Teksti suurus:

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 19

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.08.2021 nr 10
RT I, 01.09.2021, 1
jõustumine 01.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2022RT I, 30.09.2022, 101.11.2022, osaliselt 01.01.2023
06.09.2023RT I, 08.09.2023, 1811.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala eelarvest üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele (edaspidi koos kool) riigikaitseõpetuse õppekäikude korraldamiseks, õppevahendite soetamiseks ja Kaitseliidu või Kaitseväe üksuste poolt korraldatavasse välilaagrisse minekuks ja tagasitulekuks toetuse (edaspidi toetus) ning riigikaitseõpetaja stipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, määramise ja kasutamise tingimused ja kord.
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

  (2) Määruses reguleerimata küsimustes kohaldatakse haldusmenetluse seadust.

§ 2.   Toetuse ja stipendiumi andja
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  Koolile toetuse ja riigikaitseõpetajale stipendiumi andja on Kaitseressursside Amet (edaspidi amet).
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 3.   Stipendiumi andja
[Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 4.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

  (2) Toetuse andmise tulemusel on võimalik rohkematel õpilastel Eesti Vabariigis saada riigikaitseõpetust ja riigikaitseõpetuse kvaliteet koolides paraneb.

§ 5.   Stipendiumi andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Stipendiumi andmise eesmärk on tunnustada riigikaitseõpetajaid ning pakkuda riigikaitseõpetajatele võimalusi enesetäiendamiseks.

  (2) Stipendiumi andmise tulemusel on riigikaitseõpetajad motiveeritumad riigikaitseõpetust andma võimalikult kõrgel tasemel.

§ 6.   Rahastatavad tegevused

  (1) Toetusega toetatavad tegevused on:
  1) Kaitseliidu või Kaitseväe üksuse poolt korraldatavasse välilaagrisse mineku ja tagasitulekuga seotud tegevused;
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]
  2) õppimist soodustavate ja ainekavaga kooskõlas olevate õppevahendite, sealhulgas õppematerjalide ja tarvikute, õhkrelvade, sportrelvade ning riigikaitseteemalise kirjanduse soetamine;
  3) õppegrupile ühes kalendriaastas kuni kahe õppimist mitmekesistava ja ainekavaga kooskõlas oleva ühepäevase õppekäigu korraldamine, sealhulgas õpilaste ja kaasas olevate õpetajate toitlustamine, kui õppekäik on pikem kui kuus tundi, piletid, giiditeenus ja varustus sihtkohas ning transport sihtkohta ja tagasi.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  4) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

  (2) Stipendiumiga toetatakse riigikaitseõpetaja isiklikuks tarbeks mõeldud õppetöövahendite ning erialase kirjanduse soetamist ja erialast enesetäiendamist järgmistes valdkondades: pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu ja riigikaitse.

2. peatükk Toetus 

1. jagu Nõuded toetuse taotlejale ja toetuse taotlemine 

§ 7.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla:
  1) üldhariduskool, kes korraldab õpet keskhariduse tasemel ja vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele;
  2) kutseõppeasutus, mis vastab kutseõppeasutuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal puuduvad ameti ees varasemad täitmata kohustused;
  2) kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.

  (3) Eraõiguslik juriidiline isik peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlga või maksuvõla tasumine on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  3) taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
  4) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
  5) taotleja on tegutsenud õppeasutusena vähemalt kaksteist kuud enne taotlusvooru avamist.

§ 71.   Nõuded toetuse taotlusele

  (1) Taotluses kirjeldatud tegevused või soetatud vahendid peavad aitama saavutada riigikaitseõpetuse ainekavas seatud eesmärke.

  (2) Taotlus peab muu hulgas sisaldama andmeid:
  1) taotleja kohta;
  2) riigikaitseõpetaja, sealhulgas tema haridustaseme ja kvalifikatsiooni kohta;
  3) toetatava tegevuse kohta, sealhulgas eesmärk, oodatavad tulemused, elluviimise aeg ning koht, sihtrühm ja selle suurus, aja- ja tegevuskava, eelarve tegevuste kaupa, kogumaksumus, taotletava toetuse summa, oma- ja kaasfinantseeringu summa finantseerijate kaupa.
  4) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

  (3) Taotlusele tuleb lisada volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja taotluste e-keskkonnas (edaspidi e-keskkond).
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 8.   Toetuse taotlusvooru avamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kehtestab kaitseminister ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

  (2) Taotlusvooru avamisest, tingimustest ja planeeritud eelarvest teatab amet oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlusvooru tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) toetuse taotlemiseks nõutavad dokumendid;
  2) dokumentide esitamise tähtaeg;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  3) abikõlblikkuse periood.

  (4) Amet võib taotlusvooru tingimustes ette näha toetatavate tegevuste lõikes toetuse maksimumsumma, millest suuremat toetust ei anta.

  (5) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Amet võib taotlusvooru avada enne ministeeriumi valitsemisala eelarve kehtestamist toetuse andmise aastale eelneval eelarveaastal. Toetuse andmise otsused on lubatud teha pärast taotlusvooru eelarve kehtestamist.

  (7) Amet võib kuulutada ühes kalendriaastas välja mitu taotlusvooru, kui eelarvejääk seda võimaldab.

§ 9.   Toetuse taotluse esitamine

  (1) Taotlus tuleb esitada käesoleva määruse § 8 lõike 3 kohaselt teavitatud tähtajaks.

  (2) Taotluse peab esitama taotleja või tema esindusõiguslik isik e-keskkonnas. Toetuse andja saadab taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta.

  (3) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab taotluse tähtajaks esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea kõrvaldamist.

  (4) Kui e-keskkonnas esineb pikema aja jooksul tehniline viga, mis takistab taotluste esitamist, võib amet taotlusvooru tingimustes ette näha alternatiivse viisi taotluste esitamiseks.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

2. jagu Kulu abikõlblikkus 

§ 10.   Kulu abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see on tegevuste elluviimiseks vajalik, põhjendatud, tekib projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus, tasutakse kooli poolt ning on kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas on:
  1) tõendatud algdokumendiga;
  2) tehtud riigihangete seaduse põhimõtteid järgides;
  3) selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

  (2) Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus käesoleva määruse §-s 4 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamiseks ning see tekib käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud toetatavate tegevuste käigus.

  (3) Mitteabikõlblik kulu on:
  1) organisatsiooni liikmemaks;
  2) sularahas tasutud kulu;
  3) kinnisvara soetamise ja renoveerimise kulu;
  4) trahv, kohtukulu, viivis;
  5) kulu, mis on koolile hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

§ 11.   Abikõlblikkuse periood

  (1) Abikõlblikkuse periood on käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud taotlusvooru avamise teates määratud ajavahemik, millal toetatavad tegevused algavad ja lõpevad ning tegevuste tegemiseks vajalik kulu tekib.

  (2) Abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember.

§ 111.   Abikõlblikkuse perioodi pikendamine

  (1) Toetuse saaja võib taotleda abikõlblikkuse perioodi pikendamist juhul, kui tegevuste elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakordsed ja/või ettenägematud asjaolud.

  (2) Toetuse saaja peab esitama taotluse abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks vähemalt 14 kalendripäeva enne abikõlblikkuse perioodi lõppu.

  (3) Taotluse abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks peab toetuse saaja esindusõiguslik isik esitama e-keskkonnas.

  (4) Abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitab toetuse andja toetuse saajat e-keskkonnas 14 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (5) Kui abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus rahuldatakse, loetakse abikõlblikkuse perioodi lõpuks abikõlblikkuse perioodi pikendamise otsuses sätestatud kuupäev.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

3. jagu Toetuse taotluse menetlemine 

§ 12.   Toetuse taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud taotlusvooru avamise teates esitatud tähtajast hiljem esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata. Sellest teavitatakse taotlejat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 13.   Toetuse taotluse läbi vaatamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (2) Taotluse läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) taotleja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotlus vastab taotlusvooru tingimustes, käesolevas määruses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Taotluse menetlemise käigus võib amet küsida koolilt selgitusi, lisainfot, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik taotlust hinnata.

  (4) Kui toetuse taotluses esineb puudusi, teavitab amet kooli sellest e-keskkonnas, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub taotluse menetlemise tähtaeg.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (5) Kui kool ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jäetakse esitatud taotlus läbi vaatamata ja sisuliselt hindamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat e-keskkonnas 14 kalendripäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määratud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Ametil on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotluse eelarvet ja taotluses kavandatud tegevusi tingimusel, et taotletav toetussumma ei suurene ning toetuse andmise eesmärgid ei muutu.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 14.   Toetuse taotluse hindamine

  (1) Taotlust hindab ameti peadirektori moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon.

  (2) Taotluse hindamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:
  1) taotluse eelarve realistlikkus ja planeeritud kulude põhjendatus;
  2) taotluses nimetatud tegevused ja kulud on kooskõlas riigikaitseõpetuse eesmärkide, põhimõtete ja ainekavaga.

  (3) Hindamine protokollitakse.

§ 15.   Toetuse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning taotlus kuulub hindamistulemuste põhjal rahuldamisele.

  (2) Taotluse võib taotleja nõusolekul rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik taotlusvooru eelarve mahu tõttu või kui taotluse täielik rahuldamine ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat ja taotluses esitatud tegevusi.

  (3) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood;
  4) toetuse summa;
  5) toetuse andmise eesmärk;
  6) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (4) Taotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotlus ei vasta taotlusvooru tingimustes või käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kool on esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet;
  3) kool mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse läbi vaatamist;
  4) kool ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida;
  5) komisjoni ettepanekul ei kuulu taotlus rahuldamisele;
  6) kool ei ole nõus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga toetuse vähendamise või toetuse kasutamise eesmärgi muutmise kohta.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  4) otsuse põhjendus;
  5) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (6) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb komisjoni ettepanekul ameti peadirektor.

  (7) Otsus taotluse kohta edastatakse taotlejale pärast otsuse tegemist e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 16.   Toetuse taotleja ja saaja ärakuulamine

  (1) Toetuse taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) toetuse tagasinõudmise otsuse tegemist.

4. jagu Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 17.   Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine
[Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 18.   Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse ameti algatusel või toetuse saaja vastava kirjaliku avalduse alusel. Toetuse saaja avaldus toetatavate tegevuste muutmiseks tuleb esitada vähemalt 14 kalendripäeva enne plaanitud tegevuse algust.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast toetatavate tegevuste lõppemist.

  (3) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt alates taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa oodatavate tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (4) Ametil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla oodatavate tulemuste saavutamise või tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab amet 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava avalduse saamist ja teavitab sellest toetuse saajat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 19.   Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks juhul, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või tegevuste elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumiseks.

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) Koolil tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise korral tagasi maksta 60 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

5. jagu Toetuse maksmise tingimused ja aruandlus 

§ 20.   Toetuse maksmise tähtaeg

  Toetus makstakse toetuse saajale välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse teatavakstegemisest e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 21.   Toetuse kasutamisega seotud aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande e-keskkonnas 30 kalendripäeva jooksul pärast kõigi toetatud tegevuste toimumist.
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) Aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]
  2) tegevustega saavutatud tegelik tulemus;
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]
  3) tegevuste tegelik ajakava;
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]
  4) tegevuste tegelik eelarve, andmed omaosaluse ja kaasfinantseeringute kohta;
  5) ülevaade meediakajastustest ja tegevuste kohta ilmunud materjalidest nende olemasolul.

  (4) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad.

  (5) Toetuse saaja tagastab toetuse kasutamata jäägi koos aruandega pärast kõigi toetatud tegevuste toimumist, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks.
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

§ 22.   Aruande läbi vaatamine

  (1) Amet vaatab aruande läbi 30 kalendripäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui aruandes on puudusi, teavitab amet sellest kooli e-keskkonnas ning annab koolile kuni seitse kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub aruande läbi vaatamise tähtaeg.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) Aruande läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) tehtud tegevus ja kulu vastavad taotlusele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (4) Amet kinnitab aruande, kui amet ei ole tuvastanud toetuse kasutamisega seotud rikkumist, toetuse saaja on tagastanud ametile toetuse kasutamata jäägi määruses sätestatud tähtajaks ning aruandes ei esine puudusi või toetuse saaja on puudused käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel tähtaja jooksul kõrvaldanud.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata juhul, kui:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tehtud tegevused ja kulud ei vasta taotlusele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  4) tegevuste elluviimine ei ole tõendatud.

  (6) Aruande kinnitamisest või kinnitamata jätmisest teavitatakse kooli e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

6. jagu Toetuse tagasinõudmine ja -maksmine 

§ 23.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Makstud toetuse võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks;
  2) taotluses ettenähtud tegevusi ei viidud ellu;
  3) abikõlblike kulude maksumus kujunes planeeritust väiksemaks;
  4) kuludokumente on kasutatud muu toetuse kuludokumentidena;
  5) kool on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlblikkust;
  6) kool on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  7) aruannet ei ole tähtaegselt esitatud või esitatud aruanne on jäetud kinnitamata;
  8) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  9) ilmneb asjaolu, mille korral aruanne oleks jäetud kinnitamata;
  10) kool ei ole täitnud käesolevas määruses sätestatud kohustust.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (2) Ameti peadirektor otsustab toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise.

  (3) Kui ilmneb, et kool on eiranud, rikkunud või jätnud täitmata käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja kohustusi ning eiramine, rikkumine või täitmata jätmine on kaasa toonud rahalise mõju, kuid ametil ei ole võimalik selle suurust hinnata, vähendatakse tagasinõudmisele kuuluvat toetust olenevalt eiramise, rikkumise või täitmata jätmise raskusest.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 24.   Toetuse tagasimaksmise tähtaeg

  Toetuse saaja peab tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates.

§ 25.   Toetuse tagasimaksmise ajatamine

  (1) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib ajatada kooli põhjendatud ajatamistaotluse alusel, kui ühes osas maksmine seab kooli olulisel määral makseraskustesse.

  (2) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks peab kool esitama ametile hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates ajatamistaotluse, milles on esitatud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ajatamistaotlusele peab kool lisama finantsseisu kajastavad dokumendid.

  (3) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb ameti peadirektor otsuse 20 kalendripäeva jooksul ajatamistaotluse kättesaamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest kooli.

  (4) Toetuse tagasimaksmise ajatamise perioodi määrab amet, võimalusel arvestades kooli esitatud soovitud tagasimaksmise ajatamiskavaga. Juhul kui kooli esitatud tagasimaksmise ajatamiskava ei ole võimalik arvestada, peab amet ajatamise perioodi määramist põhjendama.

  (5) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse koolile kätte e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Kui kool ei maksa toetust tagasi ajatamiskava järgi, võib ajatamise otsuse kehtetuks tunnistada. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab kool maksma toetuse tagasi 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust tähtaja jooksul tagasi ei maksta, nõuab amet tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi võlaõigusseaduse alusetu rikastumise sätete kohaselt.

7. jagu Poolte õigused ja kohustused 

§ 26.   Kooli õigused ja kohustused

  (1) Koolil on õigus:
  1) saada ametilt teavet ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuete ja kooli kohustuste täitmisega;
  2) toetusest loobuda või toetus tagastada igal ajal täies ulatuses.

  (2) Kool on kohustatud:
  1) toetust kasutama taotluses ja käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  2) esitama ametile tähtajaks nõutud teabe ja aruande;
  3) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente raamatupidamise seaduses sätestatud tähtaegade järgi;
  4) tagastama toetuse kasutamata jäägi määruses sätestatud tähtajaks;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  5) võimaldama järelevalvet tegeval isikul juurdepääsu kõikidele toetuse kasutamisega seotud dokumentidele 20 kalendripäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  6) järgima tegevuste elluviimisega seotud teenuste ostmisel riigihangete seaduses toodud põhimõtteid;
  7) teavitama viivitamata ametit asjaoludest, mis võivad mõjutada kooli kohustuste täitmist;
  8) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 27.   Ameti õigused ja kohustused

  (1) Ametil on õigus:
  1) kontrollida toetuse kasutamise vastavust taotlusele, käesolevale määrusele ja teistele õigusaktidele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]
  2) tutvuda taotluses esitatud tegevuste kestuse, eesmärkide, tulemuste ja kuludega seotud andmetega, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast elluviimist ning kooli kohustuste nõuetekohast täitmist;
  3) kontrollida õppekäigu ja soetatud õppevahendite vastavust riigikaitseõpetuse ainekavale ja taotluses esitatud andmetele;
  4) esitada koolile pärast õppekäigu hindamist ettepanekud õppekäigu läbiviimise kvaliteedi ja riigikaitseõpetuse ainekavale vastavuse parandamiseks.

  (2) Amet on kohustatud:
  1) teavitama kooli viivitamata käesolevas määruses ja teistes toetuse kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
  2) tegema muid käesolevas määruses ja kohalduvates õigusaktides sätestatud toiminguid.

3. peatükk Stipendium 

1. jagu Nõuded stipendiumi taotlejale ja taotlusele ning stipendiumi taotlemine 

§ 28.   Nõuded stipendiumi taotlejale

  Taotlejaks võib olla isik, kellel on kehtiv töösuhe kooliga riigikaitseõpetajana ning kelle suhtes ei ole taotluse esitamisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul tehtud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsust.

§ 281.   Nõuded stipendiumi taotlusele

  (1) Taotluses nimetatud õppetöövahendid, erialane kirjandus või enesetäiendamine peavad toetama riigikaitseõpetajat aine õpetamisel.

  (2) Taotlus peab muu hulgas sisaldama andmeid:
  1) taotleja kohta;
  2) soetatava õppetöövahendi, erialase kirjanduse või enesetäiendamise kohta koos maksumusega.

  (3) Taotlusele tuleb lisada motivatsioonikiri.

  (4) Taotlusele tuleb lisada taotleja ja kooli vahel sõlmitud kehtiva töölepingu koopia või kooli kinnitus õpetajaks olemise kohta.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 29.   Stipendiumi konkursi väljakuulutamine

  (1) Amet võib rahaliste vahendite olemasolul välja anda stipendiume.
[RT I, 08.09.2023, 18 - jõust. 11.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2023. a.]

  (2) Amet kuulutab stipendiumi avaliku konkursi välja teate avaldamisega enda veebilehel.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud konkursi teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) stipendiumi taotlemiseks nõutavad dokumendid;
  2) dokumentide esitamise tähtaeg;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  3) stipendiumi suurus.

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 291.   Stipendiumi taotluse esitamine

  (1) Stipendiumi taotlus tuleb esitada käesoleva määruse § 29 lõike 3 kohaselt teavitatud tähtajaks e-keskkonnas. Amet saadab taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta e-keskkonnas.

  (2) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab stipendiumi taotluse tähtajaks esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea kõrvaldamist.

  (3) Kui e-keskkonnas esineb pikema aja jooksul tehniline viga, mis takistab stipendiumi taotluste esitamist, võib amet konkursi tingimustes ette näha alternatiivse viisi taotluste esitamiseks.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

2. jagu Stipendiumi taotluse menetlemine 

§ 30.   Stipendiumi taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

  (2) Käesoleva määruse § 29 lõikes 2 nimetatud konkursi teates esitatud tähtajast hiljem esitatud taotlust ei võeta menetlusse. Sellest teavitab amet taotlejat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 31.   Stipendiumi taotluse läbi vaatamine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab amet läbi enne hindamiskomisjonile esitamist.

  (2) Taotluse läbi vaatamise käigus kontrollib amet, kas:
  1) taotleja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotlus vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Taotluse läbi vaatamise käigus võib amet küsida taotlejalt selgitusi, lisateavet, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik taotlust sisuliselt hinnata.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, teavitab amet sellest taotlejat e-keskkonnas, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub taotluse menetlemise tähtaeg.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi või ei kõrvalda neid tähtajaks, jäetakse esitatud taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab amet taotlejat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 32.   Stipendiumi taotluse hindamine

  (1) Taotlust hindab ameti peadirektori moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Taotluse hindamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:
  1) stipendiumi kasutamise eesmärgi ja vajaduse selgus;
  2) stipendiumi kasutamise mõju taotleja edasisele õpetajatööle.

  (3) Komisjoni iga liige hindab taotlust käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumite alusel viie palli skaalal järgmiselt:
  1) hinne „5” – stipendiumi kasutamise eesmärk on selge, stipendiumi vajadus on üle ootuste hästi põhjendatud ja stipendiumi taotluses on suurepäraselt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  2) hinne „4” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus on hästi arusaadavad ja stipendiumi taotluses on selgelt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  3) hinne „3” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus ei ole selgelt arusaadavad ja stipendiumi taotluses ei ole üheselt mõistetavalt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  4) hinne „2” – käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumitest üks on täitmata ja teine ebaselge;
  5) hinne „1” – taotlusest ei selgu stipendiumi kasutamise eesmärk, vajadus ega asjaolu, kuidas stipendiumi kasutamise eesmärk toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös.

  (4) Hindamine protokollitakse. Hindamisprotokoll peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) taotlusele antud hinded;
  2) taotluste pingerida vastavalt hinnetele;
  3) olemasolu korral komisjoni ettepanekud taotluses esitatud tegevuste või eelarve muutmise kohta.

§ 33.   Stipendiumi taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamisprotokolli alusel ameti peadirektor.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Taotlus rahuldatakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja taotlus kuulub hindamistulemuste põhjal rahuldamisele.

  (3) Taotluse võib taotleja nõusolekul rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik konkursi eelarve mahu tõttu või kui taotluse täielik rahuldamine ei ole põhjendatud, arvestades taotletud stipendiumi summat, stipendiumi kasutamise eesmärki ja asjaolu, kas taotluses esitatud eesmärk on saavutatav ka taotluse osalise rahuldamise korral.

  (4) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) stipendiumi saaja ees- ja perekonnanimi;
  4) stipendiumi summa;
  5) stipendiumi andmise eesmärk;
  6) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida;
  4) komisjoni hindamistulemuste põhjal ei kuulu taotlus rahuldamisele;
  5) eelarve mahu tõttu ei ole võimalik stipendiumi anda;
  6) taotleja ei ole nõus käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga stipendiumi vähendamise või stipendiumi kasutamise eesmärgi muutmise kohta.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  4) otsuse põhjendus;
  5) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (7) Otsus stipendiumi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale pärast otsuse tegemist e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 34.   Stipendiumi taotleja ja saaja ärakuulamine

  (1) Stipendiumi taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Stipendiumi saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui stipendiumi saaja taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) stipendiumi tagasinõudmise otsuse tegemist.

3. jagu Stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 35.   Stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine
[Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 36.   Stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse ameti algatusel või stipendiumi saaja vastava kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Ametil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla stipendiumi maksmise eesmärgi.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab amet 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava avalduse kättesaamist ja teavitab otsusest stipendiumi saajat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 37.   Stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või stipendiumi kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) stipendiumi saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja stipendiumi saajal ei ole võimalik stipendiumi kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  4) stipendiumi saaja on esitanud avalduse stipendiumi kasutamisest loobumiseks.

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Stipendiumi saaja peab stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise korral osaliselt või täielikult tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

4. jagu Stipendiumi maksmise tingimused ja aruandlus 

§ 38.   Stipendiumi maksmise tähtaeg

  Stipendium makstakse stipendiumi saaja arvelduskontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse teatavakstegemisest e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 39.   Stipendiumi kasutamisega seotud aruande esitamine

  (1) Stipendiumi saaja esitab stipendiumi kasutamise kohta aruande e-keskkonnas pärast stipendiumiga ettenähtud tegevuste toimumist hiljemalt stipendiumi saamise aasta 1. detsembriks.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad.

  (3) Stipendiumi saaja tagastab stipendiumi kasutamata jäägi koos aruandega pärast stipendiumiga ettenähtud tegevuste toimumist, kuid mitte hiljem kui stipendiumi saamise aasta 1. detsembriks.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 40.   Aruande läbi vaatamine

  (1) Amet vaatab aruande läbi kümne kalendripäeva jooksul aruande esitamisest arvates.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kui aruandes on puudusi, teavitab amet sellest stipendiumi saajat e-keskkonnas ning annab talle kuni seitse kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub aruande läbi vaatamise tähtaeg.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Aruande läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) tehtud kulud vastavad taotlusele ja taotluse rahuldamise otsusele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (4) Amet kinnitab aruande, kui amet ei ole tuvastanud stipendiumi kasutamisega seotud rikkumist, stipendiumi saaja on tagastanud ametile stipendiumi kasutamata jäägi määruses sätestatud tähtajaks ning aruandes ei esine puudusi või stipendiumi saaja on puudused käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel tähtaja jooksul kõrvaldanud.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata juhul, kui:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tehtud kulud ei vasta taotlusele ja taotluse rahuldamise otsusele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) stipendiumi sihtotstarbeline kasutamine ei ole tõendatud.

  (6) Aruande kinnitamisest või kinnitamata jätmisest teavitatakse stipendiumi saajat e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

5. jagu Stipendiumi tagasinõudmine ja -maksmine 

§ 41.   Stipendiumi tagasinõudmine

  (1) Makstud stipendiumi võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) stipendiumit ei ole kasutatud taotlusele ja taotluse rahuldamise otsusele vastavalt;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  2) kulud kujunesid planeeritust väiksemaks;
  3) kuludokumenti on kasutatud muu toetuse kuludokumendina;
  4) stipendiumi saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) aruannet ei ole tähtaegselt esitatud või esitatud aruanne on jäetud kinnitamata;
  6) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  7) ilmneb asjaolu, mille korral aruanne oleks jäetud kinnitamata;
  8) stipendiumi saaja ei ole täitnud käesolevas määruses sätestatud kohustust.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Ameti peadirektor otsustab stipendiumi osalise või täieliku tagasinõudmise.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Kui ilmneb, et stipendiumi saaja on eiranud, rikkunud või jätnud täitmata käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja kohustusi ning eiramine, rikkumine või täitmata jätmine on kaasa toonud rahalise mõju, kuid ametil ei ole võimalik selle suurust hinnata, vähendatakse tagasinõudmisele kuuluvat stipendiumit olenevalt eiramise, rikkumise või täitmata jätmise raskusest.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 42.   Stipendiumi tagasimaksmise tähtaeg

  Stipendiumi saaja peab mittesihipäraselt kasutatud stipendiumi tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul kirjaliku nõude kättesaamisest arvates.

§ 43.   Stipendiumi tagasimaksmise ajatamine

  (1) Tagasimaksmisele kuuluva stipendiumi võib ajatada stipendiumi saaja põhjendatud ajatamistaotluse alusel, kui ühes osas maksmine seab stipendiumi saaja olulisel määral makseraskustesse.

  (2) Stipendiumi tagasimaksmise ajatamiseks esitab stipendiumi saaja ametile 20 kalendripäeva jooksul stipendiumi tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates ajatamistaotluse, milles on esitatud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ajatamistaotlusele peab stipendiumi saaja lisama finantsseisu kajastavad dokumendid.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb ameti peadirektor või tema volitatud isik otsuse 20 kalendripäeva jooksul ajatamistaotluse kättesaamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest stipendiumi saajat.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Stipendiumi tagasimaksmise ajatamise perioodi määrab amet, võimalusel arvestades stipendiumi saaja esitatud soovitud tagasimaksmise ajatamiskavaga. Juhul kui stipendiumi saaja esitatud tagasimaksmise ajatamiskava ei ole võimalik arvestada, peab amet ajatamise perioodi määramist põhjendama.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse stipendiumi saajale kätte e-keskkonnas.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (6) Kui stipendiumi saaja ei maksa stipendiumi tagasi ajatamiskava järgi, võib ajatamise otsuse tunnistada kehtetuks. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab stipendiumi saaja maksma stipendiumi tagasi 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmisele kuuluvat stipendiumit tähtaja jooksul tagasi ei maksta, nõuab amet tagasimaksmisele kuuluva stipendiumi tagasi võlaõigusseaduse alusetu rikastumise sätete kohaselt.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

6. jagu Stipendiumi saaja ja ameti õigused ja kohustused 
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 44.   Stipendiumi saaja õigused ja kohustused

  (1) Stipendiumi saajal on õigus:
  1) saada ametilt teavet ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuete ja stipendiumi saaja kohustuste täitmisega;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  2) stipendiumist loobuda või stipendium tagastada igal ajal täies ulatuses.

  (2) Stipendiumi saaja on kohustatud:
  1) stipendiumi kasutama taotluse rahuldamise otsuses, käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatu järgi;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  2) esitama ametile tähtajaks nõutud teabe ja aruande;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  3) andma ametile stipendiumi kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ning andmeid;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) teavitama ametit viivitamata e-keskkonnas taotluses esitatud andmete muutumisest, sealhulgas oma kontaktandmete muutumisest;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  5) tagastama stipendiumi kasutamata jäägi määruses sätestatud tähtajaks;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  6) tagastama stipendiumi, kui amet esitab stipendiumi tagasimaksmise nõude;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 45.   Ameti õigused ja kohustused
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (1) Ametil on õigus:
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) kontrollida stipendiumi kasutamise vastavust taotluse rahuldamise otsusele, käesolevale määrusele ja teistele õigusaktidele;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  2) tutvuda andmetega stipendiumi taotluses sisaldunud tegevuste kestuse, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta, mis tõendavad stipendiumi saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  3) jätta stipendium välja maksmata või nõuda stipendiumi osalist või täielikku tagastamist, kui stipendiumi saaja rikub käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale käesolevas määruses sätestatust.
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Amet on kohustatud:
[RT I, 30.09.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) teavitama stipendiumi saajat viivitamatult käesolevas määruses ja muudes stipendiumi kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
  2) tegema muid käesolevas määruses ja kohalduvates õigusaktides sätestatud toiminguid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 46.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud toetuse ja stipendiumi kasutamise lepingule, toetuse ja stipendiumi kasutamisega seotud aruandlusele, toetuse ja stipendiumi tagasinõudmisele ja -maksmisele ning täiendava taotlusvooru väljakuulutamisele kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud tingimusi ja korda.

§ 47.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2021. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json