Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.10.2010 otsus nr 744

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.10.2010

§ 1. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses (RT I 2004, 30, 209; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse eesmärk on:
1) ära hoida geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimisel või turustamisel võimalikke negatiivseid tagajärgi inimese tervisele ja keskkonnale ning tagada geenitehnoloogia turvaline kasutamine ja selle arendamine eetiliselt vastuvõetaval viisil;
2) vältida geneetiliselt muundamata põllukultuuride ja geneetiliselt muundatud põllukultuuride segunemist ning geneetiliselt muundatud organismide ettekavatsemata esinemist teistes toodetes.”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemist.”;

3) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) selliste geneetilise muundamise menetluste või meetodite abil saadud organismide suhtes, mis on saadud mutageneesi abil, või selliste organismide rakkude, kaasa arvatud protoplastide liitmise teel, mis võivad vahetada geneetilist materjali ka traditsiooniliste aretusmeetodite abil;”;

4) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) geneetiliselt muundatud organismide vedude suhtes, mis toimuvad raudteel, maanteel, siseveekogul, merel või õhus;
6) geneetiliselt muundatud põllukultuuri toimetamisel ühest riigist ümber laadimata läbi Eesti teise riiki;
7) Euroopa Liidu turule lubatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri nõuetekohaselt pakendatud seemne või paljundusmaterjali veol.”;

5) paragrahvi 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine (edaspidi käitlemine) on käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Liidu turustamisloa alusel geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamine, vedu või ladustamine.

(7) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitleja (edaspidi käitleja) on geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes käesoleva seaduse tähenduses kasvatab, veab või ladustab Euroopa Liidus turustamisloa alusel kasvatamiseks lubatud geneetiliselt muundatud põllukultuure.”;

8) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Turustamiseks ei loeta:
1) geneetiliselt muundatud mikroorganismide, kaasa arvatud kultuurikogude kättesaadavaks tegemist toimingutes, mida reguleeritakse nõukogu direktiiviga 90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta (EÜT L 117, 8.5.1990, lk 1–14);
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata geneetiliselt muundatud mikroorganismide kättesaadavaks tegemist ainult sellisteks toiminguteks, mille korral kasutatakse asjakohaseid rangeid isoleerimismeetmeid elanikkonna ja keskkonnaga kokkupuudete piiramiseks ja kaitstuse kõrge taseme tekitamiseks;
3) geneetiliselt muundatud organismide kättesaadavaks tegemist, et neid kasutada ainult sellisel tahtlikul keskkonda viimisel, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1–39) B-osas esitatud nõuetele.”;

9) paragrahvi 5 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega, arvestades, et geenitehnoloogiakomisjoni moodustavad asjakohast akadeemilist kraadi omavad liikmed, kes esindavad mitmeid asjaomaseid teadussuundi.”;

10) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) neli liiget põllumajandusministri ettepanekul. Nendest üks peab esindama põllukultuuride kasvatajaid ja üks põllukultuuride töötlejaid;”;

11) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 6 asendatakse sõna „Põllumajandusülikooli” sõnaga „Maaülikooli”;

12) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kaks liiget keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul.”;

13) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või importija”;

14) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 7 esimesele lõigule lisatakse lõike number 1;

16) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) riigilõivu tasumise kuupäeva.”;

17) paragrahvi 8 lõike 2 punktidesse 2 ja 3 lisatakse pärast sõna „viimise” sõna „võimaliku”;

18) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnaministeerium edastab nõuetekohase taotluse geenitehnoloogiakomisjonile ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult.”;

19) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) teavitab kohaliku omavalitsuse organit ja Keskkonnaametit geneetiliselt muundatud organismi kavandatava keskkonda viimise asukohast;”;

21) paragrahvi 9 lõikest 4 jäetakse välja esimene lause;

22) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Ametlikud Teadaanded” sõnadega „ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes”;

24) paragrahvi 11 lõike 1 sissejuhatavasse lauseosasse lisatakse pärast sõna „teeb” sõnad „60 päeva jooksul”;

25) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) geneetiliselt muundatud organismi kavandatava keskkonda viimise ohutus inimese tervisele või keskkonnale ei ole piisavalt tõendatud ning see võib negatiivselt mõjutada ökosüsteemi arengut;”;

26) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Geenitehnoloogiakomisjon teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul keskkonnaministrile ettepaneku:”;

27) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) keelduda loa andmisest, kui geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimine ei ole kooskõlas õigusaktide nõuetega või keskkonda viimise ohutus inimese tervisele või keskkonnale ei ole piisavalt tõendatud;

3) anda luba ja seada sellega võimalikku ohtu välistavad täiendavad tingimused, kui taotlus on kooskõlas õigusaktide nõuetega.”;

28) paragrahvi 12 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Loa andmine, muutmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine”;

29) paragrahvi 12 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Loa muutmisele, kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele avatud menetluse sätteid ei kohaldata.”;

30) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaminister annab pärast geenitehnoloogiakomisjoni ettepaneku saamist, kuid mitte hiljem kui 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisestarvates loa või teatab taotluse esitajale loa andmisest keeldumisest, põhjendades seda kirjalikult. Loa maksimaalne võimalik kehtivusaeg on kümme aastat.”;

31) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) geneetiliselt muundatud organismi ohutus inimese tervisele või keskkonnale ei ole piisavalt tõendatud;”;

32) paragrahvi 12 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) loa kehtivusaeg.”;

33) paragrahvi 12 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „seotud” sõnaga „võimalikud”;

34) paragrahvi 12 lõike 9 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ohutus inimese tervisele või keskkonnale ei ole piisavalt tõendatud;”;

35) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Keskkonnaminister muudab luba käesoleva seaduse § 8 lõike 5 punktis 1 sätestatud juhul.”;

36) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „andmed” sõnaga „võimaliku”;

37) paragrahvi 15 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „, aga mitte kauem kui loa kehtivuse lõppemiseni”;

38) paragrahvi 16 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Geneetiliselt muundatud organismi või toodet turustada sooviv isik esitab turustamisloa saamise taotluse Keskkonnaministeeriumile.

(3) Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloa alusel turustatud geneetiliselt muundatud organismi või toote Eesti Vabariigis turustamiseks turustamisluba ei ole vaja.”;

39) paragrahvi 17 esimesele lõigule lisatakse lõike number 1;

40) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) turustamisloa taotleja nime, tema isiku- või registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid;”;

41) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 18 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) riigilõivu tasumise kuupäeva.”;

43) paragrahvi 17 lõikes 4 asendatakse sõnad „seire andmete” sõnaga „tulemuste”;

44) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaministeerium edastab nõuetekohase taotluse geenitehnoloogiakomisjonile ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult. Keskkonnaministeerium edastab taotluse kokkuvõtte Euroopa Komisjonile.”;

45) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 18 lõikest 4 jäetakse välja esimene lause;

47) paragrahvi 18 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 21 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaminister koostab pärast geenitehnoloogiakomisjoni ettepaneku saamist, kuid mitte hiljem kui 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates kirjaliku hindamisaruande, milles teeb esialgse otsuse turustamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta. Hindamisaruandes tehtud esialgse otsuse alusel ei teki turustamisloa taotlejal õiguspärast ootust loa saamiseks.

(2) Kui hindamisaruandes tehakse esialgne otsus anda taotlejale turustamisluba, edastab Keskkonnaministeerium hindamisaruande viivitamata taotlejale ja Euroopa Komisjonile. Hindamisaruandele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega.”;

49) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui hindamisaruandes tehakse esialgne otsus taotlejale turustamisloa andmisest keelduda, edastab Keskkonnaministeerium hindamisaruande Euroopa Komisjonile mitte varem kui 15 päeva pärast hindamisaruande saatmist taotlejale ning mitte hiljem kui 105 päeva pärast nõuetekohase taotluse kättesaamist.”;

50) paragrahvi 22 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaminister annab turustamisloa geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamiseks või keeldub turustamisloa andmisest ja teavitab sellest taotlejat pärast hindamisaruande Euroopa Liidu võrdlusmenetlust. Hindamisaruande võrdlusmenetluse käigus kogub Euroopa Komisjon 60 päeva jooksul hindamisaruande esitamisest arvates liikmesriikide ning avalikkuse märkused ja põhjendatud vastuväited, mille alusel otsustab keskkonnaminister 105 päeva jooksul hindamisaruande Euroopa Komisjonile esitamisest arvates turustamisloa andmise või sellest keeldumise. Turustamisloa andmise tähtaja arvestamine peatub ajaks, kui keskkonnaminister on andnud taotlejale tähtaja täiendava teabe esitamiseks.

(3) Turustamisloa maksimaalne kehtivusaeg on kümme aastat. Keskkonnaminister teavitab loa andmisest liikmesriike ja Euroopa Komisjoni 30 päeva jooksul.”;

51) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise ohutus inimese tervisele või keskkonnale ei ole piisavalt tõendatud;”;

52) paragrahvi 22 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad „tootja ja turustaja nimed” sõnadega „loa omaniku nimi”;

53) paragrahvi 22 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) toote märgistamise nõuded.”;

54) paragrahvi 24 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toodet tohib turustada vastavalt turustamisloa nõuetele pakendatult ja märgistatult.”;

55) paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toote pakendil olev märgistus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
1) toote kaubanime;
2) teksti „Toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme”;
3) tootes oleva geneetiliselt muundatud organismi nimetust;
4) toote turustamise eest vastutava isiku nime ja aadressi;
5) viidet täiendava teabe saamise võimaluste kohta.”;

56) paragrahvi 24 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

57) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toodetele, mille korral ei saa välistada Euroopa Liidus heakskiidetud geneetiliselt muundatud organismide juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi, võib kehtestada alammäära, millest väiksemate väärtuste korral kõnealuseid tooteid ei märgistata. Euroopa Komisjon määrab alammäärad, võttes arvesse nõukogu otsuses 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23–26), sätestatut.”;

58) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Keskkonnaminister teavitab liikmesriike ja Euroopa Komisjoni käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevusest, sealhulgas teabe teatavaks saamisest, mis võib tingida turustamisloa muutmise või kehtetuks tunnistamise.”;

59) seadust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
GENEETILISELT MUUNDATUD PÕLLUKULTUURI KÄITLEMINE

§ 281. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemine

(1) Käitleja käitleb geneetiliselt muundatud põllukultuuri vajaliku hoolsusega, et vältida selle geneetilist segunemist geneetiliselt muundamata põllukultuuriga ja selle tagajärjel võimaliku kahju tekkimist.

(2) Käidelda tohib isik, kes on kantud geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse.

(3) Enne käitlemise alustamist määrab käitleja oma ettevõttes nõuetekohase käitlemise eest vastutava isiku, kelle nimi kantakse geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse.

(4) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisel järgitakse:
1) kasvatusvahemaa nõuet;
2) kasvatamise ajavahemiku nõuet;
3) veonõudeid;
4) ladustamise nõudeid;
5) nõuet eemaldada järelkultuuri põllult eelkultuurina kasvatatud geneetiliselt muundatud põllukultuurist tärganud taimed liigiti ettenähtud kasvatamise ajavahemiku jooksul enne, kui nimetatud tärkamisjärgus isekülvanud taimed on hakanud tootma õietolmu, elujõulisi seemneid või muud paljundusmaterjali;
6) tootmisel kasutatavate seadmete ja tehnika puhastamise nõuet.

(5) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise täpsustatud nõuded kehtestab põllumajandusminister määrusega.

§ 282. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolitus

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise eest vastutav isik ja geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja peavad olema läbinud geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse ja neil peab olema koolituse läbimist tõendav tunnistus.

(2) Koolituse läbimist tõendav tunnistus kehtib viis aastat. Kui käitlemise eest vastutav isik ja geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja osalevad tunnistuse kehtivusaja jooksul Põllumajandusameti korraldatavatel täiendkoolitustel, siis pikeneb koolituse läbimist tõendava tunnistuse kehtivusaeg kehtivusaja lõppedes sellele järgneva viie aasta võrra.

(3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programmi, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise korra ning täiendkoolituse sageduse kehtestab põllumajandusminister määrusega.

§ 283. Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu (edaspidi andmekogu) on Vabariigi Valitsuse asutatud riiklik andmekogu, kus töödeldakse andmeid geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate ning nende tegevusvaldkondade kohta eesmärgiga pidada nende üle arvestust ning tagada tõhus järelevalve.

(2) Andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ning volitatud töötleja Põllumajandusamet.

(4) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab käitleja, välja arvatud andmete andmekogusse kandmisel tehtud vigadest tulenevad ebaõiged andmed. Andmekogusse kande tegemise aluseks olnud andmete muutumisest teatab käitleja volitatud töötlejale kirjalikult kümne tööpäevajooksul andmete muutumise päevast arvates.

(5) Põllumajandusamet teeb andmekogusse kandmise otsuse ja kannab geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitleja andmed andmekogusse geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemise koolituse läbimist tõendava tunnistuse ja asjakohase taotluse esitamise korral.

(6) Käitleja esitab iga aasta hiljemalt üks kuu enne geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise alustamist andmekogu volitatud töötlejale andmed geneetiliselt muundatud põllukultuuri, selle kasvatamise aja ja põllu kohta.

(7) Põllumajandusamet võib käitleja andmekogust välja arvata, kui käitleja on käesoleva seaduse sätete korduva rikkumise tagajärjel põhjustanud geneetiliselt muundatud põllukultuuri levimise või on tekitanud sellise ohu.

(8) Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise korra ning taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister määrusega.

§ 284. Teavitamine

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitab kirjalikult vähemalt kolm kuud enne kasvatamise alustamist teavitusvahemaa piiresse jäävate põldude valdajaid geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest. Teavitusvahemaa ulatus on kahekordne kasvatusvahemaa ulatus, mille piiresse jäävate põldude valdajaid käitleja teavitab geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest.

(2) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik, kelle põllu kasvatusvahemaa piiresse jääb teisi põlde, mille valdajad kavatsevad kasvatada kasvatusvahemaa piiresse jääval põllul samast liigist geneetiliselt muundamata põllukultuuri või muust taimeliigist põllukultuuri, mis on sellega ristumisvõimeline, võib alustada geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamist ainult nimetatud põldude valdajatega kirjaliku kokkuleppe saavutamise korral. Kasvatusvahemaa on käesoleva seaduse § 281 lõike 4 punktist 1 lähtuvalt kehtestatud vähim lubatud kaugus geneetiliselt muundatud põllukultuuri põllu servast tavapärasel või mahepõllumajanduslikul meetodil kasvatatava sama või muu taimeliigi, mis on sellega ristumisvõimeline, põlluni.

(3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamiseks esitatava teatise sisu- ja vorminõuded, teavitusvahemaa ulatuse ning teatisele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(4) Isik, kellele kuuluval maal on kasvatatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri, teavitab käesoleva seaduse § 281 lõike 4 punktis 2 sätestatud nõude kehtivuse ajal maa müügi, rentimise või muul viisil ülemineku korral nimetatud maa omandajat või valduse saajat enne omandamist või valduse üleminekut kirjalikult geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest. Eespool nimetatud nõude kehtivuse ajal on omandajal ja valdajal kohustus järgida § 281 lõike 4 punktis 5 kehtestatud nõuet.

(5) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatada sooviv isik teavitab kirjalikult geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise kavatsusest mesila omanikku, kes on avaldanud soovi, et teda teavitataks, kui mesila asub kuni kolme kilomeetri kaugusel põllust, kus geneetiliselt muundatud põllukultuure kavatsetakse kasvatada.”;

60) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) keskkonnariski hindamise teavet.”;

61) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Koolituse läbimist tõendavate tunnistuste ja nende andmise aluseks olnud dokumentide andmeid säilitab Põllumajandusamet andmekogus kümme aastat geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemiseks taotluse esitamise päevast arvates.

(6) Käitleja peab käitlemise nõuete täitmise üle täpset arvestust. Käitlemisega ja sellest teavitamisega seotud dokumente säilitatakse vähemalt kümme aastat.”;

62) seaduse 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

JÄRELEVALVE JA KAHJU HÜVITAMINE”;

63) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatud juhtudel.”;

64) paragrahvi 31 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva sööda üle teostab järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet söödaseaduses sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse nõudeid.”;

65) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Käitlemise nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Põllumajandusamet.

(8) Järelevalvet teostaval isikul on õigus käesoleva seaduse täitmise tagamiseks teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 200 000 krooni.”;

66) paragrahvi 31 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „200 000 krooni” tekstiosaga „13 000 eurot”;

67) paragrahvi 32 pealkiri ja lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Kahju hüvitamine ja heastamine

(1) Käitleja hüvitab geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisega tekitatud kahju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 kehtestatud piirmäära ületamise korral.

(2) Isik on kohustatud Keskkonnainspektsiooni nõudmise korral nõuetevastaselt keskkonda viidud geneetiliselt muundatud organismi keskkonnast kõrvaldama või likvideerima geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisega põhjustatud keskkonnasaastuse.”;

68) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse sõna „keskkonnareostuse” sõnaga „keskkonnasaastuse” ja sõna „reostuse” sõnaga „saastuse”;

69) pärast paragrahvi 32 täiendatakse seadust tekstiosaga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
VASTUTUS
”;

70) paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse arv „50 000” arvuga „500 000”;

71) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

§ 331. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise nõuete rikkumine

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.”;

72) paragrahvi 331 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3200 eurot”;

73) paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „300 trahviühikut” tekstiosaga „100 trahviühikut”;

74) paragrahvi 34 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „100 000 krooni”;

75) seadust täiendatakse §-dega 341 ja 342 järgmises sõnastuses:

§ 341. Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise kohustuse rikkumine

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest või kasvatamisest põllu valdaja, maa omandaja või valduse saaja või mesila omaniku teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 000 krooni.

§ 342. Loa taotleja või loa omaja teavitamiskohustuse rikkumine

(1) Loa taotleja või loa omaja teavitamiskohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 000 krooni.”;

76) paragrahvide 341 ja 342 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „200 000 krooni” tekstiosaga „13 000 eurot”;

77) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 33–342 sätestatud väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 33–342 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vastavalt oma pädevusele Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu- ja Tolliamet.”;

78) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„ning Euroopa Komisjoni soovitus 2010. aasta 13. juulist suuniste kohta samaaegse viljelemise riiklike meetmete väljatöötamiseks, et vältida GMO-de tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse (ELT C 200, 22.7.2010, lk 1–5).”

§ 2. Euro kasutusele võtmise seaduse (RT I 2010, 22, 108; 44, 262) § 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses (RT I 2004, 30, 209; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3200 eurot”;

2) paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „500 000 krooni” tekstiosaga „32 000 eurot”;

3) paragrahvi 34 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „100 000 krooni” tekstiosaga „6400 eurot”.”

§ 3. Käesoleva seaduse § 1 punktid 66, 72 ja 76 jõustuvad päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json