Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2013, 3

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega

Vastu võetud 03.10.2013 nr 146

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 ja ühistranspordiseaduse § 28 lõigete 1 ja 2 ning § 29 lõike 5 alusel ning kooskõlas Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punktiga 5 ja § 33 lõikega 2.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid” § 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kutseõppe keskhariduse baasil” sõnadega „või neljanda või viienda taseme kutseõppe”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a määruse nr 267 „Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a määrusega nr 267 kinnitatud „Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuses ja korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1. Käesolev kord sätestab päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust omandavale või statsionaarses õppevormis kutseõppe tasemeõpet läbivale õpilasele (edaspidi õpilane) sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse ja korra.”;

2) punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva korra rakendamiseks kehtestavad riigikoolid ja kutseõppe läbiviimise õigust omavad muud koolid õppeasutuse direktori käskkirjaga koolisisesed sõitude hüvitamise eeskirjad, arvestades käesolevat korda ning õppeasutusele eraldatud vahendite suurust.”;

3) II peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

II. RIIGI ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE”;

4) punkti 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „riigigümnaasiumide ning erivajadustega õpilaste ja sanatoorsete koolide” sõnadega „riigi üldhariduskoolide”;

5) punkti 9 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „riigigümnaasiumid ja sanatoorsed internaatkoolid” sõnadega „riigi üldhariduskoolid”;

6) punktis 10 asendatakse sõnad „riigigümnaasiumide ning erivajadustega õpilaste ja sanatoorsete koolide” sõnadega „riigi üldhariduskoolide”;

7) III peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

III. KUTSEÕPPE TASEMEÕPET LÄBIVATELE ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE”;

8) punkti 11 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riigi kutseõppeasutuste, munitsipaal- ja erakutseõppeasutuste (viimaste taotlusel) ning riigi- ja erarakenduskõrgkoolide (viimaste taotlusel) statsionaarses õppevormis kutseõppe tasemeõppes riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohtadel õppivatele õpilastele, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas, võimaldatakse riigieelarves sõidusoodustuste kompensatsiooniks ettenähtud vahendite arvel sõidusoodustusi kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) õppetöö perioodil järgmiselt:”;

9) punkti 12 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõna „kutseõppeasutused” lauseosaga „ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivad rakenduskõrgkoolid”;

10) punkti 12 alapunkti 2 täiendatakse pärast sõna „kutseõppeasutuste” lauseosaga „ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide”;

11) punkti 12 alapunktis 3 asendatakse sõna „erakutseõppeasutused” lauseosaga „munitsipaal- ja erakutseõppeasutused ning kutseõppe tasemeõpet läbiviivad erarakenduskõrgkoolid”;

12) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13. Vastav minister:
1) kinnitab kutseõppeasutustest ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivatest rakenduskõrgkoolidest laekuvate aruannete alusel oma käskkirjaga õppeasutuste lõikes õpilastele sõidusoodustuste võimaldamiseks vajalikud summad selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud vahendite piires;
2) teostab kontrolli kutseõppeasutuste ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide poolt õpilaste sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.”;

13) punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14. Kutseõppeasutuste ja kutseõppe tasemeõpet läbiviivate rakenduskõrgkoolide õpilased esitavad õppeasutuse juhtkonnale sõidukompensatsiooni saamiseks enda või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema või eestkostja täidetud vormikohase avalduse. Sõitude kohta alalise elukoha ja õppeasutuse vahel koostavad nad vormikohase aruande, millele lisavad neid sõite tõendavad piletid või kuludokumendid, allkirjastavad aruande ise või piiratud teovõimega õpilase puhul lasevad selle allkirjastada vanemal või eestkostjal ning esitavad aruande õppeasutuse direktori määratud struktuuriüksusele.”;

14) punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

15) korda täiendatakse punktidega 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

„16. Käesoleva korra punktides 11–14 kehtestatud ulatuses ja korras hüvitatakse sõidukulu ka õpilasele, kes läbib täiskoormusega või statsionaarses õppes kutsekeskharidusõpet, kutseõpet keskhariduse baasil, kutseõpet põhihariduse baasil või põhihariduse nõudeta kutseõpet.

17. Käesolevas määruses direktorile pandud ülesandeid täidab rakenduskõrgkoolis rektor.”;

16) lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Reinsalu
Kaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 5 Koondandmed õpilaste kohta, kes on õigustatud saama sõidusoodustusi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json