Teksti suurus:

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2010, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.10.2010 otsus nr 749

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.10.2010

§ 1. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses (RT I 2007, 16, 77; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkti 12 lõppu lisatakse sõnad „, valitsusasutuse hallatava asutuse töötaja ega Eesti Panga töötaja”;

2) paragrahvi 3 punktis 14 asendatakse sõna „kasutatav” sõnaga „lubatav”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kaitseväe radariteave ja seiresüsteemidelt kogutud teave. See teave salastatakse salajasel või madalamal tasemel kuni 10 aastaks;”;

4) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) julgeolekuasutuse dokumendiregistris sisalduv teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks või kõrgemal tasemel ja pikemaks tähtajaks, kui register sisaldab vastava salastatuse taseme ja tähtajaga teavet.”;

5) paragrahvi 10 punktis 1 asendatakse esimene sõna „ja” sõnadega „, Eesti Panga, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Eesti Panga sularaha vedu käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel või madalamal tasemel kuni 10 aastaks.”;

7) paragrahvi 14 lõikest 3 jäetakse välja sõna „korraldusega”;

8) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „loojat enam ei ole” sõnadega „või loojal ei ole enam riigisaladuse töötlemise õigust”;

9) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad „väärteo- või kohtuotsusega” sõnadega „lahendiga süüteomenetluses”;

10) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigisaladust valdava asutuse, põhiseadusliku institutsiooni ja juriidilise isiku juht või juhtorgan on kohustatud määrama ametikohad, millel töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamine. Ametikohad määratakse eraldi loeteluna või koosseisutabelis, märkides iga ametikoha kohta selleks nõutava riigisaladusele juurdepääsu õiguse taseme.”;

11) paragrahvi 20 lõiget 7 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Arhiivis olevate salajase ja täiesti salajase taseme salastatud teabekandjate olemasolu ja terviklikkust kontrollitakse vähemalt üks kord viie aasta jooksul.”;

12) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Andmekaitse Inspektsiooni juhil.”;

13) paragrahvi 27 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „teenistujal” sõnadega „, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse töötajal”;

14) paragrahvi 27 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „, välja arvatud Eesti Panga töötajale,”;

15) paragrahvi 27 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna „nõusolek” tekstiosaga „ning käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel tehtud otsuse koopia”;

16) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse sõnad „kohtumenetluse osalisel ning tema esindajal” sõnadega „kohtumenetluse osalisel, menetlusse kaasatud isikul ning kummagi esindajal”;

17) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) juurdepääsuloa taotlemisel juurdepääsuloa taotleja ankeet. Kui juurdepääsuluba taotletakse aasta jooksul eelmise loa kehtivuse lõppemisest arvates või kui taotletakse loa kehtivuse pikendamist või taseme tõstmist, siis juurdepääsuloa pikendaja ankeet;”;

18) paragrahvi 31 lõikes 5 asendatakse sõnad „ankeedi lisa” sõnadega „pikendaja ankeedi”;

19) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kes on olnud kaasatud koostööle välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;”;

20) paragrahvi 32 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „või korruptiivse teo eest, sõltumata sellest, kas need karistusandmed on karistusregistrist kustutatud” tekstiosaga „või kuriteo eest, mille isik on toime pannud ametiisikuna, sõltumata sellest, kas need karistusandmed on karistusregistrist kustutatud, või kelle suhtes alustatud ametialase kuriteo või riigivastase kuriteo menetlus on lõpetatud kriminaalmenetluse seadustiku § 202, 203 või 205 alusel;”;

21) paragrahvi 32 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõnad „ankeedi lisas” sõnadega „pikendaja ankeedis”;

22) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) kellel on väljakujunenud harjumuslik käitumine või harrastus, mis võib kaasa tuua tema majandusliku sõltuvuse.”;

23) paragrahvi 33 lõike 9 punktis 3 asendatakse sõnad „, isikukood ning töö- või ametikoht” sõnadega „ning isikukood;”;

24) paragrahvi 34 lõiget 6 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Juurdepääsuloa kehtetuks tunnistamisest võib jätta teavitamata, kui juurdepääsuloa toetaja, asutus, põhiseaduslik institutsioon või juriidiline isik, kellega isik on teenistus- või lepingulises suhtes, juurdepääsuloa kehtetuks tunnistamist ise taotles § 32 lõike 1 punkti 1 alusel töö- või teenistussuhte lõppemisel.”;

25) paragrahvi 34 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „3, 4 või 5” tekstiosaga „3 või 4”;

26) paragrahvi 35 lõike 1 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

„Nõusolek ei ole vajalik, kui ministeerium edastab konfidentsiaalsel või madalamal tasemel salastatud riigisaladuse oma valitsemisalas olevale riigiasutusele.”;

27) paragrahvi 35 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „Välisministeerium” sõnadega „, Kaitseväe Peastaap”;

28) paragrahvi 35 lõikes 5 asendatakse sõnad „või rahvusvahelisele organisatsioonile” sõnadega „, rahvusvahelisele organisatsioonile või rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonile”;

29) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Välisriigile, rahvusvahelisele organisatsioonile või rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonile võib korrakaitselist piiratud taseme jälitusteavet sisaldavat riigisaladust edastada pädev jälitusasutus või prokuratuur, kui selline kohustus tuleneb Euroopa Liidu õigusest või välislepingust või on vajalik riikidevahelise uurimisrühma töös, kui teabe vastuvõtja tagab kaitse edastatava teabe avalikuks tuleku eest.”;

30) paragrahvi 35 lõikes 6 asendatakse sõnad „Politsei- või Piirivalveamet” tekstiosaga „kui teavet edastatakse käesoleva paragrahvi lõike 5 või 51 alusel”;

31) paragrahvi 40 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna „osalemiseks” sõnadega „tema Eestis registreeritud filiaalis salastatud teabe töötlemiseks, kui välisriigi juriidiline isik osaleb”;

32) paragrahvi 41 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja esimene sõna „täidetud” ning asendatakse sõnad „taotleja täidetud ankeedi lisa” sõnadega „pikendaja ankeet”;

33) paragrahvi 41 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotlus tuleb toetavale asutusele esitada füüsilisel isikul neli kuud ja juriidilisel isikul seitse kuud enne kehtivuse lõppemist.”;

34) paragrahvi 41 lõikes 6 asendatakse sõnad „ankeedi lisa” sõnadega „pikendaja ankeedi”;

35) paragrahvi 43 lõike 8 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) töödelda lubatava riigisaladuse liik ja tase või üksnes tase;”;

36) paragrahvi 47 lõike 3 lõppu lisatakse sõnad „ning viie aasta jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist, kui isik on loa kehtivuse ajal kokku puutunud salastatud teabega, mille avalikuks tulek kahjustaks oluliselt riigi julgeolekut”;

37) paragrahvi 52 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõigetes 4 ja 5” tekstiosaga „§ 35 lõigetes 4, 5 ja 51”;

38) paragrahvi 56 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „toimingud” tekstiosaga „ja käesoleva seaduse § 20 lõikes 7 sätestatud kontroll”;

39) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud salastatud teabekandjatest moodustatud kogum tuleb sõltumata nende töötlemise vajadusest üle vaadata hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks. Kogum märgistatakse kogumis sisalduva kõrgeima taseme riigisaladuse märkega.”;

40) paragrahvi 56 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Seejuures ei pea eelnevalt teavitama salastatuse kustutamise või muutmise kavatsusest ega ära kuulama teiste asutuste või põhiseaduslike institutsioonide vastuväiteid.”

§ 2. Hasartmänguseaduse (RT I 2008, 47, 261; 2010, 44, 262) § 37 lõike 11 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) julgeolekuasutus julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;”.

§ 3. Hädaolukorra seaduses (RT I 2009, 39, 262; 2010, 24, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Justiitsministeerium korraldab vangistuse täideviimise kui elutähtsa teenuse toimepidevust.”;

2) paragrahvi 94 lõike 3 lõppu lisatakse tekstiosa „, välja arvatud Justiitsministeerium, kes peab nimetatud kohustuse täitma hiljemalt 2011. aasta 1. juuliks.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json