Teksti suurus:

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.10.2019, 5

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.10.2019 nr 45

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Konkursi eesmärk

  Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada ja ergutada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust valdkonna teadustööde tegijatele.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal välja valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursitööle esitatavad nõuded, konkursitöö esitamise koht, tingimused ja tähtaeg, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursi tulemuste teatavaks tegemise aeg.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehtedel hiljemalt iga aasta 15. oktoobril.

  (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:
  1) eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2) võõrkeeltes publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3) publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4) magistritööd.

§ 3.  Konkursil osalemine

  (1) Konkursil osalemiseks võib taotluse esitada konkursitöö autor või tema nõusolekul asutus, kus konkursitöö on valminud.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud kategoorias osalemiseks peab vähemalt üks konkursitöö autoritest olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse § 5 tähenduses. Käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktides 3 ja 4 nimetatud kategoorias saavad osaleda Eesti kodanikud või välismaalased, kes on asjaomase konkursitöö kaitsnud või kaitsevad Eesti ülikoolis. Taotleja esitab konkursitöö või selle koopia.

  (3) Konkursil ei saa osaleda konkursitööga, millega või mille osadega on taotleja varem samal konkursil juba osalenud.

§ 4.  Auhinnad

  (1) Parimaid konkursitöid auhinnatakse rahalise preemiaga ning nende autoreid autasustatakse diplomiga.

  (2) Auhinnatud magistri- ja doktoritöö juhendajaid tunnustatakse diplomiga.

§ 5.  Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras konkursi valdkonna tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning vajadusel teiste asutuste esindajatest vähemalt 8-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 5 komisjoni liiget, sealhulgas esimees.

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

  (5) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud konkursitöö juhendaja või konkursil osaleva üliõpilase lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta asjaomase konkursitöö hindamisel.

  (6) Konkursi tehnilise korralduse tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

§ 6.  Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon valdkonna eest vastutavale ministrile motiveeritud ettepaneku käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud kategooriate, konkursitööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitöö esitamise koha, tingimuste ja tähtaja kohta.

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab konkursile esitatud konkursitöid väljakuulutatud kategooriate lõikes;
  2) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku konkursitulemuste kinnitamiseks ja auhindade määramiseks.

  (3) Konkursikomisjonil on õigus:
  1) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte või moodustada konkursitööde hindamiseks alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
  2) teha valdkonna eest vastutavale ministrile auhinnafondi piires motiveeritud ettepanek täiendava auhinna väljaandmiseks;
  3) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek jätta vastavas kategoorias osa auhindu välja andmata;
  4) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha valdkonna eest vastutavale ministrile motiveeritud ettepanek anda auhinnafondi piires auhind kõikidele võrdse tasemega konkursitöödele;
  5) otsustada, millisesse konkursi kategooriasse esitatud konkursitöö kuulub.

§ 7.  Konkursitulemused

  (1) Konkursitulemused kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Konkursitulemused tehakse teatavaks igal aastal valdkonna eest vastutava ministri käskkirjas sätestatud ajal ning avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehel.

  (3) Auhinnad antakse üle Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ja Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli poolt korraldataval üritusel.

§ 8.  Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab valdkonna eest vastutav minister uue konkursi korraldamise.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määrus nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json