Teksti suurus:

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 8

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 14
RT I, 10.01.2012, 14
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 397 lõike 2 alusel.

1. osa Üldsätted 

§ 1.   Mõistete määratlemine

  Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid ja mõistete lühendeid:
  1) „täiendav kaitse” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendav õiguskaitse;
  2) „tunnistus” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse tunnistus;
  3) „täiendava kaitse taotlus” on meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendava õiguskaitse saamiseks esitatav taotlus;
  4) „täiendava kaitse saanud isik” on isik, kelle nimi on täiendava kaitse andmise teates ja kellele on väljastatud tunnistus. Tunnistus väljastatakse aluspatendi omanikule.

1. peatükk Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid 

§ 2.   Tunnistuse osad

  Tunnistus koosneb tunnistuse lehest ja andmelehest.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 3.   Tunnistuse lehe andmed ja rekvisiidid
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  Tunnistuse lehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti Vabariigi väike riigivapp;

3) tunnistuse nimetus

täiendava kaitse tunnistus;

4) tunnistuse number

tunnistuse number;

5) tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus

Patendiamet;

6) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi omakäelise allkirja kujutis;
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

       

8) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;

       

9) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

10) tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht

Tallinn;

11) tunnistuse väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus 

 

tunnistus on välja antud patendiseaduse § 397 järgi;

14) tunnistusega tõendatavad õigussuhted

tunnistus tõendab leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamist tunnistuses märgitud patendi kehtivusaja lõppemisel tunnistuses nimetatud toote suhtes tunnistuses märgitud ajani;

15) täiendava kaitse kehtivus

täiendav kaitse kehtib tunnistuses märgitud ajani, kui iga kehtivusaasta eest on tasutud riigilõiv.

§ 4.   Tunnistuse andmelehe andmed

  Tunnistuse andmelehele kantakse järgmised andmed koos Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) standardi ST. 9 „Soovitused patendidokumente ja täiendava kaitse tunnistusi puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” kohaste bibliograafiliste andmete identifitseerimise numberkoodidega (INID-koodid):
  1) tunnistuse number (11);
  2) täiendava kaitse kehtivuse lõppemise kuupäev (94);
  3) täiendava kaitse taotluse number (21);
  4) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
  5) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
  6) aluspatendi number (68);
  7) leiutise nimetus (54);
  8) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev (92);
  9) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
  10) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

2. peatükk Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine 

§ 5.   Tunnistuse kaane vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 6.   Tunnistuse andmelehe vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 7.   Tunnistuse köitmine
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 8.   Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine

  (1) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna aluspatendi omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.

  (2) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna aluspatendi omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.

  (3) Kui aluspatendi omanik ei ole märkinud e-posti aadressi või kui aluspatendi omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 2 sätestatud viisil.

  (4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.

  (5) Aluspatendi omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

3. peatükk Tunnistuse duplikaat 

§ 9.   Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

  (1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab täiendava kaitse saanud isik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse ja tasub riigilõivu. Kui täiendav kaitse on mitme isiku ühine õigus, võib duplikaadi väljaandmise avalduse esitada ka üks isik ilma teiste isikute nõusolekuta.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:
  1) tunnistuse number;
  2) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) täiendava kaitse saanud isiku või patendivoliniku allkiri.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 10.   Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt määruse 2. peatükile ning kannab tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 11.   Duplikaadi väljaandmine

  (1) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 8 tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa Tunnistuse kaante esikülje vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json