Teksti suurus:

Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses taotlejate daktüloskopeerimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2011, 3

Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses taotlejate daktüloskopeerimise kord

Vastu võetud 06.10.2011 nr 130

Määrus kehtestatakse „Välismaalaste seaduse” § 101 lõike 1 punktide 5, 6 ja 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse viisa andmist või viisavaba viibimisaja pikendamist taotleva välismaalase daktüloskopeerimise kord ja loetelu isikutest või isikute kategooriatest, keda pikaajalise viisa menetluses ei daktüloskopeerita, ning vanuse alampiir, millest nooremat isikut pikaajalise viisa menetluses ei daktüloskopeerita.

§ 2.  Daktüloskopeerimisele ja sõrmejäljekujutisele esitatavad nõuded

  Daktüloskopeerimisel arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58) (edaspidi viisaeeskiri), artiklis 13 daktüloskopeerimisele ja sõrmejäljekujutisele esitatavaid nõudeid.

§ 3.  Daktüloskopeerimine

  (1) Viisataotleja daktüloskopeeritakse viisataotluse esitamisel Eesti Vabariigi välisesinduses või viisa taotlemisel piiripunktis, kui teda ei ole varem viisa andmise taotlemisel daktüloskopeeritud või viimasest daktüloskopeerimisest on möödas rohkem kui 59 kuud.

  (2) Viisavaba viibimisaja pikendamise taotleja daktüloskopeeritakse viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel Politsei- ja Piirivalveametile, kui teda ei ole varem viisa andmise või viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel daktüloskopeeritud või viimasest daktüloskopeerimisest on möödas rohkem kui 59 kuud.

  (3) Kui viisataotleja või viisavaba viibimisaja pikendamise taotleja on varem viisa andmise või viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel daktüloskopeeritud ja tema viimasest daktüloskopeerimisest ei ole möödas rohkem kui 59 kuud, seotakse varasema taotluse sõrmejäljed uue taotlusega.

  (4) Enne daktüloskopeerimist tutvustab ametnik taotlejale daktüloskopeerimise eesmärki ning informeerib taotlejat daktüloskopeerimise õiguslikust alusest.

  (5) Alla 15-aastane alaealine daktüloskopeeritakse seadusliku või volitatud esindaja juuresolekul.

  (6) Taotlejalt võetakse elektroonselt kõikide olemasolevate sõrmede jäljed.

  (7) Kui kümmet sõrmejälge ei ole võimalik võtta, võetakse nii mitme sõrme jäljed kui võimalik. Kui daktüloskopeerimine on võimatu ajutiselt, daktüloskopeeritakse taotleja järgmise taotluse esitamisel. Puuduvate sõrmejälgede kohta tehakse viisaregistris vastav märge.

  (8) Kui daktüloskopeerimisel saadud sõrmejäljekujutis ei vasta sõrmejäljekujutisele esitatud nõuetele, korratakse daktüloskopeerimist.

§ 4.  Daktüloskopeerimisest vabastatud isikud

  (1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa taotlemisel ning lühiajalise viisa viibimisaja pikendamise taotlemisel on daktüloskopeerimisest vabastatud viisaeeskirja artiklis 13 määratud isikud.

  (2) Pikaajalise viisa taotlemisel ning viisavaba viibimisaja pikendamise taotlemisel on daktüloskopeerimisest vabastatud:
  1) alla 12-aastased taotlejad;
  2) isikud, keda on füüsiliselt võimatu daktüloskopeerida;
  3) riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt;
  4) monarhid ja kuningliku perekonna teised kõrged liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse Eesti Vabariigi valitsuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.

§ 5.  Määruse rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 11. oktoobril 2011. a.

  (2) Eesti Vabariigi välisesindustes toimuvates viisa andmise menetlustes jõustub määrus vastavalt Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni otsustele viisainfosüsteemi tööle rakendamise kohta.

Andrus Ansip
Peaminister

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister siseministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json