Teksti suurus:

Keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.10.2013 otsus nr 313

Keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 25.09.2013

Keskkonnajärelevalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-dega 81–84 järgmises sõnastuses:

§ 81. Keskkonnainspektsiooni andmekogud

Keskkonnainspektsioon peab järgmisi andmekogusid:
1) objekti kontrollimise andmekogu süsteem (edaspidi objekti kontrollimise andmekogu), mille eesmärk on Keskkonnainspektsioonile seadusega pandud eesmärkide täitmiseks järelevalvemenetlusega seotud andmete ja kalalaevade sadamasse saabumise eelteadete töötlemine;
2) õiguserikkumiste andmekogu, mille eesmärk on enne 2013. aasta 1. maid alustatud haldusmenetlusega, enne 2011. aasta 1. juulit alustatud väärteomenetlusega ning enne 2011. aasta 1. septembrit alustatud kriminaalmenetlusega seotud andmete töötlemine.

§ 82. Objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu andmekategooriad

(1) Objekti kontrollimise andmekogu andmekategooriad on:
1) andmed kontrollitud objekti kohta;
2) objekti kontrollimise tulemused;
3) teated võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse kohta;
4) ettekirjutused;
5) andmed ebaseaduslikult püügile asetatud püügivahendite eemaldamise kohta;
6) eelteated kalalaevade sadamasse saabumise kohta;
7) teated eripüügi kohta;
8) Keskkonnainspektsiooni keskkonnajärelevalve tööplaan.

(2) Õiguserikkumiste andmekogu andmekategooriad on:
1) enne 2011. aasta 1. juulit alustatud väärteoasjad;
2) enne 2011. aasta 1. septembrit alustatud kriminaalasjad;
3) enne 2013. aasta 1. maid koostatud ettekirjutused;
4) enne 2011. aasta 1. aprilli koostatud saastetasunõuded;
5) andmed enne 2013. aasta 1. maid ebaseaduslikult püügile asetatud püügivahendite eemaldamise kohta.

(3) Objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu pidamise kord, sealhulgas andmekogusse kantavate andmete täpsem koosseis, andmete väljastamise kord ja säilitamise tähtaeg sätestatakse vastava andmekogu põhimääruses.

(4) Andmekogudesse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 83. Keskkonnainspektsiooni andmekogude põhimäärused

Objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu asutab ning nende andmekogude põhimäärused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

§ 84. Andmekogude vastutav ja volitatud töötleja

Objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnainspektsioon ning volitatud töötleja on Keskkonnainspektsiooni määratud isik.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Riigi keskkonnakaitseinspektori valveaeg

(1) Riigi keskkonnakaitseinspektorile ei kohaldata valveaja rakendamisel avaliku teenistuse seaduse § 38 lõikes 6 sätestatut.

(2) Valveaja kestus ei tohi ületada 250 tundi kuus.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json