Teksti suurus:

Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 10

Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 16
RT I, 10.01.2012, 16
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 46 lõike 4 alusel.

  I. Üldsätted 

1. Mikrolülituse topoloogia tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse välja 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse alusel.

2. Patendiamet annab pärast mikrolülituse topoloogia registreerimist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris kümne tööpäeva jooksul registreerimise päevast mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse.

3. Tunnistus on dokument, mis tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale.

4. Pärast registreeringu andmete muutmise kande tegemist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris annab Patendiamet mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse lisa, mis on tunnistuse lahutamatu osa. Tunnistuse lisana bibliograafiliste andmete muutmise või nendes vigade parandamise korral käsitletakse mikrolülituse topoloogia omanikule väljastatavat registreeringu andmete muutmise teadet. Muudatuste tegemisel mikrolülituse topoloogias vormistatakse tunnistuse lisa käesoleva korra kohaselt.

5. Patendiamet annab mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse duplikaadi ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise päevast.

  II. Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid 

6. Tunnistus koosneb kaantest, andmelehest ja mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.

7. Tunnistuse esikaanele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
7.1. riigi nimi – Eesti Vabariik;
7.2. riigi vapp – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
7.3. tunnistuse nimetus – mikrolülituse topoloogia tunnistus;
7.4. tunnistuse number – registreeringu number;
7.5. tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
7.6. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus – peadirektor;
7.7. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;
7.8. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
7.9. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
7.10. tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;
7.11. tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
7.12. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
7.13. tunnistuse väljaandmise õiguslik alus – Tunnistus on välja antud 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 46 järgi;
7.14. tunnistusega tõendatavad õigussuhted – Tunnistus tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale;
7.15. registreeringu kehtivus – mikrolülituse topoloogia õiguskaitse lõpeb kümne kalendriaasta möödumisel õiguskaitse algusaasta viimasest kalendripäevast;
7.16. originaalsuse kontrollimine – Patendiamet ei ole kontrollinud mikrolülituse topoloogia originaalsust tulenevalt mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 29 lõike 2 punktist 1.

8. Tunnistuse andmelehtedele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
8.1. registreeringu number;
8.2. mikrolülituse topoloogia nimetus;
8.3. mikrolülituse topoloogia autori ees- ja perekonnanimi ning aadress;
8.4. mikrolülituse topoloogia omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
8.5. registreeringu kehtivuse alguse kuupäev;
8.6. registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev;
8.7. patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
8.8. füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;
8.9. registreerimistaotluse number;
8.10. registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
8.11. mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päev.

9. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentideks käesoleva korra mõistes on mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluses sisalduv komplekt nimetatud dokumentide lehtede teisest eksemplarist.

  III. Tunnistuse vormistamine 

10. Tunnistuse vorminõuded

[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

10.1–10.4. [kehtetud - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

11. Tunnistuse köitmine

[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

11.1–11.6. [kehtetud - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  IV. Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine 
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

12. Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna mikrolülituse topoloogia omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

13. Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA“ ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

131. Kui mikrolülituse topoloogia omanik ei ole mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui mikrolülituse topoloogia omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse punktis 12 sätestatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse punktis 13 sätestatud viisil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

132. Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

133. Mikrolülituse topoloogia omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  V. Tunnistuse lisa 

14. Tunnistuse lisa koosneb mikrolülituse topoloogias tehtud muudatusi sisaldavatest mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

15. [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

16. Tunnistuse lisa esikaanele kantakse järgmised andmed (lisa 2):
16.1. riigi nimi – Eesti Vabariik;
16.2. riigi vapp – Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis;
16.3. dokumendi nimetus – mikrolülituse topoloogia tunnistuse lisa;
16.4. registreeringu number;
16.5. lisa number;
16.6. registreeringu muudetud andmete liik – muudatused mikrolülituse topoloogias;
16.7. registrikande tegemise kuupäev;
16.8. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
16.9. registrisekretäri ees- ja perekonnanimi;
16.10. registrisekretäri allkiri;
16.11. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn.

17. Tunnistuse lisa vormistamine ja väljaandmine

17.1. Tunnistuse lisale kantakse registreeringu ja tunnistuse lisa number.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

17.2. Vormistatud tunnistuse lisa allkirjastab Patendiameti peadirektor või tema volitatud esindaja.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

17.3. Tunnistuse lisa antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

  VI. Tunnistuse duplikaat 

18. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

18.1. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduse esitab mikrolülituse topoloogia omanik ise või patendivoliniku kaudu. Ühisomandi korral ei ole teiste ühisomanike nõusolek duplikaadi saamiseks vajalik.

18.2. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:
18.2.1. tunnistuse number;
18.2.2. füüsilisest isikust mikrolülituse topoloogia omaniku korral ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kood, juriidilisest isikust omaniku korral nimi, asukoha aadress ning riigi kood;
18.2.3. mikrolülituse topoloogia omaniku või patendivoliniku allkiri.

18.3. Avaldusele peab olema lisatud:
18.3.1. [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]
18.3.2. volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

19. Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt käesoleva korra osale III ning kannab tunnistuse paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

20. Tunnistuse duplikaadi väljaandmine

20.1. [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

20.2. Tunnistuse duplikaat antakse välja vastavalt IV peatükis tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa 1 Tunnistuse esikaane vorm
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa 2 Tunnistuse lisa esikaane vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json