilehe numbris esitatud andmed avaldatuks (inglise keeles);
  4) [kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  5) autorikaitsemärgis (©-märk, väljaandja nimi (Patendiamet) ja ilmumisaasta).

§ 50.   I osa „Kaubamärgi registreerimise otsuse teated”

  (1) I osas avaldatakse andmed kaubamärkide kohta, mille suhtes Patendiamet on teinud registreerimise otsuse ja mida võib vaidlustada vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõikele 2.

  (2) I osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” §-le 40. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.”

  (3) Kaubamärgi registreerimise otsuse teates avaldatakse:

  INID-kood

1) taotluse number

(210);

2) taotluse esitamise kuupäev

(220);

3) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kood

(310), (320), (330);

4) näituseprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

väljapaneku kuupäev, näituse nimi ja toimumisriik

(230);

5) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

51) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(571);

6) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja/või teenuste loetelu koos klasside numbritega

(511);

7) värvide loetelu, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

8) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

81) märge kaubamärgi liigi kohta vastavalt §-s 191 sätestatule
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(540), (541), (552), (553), (554), (555), (556), (558), (559);

82) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

9) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

10) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

11) märge „Sertifitseerimismärk”, kui on tegemist sertifitseerimismärgiga
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(551);

12) taotleja ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kahetäheline kood
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(731);

13) taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja

(740);

14) välisriigi isiku Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui sellel isikul ei ole esindajat;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

15) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni ja versiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) I osa võib sisaldada alajaotust „Kaubamärgi registreerimise otsuse teadete muudatused ja parandused”, kus avaldatakse:
  1) Kaubamärgilehe number, kus on avaldatud kaubamärgi registreerimise otsuse teade;
  2) taotluse number;
  3) avaldatud andmed;
  4) andmed muudetud või parandatud kujul.

§ 51.   II osa „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated”

  (1) II osas avaldatakse andmed rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärkide kohta, mille suhtes Patendiamet on teinud registreerimise otsuse ja mida võib vaidlustada vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõikele 2.

  (2) II osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” § 70 lõikele 6. Rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguse kaubamärgile võib vaidlustada „Kaubamärgiseaduse” § 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teates avaldatakse:

  INID-kood

1) rahvusvahelise registreeringu number

(111);

2) rahvusvahelise registreeringu järjekorranumber

(210);

3) rahvusvahelise registreeringu kuupäev

(151);

4) hilisema märkimise korral hilisema märkimise kuupäev

(891);

5) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kahetäheline kood
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(310), (320), (330);

6) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

61) kaubamärgi kirjeldus, kui see avaldataks riigisisese kaubamärgi registreerimise otsuse puhul
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(571);

7) kauba- ja/või teenusklasside numbrid ja kaupade ja/või teenuste loetelu
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(511);

8) värvide loetelu, kui see avaldataks riigisisese kaubamärgi registreerimise otsuse puhul
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

9) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

91) märge kaubamärgi liigi kohta vastavalt §-s 191 sätestatule
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(540), (541), (552), (553), (554), (555), (556), (558), (559);

92) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

10) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

11) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

12) märge „Sertifitseerimismärk”, kui on tegemist sertifitseerimismärgiga
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(551);

13) rahvusvahelise registreeringu omaniku nimi ja aadress

(730);

14) WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletääni number, kus registreering on avaldatud;

 

15) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni ja versiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) II osa võib sisaldada alajaotust „Rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete muudatused ja parandused”, kus avaldatakse:
  1) Kaubamärgilehe number, kus on avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teade;
  2) rahvusvahelise registreeringu number;
  3) avaldatud andmed;
  4) andmed muudetud või parandatud kujul.

§ 52.   III osa „Registreeritud kaubamärgid”

  (1) III osas avaldatakse nende kaubamärkide andmed, mille kohta on tehtud registreering kauba- ja teenindusmärkide registrisse.

  (2) III osa alguses avaldatakse järgmine teave:

  „Avaldatakse vastavalt „Kaubamärgiseaduse” §-le 49. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks võib esitada avalduse „Kaubamärgiseaduse” § 52 kohaselt. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks võib esitada hagi „Kaubamärgiseaduse” § 53 kohaselt.”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Registreeritud kaubamärgi kohta avaldatakse § 50 lõike 3 punktides 1–11 ja 14–15 nimetatud andmed ja järgmised andmed:

  INID-kood

1) registreeringu number

(111);

2) registreeringu tegemise kuupäev

(151);

3) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev

(181);

4) registreerimise otsuse teate avaldamise kuupäev

(442);

5) kaubamärgiomaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kahetäheline kood
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(732);

6) kaubamärgiomaniku esindaja nimi, kui kaubamärgiomanikul on esindaja

(740).

  (4) Numbrikoodile (511) lisatakse ülaindeks, mis näitab, mitmenda Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni ja versiooni järgi on kaupade ja teenuste loetelu klassifitseeritud.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 53.   IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused”

  IV osa „Registreeringu andmete muudatused või parandused” võib sisaldada järgmisi alajaotusi:
  1) kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine;
  2) kaubamärgi litsentsimine;
  3) kaubamärgi pantimine;
  4) kaubamärgi võõrandamine;
  5) kaubamärgi üleminek;
  6) registreeringu jagamine;
  7) muud registreeringu andmete muudatused;
  8) registreeringu andmete parandused;
  9) kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine;
  10) kaubamärgi kustutamine registrist.

§ 54.   Alajaotus „Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine”

  Alajaotuses „Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu kehtivusaja lõppemise kuupäev.

§ 55.   Alajaotus „Kaubamärgi litsentsimine”

  (1) Alajaotuses „Kaubamärgi litsentsimine” avaldatakse litsentsi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) litsentsi iseloom ja ulatus;
  4) litsentsi tähtaeg;
  5) muud andmed, mille registrisse kandmist litsentsiandja ja litsentsisaaja vajalikuks peavad;
  6) registrikande jõustumise kuupäev.

  (2) Alajaotuses „Kaubamärgi litsentsimine” avaldatakse litsentsi kohta registrisse tehtud kande kustutamise korral:
  1) registreeringu number;
  2) litsentsisaaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 56.   Alajaotus „Kaubamärgi pantimine”

  (1) Alajaotuses „Kaubamärgi pantimine” avaldatakse pandi kohta kande tegemise korral:
  1) registreeringu number;
  2) pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) pandi rahalise väärtuse suurus;
  4) pandiga tagatud nõude suurus;
  5) täitmise tähtaeg;
  6) pandi järjekoha number;
  7) muud andmed, mille registrisse kandmist pandilepingu pooled vajalikuks peavad;
  8) registrikande jõustumise kuupäev.

  (2) Alajaotuses „Kaubamärgi pantimine” avaldatakse pandi kohta tehtud kande muutmise või kustutamise korral:
  1) registreeringu number;
  2) pandipidaja andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) muudetud andmed, kui kannet muudeti;
  4) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 57.   Alajaotus „Kaubamärgi võõrandamine”

  Alajaotuses „Kaubamärgi võõrandamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) eraldatud registreeringu number, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  4) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  5) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest, kui kaubamärk võõrandatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  6) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 58.   Alajaotus „Kaubamärgi üleminek”

  Alajaotuses „Kaubamärgi õiguste üleminek” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) uue kaubamärgiomaniku andmed (nimi, elukoha või asukoha aadress);
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 59.   Alajaotus „Registreeringu jagamine”

  Alajaotuses „Registreeringu jagamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) loetelu esialgsesse registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest;
  3) eraldatud registreeringu number;
  4) loetelu eraldatud registreeringu kaupadest või teenustest;
  5) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 60.   Alajaotus „Muud registreeringu andmete muudatused”

  Alajaotuses „Muud registreeringu andmete muudatused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) muudetud andmed;
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 61.   Alajaotus „Registreeringu andmete parandused”

  Alajaotuses „Registreeringu andmete parandused” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) parandatavad andmed;
  3) parandatud andmed.

§ 62.   Alajaotus „Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine”

  Alajaotuses „Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljaandmise kuupäev.

§ 63.   Alajaotus „Kaubamärgi kustutamine registrist”

  Alajaotuses „Kaubamärgi kustutamine registrist” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) loetelu kustutatavatest kaupadest või teenustest, kui kaubamärk kustutatakse ainult osa kaupade või teenuste suhtes;
  3) viide kustutamise aluseks olevale seadusesättele, juriidilisele faktile ja/või kohtuotsusele;
  4) kustutamise jõustumise kuupäev.

§ 64.   V osa „Riiklikud embleemid, ametlikud kontroll- ja garantiimärgid ning rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide embleemid, nimetuste lühendid ja nimetused, mida kaitstakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 ter alusel”
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 65.   V osa „Kaubamärgialased õigusaktid ning muu info”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  V. osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) kaubamärgialaseid õigusakte;
  2) riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekirju;
  3) muud kaubamärgialast infot.

§ 66.   VI osa „Registreeritud geograafilised tähised”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) VI osas avaldatakse andmed riiklikku geograafiliste tähiste registrisse kantud geograafiliste tähiste kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) VI osa alguses avaldatakse järgmine teave: „Avaldatakse vastavalt „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 22 lõikele 3. Registreeritud geograafilisi tähiseid võib vaidlustada vastavalt „Geograafilise tähise kaitse seaduse” §-dele 43–44.”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Registreeritud geograafilise tähise kohta avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu andmete kande tegemise kuupäev;
  3) geograafilise tähise reproduktsioon;
  4) kaupade ja teenuste loetelu, mille tähistamiseks geograafilist tähist kasutatakse;
  5) geograafilise ala määratlus;
  6) kirjelduse lühikokkuvõte;
  7) andmed geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga, ning andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud taotleja õigust taotleda geograafilise tähise registreerimist „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  8) geograafilise tähise registreerimise taotleja nimi, tema elu- või asukoha aadress;
  9) geograafilise tähise registreerimise taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja;
  10) geograafilise tähise registreerimise taotluse number;
  11) geograafilise tähise registreerimise taotluse esitamise kuupäev.

§ 67.   VII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) VII osa „Muudatused riiklikus geograafiliste tähiste registris” võib sisaldada järgmisi alajaotusi:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) muudatused registreeringu andmetes;
  2) registreeringu kustutamine.

  (2) Alajaotuses „Muudatused registreeringu andmetes” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) viide registreeringu andmete muutmise aluseks olevale kohtuotsusele, kui muudatus tehakse kohtuotsuse alusel;
  3) registrikande jõustumise kuupäev;
  4) muudetud andmed.

  (3) Alajaotuses „Registreeringu kustutamine” avaldatakse:
  1) registreeringu number;
  2) viide kustutamise aluseks olevale kohtuotsusele;
  3) registrikande jõustumise kuupäev.

§ 68.   VIII osa „Geograafilise tähise alased õigusaktid ja muu info”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  VIII. osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) geograafilise tähise alaseid õigusakte;
  2) muud geograafilise tähise alast infot.

§ 69.   IX osa „Loendid”
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  Lehe IX osas avaldatakse järgmised loendid:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) „Avaldatud Kaubamärgi registreerimise otsuse teadete numbriline loend” – taotluste numbrid kasvavas järjekorras;
  2) „Avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete numbriline loend” – rahvusvaheliste registreeringute numbrid kasvavas järjekorras;
  3) „Registreeritud kaubamärkide registreerimise taotluste numbriline loend” – taotluste numbrid kasvavas järjekorras ja registreeringu numbrid;
  4) „Registreeritud kaubamärkide numbriline loend aasta kohta” – kord aastas ilmuv loend eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud registreeritud kaubamärkide kohta; kaubamärkide registreeringute numbrid väljaannete kaupa;
  5) „Registreeritud geograafiliste tähiste numbriline loend aasta kohta” – kord aastas ilmuv loend eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud registreeritud geograafiliste tähiste kohta; geograafiliste tähiste registreeringute numbrid väljaannete kaupa.

§ 70.   Kaubamärgilehe vormindamisnõuded ja väljaandmine
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Kaubamärgileht ilmub igal kuul vähemalt korra. Kaubamärgilehe ilmumise täpsema sageduse ja aja määrab Patendiameti peadirektor.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Kaubamärgileht avaldatakse Patendiameti veebilehel.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

3. peatükk Kaubamärgitunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 71.   Kaubamärgitunnistuse mõiste

  Kaubamärgitunnistus (edaspidi tunnistus) on elektrooniline dokument, mis tõendab registreeringu tegemist registris.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 72.   Rahvusvahelised standardid

  Tunnistusel kasutatakse bibliograafiliste andmete tähistamiseks koode vastavalt WIPO standardile ST. 60 „Soovitused kaubamärke puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” ehk INID-koode.

§ 73.   Tunnistuse koosseis

  Tunnistus koosneb tiitellehest ja andmelehest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 74.   Tunnistuse tiitellehe andmed ja rekvisiidid
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  Tunnistuse tiitellehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  1) riigi nimi – Eesti Vabariik;
  2) riigi vapp värvilise kujutisena – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  3) tunnistuse nimetus – kaubamärgitunnistus;
  4) tunnistuse number – registreeringu number;
  5) tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
  6) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus – peadirektor;
  7) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi omakäelise allkirja kujutis;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  8) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
  9) tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend, kui tunnistusest antakse välja paberkandjal ärakiri – Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  10) tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;
  11) tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuse koostamise kuupäev;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  12) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus – tunnistus on välja antud „Kaubamärgiseaduse” § 491 järgi;
  14) tunnistusega tõendatavad õigussuhted – tunnistus tõendab kaubamärgi registreeringu tegemist kauba- ja teenindusmärkide registris;
  15) kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaeg – kaubamärgi õiguskaitse kehtib kümme aastat taotluse esitamise kuupäevast arvates. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega võib pikendada kaubamärgiomaniku nõudel kümne aasta kaupa. Kehtivusaja pikendamiseks peab kaubamärgiomanik esitama sellekohase avalduse ja tasuma riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 75.   Tunnistuse andmelehele kantavad andmed ja rekvisiidid

  (1) Tunnistuse andmelehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid koos INID-koodidega:

  INID-kood

1) registreeringu number

(111);

2) registreeringu tegemise kuupäev

(151);

3) registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev

(181);

4) registreerimise otsuse teate avaldamise kuupäev

(442);

5) kaubamärgiomaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kahetäheline kood
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(732);

6) taotluse number

(210);

7) taotluse esitamise kuupäev

(220);

8) konventsiooniprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

esmase taotluse number, esitamise kuupäev, riigi kood

(310), (320), (330);

9) näituseprioriteedi andmed, kui on rahuldatud prioriteedinõue:

 

väljapaneku kuupäev, näituse nimi ja toimumisriik

(230);

10) kaubamärgi reproduktsioon

(540);

101) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

11) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega

(511);

12) värvide loetelu, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

13) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

131) märge kaubamärgi liigi kohta vastavalt §-s 191 sätestatule
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(540), (541), (552), (553), (554), (555), (556), (558), (559);

132) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(591);

14) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

15) märge „Kollektiivkaubamärk”, kui on tegemist kollektiivkaubamärgiga

(551);

16) märge „Sertifitseerimismärk”, kui on tegemist sertifitseerimismärgiga
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(551);

17) patendivoliniku või ühise esindaja nimi, kui kaubamärgiomanikul on esindaja
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

(740);

18) välisriigi isiku Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui sellel isikul ei ole esindajat;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

 

19) märge „Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime”, kui kaubamärk on registreeritud „Kaubamärgiseaduse” § 9 lõike 2 alusel

(521).

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 76.   Tunnistuse kaante vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 77.   Tunnistuse andmelehe vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 78.   Tunnistuse köitmine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 79.   Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (1) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna kaubamärgiomaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

  (2) Tunnistuse ärakirja paberkandjal paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna kaubamärgiomanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähitud postiga.

  (3) Kui kaubamärgiomanik ei ole kaubamärgi registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui kaubamärgiomanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et ta soovib tunnistuse väljastamist paberkandjal, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse ärakiri paberkandjal ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja väljastatakse see lõikes 2 sätestatud viisil.

  (4) Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja paberkandjal allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

  (5) Kaubamärgiomanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist vastavalt §-des 86 ja 87 registritoimiku dokumendi ärakirja väljastamise kohta sätestatule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 80.   Tunnistuse duplikaadi vormistamine ja väljaandmine

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Patendiamet vormistab tunnistuse duplikaadi vastavalt tunnistuse kohta sätestatule ning kannab tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Tunnistuse duplikaat antakse välja vastavalt §-s 79 tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

4. peatükk Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord 

§ 81.   Andmete avaldamine Patendiameti veebilehel

  (1) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel järgmised esitatud taotluse andmed:
  1) kaubamärgi reproduktsioon;
  11) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  12) värvide loetelu, kui see on seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  13) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  2) taotluse number;
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) prioriteediandmed;
  5) taotleja nimi;
  6) taotleja esindaja nimi;
  7) kaupade ja teenuste loetelu ning Nizza klassifikatsiooni klasside numbrid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed avaldatakse taotleja esitatud kujul.

  (3) Pärast kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist avaldab Patendiamet oma veebilehel § 50 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (4) Pärast registreeringu tegemist registrisse avaldab Patendiamet oma veebilehel § 52 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (5) Lõikeid 1–4 kohaldatakse kaubamärgi rahvusvahelistele registreeringutele, arvestades Madridi protokollist, selle juhendist ja „Kaubamärgiseadusest” tulenevaid erisusi ja ning juhindudes § 51 lõikes 3 sisalduvast andmete loetelust.

  (6) Patendiamet uuendab andmeid oma veebilehel perioodiliselt.

  (7) Patendiameti veebilehel avaldatud teave on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust.

§ 82.   Registrist kirjaliku teabe väljastamine

  (1) Kirjalikku teavet väljastatakse registrist kinnitatud teabena.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Kui teabe soovija ei ole avaldanud vastupidist soovi, väljastatakse kirjaliku teabe taotlemisel lisaks registris sisalduvale teabele ka teave asjakohaste kaubamärgi rahvusvaheliste registreeringute kohta.

  (4) Patendiamet väljastab teabe vastavalt teabe soovija eelistusele kas paberkandjal kohapeal või posti teel või e-posti teel viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem. Kui väljastamise vormi ja viisi ei ole avalduses märgitud, väljastatakse teave avaldusega samas vormis ja samal viisil.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Väljastatud kirjaliku teabe üle peetakse arvestust.

  (6) Registrist väljastatud kirjalik teave on informatiivne ja ei oma õiguslikku tähendust.

§ 83.   Registrist kirjaliku teabe väljastamise taotlemine

  (1) Kirjalikku teavet väljastatakse avalduse alusel, mille võib esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi, kontaktandmed ja päringuobjekt.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Päringuobjektiks võib olla kas taotluse number, registreeringu number, isik (taotleja, omanik või esindaja), kuupäev (taotluse esitamise kuupäev, registreeringu kuupäev), prioriteediandmed, kaubamärgi reproduktsioon koos asjakohasel juhul kirjelduse ja üldtunnustatud värvikoodidega, Nizza klassifikatsiooni klassi number või muud registriandmed.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Patendiametil on õigus keelduda kirjaliku teabe väljastamisest ja nõuda päringuobjekti täpsustamist, kui päringuobjektile vastava teabe loetelu sisaldab üle 100 taotluse või registreeringu numbri.

§ 84.   Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub Patendiametis.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Tutvumiseks annab loa Patendiameti pädev ametnik pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut tõendavat dokumenti ja vajadusel registritoimikuga tutvumise õigust.

  (3) Ühel isikul võib korraga võimaldada tutvuda ühe registritoimikuga.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Paberkandjal registritoimikuga tutvumise juures peab pidevalt viibima Patendiameti pädev ametnik. Digitaalse registritoimikuga tutvumiseks teeb Patendiameti pädev ametnik registritoimiku tutvujale arvutis kättesaadavaks.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumine toimub tutvuja ja Patendiameti pädeva ametniku poolt kokkulepitud ajal viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) Registritoimikuga tutvumise üle peetakse arvestust. Tutvumise avaldus lisatakse registritoimikusse ja sellele tehakse märge tutvumise kuupäeva kohta.

  (7) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (8) Kirje andmetega tutvumine toimub arvutis.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 85.   Registritoimikuga või kirje andmetega tutvumise taotlemine

  (1) Registritoimikuga tutvumine toimub avalduse alusel, mille võib esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed ning taotluse või registreeringu number.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist registritoimikuga tutvuda sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast kaubamärgi registreerimist süüdistada teda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumises.

  (4) Kirje andmetega saab tutvuda avalduse alusel, mille võib esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Avalduses peab sisalduma taotluse või registreeringu number, mille kirje andmetega soovitakse tutvuda, ning kirjaliku avalduse korral ka tutvuja nimi ja kontaktandmed.

§ 86.   Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk väljastatakse registrist kinnitatud dokumendina.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist väljastataval kirje väljatrükil võivad sisalduda ainult kaubamärgi reproduktsioon koos asjakohasel juhul kaubamärgi kirjelduse, värvide loetelu ja viitega üldtunnustatud värvikoodidele, taotluse number, taotluse esitamise kuupäev, prioriteediandmed, taotleja nimi, taotleja esindaja nimi ja kaupade ja teenuste loetelu ning Nizza klassifikatsiooni klasside numbrid.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Isiku nõudel väljastab Patendiamet dokumendi selle kohta, et kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole.

  (4) Patendiamet väljastab registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki vastavalt teabe soovija eelistusele kas paberkandjal kohapeal või posti teel või e-posti teel viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem. Kui väljastamise vormi ja viisi ei ole avalduses märgitud, väljastatakse registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk avaldusega samas vormis ja samal viisil.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Väljastatud dokumendi ärakirjade ja kirje väljatrükkide üle peetakse arvestust. Registritoimikusse tehakse märge ärakirjade väljastamise kohta.

§ 87.   Registritoimiku dokumendi ärakirja või kirje väljatrüki väljastamise taotlemine

  (1) Registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk väljastatakse avalduse alusel, mille võib esitada Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed ning taotluse või registreeringu number.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist registritoimiku dokumendi ärakirja sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa või dokumendi, mis tõendab, et taotleja on lubanud pärast kaubamärgi registreerimist süüdistada teda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumises.

5. peatükk Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse Patendiametile esitamise kord 

§ 88.   Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamine

  (1) Rahvusvaheline taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, elektrooniliselt või posti teel.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Posti teel esitatud rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevaks loetakse selle Patendiametisse saabumise kuupäev.

  (3) Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotlus (edaspidi rahvusvaheline taotlus) esitatakse Patendiametile edastamiseks WIPO Rahvusvahelisele Büroole (edaspidi Rahvusvaheline Büroo).
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Rahvusvaheline taotlus esitatakse kaubamärgile õiguskaitse saamiseks ühes või mitmes märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (edaspidi Madridi protokoll) osalises riigis.

  (5) Rahvusvahelise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv. Rahvusvahelist taotlust ei edastata Rahvusvahelisele Büroole seni, kuni rahvusvahelise taotluse esitaja ei ole tasunud ettenähtud summas riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) Madridi protokolli artikli 8 kohased rahvusvaheline põhilõiv, lisalõiv, täiendav lõiv ja märgitud lepinguosaliste poolt nõutavad rahvusvahelised individuaallõivud tasutakse ja sellekohased andmed esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole.

§ 89.   Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamise piirangud

  (1) Rahvusvahelise taotluse esitaja peab olema sama isik, kes on põhiregistreeringu omanik või põhitaotluses nimetatud taotleja.

  (2) Rahvusvahelises taotluses esitatud kaubamärgi reproduktsioon peab olema identne põhiregistreeringus või põhitaotluses esitatud kaubamärgi reproduktsiooniga.

  (3) Kui rahvusvahelises taotluses esineb märge kaubamärgi liigi kohta või et märk on kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk, siis peavad need andmed olema samad, mis põhiregistreeringus või põhitaotluses.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused peavad sisalduma põhiregistreeringu või põhitaotluse kaupade ja teenuste loetelus.

§ 90.   Rahvusvahelise taotluse dokumentide eksemplaride arv
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 91.   Rahvusvahelise taotluse dokumentide keele- ja tõlkenõuded

  (1) Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus esitatakse inglise keeles ja sellele võib lisada kaupade ja teenuste loetelu ning värvinõudluse tõlke prantsuse keelde.

  (2) Kauba- ja teenindusmärgi kavatsetava kasutamise avaldus esitatakse keeles, mida nõuab märgitud lepinguosaline.

  (3) Muud rahvusvahelise taotluse dokumendid esitatakse eesti keeles.

§ 92.   Rahvusvahelise registreerimise avalduse vorm

  (1) Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel, esitatakse rahvusvahelise registreerimise avaldus Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM2.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormi asemel kasutada ise koostatud avalduse vormi, mille vorm ja sisu on identsed ametliku vormiga.

§ 93.   Rahvusvahelise taotluse dokumendid

  (1) Patendiametile esitatavas rahvusvahelises taotluses peavad sisalduma:
  1) kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avaldus;
  2) kaubamärgi kavatsetava kasutamise avaldus eraldi ametlikul vormil, kui mõni märgitud lepinguosalistest seda nõuab;
  3) [kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  4) volikiri või viide varem esitatud volikirjale, kui rahvusvahelise taotluse esitajaid esindab Patendiametis ühine esindaja.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Volikirja ei ole vaja esitada, kui esindaja on määratud ainult suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga.

  (3) Patendiamet võib nõuda tõendusmaterjali esitamist selle kohta, et rahvusvahelise taotluse esitaja on Eesti Vabariigi kodanik või tal on Eesti Vabariigis alaline elukoht või tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte. Tegutsevaks ettevõtteks loetakse ettevõte, kus toimub tegelik tootmis- või äritegevus.

§ 94.   Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avalduses esitatavad andmed

  Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise avalduses peavad sisalduma:
  1) andmed lepinguosalise kohta, kelle amet on päritoluamet;
  2) rahvusvahelise taotluse esitaja andmed;
  3) andmed rahvusvahelise taotluse esitamise õiguse kohta;
  4) esindaja andmed, kui taotlejal on esindaja;
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
  5) andmed põhiregistreeringu või põhitaotluse kohta;
  6) prioriteedinõue, kui taotletakse prioriteeti;
  7) kaubamärgi reproduktsioon;
  8) värvide loetelu, kui see esineb põhiregistreeringus või põhitaotluses;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  81) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  9) muud kaubamärki kirjeldavad andmed;
  10) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
  11) märgitud lepinguosaliste loetelu;
  12) rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 95.   Lepinguosaline, kelle amet on päritoluamet
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  E-portaalis valitakse päritoluametiks Eesti või vormi MM2 andmeväljale 1 märgitakse „Estonia“.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 96.   Rahvusvahelise taotluse esitaja
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (11) E-portaalis imporditakse taotluse esitaja andmed põhitaotluse või põhiregistreeringu juurest. Taotleja peab vajadusel lisama nõutavad andmed, sealhulgas e-posti aadressi, mis erineb esindaja e-posti aadressist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on füüsiline isik, tuleb vormi MM2 kasutamise puhul andmeväljale 2(a) märkida perekonnanimi (põhinimi) ja eesnimi (eesnimed) või teine nimi (teised nimed) sellisel kujul ja sellises järjekorras, nagu asjaomane isik neid tavaliselt kasutab. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, tuleb märkida tema täielik ametlik nimi.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Vormi MM2 kasutamise puhul märgitakse andmeväljale 2(b) rahvusvahelise taotluse esitaja aadress ja andmeväljale 2(c) e-posti aadress, mis erineb esindaja e-posti aadressist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Kirjavahetuse aadressid märgitakse juhul, kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et talle saadetaks teateid muudel aadressidel, kui taotluse esitaja andemetes märgitud aadressid. Kirjavahetuse aadressina ei korrata esindaja aadressi.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (7) Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on enam kui üks, märgitakse vormi MM2 kasutamise puhul andmeväljale 2 ühe rahvusvahelise taotluse esitaja andmed ning teiste rahvusvahelise taotluse esitajate andmed märgitakse lisalehele.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (8) Kui rahvusvahelise taotluse esitab ühiselt kaks või enam taotlejat, kellel on erinevad aadressid, ja kirjavahetuse aadressi ei ole märgitud, siis loetakse kirjavahetuse aadressiks rahvusvahelises taotluses esimesena märgitud rahvusvahelise taotluse esitaja aadress.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (9) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida, kas ta soovib WIPO Rahvusvahelise Büroo teated saada inglise, prantsuse või hispaania keeles. Kui märge puudub, saadetakse teated keeles, milles rahvusvaheline taotlus on esitatud.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (10) Füüsilisest isikust rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida riigi, mille kodanik ta on. Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on juriidiline isik, võib märkida juriidilise isiku õigusliku olemuse koos riigi (ja vajadusel selle riigi territoriaalüksuse) nimetusega, kus juriidiline isik on registreeritud.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 97.   Õigus esitada taotlus
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Taotlusel märgitakse andmed, mis näitavad seost päritoluametiga kodakondsuse, alalise elukoha või ettevõtte kaudu.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja märgib, et tal on ettevõte või alaline elukoht Eesti Vabariigis, aga tema enda aadress ei ole Eesti territooriumil, peab ta märkima oma ettevõtte või alalise elukoha aadressi, mis asub Eesti territooriumil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kui rahvusvahelise taotluse esitavad ühiselt kaks või enam taotlejat, siis peavad rahvusvahelise taotluse esitamise õigust puudutavad nõuded olema täidetud iga rahvusvahelise taotluse esitaja puhul.

§ 98.   Esindaja
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja soovib, et tal oleks suhtlemisel WIPO Rahvusvahelise Bürooga esindaja, tuleb taotluses märkida esindaja nimi ja aadress. Teave peab olema piisav, et oleks võimalik saata esindajale teateid e-posti ja posti teel, see peab sisaldama e-posti aadressi ning võib sisaldada telefoninumbrit.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 99.   Põhiregistreering või põhitaotlus
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Kauba- ja teenindusmärkide registris oleva põhiregistreeringu puhul märgitakse registreeringu number ja registreerimise kuupäev. Registreeringu olemasolu korral põhitaotluse numbrit ja esitamise kuupäeva ei märgita.

  (2) Päritoluametisse esitatud põhitaotluse puhul märgitakse taotluse number ja esitamise kuupäev.

§ 100.   Prioriteedinõue
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Prioriteedinõude puhul peab olema märgitud siseriikliku või regionaalse ameti nimetus, kuhu varasem taotlus oli esitatud, samuti esitamise kuupäev ja taotluse number.

  (2) Kui prioriteedinõue ei hõlma kõiki rahvusvahelise avalduse andmeväljal 10 loetletud kaupu ja teenuseid, tuleb andmeväljal 6 märkida need kaubad ja teenused, mille puhul prioriteeti nõutakse.

  (3) Prioriteedinõudes (kooskõlas Pariisi konventsiooni artikliga 4) võib taotleda põhitaotluse prioriteeti või selle taotluse prioriteeti, millest tuleneb põhiregistreering, kui rahvusvaheline taotlus esitatakse enne kuue kuu möödumist prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast.

  (4) Samuti võib taotleda sellise taotluse prioriteeti, mis on esitatud teise ametisse peale päritoluameti (näiteks varasema taotluse prioriteeti, mille prioriteeti taotleb omakorda põhitaotlus), kui rahvusvaheline taotlus esitatakse enne kuue kuu möödumist prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast.

  (5) Kui nõutav prioriteedikuupäev on, arvestades Pariisi konventsiooni artiklis 4C(3) toodut, varasem kui kuus kuud prioriteedinõude aluseks oleva taotluse esitamise kuupäevast, siis kustutab Patendiamet prioriteedinõude ja teatab sellest rahvusvahelise taotluse esitajale.

§ 101.   Kaubamärgi reproduktsioon
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Kaubamärgi reproduktsioon esitatakse taotlusel vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli haldusjuhendi lõikele 11bis.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kui põhiregistreeringus või põhitaotluses on kaubamärk mustvalge, peab märgi reproduktsioon olema mustvalge; kui põhimärk on värviline, peab ka märk taotlusel olema värviline.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Kui vormil MM2 rahvusvahelise taotluse esitaja soovib registreerida kaubamärgi standardtähtedes kujutatud märgina (sõnamärgina), tuleb märgistada andmeväljal 7(b) asuv ruut. E-portaalis taotluse esitamise korral imporditakse märgi liigi andmed põhitaotluse või põhiregistreeringu juurest.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Kui kaubamärgiks on ainult värvikombinatsioon, tuleb vormi MM2 kasutamise puhul märgistada andmeväljal 7(c) asuv ruut.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (7) Kaubamärgi reproduktsioon peab olema piisavalt selge, võimaldamaks registrisse kandmist, avaldamist ja teadete saatmist.

§ 102.   Värvide loetelu
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  Kui esitatakse värvinõue, näidatakse see ära vastavat ruutu märgistades, värvi või värvikombinatsiooni võib märkida sõnadega. Lisaks sellele võib sõnadega ära märkida märgi põhiosad, kus värvid esinevad.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 103.   Mitmesugused andmed
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Kui märk koosneb osaliselt või täielikult elementidest, mis ei ole ladina tähestiku tähed või araabia või rooma numbrid, lisatakse transliteratsioon ladina tähtedes või araabia numbrites. Transliteratsioon ladina tähtedes peab järgnema foneetilisele transkriptsioonile rahvusvahelise taotluse keeles.

  (2) Kui märk koosneb osaliselt või täielikult sõnadest, mida saab tõlkida, võib lisada tõlke kas inglise või prantsuse või hispaania keelde või kõigisse nendesse keeltesse, olenemata rahvusvahelise taotluse keelest.

  (3) Rahvusvahelises taotluses võib esitada märgi mis tahes sõnalise kirjelduse või taotleja soovi korral põhitaotluses või põhiregistreeringus sisalduva märgi sõnalise kirjelduse.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja ei soovi kaubamärgi registreerimist standardtähtedega, võib ta loetleda kaubamärgi olulisemad sõnalised osad, mille Rahvusvaheline Büroo märgib asjakohasesse andmebaasi ja märgib ära teadetes märgi identifitseerimiseks. Sõnalise osa märkimisel ei ole juriidilist tähendust.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkida rahvusvahelisse taotlusesse kaubamärgi mittekaitstavad osad, millele ta õiguskaitset ei taotle. Mittekaitstava osa võib märkida sõltumata sellest, kas see esineb põhiregistreeringus või põhitaotluses või mitte.

§ 104.   Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Kaubad ja teenused tuleb grupeerida Nizza klassifikatsiooni vastavatesse klassidesse, märkides iga grupi ette klassi numbri ja reastades grupid nimetatud klassifikatsiooni klasside järjekorras.

  (2) Loetletud kaubad ja teenused peavad sisalduma põhiregistreeringu või põhitaotluse kaupade ja teenuste loetelus või peavad mahtuma nimetatud loetelus sisalduva laiema mõiste alla. Rahvusvahelises taotluses esinev kaupade ja teenuste loetelu võib olla ulatuselt kitsam, kui põhitaotluses või põhiregistreeringus sisalduv loetelu.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Rahvusvahelises taotluses võivad olla kaupade ja teenuste loetelu piirangud ühe või mitme märgitud lepinguosalise suhtes. Eri lepinguosaliste puhul võivad piirangud olla erinevad.

§ 105.   Märgitud lepinguosalised
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Taotluses märgitakse riigid või organisatsioonid, kus rahvusvahelise taotluse esitaja soovib kaubamärki kaitsta.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Märkida võib lepinguosalisi, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud ja kelle ratifitseerimine või ühinemine on jõustunud.

§ 106.   Rahvusvahelise taotluse esitaja või esindaja allkiri
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Vormi MM2 kasutamise puhul paneb rahvusvahelise taotluse esitaja või tema esindaja taotlusele oma allkirja.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Kui rahvusvahelise taotluse esitajaid on mitu, kirjutavad alla kõik rahvusvahelise taotluse esitajad või nende esindaja.

§ 107.   Kinnitamine ja allakirjutamine päritoluameti poolt
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  Vormi MM2 kasutamise puhul lisab Patendiamet taotlusele oma kinnituse ja allkirja. E-taotluse puhul on päritoluameti kinnitus elektrooniline.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 108.   Lõivude arvestus
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Vormi MM2 kasutamise puhul peab lõivude arvestuse lehel olema märgitud luba kanda vajalik summa WIPO Rahvusvahelisele Büroole üle avatud kontolt ja vastava korralduse andnud osaline või makstavate lõivude summa, tasumisviis ja lõive tasuv osaline. E-portaalis saab valida makseviisi ja lõivud arvutatakse automaatselt.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Vormi MM2 Lõivude arvestuse lehele märgitakse järgmiste rahvusvaheliste lõivude arvestus:
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
  1) põhilõiv;
  2) individuaallõiv, kui rahvusvahelises taotluses märgitud lepinguosaline kuulub nende hulka, kelle puhul peab tasuma individuaallõivu;
  3) täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kelle puhul ei ole vaja tasuda individuaallõivu;
  4) alates neljandast klassist lisalõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest; kui aga kõigi näidatud lepinguosaliste puhul kuulub tasumisele individuaallõiv, siis ei ole lisalõivu vaja tasuda.

  (3) Kui tasumine ei toimu ülekandega WIPO Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, tuleb vormi MM2 kasutamise puhul märkida lõive tasuv osaline. Kui lõivud tasub rahvusvahelise taotluse esitaja või esindaja isiklikult, tuleb märkida lõivud tasunud isiku nimi; see peab ühtima vormil andmeväljal 2 või 4 märgitud nimega.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 109.   Kauba- ja teenindusmärgi kavatsetava kasutamise avaldus

  (1) Kui vastavalt protokollile märgitud lepinguosaline on kooskõlas märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistiku reegli 7 lõikega 2 teatanud, et ta nõuab, et esitataks märgi kavatsetava kasutamise kohta eraldi vormil avaldus, millele on alla kirjutanud rahvusvahelise taotluse esitaja, tuleb see avaldus lisada rahvusvahelisele taotlusele.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Eraldi dokumenti ei pea esitama lepinguosalise puhul, kes nõuab märgi kavatsetava kasutamise avalduse esitamist, aga ei nõua seda eraldi vormil ega allkirjastatuna.

§ 110.   Esindaja määramise erisused

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Kui rahvusvahelises taotluses on märgitud esindajaks isik, kes ei ole patendivolinik, loeb Patendiamet esindaja määratuks ainult suhtlemiseks WIPO Rahvusvahelise Bürooga ja edastab oma teated rahvusvahelise taotluse esitajale rahvusvahelise registreerimise avalduses märgitud e-posti aadressil või Eestis asuval aadressil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 111.   Rahvusvahelise registreerimise taotluse tekstidokumentide vormistamise erisused
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 112.   Rahvusvahelise registreerimise taotluse vead ja nende parandamine

  (1) Patendiamet ei võta rahvusvahelist taotlust vastu, kui Eesti Vabariik ei ole rahvusvahelise taotluse esitaja suhtes päritoluriik või kui rahvusvahelise taotluse esitajal ei ole Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärki või esitatud kaubamärgi registreerimise taotlust.

  (2) Patendiamet ei edasta rahvusvahelist taotlust Rahvusvahelisele Büroole, kui rahvusvahelises taotluses esitatud andmed ei võimalda Patendiametil tõendada, et:
  1) rahvusvahelise taotluse esitaja on sama isik, kes on põhiregistreeringu omanik või põhitaotluses nimetatud taotleja;
  2) rahvusvahelises taotluses esitatud kaubamärgi reproduktsioon on identne põhiregistreeringus või põhitaotluses esineva kaubamärgi reproduktsiooniga;
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
  3) kui rahvusvahelises taotluses esineb märge kaubamärgi liigi kohta või et märk on kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk, siis esinevad samad andmed ka põhiregistreeringus või põhitaotluses;
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]
  4) rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused sisalduvad kaupade ja teenuste loetelus, mis rahvusvahelise taotluse ametipoolse kinnituse andmise ajal oli põhiregistreeringus või põhitaotluses.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul edastab Patendiamet rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole pärast seda, kui rahvusvahelise taotluse esitaja on esitanud parandatud andmed, mis võimaldavad Patendiametil rahvusvahelisele taotlusele kinnitus anda.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Kui rahvusvahelise taotluse esitaja on märkinud riigi või organisatsiooni, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud, aga ratifitseerimine või ühinemine ei ole veel jõustunud, siis teatab Patendiamet sellest rahvusvahelise taotluse esitajale. Rahvusvahelise taotluse esitaja võib märkimise kustutada või taotluse esialgu ootama jätta ja taotlus loetakse sel juhul esitatuks vastava ratifitseerimise või ühinemise jõustumise kuupäeval.

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (6) Kui rahvusvahelises taotluses esinevad vead, mida ei ole nimetatud lõigetes 1, 2, 4 või 5, edastab Patendiamet rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole ja vigade parandamine toimub Rahvusvahelise Büroo nõudel.

§ 113.   Hilisema märkimise esitamine

  (1) Pärast rahvusvahelist registreerimist võib WIPO Rahvusvahelisele Büroole esitada taotluse lepinguosalise hilisemaks märkimiseks.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Hilisema märkimise taotlus on soovitatav esitada WIPO Rahvusvahelisele Büroole otse e-taotlusena. Seda saab teha ka Patendiameti või mõne teise riigi nõuetekohase ameti vahendusel, kui omanik seda soovib ja kui asjaomane amet sellega nõustub.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kui hilisema märkimise taotlus esitatakse Patendiametile kohapeal, posti või e-posti teel, esitatakse see Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM4.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

6. peatükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi taotluse Patendiametile esitamise kord 
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 114.   Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine Patendiameti kaudu
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 115.   Patendiameti toimingud Ühenduse kaubamärgi taotluse edastamisel Siseturu Ühtlustamise Ametile
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

7. peatükk Patendiameti toimingud Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi siseriiklikuks taotluseks muutmise taotluse menetlemisel 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 116.   Kirje avamine ja andmete kandmine registrisse

  (1) Kirje avatakse pärast Euroopa Liidu kaubamärgi, kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi, kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi riigisiseseks taotluseks muutmise taotluse (edaspidi muutmistaotlus) Patendiametisse saabumist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Kirje avamisel tehakse andmebaasi järgmised kanded:
  1) taotluse numbri kanne;
  2) taotluse esitamise kuupäeva kanne;
  3) muutmistaotluses sisalduvate andmete kanne;
  4) kanne esitatud dokumentide kohta.

  (3) Kirje avamisel avatakse registritoimik.

§ 117.   Muutmistaotluse esitaja teavitamine

  (1) Patendiamet teatab viivitamatult pärast muutmistaotluse saabumist Patendiametisse taotlejale muutmistaotluse saabumise kuupäeva ja „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud tõlke ja andmete Patendiametile esitamise ning riigilõivu tasumise tähtpäeva.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Lõikes 1 nimetatud teade edastatakse muutmistaotluses märgitud patendivolinikule või, kui patendivolinikku ei ole märgitud, saadetakse taotlejale muutmistaotluses nimetatud aadressil või e-posti aadressil.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (3) Lõikes 1 nimetatud teate vastu võtmata jätmine ei vabasta taotlejat „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud tõlke ja andmete Patendiametile esitamise ning riigilõivu tasumise tähtpäevast kinnipidamise kohustusest.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 118.   Muutmistaotluse tagasivõetuks lugemine

  (1) Patendiamet loeb muutmistaotluse tagasivõetuks, kui taotleja ei esita tähtpäevaks Patendiametile „Kaubamärgiseaduse” § 713 lõikes 3 nimetatud tõlget ja andmeid või ei tasu riigilõivu.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

  (2) Tagasivõetuks loetud muutmistaotluse menetlus lõpetatakse.

§ 119.   Erandid

  Selle Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi, mille esitamise või prioriteedikuupäev on varasem kui 1. mai 2004, muutmisel siseriiklikuks taotluseks loetakse siseriikliku taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks 1. mai 2004.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

71. peatükk Riigilõivu tasumise ja selle kontrollimise kord 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 1191.   Unikaalse viitenumbri teatamine

  (1) Pärast taotluse menetlusse võtmist või avalduse esitamist teatab Patendiamet taotlejale või avalduse esitajale unikaalse viitenumbri riigilõivu tasumiseks.

  (2) Unikaalset viitenumbrit ei teatata, kui isik on riigilõivu juba tasunud.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 1192.   Riigilõivu tasumine

  (1) Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontole.

  (2) Kui riigilõiv tasutakse unikaalse viitenumbriga, märgitakse maksedokumendile unikaalne viitenumber, mis on seotud selle toiminguga, mille eest riigilõiv tasutakse.

  (3) Riigilõiv loetakse tasutuks, kui see on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole või kui Patendiametile on esitatud § 1193 lõikes 1 nimetatud andmed riigilõivu tasumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 1193.   Riigilõivu tasumise kohta andmete esitamine

  (1) Kui riigilõiv tasutakse ilma unikaalse viitenumbrita, esitab taotleja, kaubamärgiomanik või muu kaubamärgialase toimingu tegemist taotlev isik Patendiametile riigilõivu tasumise tähtpäevaks riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:
  1) maksedokumendi number;
  2) makse kuupäev;
  3) maksja nimi;
  4) tasutud summa suurus;
  5) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või riigilõivuseaduse asjakohase paragrahvi number;
  6) taotluse number, kaubamärgi registreeringu number või nende puudumisel muud andmed, mis võimaldavad kaubamärki tuvastada.

  (2) Andmed riigilõivu tasumise kohta esitatakse iga taotluse või registreeringu ja iga toimingu kohta eraldi. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme toimingu tegemise eest, esitatakse loetelu tasutud summa taotluste või registreeringute ja toimingute vahel jaotumise kohta.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 1194.   Riigilõivu tasumise kontrollimise kord

  (1) Kui andmed riigilõivu tasumise kohta on esitatud tähtpäevaks, kuid riigilõiv ei ole nõutavas summas Rahandusministeeriumi kontole laekunud, võib Patendiamet riigilõivu tasumise kontrollimise eesmärgil nõuda andmed esitanud isikult pangaasutuse kinnitatud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

  (2) Kui riigilõiv tuleb tasuda kindla tähtaja jooksul või kindlaks tähtpäevaks, loetakse see tähtaegselt tasutuks ka juhul, kui ettenähtud summas riigilõiv on unikaalse viitenumbri alusel laekunud ettenähtud kontole kolme pangapäeva jooksul Patendiameti poolt unikaalse viitenumbri väljastamisest arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

8. peatükk Rakendus- ja üleminekusätted 
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 120.   Rakendussäte

  Patendiamet viib veebilehel avaldatava teabe vastavusse § 81 lõigetes 3–5 sätestatuga hiljemalt 1. märtsiks 2005.

§ 121.   Enne 2019. aasta 1. aprilli taotletud kaubamärgi tunnistuse tiitellehe andmed

  Kaubamärgi puhul, mille registreerimise taotlus esitati enne 2019. aasta 1. aprilli, kantakse kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja kohta tunnistusele, et kaubamärgi õiguskaitse kehtib kümme aastat kauba- ja teenindusmärkide registrisse registreeringu tegemise kuupäevast arvates.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

Lisa 1 Kaubamärgi registreerimise avaldus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

Lisa 2 Tunnistuse esikaane vorm
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json