Teksti suurus:

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2013, 6

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Vastu võetud 01.04.2004 nr 95
RT I 2004, 21, 147
jõustumine 10.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2005RT I 2005, 19, 11530.04.2005
01.07.2010RT I 2010, 48, 29619.07.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
08.07.2013RT I, 12.07.2013, 3015.07.2013
03.10.2013RT I, 08.10.2013, 311.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigi poolt ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamiseks asutatud Sihtasutuse KredEx (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid.
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]

§ 2.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid

  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid on:
  1) noor pere;
  2) noor spetsialist;
  3) tagastatud eluruumis elav üürnik;
  4) korteriühistu;
  5) hooneühistu;
  6) korteriomanike ühisus;
  7) Kaitseväe või Kaitseliidu veteran.
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]

§ 3.  Noore pere sihtgrupp

  Noor pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt ühe kuni 15-aastase (kaasa arvatud) lapse üksikvanem, vanemad ühiselt või üks vanem või mõlemad vanemad eraldiseisvalt, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]

§ 4.  Noore spetsialisti sihtgrupp

  (1) Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskerihariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil või neljanda või viienda taseme kutseõppe lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik:
[RT I, 08.10.2013, 3 - jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013]
  1) kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  2) kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  3) kes on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]
  4) kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping;
  5) kes on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

  (2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tingimustele ei pea isik vastama samal ajal.
[RT I 2010, 48, 296 - jõust. 19.07.2010]

§ 41.  Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

  Kaitseväe või Kaitseliidu veteran käesoleva määruse tähenduses on Kaitseväe tegevuses riigi sõjalisel kaitsmisel või Kaitseväe koosseisus rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse kohaselt kollektiivse enesekaitse operatsioonis või rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud Eesti kodanik ning Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu sõjaväelisel väljaõppel tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud kaitseväelane ja Kaitseliidu tegevliige, samuti Kaitseliidu tegevliikmed, kes on Kaitseliidu koosseisus kaasatud päästesündmuse, hädaolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisele ning päästetööle, turvalisuse ja küberturvalisuse tagamisele ning selle käigus saanud tervisekahjustuse ja tunnistatud püsivalt töövõimetuks.
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]

§ 5.  Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

  (1) Tagastatud eluruumis elav üürnik käesoleva määruse tähenduses on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik, kusjuures üürileping peab kehtima riiklikult tagatud elamumajanduslaenu taotlemise hetkel:
  1) üürnik;
  2) üürniku abikaasa või isik, kellega laenusaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata;
  3) üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti üürileping seoses üürniku surmaga.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele loetakse tagastatud eluruumis elavaks üürnikuks ka sellise üürniku täisealine perekonnaliige.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 6.  Korteriomanike ühisuse sihtgrupp

  Korteriomanike ühisuse sihtgrupp käesoleva määruse tähenduses on „Korteriomandiseaduses” määratletud korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.

§ 61.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude tagatiste ülempiirid

  Sihtasutuse poolt sõlmitud noore pere, noore spetsialisti, tagastatud eluruumis elava üürniku ning Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupi elamumajanduslaenu tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada 20 000 eurot ühe tagatislepingu kohta.
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json