Teksti suurus:

Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord

Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 9

Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 15
RT I, 10.01.2012, 15
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 22 lõike 6 alusel.

  Sissejuhatus 

Käesolev kord kehtestab nõuded, mida mikrolülituse topoloogia registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) peab järgima mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) koostamisel ja esitamisel Patendiametile.

Vastavalt mikrolülituse topoloogia kaitse seadusele (edaspidi seadus) rakendatakse Eesti Vabariigis mikrolülituse topoloogiate registreerimisel avaldus- ehk registreerimissüsteemi. Registreerimissüsteemi puhul kontrollib Patendiamet seaduses ettenähtud registreerimistaotluse dokumentide olemasolu ja nende vastavust käesoleva korraga kehtestatud vorminõuetele. Patendiamet kontrollib ka dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist ja tähtaegade arvestuse õigsust, tasutud riigilõivu summade õigsust ning taotleja esindamise õigust toimingutes Patendiametiga.

Patendiamet ei kontrolli mikrolülituse topoloogia vastavust seaduse § 8 lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele. Seaduse § 12 lõikest 4 tulenevalt ei või esitada registreerimistaotlust, kui registreerimist taotlev isik teab, et mikrolülituse topoloogia ei vasta seaduse § 8 eelnimetatud lõigetes sätestatud nõuetele.

Patendiamet ei kontrolli ka registreerimistaotluse esitanud isiku seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigust taotleda mikrolülituse topoloogia registreerimist, samuti mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduses seaduse § 9 lõike 2 alusel esitatud nõude õigsust õiguskaitse alguse päeva määramiseks mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi.

I osa Registreerimistaotluse dokumendid ja nende vorminõuded 

1. Registreerimistaotluse dokumendid

1.1. Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:
1) mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus;
2) mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid;
3) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]
4) volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse kaubamärgiseaduse § 91 lõigete 1 ja 2 tähenduses Eesti patendivoliniku (edaspidi patendivolinik) kaudu või ühiselt esitatava registreerimistaotluse korral taotlejate endi hulgast valitud ühise esindaja kaudu.

1.2. Registreerimistaotlusele võib lisada ka muid dokumente, mis taotleja arvates on vajalikud. Kui need dokumendid sisaldavad ärisaladust, võib taotleja keelata ärisaladuse avalikustamise. Taotleja peab hoolitsema, et sellised dokumendid või nende ärisaladust sisaldavad osad oleksid määratletud registreerimistaotluse menetlemisel selgelt eristatavaina ülejäänud dokumentidest või dokumendi avalikustamisele kuuluvast osast.

2. Dokumentide eksemplaride arv

[kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus

3.1. Üldnõuded

3.1.1. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus peab sisaldama seaduse §-s 20 ettenähtud andmeid. Andmed kantakse käesoleva korra lisas toodud plangile.

3.1.2. Andmed, mis ei mahu ära mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduse andmeväljadele, võib esitada lisalehel, millele kirjutab alla sama isik, kes kirjutab alla mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele vastavalt käesoleva korra punktile 3.12.

3.1.3. Kui füüsilisel isikul on nimi, kust ei ole selgelt arusaadav, milline nimeosa on ees- ja milline perekonnanimi, tuleb perekonnanimi alla joonida. Füüsilise isiku nimi esitatakse ladina tähestikus vastavalt eesti keele algustäheortograafia reeglitele.

3.1.4. Juriidilise isiku nime esitus peab vastama äriseadustiku peatükis 2 sätestatud nõuetele ja eesti kirjakeele normile, mille kohaselt ladinakirjalised nimed esitatakse lähtekeelsel kujul, muukirjalised eesti kirja transkribeerituina. Juriidilise isiku nime puhul rakendatakse eesti keele või juriidilise isiku asukohariigi keele algustäheortograafia reegleid.

3.2. Mikrolülituse topoloogia nimetus

Andmeväljal 1 tuuakse mikrolülituse topoloogia nimetus võimalikult lühidalt, kuid piisavalt täpselt selleks, et vastava ala asjatundjale on arusaadav mikrolülituse otstarve või kasutusvaldkond.

3.3. Taotleja andmed

3.3.1. Taotleja andmed esitatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduse andmeväljal 2.

3.3.2. Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress. Füüsilise isiku elukoht on koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab või millega ta on isiklikult ja majanduslikult kõige enam seotud. Kui füüsilise isiku elukohaks võib samaaegselt lugeda kohti eri riikides, siis märgitakse elukohaks koht riigis, mille kodanik isik on. Füüsilise isiku andmed on ka e-posti aadress, kui taotleja soovib saada Patendiametilt teateid elektrooniliselt.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3.3.3. Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress. Juriidilise isiku asukoht on koht, kus asub tema juhatus või seda asendav organ.

3.3.4. Taotleja puhul, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, märgitakse aadressile lisaks riigi kahetäheline kood vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).

3.3.5. Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

3.3.6. Kui taotleja on liitriigi isik, tuleb aadressis näidata ka osariik, kusjuures linn või muu asula tuleb alla kriipsutada või muul viisil eristada.

3.3.7. Taotleja andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile. Patendiameti nõudmisel peab taotleja esitama Patendiameti määratud tähtajaks andmete muutumist tõendava dokumendi.

3.4. Taotleja esindaja andmed

3.4.1. Andmeväli 3 täidetakse vaid juhul, kui taotlejat esindab taotluse esitamisel või Patendiametiga asjaajamisel patendivolinik või mitme taotleja korral nende ühine esindaja.

3.4.2. Ühise esindaja korral kantakse andmeväljale ainult füüsilise või juriidilise isiku nimi. Ühise esindaja nimi peab olema identne tema nimega taotlejana andmeväljal 2.

3.4.3. Patendivoliniku andmed on ees- ja perekonnanimi, büroo täielik nimi, aadress, telefoni ja telefaksi number ning patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus patendivolinike registris. Andmete esitamiseks on lubatud kasutada nime- ja aadressitemplit, kui see sisaldab kõiki nõutavaid andmeid.

3.4.4. Kui andmeväljal 3 on esitatud nii ühise esindaja kui ka patendivoliniku andmed, loetakse taotleja esindajaks patendivolinik.

3.4.5. Taotleja esindaja andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile.

3.5. Andmed kirjavahetuse pidamiseks

3.5.1. Andmeväli 4 täidetakse juhul, kui taotluse esitab ja mikrolülituse topoloogia registreerimise asju ajab taotleja ise või mitme taotleja korral nende ühine esindaja. Andmeväljale 4 märgitakse taotleja või ühise esindaja andmed ka juhul, kui patendivoliniku andmed on andmeväljal 3 märgitud, aga ta ei ole volitatud vastu võtma Patendiameti kirjalikke teateid või vahetama suulist informatsiooni.

3.5.2. Kui taotleja on füüsiline isik või mitme taotleja korral on nende ühiseks esindajaks füüsiline isik, märgitakse andmeväljale 4 selle isiku nimi ja teate kõige kiiremat ning kindlamat edastamist tagav aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3.5.3. Kui taotleja on juriidiline isik või mitme taotleja korral on nende ühiseks esindajaks juriidiline isik, võib andmeväljale 4 märgitud isikuks olla selle juriidilise isiku juht, tema poolt määratud töötaja või prokurist. Andmeväljale märgitakse selle isiku nimi, ametinimetus ja teate kõige kiiremat ning kindlamat edastamist tagav aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3.5.4. Kui andmeväli 4 ei ole ettenähtud juhtudel täidetud või on täidetud ilmselt valesti või vigaselt, edastab Patendiamet teated andmeväljal 3 märgitud ühisele esindajale või selle puudumisel andmeväljal 2 märgitud taotlejale. Kui mitme taotleja korral ei ole ühist esindajat määratud, edastatakse teated andmeväljal 2 esimesena märgitud taotlejale tema elu- või asukoha aadressil. Kui taotlejate hulgas on nii Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavaid isikuid kui ka välisriigis elu- või asukohta omavaid isikuid, edastatakse teated andmeväljal 2 järjekorras esimesena märgitud Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavale isikule.

3.5.5. Kirjavahetuse andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile.

3.6. Autori andmed

3.6.1. Andmeväljal 5 esitatakse autori ees- ja perekonnanimi ning täielik aadress, millele on lisatud riigi kahetäheline kood.

3.6.2. Mitme autori puhul märgitakse andmeväljale 5 punktis 3.6.1 nimetatud andmed kõigi autorite kohta.

3.6.3. Kui autor on ühtlasi taotleja, võib andmeväljale 5 kirjutada ainult autori ees- ja perekonnanime või sõna „taotleja”. Aadressi märkimine ei ole sel juhul kohustuslik.

3.6.4. Autor, kes ei soovi oma nime autorina avalikustada, esitab andmeväljal 5 nime autorina avalikustamise keelamise nõude, kinnitades seda nõuet oma allkirjaga.

3.6.5. Kui autor on surnud, märgitakse andmeväljale 5 autori ees- ja perekonnanimi, sõna „surnud” ning autori viimase elukoha riigi kahetäheline kood.

3.7. Andmed mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise õiguse kohta

Andmeväljal 6 näidatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise ja mikrolülituse topoloogia omanikuks saamise õiguslik alus vastava ruudu märgistamise teel. Lepingu või muu dokumendi esitamist õigusliku aluse kinnitamiseks taotluse esitamisel ei nõuta.

3.8. Mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise kuupäev

3.8.1. Andmevälja 7 täitmist loetakse nõude esitamiseks määrata mikrolülituse topoloogia õiguskaitse algus selle esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi.

3.8.2. Andmeväljale 7 märgitakse andmetena mikrolülituse topoloogia esmakordne ärieesmärgil kasutamise kuupäev ja riigi nimi või WIPO standardile ST. 3 vastav selle riigi identifitseerimise kahetäheline kood, kus mikrolülituse topoloogiat esmakordselt ärieesmärgil kasutati.

3.8.3. Mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise aega ja kohta tõendavate dokumentide esitamist registreerimistaotluses ei nõuta.

3.9. Avalikustamisele mittekuuluv teave

Andmeväljal 8 loetletakse käesoleva korra punkti 1.2 kohaselt registreerimistaotlusele lisatud ärisaladust sisaldavad dokumendid, mille avalikustamine on keelatud.

3.10. Andmed riigilõivu tasumise kohta

Andmeväljale 9 märgitakse tasutud riigilõivu summa.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3.11. Andmed lisade kohta

Andmeväljal 10 tehakse lisade loetelus ruutu märge registreerimistaotluse koosseisus olevate dokumentide kohta. Seejärel märgitakse iga dokumendi lehtede ja eksemplaride arv. Kui registreerimistaotluses on mõni dokument, mida loetelu ei sisalda, täiendatakse loetelu, lisades selle dokumendi nimetuse, lehtede ja eksemplaride arvu.

3.12. Allkiri

3.12.1. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele kirjutab alla taotleja või volituse olemasolul patendivolinik. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad või patendivolinik või ühine esindaja.

3.12.2. Kui patenditaotleja on juriidiline isik, tuleb märkida ka allakirjutanud pädeva ametiisiku ametinimetus.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

3.12.3. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise koht (linn, muu asula, talu) ning kuupäev.

3.12.4. Allkiri lisalehel peab vastama käesoleva korra punktides 3.12.2 ja 3.12.3 sätestatud nõuetele.

4. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid

4.1. Registreerimistaotlus peab sisaldama mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumente, mis peavad andma täieliku ja täpse ettekujutuse mikrolülituse topoloogiast.

4.2. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentideks võivad olla jooniseid või fotod mikrolülituse topoloogiast, maskist või selle osast, millega mikrolülitus on valmistatud või millega saab seda mikrolülitust valmistada, ja mikrolülituse eri kihtidest.

4.3. Kui registreerimiseks esitatav mikrolülituse topoloogia on ainult osa identifitseerimise dokumentides kujutatud topoloogiast, tuleb registreerimiseks esitatav osa selgelt eristada.

4.4. Joonistele ja fotodele kehtivad patenditaotluse dokumentide vormi- ja sisunõuete ning esitamise korra punktis 17.6 kehtestatud vormistamise nõuded.

5. Riigilõiv

5.1. Registreerimistaotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv.

5.2. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

5.3. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

5.4. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

6. Volikiri

6.1. Volikiri antakse ühe või mitme patendivoliniku nimele või, kui taotlejatel on ühine esindaja, siis ühisele esindajale registreerimistaotluse esitamiseks või mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemisega või registreeringu jõushoidmisega seotud kõigi toimingute või mõne toimingu sooritamiseks.

6.2. Kui volikiri on antud mitme patendivoliniku nimele, ajab Patendiamet asju ükskõik kellega neist, juhul kui volikirjas ei nähta ette teisiti.

6.3. Volikirjas peab sisalduma:
1) füüsilisest isikust esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress, juriidilisest isikust esindatava nimi ja aadress;
2) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi ning tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress, juriidilisest isikust ühise esindaja korral tema nimi;
4) volituse ulatus;
5) edasivolitamise õigus, kui esindatav selle õiguse esindajale annab;
6) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;
7) esindatava allkiri;
8) volikirja väljaandmise koht ja kuupäev.

6.4. Volikirjale kirjutab alla taotleja. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad. Volikiri allkirjastatakse käesoleva korra punkti 3.12.2 kohaselt.

6.5. Volikirja notariaalset tõestamist ega volikirja legaliseerimist ei nõuta.

6.6. Kui volikirjas ei ole määratud selle kehtivuse alguse kuupäeva, kehtib volikiri alates allakirjutamise kuupäevast. Kuupäevata volikiri loetakse kehtivaks alates Patendiametisse saabumise kuupäevast.

6.7. Volikirja kehtivuse tähtaeg kirjutatakse sõnadega.

6.8. Kui volikirjas ei ole kehtivusaega märgitud, loetakse volikiri tähtajatuks.

6.9. Edasivolitamise volikirja võib välja anda ainult seaduse § 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatu kohaselt volitatud patendivolinik, kui tal taotleja antud algvolikirja kohaselt on edasivolitamise õigus. Edasivolitamise volikirja võib välja anda ka käesoleva korra punktis 3.4 kehtestatu kohaselt volitatud ja edasivolitamise õigust omav ühine esindaja.

6.10. Kui volikirjas näidatud patendivolinikku ei ole riiklikku patendivolinike registrisse kantud, loetakse volikiri kehtetuks ning registreerimistaotlus tagastatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele alla kirjutanud isikule.

6.11. Kui taotleja, kelle elukoht või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, esitab registreerimistaotluse ise, peab ta registreerimistaotluse menetluse asjade ajamiseks volitama patendivoliniku. Volikiri peab olema esitatud seaduse § 22 lõikes 4 sätestatu kohaselt kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise päevast arvates.

6.12. Patendiamet loeb volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks ka mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldust, kui avalduse andmeväljale 3 on kantud käesoleva korra punktis 3.4.2 või 3.4.3 nõutud andmed ja avaldusele on alla kirjutanud ühise esindaja korral teised taotlejad või patendivoliniku korral kõik taotlejad. Sel juhul loetakse ühise esindaja ja patendivoliniku volituse ulatuseks registreerimistaotluse menetlusega ja patendi jõushoidmisega seotud kõigi toimingute sooritamine ning volituse andmise kohaks ja ajaks avalduse allakirjutamise koht ja aeg.

6.13. Kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu ja mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele on alla kirjutanud patendivolinik, siis peab ta registreerimistaotluse dokumentidele lisama volikirja. Volikirja puudumisel peab patendivolinik esitama volikirja seaduse § 22 lõikes 4 sätestatu kohaselt kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise päevast arvates.

6.14. Kui sama toimingu tegemiseks on volikiri antud eri ajal eri isikutele, loetakse kehtivaks hiljem antud volikiri. Varem antud volitus võib jääda kehtima kas osaliselt või täielikult vaid juhul, kui see selgelt ilmneb hiljem antud volikirjast.

7. Keelenõuded

7.1. Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse Patendiametile eesti keeles.

7.2. Kui mõni registreerimistaotlusele lisatav dokument on esitatud võõrkeeles, esitatakse selle eestikeelne tõlge. Tõlge peab vastama originaaldokumendile. Patendiamet käsitab registreerimistaotluse esitamisel ja menetluse käigus tõlkeid autentsete registreerimistaotluse dokumentidena, kui ei tõestata vastupidist.

7.3. Keelekasutus registreerimistaotluse dokumentides ja registreerimistaotlusele lisatavates dokumentides peab vastama eesti kirjakeele normile keeleseaduse mõttes.

8. Registreerimistaotluse tekstidokumentide vormistamise üldnõuded

8.1. Üldnõuded
[kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

8.2. Terminoloogia ja tinglik tähistamine

8.2.1. Tekstidokumentides kasutatakse teadus- ja tehnikakirjanduses üldlevinud termineid, tähiseid, lühendeid ja mõõtühikuid.

8.2.2. Dokumentides järgitakse terminoloogia ühtsuse nõuet.

8.2.3. Registreerimistaotluse dokumentide tekstis ei tohi olla väljendeid, mis on vastuolus heade tavadega või halvustavad teisi isikuid.

8.2.4. Registreerimistaotluse dokumentide tekstis ei tohi esitada mikrolülituse topoloogiat või taotlejat reklaamivaid tekste või kujutisi.

II osa Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse esitamine 

9. Registreerimistaotluse esitamine

9.1. Taotlus esitatakse Patendiametile elektrooniliselt, posti teel või kohapeal.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

9.2. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

9.3. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

10. Riigilõivu tasumine
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

10.1. Riigilõiv tasutakse ühe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise päevast.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

10.2. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

10.3. Kui riigilõiv ei ole tasutud, keeldub Patendiamet registreerimistaotlust menetlusse võtmast.
[RT I, 08.09.2023, 1 – jõust. 11.09.2023]

11. Volikirja esitamine

11.1. Volikiri esitatakse registreerimistaotluse saabumise päeval või kahe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise päevast.

11.2. Kui volikiri ei ole saabunud Patendiametisse tähtaegselt, keeldub Patendiamet registreerimistaotlust menetlusse võtmast.

Lisa Mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json