Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.10.2014 otsus nr 503

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.09.2014

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Patsiendil on õigus oma terviseseisundi hindamiseks edastada tervishoiuteenuse osutajale tervisedeklaratsioon tervise infosüsteemi kaudu käesoleva seaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna „Tervishoiuamet” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 101 lõiked 8–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus, kui talle ei ole tervise infosüsteemi vahendusel väljastatud või kui ta ise ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut kehtivat tervisetõendit.

(9) 30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist saadab Maanteeamet mootorsõidukijuhi esitatud mobiiltelefoni numbril või e-posti aadressil teate selle kohta, et tema juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeval, kui talle ei ole tervise infosüsteemi vahendusel väljastatud või kui ta ise ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut tervisetõendit vastavalt käesoleva seaduse § 102 lõikes 4 nimetatud korrale.

(10) Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja korra ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki juhtimine ei ole lubatud, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

3) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mootorsõidukijuht on kohustatud läbima täiendava tervisekontrolli, kui tal on kehtiva tervisetõendi kohaselt, mis on väljastatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel sätestatud tingimustel ja korras, diagnoositud absoluutne meditsiiniline vastunäidustus, mille puhul mootorsõiduki juhtimine ei ole lubatud.”;

4) paragrahvi 102 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhi ja juhtimisõiguse taotleja ning mootorsõidukijuhi õpetaja tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi liiklusmeditsiini komisjon).”;

5) paragrahvi 102 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 102 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liiklusmeditsiini komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm arsti – silmaarst, neuroloog ja sisearst. Sisearsti võib komisjonis asendada perearst või töötervishoiuarst.

(4) Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja tervisetõendi andmed edastab tõendi väljastanud tervishoiuteenuse osutaja Maanteeametile elektrooniliselt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 punkti 1 alusel sätestatud tingimustel ja korras või esitab tervisetõendi taotleja tervisetõendi Maanteeametile paberil.”;

7) paragrahvi 129 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui isiku mootorsõiduki juhtimisõigus on terviseseisundi halvenemise tõttu tervishoiuteenuse osutaja otsuse alusel peatatud, muutub tema tervisetõend kehtetuks ning ta saab juhtimisõiguse taastada juhul, kui tõendi väljastaja otsuse aluseks olev asjaolu on ära langenud. Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb isikul läbida käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud tervisekontroll, mille alusel talle väljastatakse uus tervisetõend.”;

8) paragrahvi 264 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Alates 2015. aasta 1. aprillist võib mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja esitada Maanteeametile § 102 lõikes 4 nimetatud paberil tervisetõendi ainult juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei olnud tervisetõendit võimalik koostada või väljastada elektrooniliselt tervise infosüsteemi vahendusel.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json